logo

U bent hier

Uitbreiding van de studieomvang tot tweejarige masters

Op 31 oktober 2011 dienen de Vlaamse universiteiten gezamenlijk de dossiers in voor de uitbreiding van de studieomvang van een aantal masteropleidingen bij de Erkenningscommissie. De Erkenningscommissie zal de dossiers beoordelen en een advies verstrekken aan de Vlaamse overheid, die beslist. Over welke masteropleidingen het gaat, staat in het volledige bericht (lees meer). In de vernieuwde masters wordt hoog ingezet op enerzijds internationalisering en de internationale aanvaardbaarheid van het diploma, anderzijds op het behouden en versterken van de kwaliteit van de masteropleidingen.

Internationale en kwalitatieve masters

Sinds Bologna driejarige bachelors invoerde, zijn een aantal opleidingen achtergebleven met een eenjarige master. De internationale erkenning van deze masteropleidingen loopt niet altijd even vlot omdat tweejarige masters vaak de norm zijn. Een tekenend voorbeeld hiervan is dat de Franse Gemeenschap in België alleen studenten met een diploma van een tweejarige master toelaat tot de doctoraatsopleiding. 

In vernieuwde tweejarige masteropleidingen kunnen studenten meer mogelijkheden geboden worden om buitenlandse ervaring op te doen. Er zal ruimte zijn voor de creatie van een ‘Mobility Window’, dat studenten de mogelijkheid geeft om tijdens een vastgelegd semester in het buitenland te studeren. 

De verlengde masters kunnen ook meer aandacht schenken aan specialisaties, de band tussen het academisch onderwijs en het werkveld, of de lerarenopleiding. Bestaande master-na-masteropleidingen zullen opgenomen worden in de tweejarige master. Stages zullen, meer dan vroeger, deel uitmaken van de vernieuwde opleidingen.

Niet noodzakelijk langer studeren

Door de uitbreiding van de studieomvang van de masteropleidingen zal een student niet noodzakelijk langer studeren. Studenten vinden nu de eenjarige master vaak te zwaar en lopen een jaar studieduurvertraging op, bijvoorbeeld omwille van de masterproef. In de vernieuwde opleidingen zal het werk voor de masterproef meer in de tijd gespreid kunnen worden, zodat studenten beter voorbereid dit werkstuk kunnen afronden. Bovendien zorgt de incorporatie van master-na-masteropleidingen, en gedeeltelijk ook de lerarenopleiding, in de uitgebreide masters ervoor dat studenten na hun afstuderen van de master niet de druk voelen daarna nog een jaar verder te studeren. En binnen een masteropleiding behoudt de student het recht op een studiebeurs, wat bij de inschrijving in een master-na-master niet het geval is.

Overzicht van uitbreidende opleidingen

De lijst bevat de universitaire opleidingen die nu (31 oktober 2011) een dossier indienen. De aanvangsdatums die tussen haakjes aangegeven zijn, zijn de startdata van de verlengde masteropleidingen zoals voorzien in de aanvraagdossiers. De eerste diploma’s van tweejarige masters zouden dus een jaar later uitgereikt worden.

De uitbreiding van de masteropleiding Bewegingswetenschappen & Lichamelijke opvoeding werd reeds in 2009 goedgekeurd. Deze uitgebreide opleiding start in 2013-2014. 

Gezondheidszorg (aanvangsdatum 2013-2014)

 • Audiologische en Logopedische wetenschappen
 •  

Letteren & Wijsbegeerte (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in de Filosofie
 • Master of Philosophy
 • Master in de moraalwetenschappen
 • Master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen
 • Master in de archeologie
 • Master of Archaeology
 • Master in de kunstwetenschappen en archeologie
 • Master in de kunstwetenschappen
 • Master in de musicologie
 • Master in de theaterwetenschap en intermedialiteit
 • Master in de geschiedenis
 • Master of History
 • Master in de geschiedenis van de oudheid
 • Master of Eastern Mediterranean Studies
 • Master in de taal- en letterkunde
 • Master of Linguistics and Literature: English
 • Master en langue et littérature françaises
 • Máster en Estudios Hispánicos
 • Master in de historische taal- en letterkunde
 • Master in de westerse literatuur
 • Master of Western Literature
 • Master in de taalkunde
 • Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
 • Master in de taal- en regiostudies: japanologie
 • Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten
 • Master in de taal- en regiostudies: sinologie
 • Master in de Oosterse talen en culturen
 • Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
 • Master in de Oost-Europese talen en culturen
 • Master in de Afrikaanse talen en culturen
 • Master in de meertalige professionele communicatie
 •  

Toegepaste Taalkunde (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in het vertalen en het tolken
 • Master in de meertalige communicatie
 •  

Sociale Wetenschappen (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in de sociologie
 • Master in de politieke wetenschappen
 • Master in conflict en ontwikkeling
 • Master in de communicatiewetenschappen
 • Master in de vergelijkende en internationale politiek
 • Master in de EU-studies
 • Master in de milieuwetenschap
 • Master in de sociaal-economische wetenschappen
 •  

Economische & Toegepaste Wetenschappen (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in de economische wetenschappen
 • Master in de toegepaste economische wetenschappen
 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
 • Master of Applied Economic Sciences: Business Administration
 • Master of Applied Economic Sciences: Economic policy
 • Master in de verzekeringen
 • Master of financial and actuarial engineering
 •  

Rechtsgeleerdheid (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in de criminologische wetenschappen
 • Master of Criminology
 •  

Godgeleerdheid (aanvangsdatum 2014-2015)

 • Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
 • Master of Theology and Religious Studies