logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Analysis of the CO2 and non-CO2 climate impacts of aviation: recommendations and tools for mitigation

vrijdag, 22 oktober, 2010 - 16:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
2.01
Julien Matheys
doctoraatsverdediging

Hoewel klimaatverandering en haar gevolgen tegenwoordig algemeen erkend worden en hoog op de politieke agenda prijken, zijn de maatregelen die tot nu toe op nationaal en internationaal
niveau getroffen werden om de bijdrage van de luchtvaartsector te verminderen bijzonder beperkt. De analyse die in dit werk uitgevoerd werd, toont aan dat de groeipatronen van de sector
diens efficiëntieverbeteringen overstijgen en dat er dus maatregelen nodig zijn opdat het aandeel van de luchtvaart in de menselijke impact op het klimaat niet zou toenemen.
Dit multidisciplinair werk bestaat uit verschillende onderdelen. Ter contextualisering wordt er een uitvoerige beschrijving gemaakt van de complexe verbanden tussen luchtvaart en
klimaatverandering. Die complexiteit is grotendeels te verklaren door de plaats waar de luchtvaartactiviteiten plaatsvinden, meer bepaald in de hogere troposfeer. In tegenstelling tot de
meeste andere sectoren is een significant deel van de impact van de luchtvaartsector immers niet alleen te wijten aan de uitstoot van CO2, maar ook aan een reeks andere emissies en
atmosferische processen zoals: de uitstoot van stikstofoxiden, de vorming van condensatiesporen en luchtvaart‐geïnduceerde wolkenvorming. Een efficiënt klimaatbeleid zou hier dus rekening
mee moeten houden en zou dus zowel de CO2‐ als de niet‐CO2‐gerelateerde effecten van de luchtvaart moeten integreren. Een overzicht van de verschillende beschikbare grootheden ter
evaluatie van de klimaatimpact van de luchtvaart verduidelijkt waarom het niet mogelijk is om een globaal beeld te schetsen aan de hand van één enkele indicator. De analyse kan namelijk
variëren naargelang de geselecteerde tijdshorizonten en naargelang de geografische afbakening die gemaakt wordt.

Voorts wordt er een beschrijving gegeven van een waaier van mogelijke (technische, economische en organisatorische) maatregelen om de impact van de luchtvaart op het klimaat te
beperken. Er is echter geen enkele maatregel die op zich zou volstaan om de toename van de emissies tengevolge van de groei van de sector te compenseren. Een optimaal beleid bestaat dus
uit een gebalanceerd pakket van zowel technologische als wetgevende maatregelen.

Een essentieel aspect van alle beleidsmaatregelen ter beperking van de impact van de luchtvaart op het klimaat bestaat erin om gedragspatronen te wijzigen. Een belangrijke rol is hierbij
weggelegd voor “klimaat impact rekentools”. De huidig beschikbare rekentools vertonen echter significante beperkingen. Daarom werd er een nieuw, meer omvattend rekeninstrument
ontwikkeld, genaamd “Aviactor”. Ten opzichte van bestaande tools, verschaft Aviactor een meer nauwkeurige inschatting van de CO2 uitstoot van zowel de individuele passagier als van
volledige toestellen. Aviactor houdt rekening met tal van factoren die bepalend zijn voor de toekenning van emissies en klimaatimpact aan de individuele passagiers (vliegtuigtype,
bezettingsgraad, omwegen, reisklasse,...). De waarden die als resultaat gegeven worden voor de totale klimaatimpact bevatten naast de meest waarschijnlijke waarde, een boven‐ en
ondergrens zodat de gebruiker kan zien binnen welke limieten het resultaat zou kunnen variëren. Daarbovenop verschaft Aviactor meer informatie omtrent niet‐CO2 gebonden
klimaatseffecten door resultaten te bieden voor twee tijdshorizonten (korte en lange termijn). Uiteindelijk automatiseert het ook de emissie‐inventarissen die onder andere opgemaakt
worden in de context van emissiehandelssystemen. Aan de hand van dit bulkberekeningsinstrument kan men dus talrijke vluchten op een snelle manier analyseren.