logo

Centrale bestuursorganen

Rector: Caroline Pauwels

Centrale raden:

 • Universiteitsraad
 • Raad van bestuur
 • Academische raad
 • Directiecomité

Ondersteunende raden inzake academisch beleid:

 • Onderwijsraad (Vicerector Onderwijs en Studentenzaken)
 • Onderzoeksraad (Vicerector Onderzoek)
 • Innovatie- en Valorisatieraad (Vicerector Innovatie en Valorisatie)
 • Raad Internationaal Beleid (Vicerector Internationalisering)

Decentrale bestuursorganen

 • Faculteiten
 • Faculteitsraad:
  De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van een faculteit en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale normen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Zij is samengesteld uit een aantal professoren, een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en de studenten.
  De Faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie,...
 • Faculteitsbureau: Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Studentenvertegenwoordiging

UZ Brussel

 • Bestuurscollege UZ Brussel
 • Directiecomité
 • Medische Raad
 • UMC Comité: Het UMC-Comité verstrekt, voor alle aangelegenheden die zowel het UZ Brussel als de faculteit Geneeskunde en Farmacie betreffen, niet-bindend advies aan het Bestuurscollege UZ Brussel en aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie over de ontwikkeling van een samenhangend en op elkaar afgestemd beleid van het UZ Brussel en de Universiteit.

Sociaal overlegorganen

Ondernemingsraad: De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt. In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad ook controle- en beslissingsopdrachten.

Comité voor preventie en bescherming op het werk: Het comité voor preventie en bescherming op het werk brengt adviezen uit en formuleert voorstellen met betrekking tot welzijn op het werk. Welzijn op het werk omvat alle aspecten betreffende de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd zoals veiligheid en gezondheid, psychosociale risico’s, ergonomie.

Syndicale onderhandelingen: Syndicale onderhandelingen vinden plaats tussen de syndicale delegatie en de werkgeversdelegatie. De syndicale delegatie wordt door de vakbonden samengesteld, de werkgeversdelegatie door de Raad van Bestuur. Voorwerp van onderhandelingen zijn ondermeer CAO's, personeelsreglementen, employee benefits, enz.

Vakbonden: