logo

De noodtoestand van het klimaat manifesteert zich met de dag scherper. Als universiteit en maatschappelijke speler willen we onze bijdrage leveren om de klimaatcrisis mee aan te pakken. We herleiden onze eigen CO2-uitstoot naar nul en prikkelen onze medewerkers en studenten om hun steentje bij te dragen. We integreren klimaat als topic in onze opleidingen. Onze onderzoekers brengen de klimaatverandering in kaart en zoeken mee naar oplossingen op alle vlakken. Met meer groen en minder verharding bereiden we onze campussen voor op extreme weersomstandigheden.

VUB sloot zich aan in de Belgian Alliance for Climate action, een coalitie van pioniers die eigen ambitieuze klimaatplannen maken.

Het engagement van ons klimaatactieplan rust op drie pijlers:

-onmiddellijke actie, we zijn in een ‘decive decade’ om de CO2 uitstoot te verlagen

-we maken tussentijdse doelstellingen tegen 2030, in lijn wat nodig is met de 1,5°C doelen

-ten laatste netto-nul uitstoot tegen 2050.

The 2016 baseline measurement report and 2018 carbon footprint report (in English) can be found at the bottom of this page.

Waarom Carbon Footprint?

De koolstofvoetafdruk is de som van de uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten op basis van hun aardopwarmingsvermogen (global warming potential), en meet de geaggregeerde impact op het klimaat. Ligt de evolutie van VUB-emissies in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs?

  Scope

  De berekening bevat zowel de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen van de VUB, onderverdeeld in 3 'scopes':

  • scope 1: directe uitstoot van broeikasgassen door het verbruik van brandstoffen en vrijkomen van koelgassen op de campussen
  • scope 2: indirecte uitstoot van broeikasgassen door consumptie van aangekochte electriciteit elders geproduceerd
  • scope 3: alle andere indirecte uitstoot door mobiliteit, productie van materialen en afvalverwerking

  Stappen naar een klimaatactieplan

  Op basis van de carbon footprintberekeningen van 2016 en 2018 kennen we onze grootste uitstootcategoriën: energie, mobiliteit en onze kapitaalgoederen (gebouwen, ICT...). 

  In academiejaar 2021-22 maken we reductiedoelstellingen op en controleren tegen een internationaal kader, de Science Based Targets,  ze voldoende zijn om onder de 1,5°C opwarming te blijven. 

  • We zijn net gestart met de eerste doorrekening van onze uitstoot in 2019, het laatste pré-COVID jaar. Dit wordt ons basisjaar om doelstellingen vast te leggen. 
  • Volgende stap is berekenen hoeveel uitstootreductie we bereiken met de bestaande actieplannen en maatregelen, tegen 2030 en tegen 2050. 
  • Op het einde van deze stap weten we hoe groot de 'gap' is ten opzichte van wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. 
  • Welke extra maatregelen nemen we om deze kloof te dichten? Dit doen we in dialoog met de VUB community.  

  Footprint 2018

  De VUB-koolstofvoetafdruk bedroeg 41.909 ton CO2e in 2018, wat overeenkomt met 2,66 ton CO2e per student. Dit is het equivalent van 170 miljoen autokilometers of de jaarlijkse (gemiddelde) koolstofvoetafdruk van 2600 Belgen. Het vereist 1,7 miljoen bomen om deze CO2-uitstoot te absorberen binnen één jaar. De voornaamste uitstootposten in 2018 waren personentransport (50%), energie (33%) en kapitaalgoederen (11%).

  Bij de nulmeting in 2016 bedroeg de koolstofvoetafduk 34.869 ton CO2e of 2,26 ton CO2e per student. In 2 jaar is de footprint per student met 18% gestegen, de totale koolstofvoetafdruk met 20%. Deze stijging heeft verschillende oorzaken (meer activiteiten, betere data, andere assumpties, ...) en wordt besproken per scope:

  • scope 1 & 2: direct energieverbruik en vrijgekomen koelgassen
  • scope 3: aankopen, voeding, afval, mobiliteit, infrastructuur, apparatuur, meubilair en voertuigen

  CARBON FOOTPRINT 2018

  FOLLOW-UP REPORT

  CARBON FOOTPRINT 2016

  BASELINE MEASUREMENT

  SCOPE 1 & 2

  Scope 1 & 2 bevat de rechtstreekse emissie van broeikasgassen, voor de VUB volgt dit uit het energieverbruik en het vrijkomen van koelgassen door koelinstallaties.

