logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

  • Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.
  • Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Food for Thought "Kinderen in Nood in Brussel - een raakvlak tussen praktijk en onderzoek"

vrijdag, 30 november, 2018 - 12:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
U-Residence
R&D department
02/629 22 11
jane.verlinden@vub.be
Food for Thought - Interdisciplinary lunch for VUB- & UZ-researchers

Registraties zijn gesloten, voor meer info contacteer jane.verlinden@vub.be

 

English below

 Sessie met Prof.dr. Ben Van Camp, ere-rector en voorzitter VZW Kind in Nood, Kindermishandeling Brussel en Dhr. Erik Van Dooren, directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel.

  • Vier baby’s op tien in Brussel worden geboren in een gezin met inkomen onder de armoedegrens. 
  • Er is 6% meer vroegtijdige schooluitval dan elders in België. 
  • 33% van de Brusselse gezinnen zijn éénoudergezinnen, dat is meer dan in Vlaanderen en Wallonië. 
  • Jeugdwerkloosheid bedraagt in Brussel 24%. 

Dit zijn maar enkele van de vele risicofactoren waaraan Brusselse kinderen en jongeren zijn blootgesteld. Dit zijn tevens factoren die maken dat zij vaker het slachtoffer zijn van verwaarlozing en mishandeling, met nefaste gevolgen voor hun emotionele, intellectuele en lichamelijke ontwikkeling. 

De verschillende overheden van dit land, aangevuld door talrijke kleinschalige burgerinititatieven, bieden zowel ondersteunende als remediërende mogelijkheden aan. Ondanks dit brede aanbod blijft een te hoog aantal kinderen blootgesteld aan maatschappelijk kwetsbare situaties. Eén van de redenen lijkt te vinden in het versnipperd en onvoldoende geïntegreerde aanbod. De politieke en juridische structuur van het gewest waarbij o.a een schemerzone ontstaat tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschapsinitiatieven mag daar een voorbeeld van zijn. In de Brusselse samenleving wordt dit nog verder bemoeilijkt door de culturele diversiteit en ongeregelde migratiestromen, door anders-taligheid. Het Vlaamse decreet "Integrale Jeugdhulp" van 2014 biedt wel een leidraad maar de integratie tussen de verschillende actoren en initiatieven alsook de aftoetsing van het beleid met de Franstalige kant hapert. 

De VUB als leer- en onderzoeksorganisatie neemt kinderwelzijn ter harte. Ze kan dus ook niet om de maatschappelijke kwetsbaarheid van kinderen heen. Kinderen die goed omkaderd worden en zich goed in hun vel voelen maken immers meer kans zich te ontplooien tot volwaardige burgers die bijdragen tot een tolerante en solidaire maatschappij. Onderzoek naar de oorzaken van en de verschillende vormen van hulpverlening in kwetsbare situaties is nodig omdat het een continue evaluatie en bijsturing toelaat van het gevoerde beleid of ontplooide initiatieven. 

Deze FFT wil daarom de VUB onderzoeksgemeenschap samenbrengen met actoren uit de Jeugdhulpverlening. Door een open discussie rond enkele subthema's wordt verwacht dat samenwerkingen ontstaan die later gestructureerd worden binnen interdisciplinaire onderzoeksprojecten. 

Registratie is verplicht (zie onder), plaatsen zijn beperkt. Contacteer jane.verlinden@vub.be voor meer informatie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  • In Brussels, four babies in ten are born into a family with an income below the poverty line.
  • School drop-out rates are 6% higher than elsewhere in Belgium.
  • 33% of families in Brussels are single-parent families, which is a higher percentage than Flanders and Wallonia.
  • Youth unemployment in Brussels is 24%.

These are just a few of the risk factors to which children and young people in Brussels are exposed. These factors also mean that they are more often the victims of neglect and abuse, with damaging effects on their emotional, intellectual and physical development.

As an educational and research organisation, the VUB cares deeply about child welfare. As a result, it cannot ignore the social vulnerability of children. Children who grow up in an appropriate environment and who have high self-esteem are more likely to develop into well-rounded citizens who contribute to a tolerant and supportive society. Research into the ways social assistance for those in vulnerable situations originates and varies is necessary because it allows continuous evaluation and adaptation of policies and initiatives. This FFT will therefore bring the VUB research community together with actors from youth support services. It is expected that open discussion around certain sub-themes will lead to cooperation that can later be structured into interdisciplinary research projects.

Because the theme is strongly focused on Brussels we expect more Dutch-speaking guests for this edition. We will however reserve one table for English-speaking researchers! Thank you for your comprehension!

Registration is mandatory and places are limited. For more information contact jane.verlinden@vub.b