logo

Toelatingsaanvraag

Enkel als voldaan is aan de diplomavoorwaarden en als je een promotor en onderwerp hebt, kan je een toelatingsaanvraag indienen. Klik hier om de toelatingsvoorwaarden na te lezen. Er is geen deadline voor het indienen van een aanvraag. Toelating tot het doctoraat kan het hele jaar door aangevraagd worden.

 1. Ga naar de online aanmeldingstool
 2. Als je een VUB-student bent, kan je inloggen met je VUB-ID. Als je nog niet aan de VUB gestudeerd hebt, krijg je een tijdelijke login account.
 3. Je kan nu met je aanvraag starten door de gevraagde informatie aan te vullen.
 4. Bekijk hier hoe je de pagina 'Programma Aanvraag' moet invullen. Raadpleeg ook de "Handleiding-inschrijvingen."
 5. Op de laatste pagina moet je een scan van volgende documenten en informatie toevoegen:
  • Pasfoto
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Onderzoeksonderwerp en -plan (max. 1,5 pagina's)
  • Document 'Aanvraag Inschrijving Doctoraat' (zonder dit document is je aanvraag niet geldig)
  • CV
  • Diploma
  • Motivatiebrief (als je een niet-Belgisch diploma hebt)
  • Aanbevelingsbrief (als je een niet-Belgisch diploma hebt): hoeft in eerste instantie niet opgeladen te worden, maar kan eventueel naderhand opgevraagd worden door de faculteit van je hoofdpromotor.
 6. Het Onderwijs- en Studentenadministratie (OWSA), dat je aanvraag zal verwerken, zal contact opnemen als er gegevens ontbreken.
 7. De verwerking van de aanvraag duurt ongeveer 1 tot 3 maanden.
 8. Als je aanvraag goedgekeurd is, dan ontvang je een toelatingsbrief (Letter of Acceptance), die je nodig hebt om je in te schrijven.

 

Inschrijvingen

Wanneer

Inschrijven voor het doctoraat kan enkel na een positieve beslissing van de Faculteit waar je je aanvraag indient. Ook al kan je je het hele jaar door inschrijven voor het doctoraat, let er wel op dat de toelating tot inschrijving zelf slechts voor één academiejaar geldig is.

Waar

Voor je eerste inschrijving als doctoraatsstudent moet je je persoonlijk aanmelden op het Onderwijs- en Studentenadministratie. De jaren erop kan je je inschrijving hernieuwen aan de hand van het toegestuurde stortingsformulier.

Vereiste documenten bij de eerste inschrijving

 • Identiteitsbewijs
 • Letter of Acceptance
 • Bewijs van een geldige ziekteverzekering geldig in België (indien je niet over een Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning beschikt)
 • Eventueel bijkomende documenten indien dit vereist is door de Letter of Acceptance (bijv. het originele diploma of een gewettigde kopie van het diploma)

Inschrijvingsgeld voor 2020-2021

 • Eerste inschrijving voor het doctoraat: €474,40
   (min de eventuele aanmeldingskost)
 • Hernieuwing: gratis
 • Inschrijving voor het jaar van de verdediging: € 474,40
 • Bekijk steeds de meest recente inschrijvingsbedragen HIER

Hernieuwing van een inschrijving als doctoraatsstudent

Over de toelating tot hernieuwing van de inschrijving wordt jaarlijks beslist door de facultaire Commissie voor de Doctoraatsopvolging (CDO), na de evaluatie van het opvolgingsverslag. De beslissing wordt vóór het einde van september bekrachtigd. In geval van toelating krijg je nadien automatisch een e-mailbericht, waarmee je inschrijving als doctoraatsstudent hernieuwd kan worden.

 

Schrijf je nu in →

FAQ

Wie kan mijn promotor zijn?