  Energie

  Energieverbruik was verantwoordelijk voor 1/3e van de totale uitstoot, 14.018 ton CO2e. Het energieverbruik is gedaald met 2,1% in vergelijking met 2016, terwijl de CO2e emissies van het VUB-energieverbruik steeg met 45%. Wat liep er mis?

  Het directe gasverbruik voor verwarming en apparaten op de campussen daalde 1,6% over 2 jaar, ook al werden de nieuwe studentenkoten in gebouw X toegevoegd in 2018. Dit is (deels) te verklaren door het warmere jaar 2018.

  Ondanks een lichte daling in aangekochte elektriciteit en verdubbelde productie van elektriciteit door de WKK en zonnepanelen op de campussen, is de voetafdruk van elektriciteit gestegen van 1.125 naar 5.804 ton CO2e. De verklaring is de aankoop van grijze stroom in 2018 met een emissiefactor die 5x hoger is dan de elektriciteit afkomstig van biomassa in 2016. Vanaf 2020 wordt er opnieuw groene stroom aangekocht!

  Koelgassen

  Op de VUB-campussen zijn er 300 airco installaties en professionele vriezers die koelgassen uitstoten. Deze gassen hebben een sterk aardopwarmingsvermogen, hoger dan CO2.

  Deze installaties hadden een uitstoot van 984 ton CO2e in 2018, 3x meer CO2e-impact dan het eten geserveerd in de VUB-restaurants.

  SCOPE 3

  De grootste hap uit de VUB-koolstofvoetafdruk is afkomstig van indirecte uitstoot door de productie van aagekochte materialen, het verwerken van afval, de infrastructuur en het transport van personeel en studenten.

  Mobiliteit

  Personentransport is verantwoordelijk voor de helft! van de VUB-footprint, 20.750 ton CO2e, een stijging van 7% tov 2016. 60% van deze uitstoot is afkomstig van studentenmobiliteit (verplaatsingen naar de campus en inkomende internationale studenten) en 40% is vanwege woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door personeel.

  Zowel in Etterbeek als Jette is er een daling te merken in het gebruik van de wagen voor woonwerk-verplaatsingen door personeel ten voordele van de fiets en openbaar vervoer. Deze positieve evolutie werd echter geneutraliseerd door een stijging van de totale pendelkilometers tussen de woonplaatsen en de campus. Bij studenten merken we een stijging in de footprint van het pendelen naar de campus door een groei in studentenaantal. Meer informatie over het woon-universiteitsverkeer van personeel en studenten is terug te vinden in het bedrijfsvervoerplan.

  De uitstoot van internationale reizen is gestegen door meer inkomende internationele studenten en een stijging van het aantal en de totale afstand van de dienstenreizen door personeel. In 2019 werd de VUB Travel-ABC goedgekeurd om de internationalisering van de VUB te rijmen met de klimaatimpact.

  Kapitaalgoederen

  Deze categorie omvat emissies door de contructie en renovatie van gebouwen en verharde oppervlaktes en de productie van IT-appartuur, meubilair en auto's van de VUB. Deze emissies waren verantwoordelijk voor 11% van de totale uitstoot van 2018, voornamelijk afkomstig van gebouwen (8%) en IT (2%).

  In vergelijking met 2016 is er stijging te merken door de uitbreiding in Etterbeek met gebouwen I, X en Y.

  Materialen

  De impact van aankopen en afval op de VUB is gestegen, voornamelijk door een verhoogde inzameling van metalen en chemische producten en grotere aankoop van elektronische apparatuur. Daarnaast is er een stijging omdat studentencursussen geprint werden op nieuw papier in 2018, tov rerecycleerd papier in 2016.

  De totale hoeveelheid ingezameld afval is gestegen, de hoeveelheid restafval bleef constant door beter sorteren.

  Voeding

  De VUB-restaurants hebben een klimaatneutrale groei gerealiseerd! De stijging in het aantal maaltijden werd gecompenseerd door een dietshift naar vegan en vegetarische maaltijden!

  ABC travel policy

  International flights by staff account for 13% of the total carbon footprint of the VUB. The ABC Travel Policy was approved at the VUB to combine internationalisation with the climate impact of our international travelling.

  Why a VUB policy?

