logo

U bent hier

FAQ

Veelgestelde vragen over:

Bachelor-master

Een bacheloropleiding…
 • is in grote lijnen te vergelijken met wat de kandidatuur vroeger was;
 • sluit aan op het secundair onderwijs en duurt tenminste drie jaar;
 • omvat tenminste 180 studiepunten (SP)
 • is opgebouwd om studenten kennis en vaardigheden bij te brengen, eigen aan wetenschappelijk functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen in het bijzonder;
 • leidt tot doorstroming naar een Masteropleiding, of naar de arbeidsmarkt.

De Bachelorproef...

 • is een proefschrift (= soort minithesis) op het einde van de Bacheloropleiding.
Een masteropleiding…
 • sluit aan op de bacheloropleiding in het academisch onderwijs of op een andere masteropleiding
 • omvat tenminste 60 SP (studieppunten)
 • duurt een of twee jaar naargelang het gekozen vakgebied en het type masteropleiding; met uitzondering van de masteropleiding Geneeskunde die vier jaar duurt (= 240 SP);
 • heeft tot hoofddoel de studenten tot een gevorderd niveau van kennis en vaardigheden te brengen, eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen in het bijzonder, om zo tot de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen te komen;
 • wordt afgesloten met een Masterproef.

De Masterproef...

 • is het proefschrift (= thesis, licentiaatsverhandeling) op het einde van de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden?

 • een academische Bachelor met een bepaalde kwalificatie of een afstudeerrichting binnen de Bachelor geeft een rechtstreekse toelating tot de Master.

Het instellingsbestuur kan bepalen dat de inschrijving ook openstaat voor:

 • een andere afstudeerrichting binnen de Bachelor of voor een Bachelor met een vergelijkbare kwalificatie en dezelfde studieomvang, uitgereikt door een andere instelling, eventueel mits het volgen van een geïndividualiseerd opleidingsprogramma van maximum 15 SP;
 • een academische bachelor met een andere kwalificatie, eventueel na het afleggen van een voorbereidingsprogramma;
 • een professionele bachelor, nadat men met goed gevolg een specifiek ontworpen schakelprogramma van tenminste 45 SP en ten hoogste 90 SP heeft afgerond. 
Wat is Bachelor-Master ?

De bachelor-masterstructuur vervangt de vroegere Kandidaturen en Licenties en is opgedeeld in een Bachelor- en een Masterfase.

Het Bachelordiploma moet in theorie een afgerond geheel vormen waarmee je op de arbeidsmarkt terecht kan. Wie na de Bacheloropleiding minstens nog een jaar verder studeert, mag zich Master noemen.

Wie nóg verder wil studeren, kan een Master na Master volgen of een doctoraat starten.

Een voorbereidingsprogramma...

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een academisch bachelor- of masterdiploma die aan een masteropleiding willen beginnen maar, op basis van dit diploma, niet rechtstreeks toegelaten zijn. Het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware 'bijgeschoold' worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors aan de masteropleiding kunnen beginnen.

Een schakelprogramma...

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en hiermee een academische masteropleiding willen starten. Het schakelprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware 'bijgeschoold' worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan de opleiding kunnen beginnen.

Een master-na-masteropleiding...
 • is in grote lijnen de vroegere voortgezette academische opleiding (GAS en GGS);
 • is een masteropleiding die aansluit op een andere masteropleiding;
 • laat je toe je te verdiepen in een bepaald vakgebied en/of in een specifieke tak van de wetenschap.

Toelatingsvoorwaarden?

 • sommige masteropleidingen vereisen als toelating het bezit van een masterdiploma, met een nader bepaalde kwalificatie;
 • een masteropleiding met een andere kwalificatie, eventueel na het volgen van een voorbereidingsprogramma;
 • de universiteit kan de inschrijving afhankelijk maken van een onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid van de persoon.
Kan je stoppen na een bachelor aan de universiteit?

Dat kan. Je kan stoppen na de driejarige academische Bacheloropleiding, dus na het behalen van 180 SP. Een bacheloropleiding bezorgt je genoeg kennis en competenties om te slagen op de arbeidsmarkt. In verschillende opleidingen kan je reeds tijdens de bachelorjaren stage lopen in een relevante sector, waardoor je een eerste professionele ervaring opdoet. Maar het hoofddoel van een academische bacheloropleiding is en blijft het doorstromen naar een masteropleiding, om de reeds verworven kennis nog verder uit te diepen.

Moet je elk jaar examens afleggen, of kan je zelf de duur van je studies bepalen?

Je legt om de 6 maanden examens af, in januari en in juni. Door de invoering van dit semestersysteem rond je bepaalde opleidingsonderdelen al na een half jaar af.
Met de invoering van de flexibilisering die voor de deur staat, krijg je een bewijs wanneer je geslaagd bent, een zogenaamd creditattest.

Wanneer je niet geslaagd bent, leg je dit vak op een later moment opnieuw af, zodat je geen heel jaar verliest. Wanneer je ervoor kiest om je studie, om welke reden dan ook, stop te zetten, zullen de behaalde creditattesten ervoor zorgen dat je die opleidingsonderdelen bij het hervatten van je studie niet meer opnieuw hoeft te doen. Op die manier kan je voor een groot stuk zelf de duur van je studies bepalen.

Duurt elke masteropleiding twee jaar? En de studie dus vijf jaar?

Neen, de duur van de masteropleiding hangt af van de gekozen richting. Bij sommige opleidingen duurt de masteropleiding één jaar (= 60 SP), bij andere twee jaar (= 120 SP). Uitzondering hierbij is de opleiding Geneeskunde, waarbij de masteropleiding vier jaar duurt (= 240 SP).

Een studiepunt (SP)

Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Een profiel

Een verdiepend pakket (keuze)opleidingsonderdelen in een specifiek deel van je studiedomein.

Een minor

Een verbredend pakket (keuze)opleidingsonderdelen uit andere, complementaire studiedomeinen. Na het volgen van een minor kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding die in het verlengde van je minor ligt.

Een modeltraject

Een studietraject voor de modale student waarbij algemene voorwaarden inzake studieomvang, deliberatie en studievoortgangsbewaking worden vastgelegd.

Flexibilisering

Het invoeren van een studiepuntensysteem dat de mobiliteit van de student en de mogelijkheden tot differentiëring binnen het onderwijs en tot levenslang leren moet vergroten. Het studieprogramma wordt hierbij uitgedrukt in ECTS (European Credit Transfer System) studiepunten. Bij het voltooien van een opleidingsonderdeel ontvangt de student een creditattest.

Een opleidingsonderdeel

Afgebakend geheel van onderwijs-, leeren evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Een afstudeerrichting

Specifiek onderdeel van je studiedomein waarin je je specialiseert en waarin je afstudeert. Een afstudeerrichting omvat minstens 30 studiepunten. De afstudeerrichting wordt op je diploma vermeld.

Kan je ook Master worden aan een Hogeschool?

