logo

Charter Duurzaam investeren

De Vrije Universiteit Brussel ondersteunt de transitie naar een koolstofarme samenleving door haar beleggingsportefeuilles duurzaam te beheren; te desinvesteren in fossiele brandstoffen enerzijds en op een positieve manier te investeren in eigen infrastructuurprojecten met een grote duurzaamheidsimpact anderzijds.

VUB investeert 60 miljoen euro in duurzame én humanistische portefeuille

De raad van bestuur van de VUB beslist om 60 miljoen euro te investeren in een portefeuille die belegt in duurzame bedrijven én hierbij conform is met de VUB-waarden. De beslissing kadert in de politiek van de opstart van nieuwe duurzame beleggingsportefeuilles en de desinvestering in aandelen en obligaties van klimaatschadelijke bedrijven met een transitie van deze beleggingen naar duurzame, fossielvrije alternatieven. Dit proces moet uiterlijk in 2020 afgerond zijn. Lees hier het volledige persbericht.

Engagement 25 april 2017

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur RVB.004/C4/01 van 15/12/2015 bouwt het Financieel Management Comité het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen stapsgewijs af.

In het kader van dit engagement werden al een aantal stappen genomen:

  • Alle vermogensbeheerders van de Vrije Universiteit Brussel passen hun SRI-normen toe op de VUB-beleggingen. Dit is een absoluut minimum.
  • Alle portefeuilles worden vanaf 2016 jaarlijks gescreend. Er wordt nagegaan of de gehanteerde SRI-normen gevolgd worden en of deze volstaan. Bij deze screening zijn twee aspecten van belang:
    • Te allen tijde moet het principe van Vrij Onderzoek kunnen gerespecteerd worden binnen de methodiek van de beheerder.
    • Er wordt onderzocht of de SRI-normen van de verschillende beheerders voldoen of dat er een eigen policy wordt uitgewerkt door uitsluitende criteria toe te voegen aan bestaande contracten, in het bijzonder m.b.t. het aandeel van investeringen in fossiele brandstoffen.

Daarnaast wil de Vrije Universiteit Brussel een verschil maken. Hiertoe worden een aantal mogelijke pistes onderzocht zoals:

  • Aan een vermogensbeheerder een beheermandaat toe te wijzen met in de portefeuille assets die aansluiten bij de humanistische waarden van de VUB en duurzaamheid in het bijzonder.
  • Investeren in een duurzame infrastructuur; i.e. een gericht investeringsbeleid dat leidt tot een vermindering van de ecologische impact van de campussen en zijn gebruikers.

Tot slot vraagt het Financieel Management Comité aandacht voor een ethisch consequente afstemming tussen de genomen engagementen m.b.t. divestment en de kerntaken van de instelling.

Circulair Aankopen

De Vrije Universiteit Brussel heeft de Green Deal Circulair Aankopen ondertekend, een initiatief van de Vlaamse Overheid om tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. De VUB wil met de intregratie van circulariteit in het aankoopbeleid bijdragen aan deze transitie.

Daarnaast is de VUB trotse ondertekenaar van Green Deal Gedeelde Mobiliteit.

Slimme logistiek

De vakgroep Mobi onderzoekt hoe goederenstromen van en naar de campus gegenereerd worden en tot welke voertuigbewegingen dat leidt. Bij dit onderzoek focussen we niet enkel op het aantal en het soort voertuigen dat naar de VUB komt, maar ook op de manier waarop het aankoopbeleid georganiseerd is. Op basis hiervan zal de VUB een bedrijfsleveringsplan opstellen om goederenvervoer te verminderen, het verkeer rond de campus te verlichten en uitstoot te reduceren.