Een warme universiteit

De VUB streeft vanuit haar humanistisch waardenkader naar de gelijkwaardigheid en inclusie van elke student en medewerker. We willen een warme plek bieden om te studeren en te werken over de verschillen heen maar zonder die uit te wissen.

Dit gaat over verschillende domeinen.

Inclusie

Genderinclusieve toiletten

We voorzien op onze campussen een mix van gescheiden M/V en all gender toiletten (ook genderneutrale toiletten genoemd). Genderneutrale toiletten zijn toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van hoe je jezelf identificeert of omschrijft, bv. (trans)vrouw, (trans)man, genderbinaire, -fluïde, queer of intersekse persoon. Het huidige aanbod aan all gender toiletten op campus Etterbeek wordt de komende jaren stapsgewijs uitgebreid.  

Waar kan je nu al een all gender toilet vinden?  

  • Bar Pilar 
  • Binnenkort na de renovatie van de Rotule 4 tussen gebouw E en F (op alle verdiepingen) 
  • Centrale Bibliotheek 
  • Faculteit ES Pleinlaan 5 

     

We beseffen dat de bestaande (verouderde) toiletinfrastructuur soms gebreken vertoont en proberen om bij nieuwe bouwprojecten of renovaties toiletten zo inclusief mogelijk te ontwerpen en in te richten. 

Vragen of opmerkingen over de sanitaire infrastructuur? Contacteer Infradesk

Rolstoeltoegankelijkheid

Een toegankelijke en verwelkomende campusomgeving garandeert de gelijke rechten en kansen van onze campusgebruikers en draagt bij tot hun inclusie en welzijn. Dat we hier nog een hele weg in hebben af te leggen, beseffen we maar al te goed.  

Ons doel (op termijn): alle studenten, medewerkers en bezoekers kunnen zelfstandig en op een evenwaardige wijze gebruik maken van de aangeboden infrastructuur op alle VUB-campussen, zowel wat de gebouwen betreft als de omgeving. 

We engageren ons om de aandacht voor toegankelijkheid, welzijn en inclusie systematisch mee te nemen in alle stappen van het ontwerp- en bouwproces. De bestaande pijnpunten op (en naar) onze campussen worden de komende jaren stapsgewijs aangepakt.  

Zit je met een vraag of melding over een ontoegankelijke situatie? Contacteer Infradesk 

Wees daarbij duidelijk over de locatie – een foto helpt altijd. 

Gebedsruimtes

De Vrije Universiteit Brussel is een universiteit die zich open stelt voor alle studenten, ongeacht religie of levensbeschouwing. Vanuit een humanistische visie ondersteunt de VUB haar studenten om zich te ontplooien tot autonome, verantwoordelijke en kritisch denkende (wereld)burgers.

Op onze campussen komen studenten van verschillende religies en levensbeschouwingen samen, waarbij gelijkwaardigheid, openheid en verdraagzaamheid voor elkaar voorop staan. De VUB heeft als opdracht het verschaffen van kwalitatief onderwijs, gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de samenleving met extra aandacht voor onze grootstedelijke regio, Brussel. Het faciliteren van het actief belijden van een religie of levensbeschouwing beschouwt de VUB niet behorend tot haar opdracht. 

Op de VUB-campussen zijn er geen specifieke ruimtes voorzien om te bidden of mediteren.