logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Display at the Dining Table? Culinary Networks of Power at the Belgian Royal Court of the Nineteenth Century

donderdag, 22 april, 2010 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
D
0.07
Daniëlle De Vooght
doctoraatsverdediging

Dit onderzoek situeert zich binnen twee belangrijke, maar erg
recente, historiografische debatten. Het eerste betreft de positie
van de monarchie in de negentiende eeuw. Na de Franse Revolutie
werd de monarchie als instituut geherdefinieerd, ‘uitgevonden’,
volgens onder andere David Cannadine. Op aandringen van de
Europese grootmachten werd de nieuwe Belgische staat toch een
monarchie. Dit onderzoek stelde zich de vraag of het Belgische hof
van de negentiende eeuw kan beschouwd worden als een locus van
macht, zoals dat het geval was in het ancien regime. Ten tweede
werd de eetcultuur aan datzelfde hof onderzocht, uitgaande van de
idee dat deze een weergave is van bredere maatschappelijke
bewegingen en, bijgevolg, machtsrelaties creëert en/of bevestigt.
Zowel de tafelgasten als de maaltijden kwamen aan bod: wie werd
(samen) uitgenodigd, hoe vaak werden mensen uitgenodigd,
werden de maaltijden ‘aangepast’ aan de gasten en hoe evolueerde
dit alles doorheen de tijd. De gasten werden bestudeerd door
middel van een sociale netwerkanalyse, terwijl de voeding bekeken
werd aan de hand van een kwalitatieve analyse.

Uit dit onderzoek bleek dat de studie van de eetcultuur inderdaad
een waardevolle bijdrage kan leveren tot een onderzoek naar
machtsrelaties. Er werd een duidelijk verschil in kwaliteit van de
voeding naargelang de aanwezigen geconstateerd. Bovendien
maakte de netwerkanalyse van de genodigden duidelijk dat het hof
in de negentiende eeuw nog steeds als een belangrijke
ontmoetingsplaats van de elite kan beschouwd worden en dat de
vorsten hier ook graag gebruik van maakten om hun invloed te
laten gelden. Daardoor kan het onderzoek gesitueerd worden niet
enkel binnen culturele geschiedschrijving, maar evenzeer binnen
sociale en politieke geschiedenis.