logo

Bestuur en structuur

Hier vind je een alfabetisch overzicht van alle bestuursorganen en lees je alles over hun bevoegdheden, samenstelling en leden.

Academische raad

Is het hoogste academisch advies- en overlegorgaan waar het academisch strategisch beleid uitgetekend wordt.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) heeft hoofdzakelijk als opdracht actief ...

Directiecomité

Neemt het dagelijks bestuur van de Universiteit voor zijn rekening.

Faculteitsraad

Is het hoogste onafhankelijke bestuursorgaan op het niveau van de faculteit.

Raad van bestuur

Bestuurt de instelling en legt algemeen beleid en de strategie vast. Organiseert het toezicht en  de evaluatie van het management en performantie ...

 

Stuvoraad

Staat in voor opmaak van een beleidsplan inzake werking en organisatie van de studentenvoorzieningen en heeft adviesbevoegdheid m.b.t. de organisatie ...

UZ Brussel

Maakt deel uit van de VUB en heeft zowel een klinische opdracht als een universitaire functie die aansluit bij de academische opdracht van de VUB.

Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid

Is verantwoordelijk voor het onderwijs- en studentenbeleid in overleg met de Onderwijsraad  en de Studentenraad.

In september 2016 zal het ...

Algemeen beheerder

Neemt de algemene administratieve, logistieke en financiële leiding van de universiteit waar.

Decaan

De decaan staat aan het hoofd van een faculteit.

Faculteitsbestuur

Staat in voor het bestuur van de faculteit onder toezicht van de Faculteitsraad.

Gedelegeerd bestuurder UZ Brussel

De gedelegeerd bestuurder UZ Brussel is verantwoordelijk voor de dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Brussel.

Rector

De rector heeft de algemene leiding over de universiteit.

Universiteitsraad

Bepaalt de algemene strategische visie, keurt de begroting en de jaarrekening goed en stelt de bestuurders aan.

Vicerector Innovatie en Valoristatie

Is verantwoordelijk voor innovatie- en valorisatiebeleid in overleg met de innovatie-en valorisatieraad.

Vicerector Onderzoek

Is verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid in overleg met de Onderzoeksraad.

Bestuurscollege UZ Brussel

Is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van het UZ Brussel.

Directiecomité UZ Brussel

Neemt het dagelijks bestuur van het UZ Brussel voor zijn rekening.

Faculteitsbureau

Staat in voor het dagelijks bestuur van de faculteit.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergadert in principe maandelijks. De raad heeft in hoofdzaak een informatieve, adviserende en controlerende opdracht ...

Studentenraad

Verdedigt de belangen van de studenten en heeft een informatieplicht naar alle studenten.

UMC comité

Geeft advies over aangelegenheden die zowel het UZ Brussel als de faculteit geneeskunde en farmacie aanbelangen over de ontwikkeling van een ...

Vicerector Internationalisering

De vicerector internationalisering is verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid in overleg met de raad van Internationaal Beleid.

Organiek statuut

Download het organiek statuut in PDF (1,5MB)

Het organiek statuut geeft je inzicht in de beginselen, zending en structuur van de universiteit alsook de samenstelling van de verschillende bestuursorganen.

 

Organogram

Organogram

Het organogram geeft een beknopt overzicht van de structuur van de universiteit.

Sociaal overlegorganen