De Erasmushogeschool, associatiepartner van de Vrije Universiteit Brussel, biedt grotendeels driejarige Bacheloropleidingen aan.

Voor enkele studierichtingen kan je wel een Masteropleiding volgen. Meer informatie hierover vind je op www.ehb.be

Kan je met een bachelor- of een masterdiploma ook in het buitenland terecht voor studie of op de arbeidsmarkt?

Dat kan. Doordat het studietraject opgedeeld is in semesters, wordt het veel eenvoudiger om een semester aan een andere Europese universiteit te studeren. En wanneer je terugkomt, start je het volgend semester met een nieuw pakket vakken, zodat je geen achterstand hebt op je studiegenoten die niet naar het buitenland trokken.

Ook de arbeidsmarkt in het buitenland vormt geen probleem, door de Bolognaverklaring, die het onderwijs op Europees niveau een kwaliteitsverbetering meegaf, zijn de diploma's gelijkwaardig.

Kan je je studie aan een universiteit combineren met een studie aan een hogeschool?

Dat kan. Door de Universitaire Associatie Brussel, een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, is het mogelijk om studies te volgen aan beide instellingen.

Er zijn al samenwerkingsvormen. Zo biedt de associatie een totaalpakket aan gezondheidsopleidingen aan op de medische campus te Jette en ook in de Letteren & Wijsbegeerte (in combinatie met de Toegepaste Taalkunde aan de EhB) en de Communicatiewetenschappen (in combinatie met RITS & Master Class Journalistiek op EhB) is er al sprake van samenwerking. Uiteraard is het de bedoeling om deze samenwerking naar de toekomst toe ook te realiseren in andere opleidingen.

Kan je je vakken zelf kiezen?

Je kan je studietraject op je interessesfeer afstemmen door de door jou gekozen hoofdopleiding (met verplichte vakken) aan te vullen met keuzepakketten in andere, complementaire studiedomeinen (minoren) of in een specifieke tak van je opleiding (profielen).

Afhankelijk van je gekozen hoofdopleiding heb je de keuze uit een aantal minoren en/of profielen. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens je bacheloropleiding Geschiedenis kiezen voor een minor Communicatiewetenschappen of Politieke Wetenschappen.

Vrijstellingen en overdrachten

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen. In dit geval wordt bij het betrokken opleidingsonderdeel geen examencijfer vermeld en komt het bijgevolg niet in aanmerking voor de berekening van het gemiddelde. Vrijstellingen worden verleend op basis van EVC (Eerder Verworven Competenties) of EVK (Eerder Verworven Kwalificaties).

EVC

Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

EVK

Een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de geattesteerde kwalificatie wenst te laten gelden.

Semesterialisatie

De Vrije Universiteit Brussel voerde in 2002 het semestersysteem in voor al haar opleidingen. Daardoor bestaat het academiejaar aan de Vrije Universiteit Brussel nu uit twee blokken (semesters) van 13 weken les, een blokperiode, een examenperiode en een vakantieperiode. De examenperiode (eerste zittijd) is gespreid over twee afzonderlijke examenmomenten (januari en juni). Wie niet geslaagd is kan altijd herkansen tijdens de tweede zittijd (midden augustus-midden september).

Het semestersysteem moet studenten meer kansen en ruimte geven wanneer ze bijvoorbeeld enkele maanden in het buitenland willen gaan studeren en vergemakkelijkt de overstap naar een flexibiliseringssysteem. 

Toetsen en examens

Bij het volgen van een opleiding aan de universiteit horen onvermijdelijk de examens. Hieronder vind je in een notendop de belangrijkste weetjes omtrent de examens. Raadpleeg voor uitgebreide informatie steeds het algemeen examenreglement of het aanvullend facultair examenreglement van je faculteit.

De regel is dat alle examens mondeling of schriftelijk afgenomen worden. In geval van een schriftelijk examen kan je in de informatiefiche van het opleidingsonderdeel terugvinden of een mondelinge voortzetting mogelijk is.
De data van de examens worden minstens vier weken vooraf bekend gemaakt voor de eerste zittijd en voor de tweede zittijd is dit minstens twee weken vooraf. Examens vinden nooit op zondagen, feestdagen of officiële verlofdagen plaats.

Je bent geslaagd voor de opleiding als je alle examenvakken afgelegd hebt van de opleiding waarvoor je ingeschreven bent en voor elk opleidingsonderdeel ten minste een examencijfer van 10 op 20 behaalt. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor ten minste 10 op 20 behaalt wordt een creditbewijs toegekend.

Afhankelijk van de cijfers die je behaalt en van de facultaire deliberatieregels kan je slagen met grootste onderscheiding, grote onderscheiding, onderscheiding of voldoening.

Ben je voor een aantal vakken niet geslaagd dan kan je herkansen tijdens de tweede zittijd. In dat geval hoef je voor alle vakken waarvoor je minstens 10 op 20 of meer behaald hebt geen nieuw examen meer af te leggen.

Sommige docenten hebben de gewoonte om een tussentijdse bevraging te houden; een toets. Die is meestal bedoeld om te testen in welke mate je de leerstof reeds onder de knie hebt.

Studentenvoorzieningen

Kan ik studeren aan de VUB als ik een functiebeperking heb?

Er bestaan zeker modaliteiten voor studenten die zich in een handicapsituatie bevinden en willen studeren. Heb je twijfels of vragen over je studiekeuze, eventuele aanpassingen aan je kot of de toegankelijkheid van de campus? Dan kan je hiervoor terecht bij het studiebegeleidingscentrum.

Op kot: VUB vs privé?

Misschien ben je van plan om op kot te gaan…en ja, ook dit vereist voorbereiding. Op een van de infodagen kan je zeker even ‘op kot’ bij een andere student. Zo krijg je al een beeld van onze studentenkamers. Wist je trouwens dat je als eerstejaarsstudent, net komende van het secundair onderwijs, vrijwel met zekerheid een kot van de Vrije Universiteit Brussel krijgt? Je kan uiteraard ook terecht op een privékamer van Brusse(&ik. Informatie over op kot gaan vind je bij de dienst Huisvesting.

Ik heb een leerstoornis, waar kan ik terecht?

Wanneer je dyslexie, (A)DHD…hebt en je vermoedt dat dit hinderlijk kan zijn tijdens je studie, dan kan je terecht in het studiebegeleidingscentrum.

Samen maken we in een gesprek een inventaris van de moeilijkheden die je verwacht. Dit kan dan leiden tot maatregelen op jouw maat, zoals meer tijd om je  examenvragen op te lossen. Vergeet je attest of bewijs niet dat je dyslectisch bent wanneer je een afspraak maakt.

Ik besef dat ik harder en anders ga moeten werken aan de universiteit. Hoe pak ik dat aan?

