logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Dag van het Onderwijs

vrijdag, 5 juni, 2015 - 11:00 to vrijdag, 5 juni, 2015 - 16:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D 2.01
Departement Onderwijsbeleid / IDLO
Onderwijsprofessionalisering

Op 5 juni 2015 gaat de VUB  Back to the Future!

Een inspirerende dag rond onderwijs en onderwijsvernieuwing voor iedereen die betrokken is bij onderwijs aan de VUB. Docenten, assistenten en andere medewerkers stellen projecten voor, geven tips en antwoorden op vragen. Een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren en van elkaar te leren.


PROGRAMMA

Waar: Promotiezaal - D 2.01

De presentaties van deze dag vindt u op www.vub.ac.be/kwaliteitszorg

De inschrijvingen zijn gesloten. Toch nog deelnemen? Neem contact op met karla.groen@vub.ac.be of  02 629 22 32

De uitgebreide programmabeschrijving vindt u hieronder.

 

10u30-11u00 Registratie

 

11u00-12u30 Plenaire opening met twee inspirerende sprekers

We verwelkomen tussen 11u00 en 12u30 twee sprekers die hun roots in de VUB hebben.

Lieve Paternoster - Fellow IR: Lieve Paternoster vertelt vanuit haar eigen ervaring over de relatie tussen opleidingen en het werkverld.

Lieve Paternoster is een van de eerste vrouwelijke alumni van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB. Ze begon haar carrière als assistente maar maakte al snel de overstap naar de Plantijn Hogeschool Antwerpen (nu AP Hogeschool), eerst als lector en later als departementshoofd. Daarnaast is ze ook actief geweest als lid van visitatiecommissies.

Rosette S'Jegers: Onderwijshervormingen en onderwijspolitiek

Rosette S'Jegers was Vicerector Onderwijsbeleid tussen 2000 en 2008 en de stuwende kracht achter de Onderwijshervormingen aan de VUB. Zij doceert in het domein van de bedrijfseconomie aan de faculteit ES, waar zij ook decaan was. Sinds 2009 is zij Secretaris-Generaal van de VLIR.

 

12u30-13u30 Netwerklunch met interactieve informatiestanden

Tijdens de lunch kan u ideeën uitwisselen met collega's en de informatiemarkt bezoeken. Enkele centrale diensten stellen hun aanbod voor docenten voor. U vindt er informatie over het professionaliseringsaanbod, de ondersteuning van het StudieBegeleidingsCentrum, het aanbod van IRMO en IDLO , het uitleenaanbod van AVServices en de werking van Wetenschapscommunicatie.

 

13u40-15u05  Parallelsessie

Elke deelnemer kiest een thema

Thema 1 : Flip the future

Hoe zet je studenten actief aan tot studeren en verwerken met gebruik van ICT, video's etc.

Thema 2 :  Stream the future

Hoe ga je om met de heterogene instroom in een opleiding ?

Thema 3 : Simulate the future

Hoe breng je de realiteit in de lessituatie ?

De kookboektraditie voorbij

Sprekers: Jan Danckaert en Eddy Carette

Dit project initieerde de overgang naar een nieuw onderwijsmodel bij practica in het bachelorlabo fysica.

De doelstellingen van deze vernieuwing zijn in essentie:

·         Studenten komen goed voorbereid naar het practicum.

·         Studenten zijn meer dan aanwezig in het practicum: ze zijn onderzoekend, ondernemend, en kunnen goed organiseren.

·         Studenten leveren kwaliteitsvolle rapporten/papers af.

·         Studenten zien onderwijsactiviteiten als leermomenten waarin ze zelf verantwoordelijkheid dragen en waarin ze zich kunnen spiegelen aan de houdingen van de onderwijsstaf.

De pijlers van het onderwijsmodel zijn:

·         Verstrek compact maar veelzijdig studiemateriaal -> voorbereiding

·         Verstrek experiment-materialen met “hoge aanraakfactor”, probe-ware voor snelle data-verwerving en soepele en veelzijdige data-representatie en –analyse -> onderzoekende houding.

·         Verstrek modelverslagen, snelle feedback (evaluatie) met duidelijke criteria -> kwaliteitsvolle rapporten/papers.

