logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Educational and participative perspectives on policy innovation: the development of a national sustainable tourism policy for Suriname

maandag, 5 september, 2011 - 17:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Psychology and Educational Sciences
D
0.07
Henry Ravindredath Ori
doctoraatsverdediging

Toerisme is een sector die wereldwijd in expansie is. Prognoses van de World Tourism Organization
(WTO) tonen een sterke groei voor de mondiale markt in de komende 30 jaar. Ook in Suriname groeit het
toerisme, maar het kan altijd beter. Ondanks de in de afgelopen jaren gegroeide inzet, gaat het met het
toerisme in Suriname minder goed dan de toeristische sector zou wensen. Dit komt vanwege het gebrek
aan samenhang en samenwerking binnen de sector, en de aanbodgerichte – in plaats van marktgerichtebenadering
die de sector hanteert.

Wat is er nodig om de toeristische sector in Suriname in een aanvaardbare concurrentiepositie te brengen?
Hoe kunnen we de kansen en bedreigingen tijdig onderkennen?
Er zijn weinig gegevens en kengetallen over toeristische stromen in Suriname beschikbaar. Het gevolg
daarvan is een tekort aan kennis en inzicht in de structuur, het functioneren en de sociale, culturele,
institutionele, economische en milieueffecten van het toerisme. Toerisme is een onderzoeksarme sector in
Suriname, waar die meer beleidsaandacht verdient. Dit was reden om een onderzoeksagenda voor een
strategisch, integraal en duurzame ontwikkeling van toerisme op te stellen. De belangrijkste drijfveer voor
het ter hand nemen van deze studie is de vaststelling van nood aan strategische inzichten bij de private
ondernemers, het maatschappelijk middenveld, de politiek en de bestuurlijke beleidsmakers. Deze sector
met zoveel potentie en economische en maatschappelijke betekenis voor Suriname krijgt hierdoor
aandacht als onderzoeksgebied met de ambitie een aantal duurzame adviezen m.b.t. proces, organisatie en
inhoud aan te leveren.

De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift is:

Welke opinies formuleren state en non state actoren in Suriname m.b.t. de transitie naar een
strategisch, integraal en duurzaam toerismebeleid en welke betekeniskaders en -constructies hanteren
zij hierbij?

Binnen het theoretisch kader van het onderzoek is een transitieprocesmodel ontwikkeld met als
achtergrond de transitiemanagementtheorieën van Rotmans en Hajer en theorieën over
verandermanagement en interactieve beleidsontwikkeling. Het geheel is geplaatst tegen de achtergrond
van duurzame ontwikkeling, waarbij uit de studie is gebleken dat naast de economische, sociaal-culturele
en de ecologische determinanten de institutionele determinanten de meest uitdagende zijn die tot
ontwikkeling moeten worden gebracht. De aandacht moet meer worden gericht op de sociale
duurzaamheid in de sector.

Het empirische deel van het onderzoek is middels een delphi-onderzoeksopzet in vier fasen uitgezet. De
opinies en meningen zijn nagegaan van state en non-state actoren in de toerismesector. Welke trends,
ontwikkelingen, sterktes, zwaktes, bedreigingen en uitdagingen zijn er voor de Surinaamse
toerismebedrijfstak? Dit als input voor de afleiding van strategische doelen ten behoeve van de branche.

Een aantal conclusies van het onderzoek zijn de volgende.

De politiek in Suriname moet de handschoen oppakken (meer ownership en betrokkenheid). De behoefte
aan een meerjaren perspectief voor strategisch toerismebeleid is groot. De sector toerisme heeft de
potentie om uit te groeien tot een volwaardige bedrijfstak.

Echter, er zal meer aandacht moeten zijn voor de institutionele randvoorwaarden zoals samenwerking
tussen de private en de publieke sector, versterking van instituten als het ministerie van Transport,
Communicatie en Toerisme, de Stichting Toerisme Suriname, financiering van de sector, marketing
programma om Suriname te promoten, capaciteitsopbouw in de sector, een onderzoeksprogramma voor
toerisme, investeren in ICT-toepassingen, productontwikkeling en de ontwikkeling van standaarden en
kwaliteitsnormen in de verschillen subsectoren binnen het toerisme. Daarnaast worden er een aantal
duidelijke strategische doelen beschreven en aanbevelingen gedaan voor de transitie van de sector
toerisme naar een inkomsten genererende bedrijfstak.

Bijlage: 
PDF icon Ori_i.pdf