logo

ACTO

Dit reglement geldt voor alle open cursussen georganiseerd door het Academisch Centrum voor Taalonderwijs - ACTO

Reglement

Indeling cursussen

De ACTO-cursussen houden rekening met de onderwijs- , examen- en vakantiekalender van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderwijstaal

De onderwijstaal in de cursussen is in principe de taal van de aangeboden cursus. Voor het eerste niveau kan hiervan afgeweken worden, in het bijzonder tijdens de eerste lessen, waar instructies herhaald kunnen worden in het Nederlands en/of het Engels.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers moeten beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs.

Deelnemers die nog geen cursus hebben gevolgd bij ACTO en willen instromen vanaf niveau 2 voor de talen Frans en Engels, moeten slagen voor een plaatsingstest van ACTO. De plaatsingstest verwijst de deelnemer door naar de cursus die het best overeenkomt met hun niveau.

Voor de andere talen wordt tijdens het eerste contactmoment van de cursus het niveau van de deelnemers bepaald, waardoor een deelnemer nog kan doorverwezen worden naar een ander niveau.

Inschrijving

Inschrijven voor een ACTO-activiteit (taalopleiding, test, etc.) kan enkel via de ACTO-website. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot de uiterste datum zoals vermeld op de website. Na deze datum kan inschrijving geweigerd worden. Als er geen uiterste datum vermeld wordt, dan kunnen deelnemers inschrijven tot op de dag dat de activiteit aanvangt.
Het aantal plaatsen voor een cursus/test is beperkt. De inschrijving wordt afgesloten wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Dit kan zijn voor het einde van de inschrijvingsperiode.

Annulering van de inschrijving door de deelnemer

De deelnemer kan zijn inschrijving enkel per mail  wijzigen of annuleren (via acto@vub.ac.be).

Onder annulering wordt verstaan: afmelden en/of niet verschijnen op de ACTO-activiteit om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

Bij annulering van de inschrijving voor de inschrijving afgesloten wordt, dient de deelnemer als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van €25 te betalen. De rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Bij annulering na het afsluiten van de inschrijvingen  blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Wijziging en annulering van de inschrijving door ACTO

ACTO kan een inschrijving annuleren in geval van overmacht (inbegrepen de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn, of de lesgever niet beschikbaar is). Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald aan de deelnemer.

Indien ACTO de datum of het tijdstip van een activiteit wijzigt, kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren, met terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld, zonder dat de deelnemer evenwel recht heeft op een schadevergoeding.

Betaling

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door ACTO en wordt per activiteit vermeld op de website.

Bij niet-betaling binnen de maand na dagtekening van de factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 8% per jaar, verhoogd met een forfaitair bedrag van 25 EURO voor administratiekosten, verschuldigd zijn.

Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel behoren.

Plaatsingstest

De plaatsingstest vindt plaats op de afgesproken datum en locatie. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk. ACTO kan aan de cursist vragen om zich te legitimeren door middel van een identiteitsdocument met foto.

Eindevaluatie

Op het einde van elke cursus is er een eindevaluatie. De deelnemer is geslaagd indien hij/zij minstens 10 op 20 behaalt. Voor een aantal cursussen is een mondelinge presentatie of oefening een onderdeel van de eindevaluatie. De data van de evaluatiemomenten worden door de docent meegedeeld. Deelname aan alle onderdelen is verplicht om te kunnen slagen.

Deelnemers met een functiebeperking die menen in aanmerking te komen voor individuele faciliteiten bij het afleggen van de test, dienen ten laatste drie weken voor de test contact op te nemen met de taaldocent.

De deelnemers die geslaagd zijn voor de eindevaluatie kunnen hun certificaat afhalen op het ACTO-secretariaat.

Indien ACTO een onregelmatigheid vaststelt bij het afleggen van de eindtoets kan ACTO examentuchtbeslissingen nemen zoals voorzien in het OER van de Vrije Universiteit Brussel naast de mogelijkheid om de cursist uit te sluiten van verdere inschrijving bij ACTO.

Per cursus is er één examenkans. De eindtoets vindt plaats op de datum, het uur en de locatie zoals meegegeven door de docent. Het afleggen van de eindtoets na de voorziene datum wordt in principe niet toegestaan. Bij geval van overmacht moet de deelnemer, ten laatste op de dag van de eindtoets, zowel het ACTO-secretariaat als de docent per mail contacteren. De originele bewijsstukken ter staving van de overmacht worden binnen de drie kalenderdagen na de dag van de eindtoets aan zowel het ACTO-secretariaat als de docent bezorgd. De docent beslist of een nieuwe eindtoets organisatorisch mogelijk is. In dat geval, wordt de eindtoets binnen de maand georganiseerd.