logo

Historiek

De voorloper 'Leven met Twee'

Voor 1977 bestond de tweetalige VZW Leven met Twee - Aimer à l'ULB. Toen deze VZW eind 1976 werd ontbonden vond de Vrije Universiteit Brussel het belangrijk deze activiteiten verder te organiseren. Daar waar de tweetalige dienst overwegend door studenten werd bezocht was het van bij aanvang voor de Vrije Universiteit Brussel duidelijk dat ze de deuren van de nieuwe dienst wilde openzetten voor iedereen in Brussel en Vlaanderen.

Centrum Algemeen Welzijnswerk, Mozaïek Sjerp

De dienst Sjerp bestaat als dienst van de Vrije Universiteit Brussel sedert 1 januari 1977 met de naam Centrum voor Prematrimoniale, Matrimoniale en Gezinsconsultaties . Zulke centra hadden als opdracht de bevolking op de hoogte te brengen van de nieuwe anticonceptiva en hen te begeleiden met de keuze en het gebruik ervan. 
In die periode was Sjerp, net zoals het centrum "Aimer à l'ULB", vooral gekend voor zijn goed uitgebouwde gynaecologische consultaties. Ook de inhoud van de psychosociale consultaties sloot aan bij dit werkterrein.

Erg vlug werden de hulpvragen diverser. Vragen en problemen rond relatie- en seksualiteitsbeleving maakten de uitbouw van een psychologische raadpleging noodzakelijk en logisch. Bijgevolg investeerde Sjerp in een psychotherapeutisch (bij-) geschoolde equipe.

Ook de overheid begreep deze evolutie en de naam van de centra werd gewijzigd in: 
Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Sjerp .

De psychosociale en de psychologische raadplegingen namen voortdurend toe. De juridische vragen die zich stelden waren toen nog eerder occasioneel en konden opgevangen worden door een beperkt aantal advocaten, die hun medewerking verleenden.
De behoefte aan rechtshulp groeide echter, vooral toen de wetgeving op de echtscheiding in 1994 een grondige wijzigingen onderging en er meer zeggingskracht en beslissingsmogelijkheid aan het echtpaar zelf werd toegekend.
Ook werd de invloed van de wet op de zwangerschapsafbreking in 1990 gevoeld. Er werden bijkomende middelen gegeven om de hulpvragers adequaat op te vangen voor alle problemen die zich in het gezin en binnen een relatie stelden. 
Tevens ging er aandacht naar bepaalde psychologisch zwakkere bevolkingsgroepen waar aangepaste preventieprogramma’s problemen moest helpen voorkomen.
De naam werd nogmaals gewijzigd en vanaf nu werd er gesproken van:
Centrum voor Gezins- en Relationeel Welzijnswerk, Sjerp.

Vrij vlug echter veranderde de regelgeving nogmaals. Het nieuwe decreet is vooral voelbaar geworden door de verplichting te fuseren met andere partners binnen het algemeen welzijnsveld. Het centrum Sjerp fuseerde als dienst van de VUB met partners in de Brusselse regio tot de VZW Mozaïek.
Vanaf 1.1.2000 bestaan er nog slechts 29 grote centra en hanteren ze verplicht een zelfde nieuwe naam:
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Mozaïek deelwerking Sjerp.

De inhoudsomschrijving is niet expliciet vermeld in het decreet, in het uitvoeringsbesluit of in het sectorprotocol ter zake. Alle centra moeten zelf de werking een eigen invulling geven, zich baserend op een omgevingsanalyse.
De werking van het centrum Sjerp werd van bij de aanvang opgesplitst in verschillende substructuren, met telkens een eigen werkmethodologie en een eigen specifiek hulpverlenings- en preventieconcept. Recent wordt er ook scheidingsbemiddeling op Sjerp georganiseerd. Dit is een nieuwe vorm van hulpverlening waarbij een psycholoog en een jurist samen werken met het koppel om de nodige zakelijke afspraken te maken rond goederen, huis, geld en kinderen. 
Door gerichte bijscholingen werd geïnvesteerd in het versterken van de deskundigheid wat door de universitaire overheid steeds aangemoedigd en ondersteund werd.

Een nog steeds groeiend aantal hulpvragers…

De doelgroepen waar een centrum algemeen welzijnswerk zich prioritair naar richt zijn de kwetsbaarste in de maatschappij: jongeren, alleenstaanden, anderstaligen, migranten van de eerste en tweede generatie, sociaal, psychologisch of financieel kansarmen. Deze doelgroepen moeten op een gemakkelijke manier een beroep kunnen doen op de dienst- en hulpverlening. Jaar na jaar raadplegen steeds meer mensen onze dienst. 
Omdat we slechts met een equivalent van 5 voltijdse medewerkers, de werking van twee bureaus op verschillende vestigingsplaatsen moeten realiseren, ligt het voor de hand dat niet alle aanvragers onmiddellijk geholpen kunnen worden. In 2000 bezochten 3031 mensen onze dienst. Een analyse hiervan kan men vinden in het registratierapport RESYS 2000 van onze diensten.(aan te vragen op de dienst)

SJERP-DILEMMA, centrum voor hulp bij ongeplande zwangerschap
Sedert 2000 groeperen we alle activiteiten die te maken hebben met de hulp bij ongeplande zwangerschap in een nieuw centrum. Dit centrum werd officieel geopend ter gelegenheid van onze studiedag " Focus op Abortus" naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de wet op de zwangerschapsafbreking in België.

In 2007 werd er binnen het CAW Mozaiek een reorganisatie doorgevoerd. 
Alle personeelsleden van de deelwerkinging werden ondergebracht in nieuwe teams. Het begeleidingsteam is sindsdien op de campus van de VUB gevestigd.

Contact

Abortuscentrum Sjerp-Dilemma-VUB

Tel:  02-629 23 40

nausikaa.martens@vub.be

Fax: 02-629 23 43

Waversesteenweg 1055, 1160 Brussel 

  

Hoek Schoofslaan en Waversesteenweg
In nabijheid van Campus Vrije Universiteit Brussel

Vlakbij Colruyt Oudergem
OPGEPAST : in de directe omgeving is het blauwe zone voor parkeren (parkeerschijf)
of betalend parkeren!
Je kan gratis parkeren op de campus VUB

Postadres: Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Tel: 02-629 23 40
Fax:02-629 23 43