Vergeet niet: er wordt van jou niet verwacht dat je alles al weet van bij de start. Wat wel belangrijk is, is dat je je bewust bent van een aantal valkuilen die alles te maken hebben met het verschil tussen het secundair en het hoger onderwijs. Je hebt niet meer de regelmatige toetsmomenten, zoals je die in het secundair onderwijs had. Je kan in belangrijke mate zelf beslissen of je naar bepaalde lessen gaat of niet. Je zal ook merken dat het lestempo veel hoger ligt dan in het secundair onderwijs…

Dit alles vergt een andere studieaanpak. Je kan deelnemen aan voorbereidende activiteiten. Je kan je inschrijven voor werkgroepen Studievaardigheden of vragen om beroep te kunnen doen op meer geïndividualiseerde begeleiding. Meer informatie hierover kan je vinden in het studiebegeleidingscentrum.

In het secundair onderwijs kon ik beroep doen op specifieke studiebegeleiding, kan ik dit dan ook op de VUB?

Je kan je vraag naar specifieke studiebegeleiding inderdaad bespreken met medewerkers van het studiebegeleidingscentrum. Samen bekijken we de mogelijkheden. Je wordt aan onze universiteit echt niet zomaar aan je lot overgelaten.

Kom ik in aanmerking voor een studiebeurs? Waar kan ik terecht voor meer informatie over andere financiële tegemoetkomingen?

Studeren in het hoger onderwijs kost geld. Het kostenplaatje hangt af van de richting die je volgt en of je al dan niet op kot zit. Voor een studiebeurs spelen factoren als het gezinsinkomen of je studievoortgang een rol. Wil je te weten komen of je in aanmerking komt voor een studietoelage? Neem dan even contact op met de Sociale Dienst Studenten. Op de sociale dienst kan je trouwens ook terecht voor een huurtoelage en, renteloze leningen. Hou vooral één ding in je achterhoofd…vragen staat vrij!

Kan ik werken en studeren combineren?

Werken en studeren kan je onder verschillende vormen. Je kan je studie combineren met werk als jobstudent. Voor meer informatie, kan je terecht op de jobdienst.

Ben je de studentenjobs ontgroeid en heb je het statuut van werkende? Dan kan je bij ons ook een aantal van onze dagprogramma’s in de avonduren vinden. Uiteraard is hier een grotere portie zelfstudie aan de orde. Meer informatie kan je op de VUB-site vinden bij de rubriek Werken en studeren.

Kan ik (top)sport en studeren combineren?

Dat kan! Er zijn je al heel wat studenten voorgegaan. Om te bespreken wat de mogelijkheden hier zijn, neem je best contact op met de dienst topsport en studie.

Zij kunnen je vertellen wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor dit statuut. Misschien kan je zelfs gebruik maken van de sportfaciliteiten die op de VUB aanwezig zijn.

Studiekeuze

Welke opleidingen bestaan er?

Het is belangrijk een goed beeld te krijgen van wat je allemaal kan studeren. Het zou jammer zijn dat je pas achteraf te weten zou komen dat de studierichting van je dromen bestaat, zonder dat je dit wist. Start je zoektocht bij de website van het hoger onderwijsregister en ga dan naar de websites van de verschillende onderwijsinstellingen .

Ook de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’ zal je helpen bij het vinden van jouw studie.

Hoe zit het nu precies met die bachelors en masters?

Met een diploma secundair onderwijs kom je terecht in een bacheloropleiding. Er bestaan twee verschillende soorten bachelors: een ‘professionele bachelor’ die je kan volgen aan een hogeschool en een ‘academische bachelor’ die je kan volgen aan een universiteit.

Er zijn wel wat verschillen tussen beide bachelors. Een academische bachelor is (meer) gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en geeft een bredere abstracte kijk op je studiegebied. Op een academische bachelor volgt er steeds een academische masteropleiding. Professionele bachelors bieden in principe meer praktijk en zijn meer en directer gericht op de arbeidsmarkt.

Met een professionele bachelor kan je niet zomaar naar een academische master, al zijn er heel wat mogelijkheden vandaag om de overstap wel te maken. Hiervoor neem je best contact op met een van de studietrajectbegeleiders.

Ook de toekomstmogelijkheden zijn erg verschillend al naargelang je een professionele of een academische bachelor volgde: grofweg kan je stellen dat na een universitaire studie (academische master) je eerder in aanmerking komt voor leidinggevende functies, daar waar hogeschoolopleidingen (professionele bachelor) je eerder voorbereiden op een meer uitvoerende functie. 

Wat zijn studiepunten?

Studiepunten is een term die je overal zal zien opduiken. Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uur studietijd (lessen, taken, studie…); de tijd dus die je gemiddeld in dat vak zal stoppen. Zowel een professionele bachelor als een academische bachelor nemen 180 studiepunten in beslag. Meestal komen die 180 SP overeen met 3 academiejaren voltijdse studie. Het aantal studiepunten van een master kan verschillen en ligt tussen de 60 SP en 240 SP (in jaren betekent dit 1 tot 4 jaar).

Ik twijfel aan mijn studiekeuze, waar kan ik terecht?

Twijfels over je studiekeuze kunnen op verschillende momenten de kop opsteken. Je kan met twijfels zitten nog voor je inschrijving of na de eerste dagen/weken. Of je begint te twijfelen tijdens de voorbereiding van je eerste examens of na het ontvangen van je eerste examenresultaten. Belangrijk is dat je deze twijfels niet negeert, maar probeert weg te werken. Je kan hiervoor terecht bij het studiebegeleidingscentrum. Samen zetten we alles op een rijtje en bekijken we de gevolgen van een eventuele wijziging van je keuze.

Hoe weet ik of ik een studie aankan?

Spijtig genoeg kan niemand je een soort garantiebewijs afleveren met betrekking tot het succesvol doorlopen van je studie. Je slaagkansen bepaal je immers voor een groot deel zelf. Je motivatie speelt natuurlijk een grote rol. En je moet op zoek gaan naar een aangepaste studiemethode en naar een goede manier van organiseren; er bestaan namelijk toch heel wat verschillen tussen het secundair en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen speelt je vooropleiding binnen het secundair onderwijs een grote rol. Zoals je voorkennis wiskunde als je naar een opleiding binnen de exacte wetenschappen wil.

En dan zijn er nog de verschillen tussen het hoger onderwijs en de universiteit of tussen de professionele en de academische bachelors. Deze verschillen kan je ook gebruiken om af te toetsen wat jou het best zou liggen. Ook hiervoor kan je terecht bij het studiebegeleidingscentrum.

Hoe kan ik me het best voorbereiden?

Je goed voorbereiden kan verschillende zaken inhouden: je goed informeren op een infodag, open lessen bijwonen of voorbereidingsactiviteiten volgen in de loop van de maanden augustus en september. Je kan best even nagaan of er tussen die voorbereidingsactiviteiten iets nuttigs voor jou zit.

Je zal er niet alleen leerstof uit het secundair onderwijs kunnen opfrissen; je maakt ook al kennis met docenten, de campus of toekomstige medestudenten. Je hebt zo echt al een stap(je) voor bij de start van het academiejaar.

Studietraject

Kan ik een deel van mijn opleiding in het buitenland volgen?