De promotor zal je begeleiden gedurende het volledige doctoraatsproces. het is dan ook uiterst belangrijk dat je voor je onderzoek een promotor kiest die over de expertise beschikt die aansluit bij dat onderzoek. Expertise op de Vrije Universiteit Brussel kan je onder andere vinden via de zoekmogelijkheden die hier aangeboden worden.  Indien je als doctoraatsstudent instaat voor een onderwijsopdracht als AAP-lid, hou er dan rekening mee dat de titularis van het vak dat je doceert niet per definitie de promotor van je doctoraatsonderzoek hoeft te zijn.  Een promotor moet steeds een actief ZAP-lid (Zelfstandig Academisch Personeel) zijn van de Vrije Universiteit Brussel. Deze kan echter bijgestaan worden door één of meer andere promotoren. De eerste promotor (ZAP-lid VUB) is in dat geval de hoofdverantwoordelijke. De andere promotor(en) hoeven geen leden van de Vrije Universiteit Brussel te zijn. Ze moeten echter wel de titel van "Doctor op proefschrift" dragen.

Wat is de taak van de promotor?

De promotor is verplicht de doctorandus/a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus/a heeft echter dezelfde verplichting naar de promotor(en) toe.  Om de verwachtingen van alle partijen duidelijker te stellen, werd door de Onderzoeksraad (OZR) het "Profiel van de goede promotor" opgesteld. De principes die hierin verwoord worden, dienen als maat voor de Commissie voor de doctoraatsopvolging (CDO) bij de jaarlijkse opvolging van het goede verloop van de doctoraten in de faculteiten. De verbintenis die aangegaan wordt, wordt eveneens bekrachtigd door het "registratieformulier onderzoek" dat bij elke (her)aanstelling ingevuld moet worden door de onderzoeker en de promotor.

Financiering van de Centrale Doctoraatsbegeleiding?

Ik zou graag doctoreren aan de VUB. Verleent de Centrale Doctoraatsbegeleiding financiering voor mijn onderzoek?  Je bent natuurlijk meer dan welkom om je doctoraatsonderzoek uit te voeren aan de VUB. Meer informatie over de weg naar het doctoraat en financiering vind je hier. De Centrale Doctoraatsbegeleiding verleent zelf GEEN financiering.