  Neither the Paris Convention nor the aviation sector offers a satisfactory answer to reducing emissions from civil aviation. Civil aviation is growing rapidly and falls outside the binding targets of the Paris Agreement. The aviation sector agreement provides for civil aviation emissions to peak in 2020 and to compensate for further growth. The problem is that this cap will already be 55% above the maximum emissions in 2020 to stay below the 2°C limit. Nor will efficiency gains or a rapid switch to biofuels suffice.

  THE ABC PRINCIPLE

  AVOID TRAVELLING

  The VUB stimulates its staff to be selective when making business trips. Videoconferencing  and tele-classing are complementary alternatives to business trips. Travel-free courses, meetings and conferences allow us to save both money and time and spare the environment.

  BOOK AN ALTERNATIVE

  If travel time by train is less then 6 hours, the standard travel mode is the train.  If travelling by train from Brussel-Zuid takes between 6 and 8 hours, travelling by train is strongly encouraged. The international train offer is growing quickly thanks to the European Green ambitions. 

  Discover the VUB Train Map of Europe and all the destinations on a 6h-8h train trip from Brussels. 

  COMPENSATE YOUR CO2 EMISSIONS

  If avoidance is not feasible and the trip over land is too long, the CO2 emissions of your flights can be compensated. I you compensate by making a financial contribution for a CO2 reduction project in a developing country, there will be a CO2 reduction in this project equal to the CO2 emitted by your travel. Via the VUB framework agreement with Omnia Travel, you can while booking immediately compensate the emissions of your trip via a Gold Standard compensation project in Ghana.

  IMPLEMENTATION

  Framework agreement with Omnia Travel facilitates the Travel Policy

  Omnia Travel has been appointed to enable to organize business trips following the travel ABC and simplify the organization and administration of business trips. The 6-8h list is integrated in the booking tool and compensation doesn’t require extra steps.

   

  Duurzaam investeren

  De Vrije Universiteit Brussel wil de transitie naar een koolstofarme samenleving ook via haar beleggingen en investeringen ondersteunen. Enerzijds door in beleggingsportefeuilles te desinvesteren in fossiele brandstoffen, anderzijds op positieve manier te investeren in eigen infrastructuurprojecten met een grote duurzaamheidsimpact.

  Duurzame beleggingen

  De VUB Raad van Bestuur besliste in 2018 om 60 miljoen euro te investeren in een portefeuille die belegt in duurzame bedrijven én hierbij conform is met de VUB-waarden. De beslissing kadert in de politiek van de opstart van nieuwe duurzame beleggingsportefeuilles en de desinvestering in aandelen en obligaties van klimaatschadelijke bedrijven met een transitie van deze beleggingen naar duurzame, fossielvrije alternatieven. Dit proces moet uiterlijk in 2020 afgerond zijn. Lees hier het volledige persbericht.

  Charter duurzaam investeren

  In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur in 2015 bouwt het Financieel Management Comité het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen stapsgewijs af.

  In het kader van dit engagement werden al een aantal stappen genomen:

  • Alle vermogensbeheerders van de Vrije Universiteit Brussel passen hun SRI-normen toe op de VUB-beleggingen. Dit is een absoluut minimum.
  • Alle portefeuilles worden vanaf 2016 jaarlijks gescreend. Er wordt nagegaan of de gehanteerde SRI-normen gevolgd worden en of deze volstaan. Bij deze screening zijn twee aspecten van belang:
   • Te allen tijde moet het principe van Vrij Onderzoek kunnen gerespecteerd worden binnen de methodiek van de beheerder.
   • Er wordt onderzocht of de SRI-normen van de verschillende beheerders voldoen of dat er een eigen policy wordt uitgewerkt door uitsluitende criteria toe te voegen aan bestaande contracten, in het bijzonder m.b.t. het aandeel van investeringen in fossiele brandstoffen.

  Daarnaast wil de Vrije Universiteit Brussel een verschil maken. Hiertoe worden een aantal mogelijke pistes onderzocht zoals:

  • Aan een vermogensbeheerder een beheermandaat toe te wijzen met in de portefeuille assets die aansluiten bij de humanistische waarden van de VUB en duurzaamheid in het bijzonder.
  • Investeren in een duurzame infrastructuur; i.e. een gericht investeringsbeleid dat leidt tot een vermindering van de ecologische impact van de campussen en zijn gebruikers.

  Tot slot vraagt het Financieel Management Comité aandacht voor een ethisch consequente afstemming tussen de genomen engagementen m.b.t. divestment en de kerntaken van de instelling.