·         Verstrek extra, niet-verplichte open-ended “bonus” vraagstukjes voor hogere scores -> onderzoekende houding.

·         Promoot overvloedig visuele en verbale representatie van concepten -> inzicht en verantwoordelijkheid.

·         Betrek het ganse onderwijsteam bij deze hervorming (assistenten, maar ook onderzoekers met beperkte lesopdracht).

In deze workshop zullen de doelstellingen van het project en de pijlers van het onderwijsmodel concreet worden toegelicht.

SBC: startvereisten

Sprekers: Sofie Frederickx, Drina Jaspers, Tom Dorissen en Kris Ketelslegers

De instroom in academische opleidingen is veel heterogener dan vroeger. Eén van de gevolgen hiervan is  een problematische studievoortgang voor een deel van de studenten. Om dit te verhelpen is het belangrijk in een goede studiekeuzebegeleiding te voorzien. Met dit doel worden in dit project de relevante startvereisten van alle bacheloropleidingen geïnventariseerd en kenbaar gemaakt aan toekomstige en instromende studenten. Deze startvereisten kunnen nodige vakinhoudelijke voorkennis, maar ook studeer- en taalvaardigheden omvatten.  De aanvangsvereisten worden concreet vertaald naar een vorm die voor toekomstige en instromende studenten begrijpelijk is. Er worden aangepaste toetsen ontwikkeld die studenten toelaten na te gaan in welke mate ze over de vereiste  aanvangsvereisten beschikken.  Verder worden er in dit project voor de verschillende startvereisten ook remediërings- (in de vorm van cursusmateriaal) en voorbereidingsmogelijkheden (in de vorm van brugcursussen) aangereikt aan toekomstige studenten.

 

 

 

Farmaceutische wetenschappen: GIMMICs

Sprekers: S. Moudallel, P. Petit, K. De Paepe en F. Puttemans

De bedoeling van GIMMICs (http://www.gimmics.nl/brussel) als apotheekgame, is om de echte officinapraktijk zo getrouw mogelijk na te bootsen. Dit brengt ons tot vier doelstellingen, namelijk:

·         Heterogeniciteit opvangen van de stage

·         Studenten beter voorbereiden op het stage-examen en hun taken als officina-apotheker

·         Kwaliteit van Farmaceutische Zorg in de officina verbeteren

·         Studenten leren reflecteren en eigen fouten corrigeren

Dit educatief gebeuren verloopt gedurende een periode van 5 weken in een gecontroleerde setting waar ze in teamverband (9 studenten) hun eigen apotheek runnen. Daarbij krijgen ze diverse opdrachten, gebaseerd op reële praktijkcasussen (life, voorschriften, telefoon en email),gecombineerd met magistrale bereidingen, farmaceutische zorg en trainen van communicatieve vaardigheden. De apotheken winnen of verliezen (virtuele) patiënten naargelang de correctheid van de uitgevoerde opdrachten.

Het apotheekgebeuren wordt meermaals onderbroken voor plenaire gastcolleges over bv. beleid en taakverdeling in de apotheek, klinische dagen, deontologie,...

Feedback wordt door de gameleiding zowel direct (wekelijks) als indirect voorzien zodat studenten zichzelf nog meer kunnen verbeteren en steeds bijleren. Gedurende 2 weken valt GIMMICs samen met het game van de huisartsen wat hen leert om interdisciplinair te communiceren.Dit actief onderwijs met reflecterend leren stimuleert de integratie van kennis en vaardigheden, inclusief het belang van life-long learning.

 

 

EDWE: Educational sciences

Sprekers: Koen Lombaerts

The M.Sc. in Educational Sciences is a competitive English-language master study programme with a world-wide student audience, attractive by its international perspective and its flexibility created through a blended approach that combines online distance learning with the social support provided through face to face exchanges. Through active and collaborative learning it aims at turning out educational science researchers and professionals who are specialists in the field of educational innovation

RC: Met de stroom mee

Spreker: Lien Seynaeve

Het project ‘Met de stroom mee’ beoogt het studierendement van de eerstejaarsstudenten Rechten en Criminologie te verbeteren en sluit daarmee zeer goed aan bij de strategische prioriteiten van de universiteit. Om dit doel te bereiken, richt het project zich op het verbeteren van zowel de taal- als de studievaardigheden van de instromende studenten.

