logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Dag voor onderzoekers en voor promotoren/Day for researchers and supervisors

Wednesday, 3 February, 2021 - 13:15
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Online (Teams)
evenementen.rc@vub.be

 

Vierde facultaire onderzoeksdag voor onderzoekers en promotoren op woensdag 3 februari 2021 van 13u10 tot 16u15 (Online via Teams)

Volgend academiejaar gaat het opleidingsonderdeel Designing, proposing and defending a research project van start. Tijdens deze onderzoeksdag gaan we verder in op het doel van het vak en het opleiden van onderzoekers tot het schrijven van FWO en andere onderzoeksvragen. We brainstormen over hoe we studenten kunnen betrekken bij onderzoek en welke taken zij op zich kunnen nemen. De werking van de VUB Onderzoeksraad zal worden toegelicht en we kijken welke lessen we kunnen trekken uit de resultaten van het jaarlijkse PhD Survey.

Programma

13u10: Inleiding
Guido Van Limberghen

13u15: Opleiden van onderzoekers tot het schrijven van FWO en andere onderzoeksaanvragen
Dave De ruysscher
Volgend academiejaar gaat het OO Designing, proposing and defending a research project van start open voor zowel criminologen als rechtenstudenten. Wat is het doel van het vak? Criteria toelating? Dave De ruysscher licht toe. (20 min presentatie gevolgd door Q&A) 

13u55: VUB PhD Survey: presentation and discussion of faculty results
Freek Van Deynze (Beleidsmedewerker Researcher Training and Development Office)
Jaarlijks wordt aan de VUB een PhD Survey uitgevoerd. Wat waren de resultaten van 2019 voor de faculteit RC, en wat kunnen we hieruit leren? En wat leert de survey van 2020 ons over de impact van de Corona maatregelen op doctoraatsonderzoek aan onze alma mater? (20 min presentatie gevolgd door Q&A) 

14u40: Pauze 

14u50: Leren werken met studentenonderzoekers. Een Brainstorm
Lars Breuls & Frederik Dhondt met korte synthese door Miguel De Jonckheere
Studentenonderzoekers (student assistants). Hoe kunnen we studenten betrekken bij onderzoek en stimuleren om verder te gaan dan wat de standaardopleiding biedt? Wat zijn de voordelen voor beide partijen? Welke taken kunnen ze krijgen? Hoe zien wij een vorm van beloning of verloning? Werken we met twee sporen (selectie versus vrijwillig aanmelden)? Dient dit te worden geformaliseerd of niet? Welk profiel zoeken wij? Via een brainstorm zoeken we naar antwoorden. Miguel De Jonckheere rondt af. (interactieve brainstorm zonder afgebakende Q&A)   

15u40: De werking van de VUB-Onderzoeksraad (OZR) en de opportuniteiten voor onze onderzoekers
Koen Byttebier
De OZR van de VUB is een interessante onderzoeksactor. Wat doet de OZR? Wat is het BOZ? Wie vertegenwoordigt de faculteit in de OZR? Wat doen plaatsvervangers? Wat zijn 0,1 ZAP-mandaten en hoe kunnen die postdocs een boost geven? Welke projecten kent de OZR toe? Hoe goed scoort onze faculteit in dit universitair onderdeel? Koen Byttebier, lid van het BOZ voor RC, licht toe. (20 min presentatie gevolgd door Q&A) 

16u15: Einde

Download hier het programma

(English version:)

Fourth Law and Criminology research day, aimed at researchers and supervisors on Wednesday 3 Februari 2020 from10 PM until 16h15,  Online (Teams)

The course Designing, proposing and defending a research project will be starting next year. On this occasion we will elaborate on the purpose of the course and the training of researchers to write FWO and other research projects. We will brainstorm on how we can involve students in research and what tasks they can take on. The operation of the VUB Research Council is explained and we look at what lessons we can learn from the results of the annual PhD Survey.

Programme

13h10: Introduction
Guido Van Limberghen 

13h15: Training researchers to write FWO and other research applications
Dave De ruysscher
Next academic year, the course Designing, proposing and defending a research project will start for both criminologists and law students. What is the purpose of the course? Criteria for admission? Dave De ruysscher presents. (20 min presentation followed by Q&A) 

13h55: VUB PhD Survey: presentation and discussion of faculty results
Freek Van Deynze (Policy officer VUB Researcher Training and Development Office)
An annual PhD Survey is carried out at the VUB. What were the results of 2019 for the Faculty of RC, and what can we learn from this? And what does the 2020 survey teach us about the impact of the Corona measures on PhD research on our alma mater? (20 min presentation followed by Q&A) 

14h40: Break 

14h50: Learning to work with student researchers. A Brainstorm
Lars Breuls & Frederik Dhondt with short synthesis by Miguel De Jonckheere

Student researchers (student assistants). How can we involve students in research and stimulate them to go beyond what the standard training offers? What are the benefits for both parties? What tasks can they get? How do we see a form of reward? Do we work with two tracks (selection versus voluntary application)? Should this be formalized or not? Which profile are we looking for? Via a brainstorm we search for answers (interactive brainstorm without defined Q&A). Miguel De Jonckheere concludes this session. 

15h40: The VUB Research Council (OZR); opportunities for researchers
Koen Byttebier
The OZR of the VUB is an interesting research actor. What does the OZR do? What is the BOZ? Who represents the faculty in the OZR?  What are 0.1 ZAP mandates and how can these postdocs give a boost? Which projects does the OZR award? How well does our faculty score in this university component? Koen Byttebier, member of the BOZ for RC, explains. (20 min presentation followed by Q&A) 

16h15: End of the event

Programme (download)

Registratie/Registration

Pre-registration for the Research Day is required and is possible till 31 January 2021.

You can no longer submit using form.