logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

The multi-dimensionality of reward satisfaction: empirical studies in profit and non-profit organizations

woensdag, 2 juli, 2008 - 17:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Psychology and Educational Sciences
D
2.01
Sara De Gieter
doctoraatsverdediging

In dit onderzoek wordt nagegaan welke beloningen werknemers menen te ontvangen
voor het uitvoeren van hun job, hoe tevreden zij zijn met deze beloningen en hoe dit alles
een invloed kan hebben op hun gedrag en werkattituden. Het onderzoek spitst zich
voornamelijk toe op werknemers uit de twee grootste non-profit sectoren in België,
meerbepaald leerkrachten en verpleegkundigen. Vertrekkende vanuit de hedendaagse
arbeidsmarktsituatie waarin scholen, ziekenhuizen en andere organisaties die een
beroep doen op leerkrachten en/of verpleegkundigen moeilijkheden ervaren bij het
invullen van hun openstaande vacatures, is het meer dan noodzakelijk om gekwalificeerde
medewerkers te kunnen aantrekken, te stimuleren en te behouden. Via vijf
empirische studies werd getracht om inzicht te verschaffen in de betekenis van meerdere
vormen van beloningen en de relatie tussen tevredenheid met beloningen en een aantal
werkattituden.

Tevredenheid met je loon is slechts één element dat bij beloningen meespeelt en
misschien is dit wel verschillend bij mannen en vrouwen. In de eerste twee studies werd
dit onderzocht bij verpleegkundigen, leerkrachten, medewerkers van culturele centra en
werknemers van diverse profit-organisaties. Aansluitend op internationaal onderzoek
bleek dat tevredenheid met het loon bepaald wordt door vier onderliggende aspecten: of
men tevreden is met het niveau van het loon, met de loonsverhogingen, met de extra
voordelen en met de structuur en administratieve kant van het loon. Tussen mannelijke
en vrouwelijke werknemers is er geen verschil in het relatieve belang van deze vier
aspecten. Uiteraard is het wel zo dat niet al deze aspecten even relevant zijn voor alle
onderzochte werknemersgroepen, leerkrachten bijvoorbeeld ontvangen weinig tot geen
extra voordelen en deze spelen dan ook geen rol in hun loontevredenheid.

Maar belonen omvat meer dan enkel het maandelijkse loon. De doelstelling van onze
derde en vierde studie ging meer bepaald over wat werknemers zoal als belonend
beschouwen. Via kwalitatief onderzoek (nl. interviews) bij verpleegkundigen en
leerkrachten werd gezocht naar alle vormen van beloningen die zij ontvangen van
anderen (o.a. de directe leidinggevende, collega’s, patiënten/leerlingen, de organisatie)
voor het uitvoeren van hun takenpakket. Aldus bleken, naast het loon, ook materiële (vb.
een interessante opleidingsmogelijkheid, een personeelsuitstap) en psychologische
aspecten (vb. een complimentje van de directe leidinggevende, een blijk van waardering
van een collega) als belonend te worden ervaren. Verder onderzoek bracht ons zelfs,
enigszins verrassend, tot de conclusie dat het al dan niet tevreden zijn met de psychologische
beloningen die werknemers krijgen van hun directe leidinggevende een betere
voorspeller is voor de emotionele verbondenheid met de organisatie en met de tevredenheid
met de job in het algemeen, in vergelijking met de loonstevredenheid.

Hierop aansluitend, zijn we in onze laatste empirische studie het effect nagegaan van
enerzijds tevredenheid met loon en anderzijds tevredenheid met psychologische
beloningen op de intentie van werknemers om hun huidige werkgever in te ruilen voor
een nieuwe. Bijkomend werd ook de invloed onderzocht van de ervaren rechtvaardigheid
van de werkgever in dit proces. Opnieuw bleek dat de tevredenheid met psychologische
beloningen een grotere rol speelt in iemands beslissing om van werkgever te veranderen
dan de tevredenheid met loon. Dit nieuw en verrassend gegeven, dat we zeker voor
non-profitorganisaties kunnen vooropstellen, noopt organisaties ertoe om, onder meer
via opleidingen van de leidinggevenden, voldoende aandacht te besteden aan het
psychologisch belonen van hun werknemers. Het is immers duidelijk dat deze laatsten
niet enkel een financiële vergoeding verwachten voor hun geleverde inspanningen, ook
al blijft deze natuurlijk cruciaal, maar zich eveneens gewaardeerd willen voelen. Vooral
voor sectoren waar de financiële middelen precair zijn, is dit wel een belangrijke
conclusie.

Bijlage: 
PDF icon 200807021a.pdf