Dit kan in de eerste plaats via een Erasmusuitwisseling, maar soms ook via een buitenlandse stage (info bij je stagebegeleider(s) op de VUB of bij ‘Leonardo Da Vinci’-stages). Meer informatie vind je in de rubriek Studeren in het buitenland.

Hoe lang blijven mijn examenresultaten of behaalde credits geldig?

Je behaalde examencijfers vanaf 10/20 blijven sowieso 5 jaar geldig. Indien langer dan 5 (kalender)jaren geleden kàn er een actualisering gevraagd worden als de inhoud van de cursus erg veranderd of het vakgebied danig geëvolueerd is.

Hoe kan ik mijn jaarprogramma registreren?

Eens je ingeschreven bent, moet je zelf je jaarprogramma registreren door je voor de nodige opleidingsonderdelen in te schrijven via de SelfService Studenten. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie.

Wat als ik een deeltijds programma wens te volgen?

De VUB biedt naast een voltijds modeltraject ook een deeltijds traject aan. Los daarvan kan je een programma ‘op maat’ volgen, waarbij je zelf in zekere zin kan bepalen hoeveel studiepunten je elk academiejaar volgt. Overleg wel telkens met je studietrajectbegeleider, of vul het aanvraagformulier ‘Individueel studietraject’ in. Dat formulier vind je op de website van je faculteit. 

Wanneer en hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) voor een opleidingsonderdeel kunnen aangevraagd worden indien je aan een andere instelling of binnen een andere opleiding (al dan niet van de VUB) al een vak met dezelfde of gelijkaardige inhoud volgde. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de aanvang van zowel het eerste als het tweede semester. De deadlines worden door de faculteit bepaald, en staan duidelijk op de aanvraagformulieren vermeld. 

Wat zijn vrijstellingen op basis van EVC?

Als gesproken wordt over EVC, dan gaat het over Eerder Verworven Competenties: kennis, inzichten, vaardigheden of attitudes verworven via leerprocessen die niet met een studiebewijs kunnen worden bekrachtigd. Dat kan bijvoorbeeld werkervaring zijn. Je kan een procedure starten om die competenties te laten erkennen en om te zetten in vrijstellingen voor (een deel van) een opleiding. De precieze procedure kan je vinden in de rubriek EVC op de website van de Universitaire Associatie Brussel. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma?

Een schakelprogramma is een programma voor studenten met een professionele bachelor, gericht op het bijbrengen van algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis. Of jouw diploma toegang geeft tot een welbepaald schakelprogramma, kan je terugvinden in de rubriek Schakelprogramma.

Voor bepaalde schakelprogramma’s is een toelatingsaanvraag en -brief nodig. Die aanvraag kan je doen via de studietrajectbegeleider van je faculteit. Met een schakelprogramma verwerf je geen bachelordiploma, wel de toelating de master aan de VUB aan te vatten.

Een voorbereidingsprogramma kan je volgen indien je een andere academische bachelor hebt dan diegene die rechtstreeks toelating geeft tot de master die je wenst te volgen. Indien je een toelatingsaanvraag moet doen, kan dat via de studietrajectbegeleider. Ook met een voorbereidingsprogramma verwerf je geen diploma, maar de toelating de master aan de VUB aan te vatten. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een verkorte bachelor?

Indien je al over een diploma beschikt, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor het volgen van een verkorte bachelor. Om te weten tot welke verkorte programma’s jouw opleiding toegang geeft, kan je de brochure ‘Wat na je diploma’ raadplegen.

Je krijgt dan studieduurverkorting, waarbij de 180 studiepunten van de bachelor gereduceerd worden, en je dus in een korter tijdsbestek je bachelordiploma kan behalen. Verschil met de schakelprogramma’s is dat je hier wel een bachelordiploma behaalt. Ook als je een minor volgde, kan je via een verkort programma het bachelordiploma van je minor behalen. 

Hoe wordt er geëxamineerd?

Bij het volgen van een opleiding aan de universiteit horen onvermijdelijk de examens. Hieronder vind je in een notendop de belangrijkste weetjes omtrent de examens. Raadpleeg voor uitgebreide informatie steeds het algemeen examenreglement of het aanvullend facultair examenreglement van je faculteit.

De regel is dat alle examens mondeling of schriftelijk afgenomen worden. In geval van een schriftelijk examen kan je in de informatiefiche van het opleidingsonderdeel terugvinden of een mondelinge voortzetting mogelijk is.
De data van de examens worden minstens vier weken vooraf bekend gemaakt voor de eerste zittijd en voor de tweede zittijd is dit minstens twee weken vooraf. Examens vinden nooit op zondagen, feestdagen of officiële verlofdagen plaats.

Je bent geslaagd voor de opleiding als je alle examenvakken afgelegd hebt van de opleiding waarvoor je ingeschreven bent en voor elk opleidingsonderdeel ten minste een examencijfer van 10 op 20 behaalt. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor ten minste 10 op 20 behaalt wordt een creditbewijs toegekend.

Afhankelijk van de cijfers die je behaalt en van de facultaire deliberatieregels kan je slagen met grootste onderscheiding, grote onderscheiding, onderscheiding of voldoening.

Ben je voor een aantal vakken niet geslaagd dan kan je herkansen tijdens de tweede zittijd. In dat geval hoef je voor alle vakken waarvoor je minstens 10 op 20 of meer behaald hebt geen nieuw examen meer af te leggen.

Sommige docenten hebben de gewoonte om een tussentijdse bevraging te houden; een toets. Die is meestal bedoeld om te testen in welke mate je de leerstof reeds onder de knie hebt.

Wat is een modeltraject?

Elke bachelor- en masteropleiding biedt een modeltraject aan. Een modeltraject is het standaard programma voor de modale student. Voor een bacheloropleiding bedraagt dit 180 studiepunten, opgedeeld in 3 pakketten van ongeveer 60 studiepunten. Een normale studiebelasting van een voltijds student bedraagt 60 studiepunten. 

Moet ik een toelatingsexamen afleggen om voor arts te studeren?

Wie aan een Vlaamse universiteit aan de opleiding van arts wil beginnen, moet slagen in het toelatingsexamen dat de Vlaamse Regering tweemaal per jaar organiseert.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je inschrijven voor het toelatingsexamen.

Lessen als voorbereiding op het toelatingsexamen

Om je slaagkansen hiervoor te optimaliseren, organiseert de Vrije Universiteit Brussel een lessenreeks die je concreet op dat examen voorbereidt. Alle vakken die tijdens het toelatingsexamen worden bevraagd, worden in de lessenreeks doorgenomen. Op de website 'Geneeskunde studeren' kan je alle informatie over de lessenreeks terugvinden. Je vindt daar ook meer informatie over het toelatingsexamen.

Wat als ik niet geslaagd ben ?

Wie niet geslaagd is voor het toelatingsexamen kan zich niet inschrijven voor de opleiding van arts. Herkansen voor het examen kan wel en mag zo vaak als je wil. Per jaar kan je uiteraard slechts twee keer deelnemen.

