EXTO
EXperimentele en TOegepaste psychologie


De raderen van het denken en
samen-werken in moderne tijden.

 

PLEASE TAKE A LOOK AT THE NEW WEBSITE OF THE NEW RESEARCH GROUP:

GA NAAR DE NIEUWE WEBSITE VAN DE NIEUWE ONDERZOEKSGROEP:

 

BRAIN BODY & COGNITION

WORK & ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY

 

 

De experimentele psychologie onderzoekt hoe de mens functioneert in al zijn basisfacetten en maakt gebruik van experimenteel onderzoek in het laboratorium of ten velde. Hoe verwerkt de mens informatie uit de omgeving (cognitieve psychologie), hoe heeft dit impact op klinische stoornissen (klinisch-experimentele psychologie), en hoe komen gedachten en beslissingen in de hersenen tot uiting of andere lichaamsprocessen (biologische psychologie). Tenslotte komt ook het functioneren van de mens in meerdere sociale situaties aan bod (sociale psychologie) waaronder organisaties (arbeids- en organisatiepsychologie). Al deze onderzoeksdomeinen zijn gestoeld op rigoureuze onderzoeksmethodologie en diverse psychologische meettechnieken (methoden van onderzoek).

De toegepaste psychologie probeert deze kennis toe te passen en verder uit te breiden via empirisch onderzoek in bijzondere settings, zoals gedragsonderzoek bij ouderen en ernstig zieke patiënten, slaap en omgeving, rijgedrag, ploegenarbeid, organisaties, verschillende culturen of bij economisch gedrag. 

Het onderwijs van EXTO richt zich op de opleiding van klinische en arbeids- en organisatiepsychologen.

 

Experimental psychology examine the basic functionality of people and uses experimental research in the laboratory or in the field. How do people process information from their environment (cognitive psychology), how does this relate to clinical disorders (clinical experimental psychology), and how do thoughts and decisions impact on the brain or other bodily processes (biological psychology). Finally, the operation of people in several social situations is covered (social psychology), including organizations (work and organizational psychology). All these research areas are investigated using rigorous research methods and various psychological techniques (research methods).

Applied psychology attempts to apply this knowledge through empirical research in specific settings such as behavioral research with elderly and patients, sleeping disorders, shift work, organizations, different cultures or economic behavior.

Teaching by the EXTO staff focuses on clinical and work and organizational psychology.

 

De lange-termijn onderzoekspeerpunten van EXTO zijn / The long-term research foci of EXTO are:

  1. Neurobiologisch en gedragsonderzoek naar cognitie, affect en slaap / Neurobiological and behavioral study of cognition, affect and sleep
  2. Het ABC van procesdynamiek @ het werk / The ABC of process dynamics @ Work
    Affective, behavioral and cognitive process dynamics at work, with a specific focus on psychological contracts, motivation, performance, work-family interface, personality, political skills, talent management and leadership.

Als je klikt op één van de verschillende onderzoeksunits van EXTO, krijg je meer informatie over het onderzoek waarin de unit gespecialiseerd is, het onderwijs en de medewerkers.

If you click on one of the various research units EXTO, you get more information about the research in which the unit is specialized, teaching and staff.

EXTO Team.

Biologische Psychologie

De Biologische Psychologie richt zich op de relaties tussen gedrag en neurofysiologische respons. Daarom  wordt er vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan de studie van de neurofysiologische systemen van het lichaam (zoals het zenuwstelsel, het endocriene, ademhalings-, immuun, en het cardiovasculaire systeem, en de hersenwerking). Daarnaast wordt het menselijk gedrag nader onderzocht, wat onderverdeeld kan worden in diverse activiteiten zoals emotie, stress, slaap, probleemoplossing, motorische snelheid, enz. In onze vakgroep richt onderzoek rond fysiologie en gedrag zich voornamelijk op de hersenen (neurofysiologie en -psychologie), en meer specifiek in de context van emotie, slaap, slaperigheid en emotioneel- en cognitief functioneren.

Biological Psychology focuses on the relationships between behavioral and neurophysiological responses. Therefore, much attention is devoted to the study of the neuro-physiological bodily systems (such as the nervous, endocrine, respiratory, immune and cardiovascular system and brain functioning). In addition, human behavior is investigated, which can include various activities such as emotion, stress, sleep, problem solving, motor speed, etc. Our research unit focuses on physiology and behavior primarily on the brain (neurophysiology and psychology) and more specifically in the context of emotion, sleep, sleepiness and emotional and cognitive functioning.

