logo

Xu Bing

Xu Bing Posters
 

Xu Bing Pictures

Installation view of Xu Bing’s Character of Characters in Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini

Installation view of Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini

Installation view of Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini

Xu Bing, Book from the Ground in Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini

Press conference of Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini

Opening of Xu Bing: Worlds of Words/Goods of Gods, 2015, Triennale di Milano. Photo by Cristian Parravicini