Contact:
jointphd@vub.ac.be

Kinderbijslag, ziekenfonds, werkloosheid en personenbelasting

Doctorandi hebben recht op kinderbijslag voor zover voldaan is aan volgende voorwaarden:   een inschrijving hebben voor minstens 27 studiepunten;   niet ouder dan 25 jaar zijn;   er wordt geen beurs toegekend die aan RSZ is onderworpen.     De studiepunten voor de doctoraatsopleiding tellen mee, die van het proefschrift niet. Studiepunten in het kader van een andere opleiding tellen ook mee. Het recht wordt toegekend voor een volledig academiejaar, op voorwaarde dat de inschrijving voor 30 november van het academiejaar gebeurt. Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag .   Vanaf de leeftijd van 25 jaar heb je sowieso geen recht meer op kinderbijslag en dien je je wat de verzekerbaarheid voor gezondheidszorgen betreft, aan te sluiten als voltijds student bij een ziekenfonds naar keuze. Hiervoor betaal je een maandelijkse bijdrage.   Indien je over een doctoraatsbeurs beschikt, leidt dit tot toepassing van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers. In de praktijk staat de beursinstantie in voor de betaling van de RSZ-bijdragen. Voor de ziekenfondsaansluiting val je onder het statuut van loontrekkende.   Als je (nog) niet over een doctoraatsbeurs beschikt, laat je je, na het beëindigen van je basisopleiding best inschrijven als ‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’ bij de VDAB. Tijdens de beroepsinschakelingstijd ontvang je verder kinderbijslag en blijf je zoals voorheen in regel met het ziekenfonds. (Terugbetaling van de reeds ontvangen kinderbijslag is mogelijk indien je toch nog een doctoraatsbeurs verwerft.)   Na beëindiging van de beroepsinschakelingstijd ontvang je beroepsinschakelings-uitkeringen. Een van de voorwaarden om beroepsinschakelingsuitkeringen te ontvangen, is dat je voltijds beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Dit is niet evident als men zich daadwerkelijk aan een doctoraat wil wijden. De meeste doctoraatsbeurzen (waaronder die van de OZR van de VUB, van het FWO of IWT) zijn bovendien niet combineerbaar met andere beroepsactiviteiten.   Wat de ziekteverzekering betreft, dien je na het doorlopen van je beroepsinschakelingstijd zelf een aansluiting te regelen. Indien je alsnog een beurs ontvangt, dan stel je de VDAB hiervan op de hoogte. Is de beslissing die je rond de doctoraatsbeurs krijgt negatief, dan heb je toch in elk geval al een periode van je beroepsinschakelingstijd doorlopen.   In België zijn doctoraatsbeurzen vrijgesteld van personenbelasting. Maar als je tijdens je werk bezoldigd wordt door een of andere organisatie, dan zijn die sommen wel belastbaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf je vraagt om tijdens je doctoraat een bepaald onderzoek uit te voeren en je daarvoor ook betaalt. Zelfs als dat onderzoek van belang is voor jouw doctoraat, dan nog is die bezoldiging belastbaar. Let wel op dat de meeste doctoraatsbeurzen niet combineerbaar zijn met andere inkomsten!   Indien de bursaal bij zijn/haar ouders blijft wonen, blijft hij/zij fiscaal ten laste. In dit geval meldt de bursaal de beursbedragen niet (als bestaansmiddelen). Om ten laste te zijn of te blijven mag de bursaal volgens het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 geen eigen bestaansmiddelen hebben verworven die een bedrag overschrijden, dat het wetboek zelf bepaalt. Fiscaal wordt de doctoraatsbeurs gelijkgesteld aan een studietoelage en aangezien deze niet worden beschouwd als belastbaar inkomen, geniet de bursaal dus geen loon en blijft hij/zij dus ten laste.   Voor meer informatie over specifieke statuten kan je terecht bij de personeelsdienst . Neem ook eens de arbeidsreglementen voor academisch personeel door (intranet).

Wat zijn de Doctoral Schools en wat is hun functie?

De Doctoral Schools hebben als doel om de doctoraatsopleiding een duidelijk kader te verlenen en op die manier de visibiliteit en uitstraling van het doctoraat te vergroten, zowel binnen als buiten de academische wereld. Aan elke Doctoral School zijn verschillende faculteiten verbonden. Welke faculteiten verbonden zijn aan welke Doctoral School(s) kun je terugvinden op de websites van de Doctoral Schools. Elke Doctoral School heeft een directeur die instaat voor de dagelijkse leiding van de Doctoral School en in overleg met de Doctoral School Raad en de andere directeurs het beleid en de inhoud van de doctoraatsopleiding zal bepalen.

Lid worden van een Doctoral School?

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB.   Inschrijving in een Doctoral School impliceert geen automatische deelname in de Doctoraatsopleiding, de keuze hiertoe is vrij tenzij anders bepaald in de aanvullende facultaire reglementen.

Wat zijn de voordelen van de Doctoraatsopleiding?

De Doctoraatsopleiding zorgt ervoor dat je als doctorandus/a (kosteloos) kan deelnemen aan reguliere opleidingsonderdelen, gespecialiseerde opleidingsonderdelen en Doctoral Seminars aan de VUB en dankzij de strategische alliantie ook aan de UGent. Verder geeft het lidmaatschap van een Doctoral School je de kans om al je onderzoeksgerelateerde activiteiten zoals publicaties, deelname aan conferenties en presentaties, onderwijsactiviteiten, ... te laten erkennen.  Meer informatie vind je hier.

Hoe schrijf ik mij in voor de Doctoraatsopleiding?

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB. Dit lidmaatschap geeft je het recht deel te nemen aan de Doctoraatsopleiding.  Een aparte inschrijving voor de Doctoraatsopleiding is niet mogelijk via creditcontract, noch via examencontract.  Je kan controleren of je lidmaatschap van de Doctoral School in orde is door op je studentenkaart te kijken. Hierop staat je Doctoral School vermeld. Indien dit niet het geval is neem dan contact op het Studenten Administratie Centrum (sac@vub.ac.be).

VUB activiteiten voor niet-doctorandi?

Ik ben geen doctoraatsstudent aan de VUB of aan de UGent. Kan ik deelnemen aan activiteiten van de Centrale Doctoraatsbegeleiding of de Doctoral Schools?  Ja, maar hou rekening met de VUB voorrangsregels. Deelnemers uit categorie 5 (Doctorandi van andere universiteiten, post-docs en andere VUB-researchers, researchers van andere onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerden - MA studenten incluis) dienen mogelijks registratiekosten te betalen voor hun deelname. het standaard bedrag voor categorie 5 deelnemers is €25, voor specifieke activiteiten kan een ander bedrag gehanteerd worden.

Contact

Mimi Deprez
Staff Researcher Training & Development Office
+32 2 629 21 41
 
Freek Van Deynze
Staff Researcher Training & Development Office
+32 2 629 16 25
 
Nele Van Schelvergem
Staff Researcher Training & Development Office
+32 2 629 16 53
 
Hannelore De Grande
Coordinator Researcher Training & Development Office
+32 2 629 16 51
 
Loren Pauwels
Project Coordinator Research Professionalization
+32 2 629 16 25
 
Annelies Colpin
Career Coordinator Young Researchers
+32 2 629 1184

Wat is doctoreren?

Doctoreren doe je met het oog op het behalen van de graad van doctor: de hoogste graad die aan een Vlaamse universiteit kan worden behaald. Als doctoraatstudent verricht je voornamelijk onderzoek. Soms komen daar ook lesopdrachten bij. Tijdens je doctoraatstraject doe je veel ervaringen op: je woont conferenties bij, geeft presentaties en publiceert wetenschappelijke artikels.

Niet alleen krijg je zo de kans om je, onder begeleiding van experts, gedurende een viertal jaar te verdiepen in een onderwerp dat je boeit, maar je verwerft ook een aantal vaardigheden die hoog ingeschat worden op de arbeidsmarkt, zoals talenkennis, communicatievaardigheden en kwaliteiten op het vlak van projectmanagement, leiderschap en teamwerk.

Doctoreren is dus in veel gevallen een beslissende stap in je carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld.

Doctoraatsopleiding en Doctoral Schools

Aan de VUB kan je een flexibele doctoraatsopleiding volgen. De nadruk ligt daarbij op een individueel programma en daarom is de doctoraatsopleiding ook niet verplicht. De activiteiten van de doctoraatsopleiding geven je als doctoraatsstudent de kans je polyvalenter te ontwikkelen. Je kan bijkomende vaardigheden aanleren en valideren die zowel het onderzoek als het eventuele onderwijs ondersteunen, maar ook buiten het vakgebied en de academische omgeving van pas kunnen komen. Zo kan je gratis allerhande disciplinegebonden seminaries volgen en talloze workshops zoals presentatietechnieken, projectmanagement, academisch Engels en loopbaancoaching.

De Doctoraatsopleiding wordt georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding en de drie Doctoral Schools:

Gezamenlijk doctoraat

Aan de VUB is het mogelijk om een gezamenlijk doctoraat te behalen. Via een gezamenlijk doctoraat, ook wel ‘joint PhD’ of ‘cotutelle’ genoemd, bereid je een doctoraat voor in samenwerking met een bijkomende universiteit. Je hebt dan een promotor in elke instelling en aan het einde van het traject ontvang je een doctorsgraad van beide partnerinstellingen.

Lees er hier meer over →

Partners

Richting MorgenVlaamse RegeringVIA

HR Excellence in research