Ik ben niet geslaagd maar wil toch al een andere studie aan de Vrije Universiteit Brussel beginnen.

Wie niet geslaagd is voor het toelatingsexamen arts kan natuurlijk kiezen voor een studie in een andere richting. We bevelen je dan de bachelor Biomedische Wetenschappen aan of een aanverwante bachelor in de ‘life sciences’ (Farmaceutische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie...). Studenten geslaagd in de eerste bachelor Biomedische Wetenschappen én geslaagd voor het toelatingsexamen arts van de Vlaamse Gemeenschap, worden voor een aantal opleidingsonderdelen van de eerste bachelor Geneeskunde vrijgesteld. Deze studenten kunnen hun individueel traject eventueel aanvullen met enkele opleidingsonderdelen van de tweede bachelor Geneeskunde.

Wat is een individueel studietraject?

Een individueel studietraject of IST is een studieprogramma dat bestaat uit opleidingsonderdelen van het jaar dat je nog moet afwerken en uit een aantal aanvullende opleidingsonderdelen van het hoger jaar. Voor deze opleidingsonderdelen dien je steeds te voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Je dient een individueel studietraject steeds aan te vragen o bij de studietrajectbegeleider via formulieren die je op de facultaire website kan vinden. Het maximum toegelaten aantal studiepunten dat je per jaar kan opnemen is 66 studiepunten. 

Wat is het verschil tussen een 1ste semester-, een 2de semester- en een jaaropleidingsonderdeel?

Het academiejaar aan de Vrije Universiteit Brussel bestaat uit twee blokken (semesters) van 13 weken les, een blokperiode, een examenperiode en een vakantieperiode. De examenperiode (eerste zittijd) is gespreid over twee afzonderlijke examenmomenten (januari en juni). Wie niet geslaagd is kan altijd herkansen tijdens de tweede zittijd (midden augustus-midden september).

Een 1ste semesteropleidingsonderdeel start bij de aanvang van het academiejaar (eind september) en eindigt voor de kerstvakantie. Het examen vindt plaats in januari. Een 2de semesteropleidingsonderdeel start dan begin februari en loopt tot juni. Het examen vindt plaats in juni. Een jaaropleidingsonderdeel start in het begin van het academiejaar en loopt tot juni. Het examen vindt plaats op het einde van het jaar (in juni).

Het semestersysteem moet studenten meer kansen en ruimte geven wanneer ze bijvoorbeeld enkele maanden in het buitenland willen gaan studeren en vergemakkelijkt de overstap naar een flexibiliseringssysteem

Bekijk de academische kalender.

Wat is een opleidingsonderdeelfiche?

Een opleidingsonderdeelfiche geeft je een beschrijving van elk opleidingsonderdeel en bevat:

 • een titel
 • het aantal studiepunten
 • het semester waarin het opleidingsonderdeel of vak gegeven wordt
  de onderwijsvorm: aantal uur hoorcollege (HOC), werkcollege, practica en oefeningen (WPO), zelfstudie (ZELF)
 • in welke opleidingen het voorkomt
 • het niveau (inleidend, verdiepend, gespecialiseerd)
 • de onderwijstaalde inschrijvingsvereisten: de verplichte voorkennis
 • de einddoelstellingen of eindcompetenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) van de cursus
 • een inhoudsbeschrijvingde examenvorm (schriftelijk, mondeling, …)
 • de berekening van je examencijfer
 • het gebruikte studiemateriaal (bv. + handboek)
 • ... 
Waar kan ik die opleidingsonderdeelfiches vinden?

Je kan de fiche van elk opleidingsonderdeel vinden op de VUB-website bij ‘onderwijsaanbod’, bij de betreffende opleiding, bij het onderwijsprogramma, klikken op het opleidingsonderdeel. Indien je niet weet tot welke opleiding het opleidingsonderdeel of vak behoort, kan je via pointcarre.vub.ac.be, de elektronische leeromgeving van de Vrije Universiteit Brussel, alfabetisch zoeken.

Kan ik al aan mijn master beginnen zonder dat ik mijn bachelor (of schakel- of voorbereidingsprogramma) afgewerkt heb?

Dit kan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Je kan een gecombineerde inschrijving aanvragen. Je dient wel te voldoen aan de prerequisites. Hiervoor moet je bij de studietrajectbegeleider van je faculteit zijn.

Inschrijvingen

Wat gaat mijn inschrijving kosten?

Met uitzondering van doctorandi en beurstariefstudenten, bestaat het studiegeld steeds uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte:

 • Het vaste gedeelte is een kost die je éénmaal per academiejaar betaalt;
 • Voor het variabele gedeelte betaal je een bedrag per studiepunt in je studieprogramma.

Voorbeeld:

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt een vast bedrag van € 230 + het variabele deel van € 11 per studiepunt (SP) dat hij opneemt in zijn studieprogramma.
Voor 30 studiepunten gaat de berekening dan als volgt: € 230 + (30 SP x € 11) = € 560.

Voor een voltijdse inschrijving van 60 SP bedraagt dat € 890.

Beurstariefstudenten betalen enkel een vast bedrag van € 105 per opleiding.

Doctorandi betalen een vast bedrag van € 445 in het eerste jaar van hun inschrijving en in het jaar van verdediging.

Details van de studiegelden

Welke bedrag jij betaalt voor het vaste - en het variabele deel is afhankelijk van: 

 • de opleiding waarvoor je inschrijft
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent.

Voor bepaalde opleidingen werden voor niet-EER studenten specifieke studiegelden vastgelegd. Je kan het gedetailleerde overzicht van de studiegelden per opleiding raadplegen via deze link.

De studiegeldregeling is een complex geheel. Er zijn specifieke regels onder andere voor studenten die inschrijven in meer dan 1 opleiding. Voor het reglementaire kader omtrent je inschrijving raadpleeg je best het Onderwijs en Examenreglement.

Let op:  Wanneer je leerkrediet lager dan of gelijk aan 0 is kan je niet inschrijven of herinschrijven voor een initiële bachelor of masteropleiding via diplomacontract of voor een opleidingsonderdeel via creditcontract. Heb je onvoldoende leerkrediet, dan betaal je voor de eventuele opgenomen studiepunten waarvoor je geen leerkrediet meer hebt, € 10 extra per studiepunt.

De student die na het behalen van een academische bachelor een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0 heeft, wordt wel toegelaten tot de aansluitende master voor zover hij nog geen masterdiploma behaalde.

Studiegelden voor academiejaar 2015-2016
Studiegelden voor academiejaar 2016-2017

Hoe kan ik mijn studiegeld betalen?

Je ontvangt na het kiezen van je vakken automatisch een factuur op je VUB e-mailadres. 
Het studiegeld kan vereffend worden:

 

  Kan ik me inschrijven voor een bacheloropleiding?

  Je wordt toegelaten tot een bacheloropleiding als je over één van de volgende diploma’s beschikt:

  • een diploma van het secundair onderwijs
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
  • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs

  Voor alle bacheloropleidingen dien je te beschikken over een positief leerkrediet.

  Als je wenst in te schrijven voor de bachelor in de Geneeskunde moet je daarnaast ook geslaagd zijn voor het toelatingsexamen  arts.

  Kan je geen van deze diploma’s voorleggen maar wens je toch in te schrijven? Neem dan contact op met het Studenten Administratie Centrum voor meer informatie.

  Kan ik me inschrijven voor een masteropleiding?

  Voor een inschrijving in een masteropleiding is het bezit vereist van een diploma van een academische bacheloropleiding die toegang geeft tot de opleiding. Je kan de toelatingsvoorwaarden van onze verschillende programma's bekijken op de opleidingspagina's (door bovenaan op 'Toelating en inschrijven' en dan op 'Toelatingsvoorwaarden' te klikken).

  Voor alle masteropleidingen dien je te beschikken over een positief leerkrediet.

  Beschik je over een professionele bachelor en wil je een masteropleiding gaan volgen, dan moet je eerst inschrijven in het schakelprogramma van de opleiding. Na zo’n schakelprogramma begin je met dezelfde academische vaardigheden (zoals informatie verzamelen en onderzoeksmethodiek verwerven)  aan je master als de academische bachelors.

  Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder kan worden gereduceerd. Wanneer de omvang van het schakelprogramma niet te groot is, kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

  Als je een academisch bachelor- of masterdiploma bezit, kan het toch zijn dat je niet rechtstreeks toelaatbaar bent . Hiervoor biedt de Vrije Universiteit Brussel je een voorbereidingsprogramma. Dit kan uit een zeer klein aantal studiepunten bestaan. Wanneer de omvang van het voorbereidingsprogramma niet te groot is kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

  Kan ik me inschrijven voor een master-na-master?

  Voor een inschrijving in een master-na-masteropleiding is een masterdiploma vereist dat toegang verleent tot de opleiding. Je kan de toelatingsvoorwaarden van onze verschillende programma's bekijken op de opleidingspagina's (door bovenaan op 'Toelating en inschrijven' en dan op 'Toelatingsvoorwaarden' te klikken).

  Kan ik me inschrijven voor een postgraduaat?

  Inschrijven in een postgraduaatopleiding kan op basis van een bachelor- of masterdiploma dat toegang verleent tot de opleiding. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je online per postgraduaatopleiding

  Je aanvraag voor toelating tot een postgraduaat gebeurt per mail en op basis van een motivatiebrief en CV. Beide kan je richten aan de stuurgroep of de opleidingscommissie van het postgraduaat. Zij onderzoeken je aanvraag aan de hand van de toelatingsvoorwaarden en bevestigen jouw toelating. Nadien kan je inschrijven via de online aanmeldingsapplicatie.

  Kan ik me inschrijven voor een permanente vorming?

  Inschrijven in een permanente vorming kan op basis van een bachelor- of masterdiploma dat toegang verleent tot de opleiding. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je online per permanente vorming

  Je aanvraag voor toelating tot een permanente vorming gebeurt per mail en op basis van een motivatiebrief en CV. Beide kan je richten aan de stuurgroep of de opleidingscommissie van het postgraduaat. Zij onderzoeken je aanvraag aan de hand van de toelatingsvoorwaarden en bevestigen jouw toelating. Nadien kan je inschrijven via de online aanmeldingsapplicatie.

  Kan ik me inschrijven voor een doctoraat?

  Voor een inschrijving in een doctoraat is een masterdiploma vereist. Ook moet je een promotor en een onderzoeksonderwerp hebben. Meer details over de toelatingsvoorwaarden vind je hier.

  Voordat je je kunt inschrijven, moet je een online toelatingsaanvraag indienen via de aanmeldingsapplicatie. Hoe je dit precies moet doen, kan je hier nalezen.

  Meer informatie over het doctoraat en de doctoraatsopleiding vind je op de website van de Centrale Doctoraatsbegeleiding.

  Kan ik me inschrijven voor een creditcontract?

  Om je in te schrijven in een creditcontract moet je eerst toestemming krijgen van je faculteit via het formulier 'toelating creditcontract'. Daarna moet je dit ondertekende formulier inscannen en mee opladen bij je aanmelding. Je vindt hier het stappenplan hoe je je online kan aanmelden voor een creditcontract.

  Kan ik me inschrijven als gaststudent?

  In het kader van een interuniversitair akkoord kunnen studenten van andere universiteiten opleidingsonderdelen volgen aan de Vrije Universiteit Brussel, en omgekeerd. Wij noemen dit gaststudenten. Hiervoor dien je wel steeds toelating te hebben van beide instellingen.

  Indien je aan de Vrije Universiteit Brussel vakken wil opnemen als gaststudent moet je hiervoor een aanvraag indienen. De faculteit van de VUB zal je aanvraag nakijken en goedkeuren. Na goedkeuring wordt je inschrijving door het StudentenAdministratieCentrum voltooid. Je vakregistratie gebeurt door door de faculteit en moet je dus niet zelf doen.

  Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van opleidingsonderdelen als gaststudent aan de VUB.

  Voor welke opleidingsonderdelen je je als gaststudent kan inschrijven en hoe je dit juist doet, vind je terug op MY.VUB.

  Kan ik een opleiding volgen in avondonderwijs?

  De vrije Universiteit Brussel heeft een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de pagina Werken & Studeren vind je alle informatie hierover.

  Wat moet ik doen om me in te schrijven als werk- of avondstudent?

  Als je wil inschrijven in het avondonderwijs, dien je het statuut werkstudent aan te vragen. Dit doe je door tijdens je aanmelding aan te geven dat je je studies combineert met een job én dat je avondonderwijs wenst te volgen. 

  Zijn er specifieke voorwaarden voor taalkennis?

  Iedere student die zich wil inschrijven moet een bewijs voor taalkennis voorleggen. De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

  Voldoende kennis van het Nederlands kan worden geleverd door het voorleggen van één van deze documenten:

  • Diploma secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal
  • Bewijs van het voltooien van minstens één studiejaar secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal
  • Bewijs van 54 behaalde studiepunten in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal
  • Bewijs van slagen voor het toelatingsexamen arts of tandarts
  • Bewijs van slagen voor het interuniversitair examen voor gedeeltelijke gelijkwaardigheid van het diploma arts, georganiseerd door de VLIR
  • Getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands
  • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2, Programma 2
  • Bewijs van slagen voor een test opgesteld overeenkomstig het Europees referentiekader niveau B2, zoals bv. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO), de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)

  Voldoende kennis van het Engels kan worden geleverd door het voorleggen van één van deze documenten:

  • Diploma secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal
  • Bewijs van het voltooien van minstens één studiejaar secundair onderwijs met het Engels als onderwijstaal
  • Bewijs van 54 behaalde studiepunten in het hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal
  • Diploma secundair onderwijs ASO behaald in België
  • Bewijs van slagen voor één van de volgende taaltesten:
  • TOEFL met volgend minimaal niveau: 213 computer-based, 72 internet-based
  • TOEIC met volgend minimaal niveau: 785;
  • IELS met volgend minimaal niveau: academische module 6
  • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C
  • Interuniversity test of Academic English (ITACE) met minimaal niveau B2 van het Europees referentiekader
  • Cambridge English First (FCE);
  • Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage);
  • Cambridge Michigan ECCE;
  • Trinity College London: ISE II, GESE Grade 7-9;
  • The Pearson Test of English General (PTE General) met volgend minimaal niveau: level 3;
  • The Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met volgend minimaal niveau: 59.

