logo

U bent hier

STATEN-GENERAAL INZAKE DE PROCESPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE

vrijdag, 17 december, 2021 - 09:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Recht en Criminologie
Online
VUB, UHasselt, Universiteit Utrecht, Université de Namur

TOELICHTING

De Vlaamse Vereniging voor Familierecht (V. Fam.) organiseert in samenwerking met de Franstalige zustervereniging Famille et Droit en de door het FWO Vlaanderen erkende Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN_2019-2024 een Staten-Generaal inzake de procespositie van de minderjarige in het personen-, familie- en jeugdrecht.

Het programma van deze Staten-Generaal bestaat uit vijf luiken.

In het eerste luik lichten academici de actuele procespositie van de minderjarige toe. Charlotte Mol gaat in op kinderrechten. Wendy Schrama belicht vervolgens de procespositie van de minderjarige in rechtsvergelijkend perspectief, in het bijzonder in het Nederlandse recht. Verder schetsen Charlotte Declerck, Géraldine Mathieu en Sofie De Bus de procespositie van de minderjarige in het Belgische personen-, familie- en jeugdrecht. Ten slotte zet Machteld Vonk de positie van de minderjarige in het kader van alternatieve geschillenbeslechting uiteen.

In het tweede luik wordt de procespositie van de minderjarige vanuit een interdisciplinaire invalshoek benaderd. Achtereenvolgens geven Bruno Vanobbergen enerzijds en Stephanie Rap en Daisy Smeets anderzijds inzichten vanuit de pedagogische wetenschappen en de neuropsychologie weer.

In het derde luik wordt de procespositie van de minderjarige vanuit het perspectief van het kind toegelicht. Défense des enfants, en het Franstalige en het Nederlandstalige kinderrechtencommissariaat delen de ervaringen van kinderen en jongeren.

In het vierde luik geven vertegenwoordigers uit het werkveld (magistraten, advocaten, bemiddelaars en hulpverleners) de door hen ervaren tekortkomingen en knelpunten in het huidige recht en de rechtspraktijk weer en delen zij hun verwachtingen met betrekking tot het toekomstige recht.

In het vijfde en laatste luik lichten verschillende beleidsmakers hun standpunt inzake de procespositie van de minderjarige toe. Achtereenvolgens komen minister Vincent Van Quickenborne (Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee), minister Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media) en minister Valérie Glatigny (Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles) aan het woord.

Na elk luik wordt aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan de sprekers en van gedachten te wisselen.

ORGANISEREND COMITÉ

Prof. dr. Elisabeth Alofs en dr. Sofie De Bus (VUB) -
Prof. dr. Charlotte Declerck (UHasselt) - Prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur, ULiège) -
Prof. dr. Wendy Schrama (UU)

DAGPROGRAMMA

9u00: Inleiding door dagvoorzitter Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB)

9u10: Juridisch kader en state of the art

 • Voorstelling sprekers

 • Mensenrechtelijke kader: normen voortvloeiend uit het IVRK, het EVRM en andere Europese bronnen - mr. Charlotte Mol (UU)

 • Rechtsvergelijkende en Nederlandse blik op kinderparticipatie - Prof. dr. Wendy Schrama (UU)

 • Schets van de procespositie van de minderjarige in het Belgische personen- en familierecht / La position procédurale des mineurs dans le droit belge des personnes et de la famille - Prof. dr. Charlotte Declerck (UHasselt) en Prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur, ULiège)

 • Schets van de procespositie van de minderjarige in het Belgische jeugdrecht - dr. Sofie De Bus (VUB)

 • De positie van de minderjarige i.k.v. alternatieve geschillenbeslechting - dr. Machteld Vonk (VuA)

 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

11u15: Korte pauze

11u30: Interdisciplinaire invalshoek

 • Voorstelling sprekers

 • De integriteit van het kind als toetssteen voor ons handelen - dr. Bruno Vanobbergen (pedagoog, Algemeen Directeur Vlaams Agentschap Opgroeien, auteur ‘Het kind. (G)een handleiding’)

 • Inzichten vanuit de pedagogische wetenschappen en de neuropsychologie - dr. Stephanie Rap (UvA) en dr. Daisy Smeets (Universiteit Leiden)

 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

12u30: Middagpauze

13u15: Perspectief van de minderjarige

 • Voorstelling sprekers

 • Dhr. Benoit van Keirsbilck (of medewerker Défense des enfants/DEI België) - Child Friendly Justice in Action (directeur Défense des enfants/ DEI België en lid van het VN-Kinderrechtencomité)

 • Dhr. Bernard De Vos (Délégué général aux droits de l’enfant)

 • Mevr. Caroline Vrijens (Vlaamse kinderrechtencommissaris)

 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

14u05: Korte pauze

14u15: Perspectief van het werkveld

 • Voorstelling sprekers

 • Mevr. Lucia Dreser (rechter Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie- en jeugdrechtbank en toekomstig voorzitter Hoge Raad voor de Justitie)

 • Dhr. Jacques Mahieu (Erevoorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, plaatsvervangend en werkend familierechter, gegradueerde gezinswetenschappen, opgeleid bemiddelaar)

 • Mevr. Anne Maschietto (Advocaat-Generaal Hof van Beroep te Bergen)

 • Mevr. Michèle Meganck (rechter Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, sectie familie- en jeugdrechtbank) 

 • Mr. Geert Decock (advocaat)

 • Mr. Thierry Moreau (advocaat, UCLouvain, directeur du Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant)

 • Mr. Febian Aps (advocaat)

 • Mr. Véronique Schellekens (advocaat en bemiddelaar)

 • Dhr. Bruno Claessens (afdelingshoofd a.i Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank)

 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

16u05: Korte pauze

16u15: Rondetafelgesprek met beleidsmakers

 • Moderators: Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB) en Prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur, ULiège)

 • Dhr. Vincent Van Quickenborne (Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee)

 • Dhr. Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media)

 • Mevr. Valérie Glatigny (Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles)

 • Gedachtewisseling/Q&A met publiek

17u10: Slotwoord door de dagvoorzitter Prof. dr. Elisabeth Alofs

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en tijdstip: vrijdag 17 december 2021 van 9u tot 17u10

Plaats: Online – de Staten-Generaal kan uitsluitend live en online worden bijgewoond; er worden geen opnames gemaakt. De link om deel te nemen, wordt vooraf aan de deelnemers bezorgd.

Kostprijs: 75 EURO. Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs).

Accreditaties & Permanente vorming

 • De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd (dossiernummer 2021-01065). De Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique heeft de opleiding erkend voor 6 punten.

 • Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt alleen tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

 • De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

 • De erkenning door de Federale Bemiddelingscomissie werd aangevraagd.

Bijkomende inlichtingen:  Dr. Sofie De Bus, Sofie.De.Bus@vub.be

Inschrijven

 
 
1 Start 2 Complete
Price: 75 €

Gelieve in onderstaande velden de facturatiegegevens in te vullen: