logo

U bent hier

Walk the Peace talk

Negentien studenten onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel organiseren ten voordele van Oekraïense vluchtelingenkinderen en hun leerkrachten een Walk The Peace Talk,  waarin laatstejaarsstudent Sibareshe Mayika (Simba) vanaf 1 mei van Brussel naar Polen wandelt. Met de actie wil Simba geld in te zamelen voor de Oekraïense vluchtelingen en hun leerkrachten.

De menselijke kosten van de Russische invasie in Oekraïne zijn schrikbarend. Clusterbommen leggen dichtbevolkte steden in puin en laten kuilen achter die men gebruikt voor massabegrafenissen. Elke 90 seconden wordt een Oekraïens kind vluchteling.

Sibareshe Mayika (Simba) voelde zich machteloos tegenover de onuitsprekelijke tragedies van de oorlog. Maar dankzij zijn studie leerde hij de kracht kennen van leerkrachten als Change Agents (wereldverbeteraars). Simba: “De crisis in Oekraïne en onderwijs in noodsituaties stonden centraal in onze cursus over Onderwijs en Globale Ontwikkeling, gegeven door professor Fred Mednick, die ook oprichter van Leraars zonder Grenzen is. Zolang ik op deze aarde ben, zal ik doen wat ik kan om pijn te verlichten en onderwijs te bevorderen, waar dan ook. Als onderwijzer beschouw ik alle kinderen als een deel van de familie van de wereld.”

Daarom lanceert hij samen met negentien andere laatstejaarsstudenten en in samenwerking met Leraars zonder Grenzen het project 'Walk the Peace Talk'. Hierbij wandelt Simba naar Polen om solidariteit te tonen met de vluchtelingen die lange afstanden wandelen. Op die manier zamelt hij zo veel mogelijk geld in, dat volledig naar een organisatie gaat die directe onderwijsdiensten aanbiedt. DE organisatie is Fundacja Świętego Mikołaja, een Poolse NGO met ervaring in het helpen van de kinderen van Marioepol en met een uitgebreid netwerk van actieve ondersteuning.

Ondersteuning uit alle hoeken nodig 

Om de tocht naar Polen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn Simba en zijn medestudenten volop op zoek naar steun.

Simba: “Wij zoeken bijvoorbeeld onderdak en/of voeding voor op mijn tocht of mensen die een stuk willen meewandelen. Maar ook mensen die mijn route willen delen om zo de rol van leraren in noodsituaties onder de aandacht te brengen. Ik wil hier ook graag onderweg over spreken, in scholen, aan universiteiten, verenigingen, religieuze instellingen of bij de  overheid. Natuurlijk stellen we ook  donaties aan Fundacja Świętego Mikołaj erg op prijs.”

Op langere termijn is Walk The Peace Talk op zoek naar mensen die beleidsmakers aanmoedigen om zich te concentreren op rampenrisicopreventie en -planning (voor zowel internationale als nationale noodsituaties) en mensen die pleiten voor een verhoging van de wereldwijde financiële investeringen voor onderwijs in noodsituaties met ten minste 5% in alle fasen. Dit betekent rampenrisicopreventie en -planning, interventie in de crisis zelf, en wederopbouw van het onderwijs. 

Geïnteresseerden kunnen alles volgen op de website, de sociale media, en de one pager van Walk The Peace Talk. 

Contact: Simba - +263 77 541 1442 (whatsapp)

Website: https://www.walkthepeacetalk.net/  
Facebook: https://www.facebook.com/Walk-The-Peace-Talk-106365698716541 
Instagram: https://www.instagram.com/walkthepeacetalk/
Twitter: https://mobile.twitter.com/walkpeacetalk  
One pager: https://docs.google.com/document/d/1PdEKKwAXb3-AcjXZ7aq3xSvlTj_U8JdZ/edit


The human cost of Russia's invasion of Ukraine is terrifying. Cluster bombs lay densely populated cities in ruins and leave pits that are used for mass burials. Every 90 seconds, a Ukrainian child becomes a refugee. That is why nineteen master students in Agogic Sciences at the Vrije Universiteit Brussel are taking action. They are doing so with Walk The Peace Talk, in which Sibareshe Mayika (Simba) will walk from Brussels to Poland from 1 May onwards. With this action, Simba tries to raise money for the Ukrainian refugees and their teachers.

Sibareshe Mayika (Simba) is a final year student of Educational Sciences at the Free University of Brussels. His studies helped him see the power of teachers as Change Agents, but he felt powerless in the face of the unspeakable tragedies of war: "The crisis in Ukraine and education in emergencies were at the heart of our course on Education and Global Development, taught by Professor Fred Mednick, who is also the founder of Teachers Without Borders. As long as I am on this earth, I will do what I can to alleviate pain and promote education, wherever it may be. As a teacher, I consider all children to be part of the world's family," Simba said. That is why, together with nineteen other final-year students and in cooperation with Teachers Without Borders, he is launching the 'Walk the Peace Talk' project. In this project, Simba walks to Poland to show solidarity with the refugees who walk long distances. In this way, he collects as much money as possible, which goes entirely to an organisation providing direct educational services (Fundacja Świętego Mikołaja, a Polish NGO with experience in helping the children of Marioepol and with an extensive network of active support).

Support needed from all quarters

To make the journey to Poland as successful as possible, Simba and his fellow students are looking for support. In the short term, this translates into housing and/or food on Simba's journey, people who want to walk with him for a while, or people who want to document/share his route to raise awareness of the role of teachers in emergencies. They are also looking for opportunities for Simba to speak about Walk The Peace Talk. Examples include schools, universities, community organisations and associations, religious institutions, and government offices. Finally, in the short term, they would very much appreciate direct donations to Fundacja Świętego Mikołaj.

In the longer term, Walk The Peace Talk is looking for people who encourage policymakers to focus on disaster risk prevention and planning (for both international and national emergencies) and people who advocate for an increase of at least 5% in global financial investment for education in emergencies in all phases. This means disaster risk prevention and planning, intervention in the crisis itself, and rebuilding education.

Interested parties can follow everything on the website, social media, and the one-pager of Walk The Peace Talk.
Contact: Simba - +263 77 541 1442 (whatsapp)

Website: https://www.walkthepeacetalk.net/   

Facebook: https://www.facebook.com/Walk-The-Peace-Talk-106365698716541  

Instagram: https://www.instagram.com/walkthepeacetalk/

Twitter: https://mobile.twitter.com/walkpeacetalk  

One-pager: https://docs.google.com/document/d/1PdEKKwAXb3-AcjXZ7aq3xSvlTj_U8JdZ/edit