  Academisch Centrum voor Taalonderwijs

  Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTo) is een centrale academische dienst die zich bevindt op de derde verdieping van het gebouw aan de Pleinlaan 5 (nabij Campus Etterbeek). Het ACTO organiseert taallessen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nieuwgrieks en Spaans. Informatie over de lessen vind je op de webpagina's van het ACTo of op het secretariaat van het ACTo.

  Voor welk inschrijvingscontract kies ik best?

  Als student sluit je bij inschrijving een toetredingsovereenkomst af met de Vrije Universiteit Brussel. Je kan kiezen tussen een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract.

  Deze keuze is er om je carrière aan de Vrije Universiteit Brussel zo flexibel mogelijk te maken. Hou er wel rekening mee dat de keuze van je inschrijvingscontract gevolgen kan hebben voor je recht op kinderbijslag, studietoelage en je studiegeld. Twijfel je over je keuze, neem dan contact op met je studietrajectbegeleider.

  Inschrijving onder diplomacontract

  Indien je inschrijft met het oog op het behalen van een diploma kies je voor een diplomacontract. Dit laat je toe om de lessen en practica te volgen en examens af te leggen. Ook als je inschrijft voor een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma kies je voor een diplomacontract.

  Inschrijving onder creditcontract

  Inschrijven met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen doe je  onder creditcontract. De toegang tot een inschrijving onder creditcontract is afhankelijk van de aard en het vervolgkarakter van de opleidingsonderdelen. Voor meer informatie over de toegang tot inschrijving onder creditcontract kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

  Inschrijving onder examencontract

  Indien je inschrijft met een examencontract mag je enkel deelnemen aan de examens. Het is niet toegestaan tijdens het academiejaar deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. In de onderwijsreglementering wordt gesteld dat bepaalde opleidingsonderdelen, die wegens hun aard de aanwezigheid tijdens de onderwijsleeractiviteiten vergen, niet in aanmerking komen voor een examencontract.

  Voor een inschrijving onder examencontract (zowel met het oog op het verwerven van credits, als met het oog op het verwerven van een diploma) is voorafgaand akkoord van de decaan van je faculteit nodig. Voor meer informatie over de toegang tot inschrijving onder examencontract kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

  Indien je toestemming krijgt tot het volgen van een examencontract met het oog op het verwerven van credits, volg je de procedure voor een aanmelding onder creditcontract. Indien je toestemming krijgt tot het volgen van een examencontract met hte oog op het behalen van een diploma, dan kan je aanmeldingsprocedure volgen voor een opleiding onder diplomacontract. In beide gevallen neem je na voltooiing van je aanmelding contact op met sac@vub.ac.be om je contracttype te laten aanpassen.

  De volgende combinaties zijn niet mogelijk:

  • een diplomacontract en een examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • een creditcontract en een examencontract met het oog op het behalen van credits
  Kom ik in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid?

  Om een studietoelage van de Vlaamse overheid te ontvangen, moet je tegelijkertijd aan nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden voldoen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Je vraagt de studietoelage bij voorkeur online aan.

  Meer informatie over de verschillende voorwaarden en de aanvraag van een studietoelage, kan je terugvinden via www.studietoelagen.be of www.centenvoorstudenten.be of loop eens langs bij de Sociale Dienst Studenten.

  Wat moet ik doen als ik een niet-Vlaams diploma heb?

  Indien je Belg bent maar je diploma buiten Vlaanderen behaalde, moet je een online aanvraagdossier indienen. Voor meer informatie over de procedure en deadline kan je hier terecht.

  Wat moet ik doen als ik niet de Belgische nationaliteit heb?

  Studenten die beschikken over een Vlaams diploma, maar niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen gewoon online aanmelden. Je wordt wel gevraagd je visum en/of verblijfsvergunning en/of paspoort toe te voegen aan je dossier.

  Vergeet ook de taalvoorwaarden niet na te kijken. Elke student moet een taalbewijs kunnen voorleggen voor de onderwijstaal van de gekozen opleiding.

  Indien je in het buitenland woont en je een visum moet aanvragen voor België, moet je je aanvraag indienen voor 31 maart voorafgaand aan het academiejaar waarvoor je je wenst in te schrijven.

   Wat is een creditbewijs?

   Dit bewijs vormt de erkenning van het feit dat een student de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of een registratie.

   De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als "credits". Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer hij ten minste 10 op 20 behaalt, tenzij het instellingsbestuur op grond van de specificiteit van het opleidingsonderdeel een andere, niet numerieke, vorm van resultaatsbepaling heeft vastgelegd.

   Reglementering

   Examenreglement Bama en Flex zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005 en juli 2006

   Afdeling 2: Studievoortgang op basis van examens
   Artikel 44
   • 1. Een student haalt een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is. Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer hij ten minste 10/20 behaalt. Het document verbonden aan het creditbewijs wordt eenmalig afgeleverd op verzoek van de student.
   • 2. Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar dit werd behaald.
   • 3. Een actualiseringsprogramma kan slechts opgelegd worden wanneer ten minste vijf kalenderjaren verstreken zijn sedert het behalen van het creditbewijs. De termijn van vijf kalenderjaren wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand oktober die volgt op de maand waarin het creditbewijs werd behaald.
   Procedure

   Deze procedure is van toepassing voor studenten die zich inschrijven via een credit-, diploma-, en examencontract. Een student behaalt een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij/zij geslaagd is.

   Hij/Zij dient dit aan te vragen bij het faculteitssecretariaat en krijgt dit éénmalig. Het creditbewijs wordt afgeleverd via het faculteitssecretariaat.

   Het onderwijs- en examenreglement kan de gevallen bepalen waarin een creditbewijs met een bepaalde graad van verdienste wordt verleend. Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar dit werd behaald. De instelling voorziet een afzonderlijke Engelse vertaling van het document.

   Werken en studeren

   Mag ik als werkzoekende studeren?

   Onder bepaalde voorwaarden mag je van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) je studies overdag combineren met werk zoeken. Je moet als werkzoekende wel ingeschreven blijven, beschikbaar zijn én blijven voor de arbeidsmarkt en ingaan op iedere passende werkaanbieding. Heb je van de RVA een vrijstelling gekregen voor het volgen van dagonderwijs, dan hoef je aan bovenstaande verplichten niet te voldoen.

   Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of op:

   Kom ik in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen?