Work & Organizational Psychology

Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeert het gedrag van mensen in hun wisselwerking met organisaties, nl. tijdens het werk, of als economische spelers. Waarom werken mensen? Werken is niet enkel een tijdsbesteding, maar ook een zingever. Daarbij is ook de sociale context belangrijk en het samenspel met leidinggevenden en collega's binnen een organisatie. Binnen dit gebied van de psychologie omvat ‘human resource management' een belangrijk kernpunt, onderbouwd vanuit de arbeids- en personeelspsychologie, de organisatiepsychologie, maar ook de ergonomie. Daarnaast wordt binnen deze richting ook het economisch en consumentengedrag behandeld met topics als omgaan met geld, sparen, schulden maken, maar ook de psychologie van kopen.

Work and Organizational Psychology investigates the behavior of people in their interaction with organizations, during work, or as economic players. Why do people work? Work is not only a time commitment, but also gives sense to one’s life. The social context is also important including the interaction with supervisors and colleagues within an organization. Human resource management is an important point of interest, supported by work and personnel psychology, organizational psychology, but also ergonomics. In addition, we also focus on economic and consumer behavior with topics like money management, savings, going into debt, but also consumer psychology.

Sociale Psychologie

De Sociale Psychologie houdt zich bezig met het leven van alledag tussen andere mensen zoals jij en ik. Hoe begrijpen we de intenties van andere mensen en groepen, en hoe bouwen we een indruk van hen op? Welke gevoelens gaan er daarbij door ons hoofd? Vooral de manier waarop de hersenen deze indrukken opbouwen is aan de V.U.B. een speerpunt van recent onderzoek, waarbij we gebruik maken van de meest moderne technieken met behulp van beeldvorming van de hersenen.

Social psychology is concerned with everyday life among other people like you and me. How do we understand the intentions of other people and groups, and how do we build an impression of them? What feelings are going on in our head? In particular, the way in which the brain builds these impressions is the focus of recent research, where we use the most modern brain imaging techniques.

Cognitieve Psychologie

De Cognitieve Psychologie bestudeert de basismechanismen en -functies van het menselijke gedrag, zoals sensatie en perceptie, aandacht en bewustzijn, leren en geheugen, taal, denken en probleem oplossen, cognitie en emotie … De belangrijkste onderzoeksthema's van deze onderzoekseenheid zijn impliciete cognitie, cognitieve controle en aandacht. Hiervoor maken we gebruik van gedragsexperimenten, patiëntenstudies (o.m. patiënten met de Ziekte van Parkinson, affectieve stoornissen), neurofysiologische metingen (fMRI, ERP) en computersimulaties (knuffelrobot Probo). 

Cognitive psychology investigates the basic mechanisms and functions of human behavior, such as sensation and perception, attention and consciousness, learning and memory, language, thinking and problem solving, cognition and emotion. The main research themes of this research unit are implicit cognition, cognitive control and attention. For this we use behavioral experiments, patient studies (i.e., patients with Parkinson's Disease, affective disorders), neurophysiological measurements (fMRI, ERP) and computer simulations (huggable robot Probo).

Klinisch-Experimentele Psychologie

De Klinisch- Experimentele Psychologie richt zich op de experimentele studie van psychopathologie. Onze belangrijkste onderzoeksinteresses zijn cognitieve dysfuncties in neurodegenerate en affectieve ziektebeelden.

Clinical experimental psychology focuses on the experimental study of psychopathology. Our main research interests include cognitive dysfunctions in neuro degenerate and affective disorders.

Methodologie in de Psychologie

Methodologie is bij uitstek de hoeksteen van wetenschappelijk onderzoek in de psychologie. Hier gaat het over het bouwen van meetinstrumenten – waaronder psychologische tests – en “hoe” een goede onderzoeksstrategie te ontwikkelen. Datacollectie en data-analyse staan centraal. Doorheen alle opleidingen in de psychologie worden studenten opgeleid tot zelfstandige onderzoekers, methodologie wijst daarbij de weg. Hot topic in onderzoek en onderwijs binnen deze groep is de kwaliteit van metingen met beoordelingsschalen, waarbij bijzondere aandacht gaat naar het meten van subjectieve belevingen als “levenskwaliteit” en “geluk”.

Methodology is the cornerstone of scientific research in psychology. Here it goes about building instruments - including psychological tests - and "how" to develop a good research strategy. Data collection and data analysis are the key in this. Throughout all courses students are trained to become independent researchers. Hot topics in research and education within this research unit are the quality of measurements with assessment scales, paying particular attention to the measurement of subjective experiences such as "quality of life" and "happiness".


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be