Er wordt naar gestreefd om deze vakoverschrijdende competenties niet buiten het curriculum, maar vakgebonden aan te brengen. De aandacht voor (het verbeteren van) deze vaardigheden wordt daarom uitgebreid en geïntegreerd in zoveel mogelijk opleidingsonderdelen. Op die manier worden taal- en studievaardigheden integraal onderdeel van het curriculum van de eerstejaarsstudent. Zo maakt taal- en studiebegeleiding onderdeel uit van de verplichte vakinhoudelijke WPO’s en is er een bijkomend aanbod aan extracurriculaire workshops. Daarnaast wordt ook voorzien in een proefexamenweek en worden er twee taaltesten en twee Leerstijl- en Motivatietesten afgenomen.

Het project gaat gepaard met kwantitatieve en kwalitatieve analyses en effectmetingen.

Toegepaste Taalkunde : vertaalbureausimulatie

Sprekers: Arnout Horemans en Koen Kerremans

De cursus ‘Vertaalbureausimulatie’ maakt deel uit van de opleiding Master in het Vertalen, vakgroep Toegepaste Taalkunde, faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het vak is een voorbereiding op de stage.

Studenten zetten zelf ‘vertaalbureaus’ op voor de talen Engels, Frans, Spaans, Duits en Italiaans, die geopend zijn tussen eind september en half december.

De docenten fungeren als een raad van bestuur en nemen o.a. de studenten in dienst als vertaler of projectmanager.

De studenten gaan op zoek naar te vertalen teksten in de ‘echte wereld’, bij non-profitorganisaties. De focus ligt op het vervullen van zoveel mogelijk verschillende functies van de vertaalindustrie en het gebruik van de digitale hulpmiddelen voor elk van die functies. Het gaat om activiteiten als projectmanager, offertes schrijven, terminoloog, machinevertaling, vertaling, revisie en proofreading.

De formele organisatie gebeurt in Poincarré (en informeel in Facebookgroepen). De studenten houden al hun activiteiten bij in logboeken. Aan het einde van de cursus maken de studenten een SWOT-analyse, die ze voorstellen.

Gebruikte software: o.a. GanttProject, Wordfast online, SDL Trados Studio, Termextract, QA Distiller, Google Translate, …

 

 

15u15-16u15 : Inspiratiemoment - discussies rond verschillende thema's

Een Dag van het Onderwijs is opgezet voor en door lesgevers. Er is dan ook al heel wat onderwijsexpertise aanwezig. De doelstelling van dit inspiratiemoment is om lesgevers te laten leren van en met elkaar, en dit via een debat over een onderwijsthema naar keuze.

De deelnemers worden tijdens de sessie geconfronteerd met een (controversiële) stelling. Er zal gevraagd worden om hierover een positie in te nemen door (letterlijk) een bepaalde plaats in de ruimte aan te nemen. De ingenomen posities vormen het uitgangspunt van een debat dat geleid wordt door 2 moderatoren. Op het einde van het debat wordt er gevraagd om een nieuwe positie in te nemen, op basis van de gehoorde argumenten. De moderatoren formuleren tot slot een voorlopig besluit over de gevoerde discussie. Tijdens elke sessie zullen 2 stellingen behandeld worden.

Bij inschrijving wordt er gevraagd om twee voorkeursthema's aan te duiden. Afhankelijk van de interesse voor een thema zal per deelnemer een thema worden toegewezen. Er wordt getracht om zoveel mogelijk rekening te houden met de opgegeven voorkeuren.

De thema's zijn:

Thema 1: duurzaamheid in het onderwijs

Thema 2: evaluatie- en werkvormen

Thema 3: instroom en rendement

Thema 4: masterproef

Thema 5: werkveld

Thema 6: studiemateriaal

 

 

 

Om 16u15 zal vicerector Yvette Michotte de dag afsluiten in een korte plenaire zitting, waarna alle deelnemers worden uitgenodigd voor de afsluitende receptie.

16u30: Receptie