   Vanuit de overheid bestaan er een aantal tegemoetkomingen om de studiekosten betaalbaar te houden: zo zijn er opleidingscheques die je kan bestellen via de VDAB en is er de studietoelage van de Vlaamse overheid die aangevraagd kan worden.

   Daarnaast kan je ook terecht bij de Sociale Dienst Studenten voor een uitgebreid ondersteuningsaanbod indien je studiekosten te zwaar doorwegen. Je kan er ook steeds terecht voor informatie en advies over studiefinanciering.

    [W] www.centenvoorstudenten.be

   Is het haalbaar om een (voltijdse) baan te combineren met een studie in het hoger onderwijs?

   Wanneer je (voltijds) werkt, is het zinvol na te gaan of een voltijds studietraject wel haalbaar is. Samen met de studietrajectbegeleider van je opleiding bekijk je jouw persoonlijke context (werk, vrije tijd, gezin) en bespreek je concreet jouw studieprogramma. De studiebegeleiders van het SBC (Studiebegeleidingscentrum) zijn steeds beschikbaar voor vragen over studiemethode en  efficiënt gebruik van je (studie)tijd.

   Wie kan me helpen bij het samenstellen van mijn studieprogramma?

   De studietrajectbegeleider van je opleiding adviseert je over de opleidingsonderdelen die je het best als eerste kiest en helpt je bij een evenwichtige opdeling van de studielast tussen het eerste en het tweede semester, en tussen je eerste en je volgende jaren.

   Welke opleidingen worden er aangeboden voor werkstudenten?

   De Vrije Universiteit Brussel organiseert een uitgebreid aanbod van programma’s voor werkstudenten. Het volledige overzicht vind je hier: Overzicht aanbod opleidingen voor werkstudenten

   Wat is voor mij de snelste weg naar een Masterdiploma?

   Afhankelijk van je vooropleiding, zal je toegelaten worden tot een bepaald studieprogramma. Heb je bijvoorbeeld al een diploma hoger onderwijs, dan kan je nagaan of je via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegelaten wordt tot een masteropleiding. Soms word je ook rechtstreeks toegelaten tot een Masterprogramma. Neem alvast een kijkje op de pagina Toelatingsvoorwaarden Master-opleidingen. De omvang van een studieprogramma varieert naargelang het diploma dat je voordien hebt behaald. Het is ook mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen van bepaalde opleidingsonderdelen. Meer informatie kan je verkrijgen bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.

   Hoe worden de lessen georganiseerd voor werkstudenten?

   Bij de specifieke trajecten voor werkstudenten worden de contactmomenten vooral ’s avonds en soms op zaterdag georganiseerd. Inhoudelijk zijn de programma’s identiek aan het aanbod voor dagstudenten. Het grote verschil zit in het aantal lesuren en wanneer deze plaatsvinden. Vaak wordt gekozen voor een waaier aan werkvormen, met een belangrijk aandeel zelfstudie. Meer informatie over de opbouw van je lessenrooster verneem je bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.

   Waarvoor kan ik opleidingscheques gebruiken aan de VUB?

   De Vrije Universiteit Brussel is erkend als opleidingsverstrekker voor opleidingscheques voor werknemers.

   Je kan met opleidingscheques het studiegeld van alle bachelor- en masteropleidingen (ook manama en banaba), schakel- en voorbereidingsprogramma's betalen, op voorwaarde dat er minstens 32 contactlesuren zijn. Het aantal studiepunten, het soort contract en het tijdstip waarop de lessen doorgaan hebben geen invloed.

   Doctoraatsopleidingen komen niet in aanmerking; postgraduatenpermanente en voortgezette vormingen daarentegen wel voor zover ze erkend zijn in het kader van Betaald Educatief Verlof. Daarnaast kan je voor de erkende opleidingen de opleidingscheques ook gebruiken bij de aankoop van studiemateriaal (boeken en cursussen) in de VUBtiek.

   Zie ook op my.vub (studentenportaal): https://my.vub.ac.be/node/2454/#betalen_studiegeld

   Opleidingscheques voor werknemers

   De VUB is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsinstituut. Vlaamse werknemers kunnen gebruik maken van opleidingscheques.

   Je kan op de Vrije Universiteit Brussel met opleidingscheques het studiegeld van alle bachelor- en masteropleidingen (ook manama en banaba), schakel- en voorbereidingsprogramma's betalen, op voorwaarde dat er minstens 32 contactlesuren zijn. Het aantal studiepunten, het soort contract en het tijdstip van de lessen hebben geen invloed. Doctoraatsopleidingen komen niet in aanmerking; postgraduatenpermanente en voortgezette vormingen voor zover ze erkend zijn in het kader van Betaald Educatief Verlof. Daarnaast kan je voor de erkende opleidingen de opleidingscheques ook gebruiken bij de aankoop van studiemateriaal (boeken en cursussen) in de VUBtiek.

   Aanvragen opleidingscheques
   Opleidingscheques voor werknemers kan je aanvragen bij de VDAB voor een maximaal bedrag van €250 per jaar. Je betaalt zelf hiervoor slechts de helft. Vraag nooit een hoger bedrag aan dan hetgeen je meteen nodig hebt voor de betaling van je studiegeld en/of je studiemateriaal. De VUB kan immers niet teruggeven op opleidingscheques.

   Extra tegemoetkoming
   In bepaalde gevallen kan je een extra tegemoetkoming aanvragen. Op die manier betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.

   Waar en wanneer indienen?
   Na het ontvangen van de factuur kan je de opleidingscheques binnenbrengen bij of aangetekend versturen naar het Studenten Administratie Centrum (SAC). Controleer of de startdatum van je opleiding of de datum van je inschrijving binnen de geldigheidsperiode van de opleidingscheques valt.

   Opleidingscheques voor werkgevers: KMO-portefeuille

   Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener (instellingscode: DV.0103793). De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online.

   Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid?

   Een studietoelage kan je verkrijgen voor het volgen van 2 bacheloropleidingen, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma, 1 masteropleiding en 1 specifieke lerarenopleiding als vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit, en als je tegelijkertijd voldoet aan nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

   Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag van de studietoelage of hoe je deze moet aanvragen, kan je terugvinden op www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be. Voor vragen kan je eveneens terecht op het gratis nummer van de Vlaamse overheid (1700) of bij de Sociale Dienst Studenten.

   Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof als ik ingeschreven ben in het avondonderwijs?

   Voltijdse en sommige deeltijdse werknemers, werkzaam in de privésector, hebben via Betaald Educatief Verlof (BEV) het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

   Je inschrijving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en je dient een specifieke procedure te volgen.
   Meer informatie over de regelgeving van BEV via:

   Wat kost een jaar studeren?

   De kost van een jaar studeren in het hoger onderwijs is niet eenvoudig te bepalen. Veel hangt af van de studierichting die je volgt, het aantal studiepunten dat je opneemt, het al dan niet recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid, enz.
   Een algemeen overzicht van te verwachten studiekosten, kan je terugvinden via: www.centenvoorstudenten.be