logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Hervorming Raad van State. Een eerste grondige bespreking.

vrijdag, 6 december, 2013 - 08:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
D0.03
Faculteit Recht en Criminologie, Vakgroep Publiek Recht, i.s.m. met Studipolis
Tel. 050 47 12 72
info@diekeure.be
http://studipolis.diekeure.be/
seminarie

Het functioneren van de Raad van State als hoogste administratief rechtscollege heeft in het verleden al bij herhaling het voorwerp uitgemaakt van wetgevende hervormingen. De laatste belangrijke hervorming in dat verband gaat terug tot de wet van 15 september 2006.

Ter uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 worden andermaal de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State gewijzigd teneinde de jurisdictionele opdracht van de Raad nog te verbeteren.

Deze hervorming is verstrekkend op diverse terreinen omdat zij betrekking heeft op zowel de instrumenten die de Raad ter beschikking worden gesteld, als op de rol die de Raad krijgt toebedeeld tijdens het voor hem aanhangig gemaakte geding en inzake de externe communicatie van de gevolgen van zijn arresten. De Raad van State gaat daardoor meer en meer evolueren van een loutere controleur van de wettigheid van bestuurshandelingen naar een actieve actor aan wie een belangrijke taak is toebedeeld met het oog op een effectieve en efficiënte geschillenbeslechting.

Meer gevarieerde uitspraakmogelijkheden, het moduleren in de tijd van de gevolgen van de arresten, het aangeven van de manier waarop het gezag van gewijsde van een arrest best wordt nagekomen, het laten remediëren van bepaalde tekortkomingen door middel van een bestuurlijke lus, de verbetering van de procedure in kort geding, het afstemmen tussen de procedure bij de Raad van State en de bemiddeling: diverse van deze belangwekkende aspecten van de hervorming komen aan bod tijdens de door de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel ingerichte studiedag.

Uiteraard mag de problematiek inzake de schadevergoeding en de daarmee samenhangende uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad van State niet ontbreken. Die bevoegdheidsuitbreiding mag revolutionair worden genoemd.

Een van oudsher grondwettelijk verankerde scheidingslijn tussen de justitiële en de administratieve rechtsmachten lijkt er immers mee te worden overschreden …
De teksten worden gebundeld in een nieuwe publicatie die nadien zal verschijnen bij uitgeverij die Keure.

SPREKERS
M. Van Damme, P. Van Orshoven, I. Claeys, K. Leus, A. Wirtgen, P. Lefranc, S. Lust, S. Boullart, A.J.C. de Moor-van Vugt, R. Stevens

DOELPUBLIEK
Met deze studiedag richten we ons naar instellingen, advocaten, magistraten, ambtenaren, kabinetten, academici, lokale besturen, ... die vanuit verschillende invalshoeken met de procedures bij de Raad van
State in aanraking komen.

ACCREDITATIE
• Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 6 juridische punten.
• Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.
• Andere aanwezigheidsattesten kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.

Bereikbaarheid: www.vub.ac.be/infoover/campussen
Parking: B of C op de campus (de toegangscode voor de parking wordt meegestuurd samen met de bevestiging)

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Prof. dr. Marnix Van Damme, Kamervoorzitter in de Raad van State, Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

 • 09u.15 – 09u.45: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
 • 09u.45 – 10u.00: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Prof. dr. Marnix Van Damme, Kamervoorzitter in de Raad van State, Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
 • 10u.00 – 10u.30: Jurisdictioneel pluralisme, administratieve rechtscolleges, Raad van State:
  een kritische geheugensteun door Prof. dr. Paul Van Orshoven, Gewoon hoogleraar KU Leuven, Lid van de Hoge Raad voor de Justitie, Advocaat balie Brussel
 • 10u.30 – 11u.00: Schadevergoeding door Prof. dr. Ignace Claeys, Hoofddocent UGent, Centrum voor Verbintenissenrecht, Advocaat balie Brussel
 • 11u.00 – 11u.30: Administratieve geldboeten, hervormingsbevoegdheid en volle rechtsmacht door Prof. dr. Kaat Leus, Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Staatsraad
 • 11u.30 – 12u.00: De hervorming van het administratief kortgeding door Prof. dr. Aube Wirtgen, Docent Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Advocaat balie Brussel
 • 12u.00 – 12u.15: Vragenkwartiertje
 • 12u.15 – 13u.15: Verzorgde broodjeslunch
 • 13u.15 – 13u.45: Bestuurlijke (k)lus door Pierre Lefranc, Staatsraad
 • 13u.45 – 14u.15: Dwangsom door Prof. dr. Sabien Lust, Hoofddocent UGent Instituut voor Procesrecht, Advocaat balie Brugge
 • 14u.15 – 14u.45: De nieuwe bevoegdheden van de Algemene Vergadering van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door Drs. Sven Boullart, Advocaat balie Gent, Assistent UGent en UHasselt
 • 14u.45 – 15u.15: Hervormingen bij de Nederlandse Raad van State door Prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, Leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam en Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel
 • 15u.15 – 15u.30: Vragenkwartiertje
 • 15u.30 – 15u.45: Slotwoord door Roger Stevens, Voorzitter Raad van State

MEER INFO/SCHRIJF JE IN.