logo

De meest prangende vraag die onze kinderen onze jeugd bezighoudt. Hoe gaan we de klimaat crisis aanpakken. Het is al lang geen kwestie meer van geloven of niet-geloven. 

De crisis is reëel en de maatregelen zijn dringend. Het tijdsframe en het gebrek aan ‘tastbaarheid’ zorgt ervoor dat beleid achterop huppelt, terwijl de wetenschap bij wijze van spreken met de handen in het haar zit. Niet alles is oplosbaar, niet alles is onomkeerbaar. De schade aan ecosystemen door klimaatopwarming is niet iets wat terug te draaien valt. 

Hoe kun je er als samenleving voor zorgen dat we met meer zorg, meer aandacht deze problematiek hoger op de agenda plaatsen. Het probleem is niet beperkt tot de eigen regio, en het is bij uitstek iets wat op mondiale schaal moet aangepakt worden, wat het nog complexer maakt. 

Globaal, vakoverschrijdend en uitermate belangrijk. Hoe kunnen we daar een rol in spelen? 

Tony Dewit


Farmaceutische Wetenschappen - gepensioneerd

Wie is Tony?

Ik ben ondertussen al een aantal jaren gepensioneerd, maar dat betekent niet dat ik mijn interesse voor maatschappelijke thema's verlies. Dat is allicht iets wat ik heb overgehouden aan mijn tijd aan de VUB. Ik zie de grootste uitdagingen voor onze toekomst in het klimaat- en demografiedebat.

De grootste uitdaging om het klimaat niet te laten ontsporen is de wereldbevolking stabiel houden en misschien zelfs te laten slinken. In afwachting kunnen we methoden ontwikkelen om uitstootgassen te verminderen. Minsten even belangrijk is dat we onze kostbare grondstoffen niet uitputten.

Adelheid Byttebier


Sociologie - Schepen @ Gemeente Schaarbeek

Linkedin

Wie is Adelheid?

Als politica en schepen in Schaarbeek, onder meer voor gelijke kansen met de introductie van genderbudgeting, wil ik elk beleid toetsen aan zowel de sociale als de milieu-impact.

Tijdens mijn studies sociologie aan de VUB was ik internationaal actief in de milieubeweging. Daarna gaf ik training rond intercultureel leren. Mijn partijpolitiek loopbaan startte eerder toevallig in 1993 waarna ik Brussels fractieleider werd (1999-2009) en tussendoor Vlaams minister (2003-2004).

Het klimaat is een uitdaging waar ook lokale overheden concreet uitvoering aan kunnen geven. De transitie die nodig is om de globale klimaatverandering lokaal aan te pakken, vraagt om verstandige keuzes. Hierover met andere alumni van gedachten wisselen, is ontzettend verrijkend.

Fre Maes


Biologie - Attaché klimaatverandering @ FOD Gezondheid, dienst klimaatverandering

Linkedin

Wie is Fre?

Ik ben en blijf gefascineerd door het leven en de mens in het wijzigende ecosysteem op aarde. De dynamiek van het top-down spanningsveld tussen economische klimaatinstrumenten,pure overheidsingrepen en bottom-up initiatieven die verder gaan dan het ontraden van vliegtuigreizen weet mij steeds te boeien.

Ik geloof heel sterk dat dat spanningsveld tot oplossingen leidt, zeker indien de wetenschap en de academische wereld in een stevige onderbouw voorziet. Daar wil ik me ook voor inzetten.

Eloi Glorieux


Communicatie - Senior Energy Campaigner @Greenpeace Belgium

Linkedin

Wie is Eloi?

Ik werk al sinds mijn studies in de vredes- en milieubeweging, achtereenvolgens bij "International Physicians for the Prevention of Nuclear War", 'Vredesactie", "Greenpeace Belgium" en "Greenpeace International". Tussen 1999 en 2009 zetelde ik voor Groen gedurende twee legislaturen in het Vlaams parlement. Mijn interesse- en expertisedomeinen liggen vooral in geweldloze weerbaarheid, (kern)ontwapening, (kern)energie en klimaatverandering.

Ik vind het belangrijk dat de volgende generaties kunnen opgroeien in een vreedzame, groene en gezonde samenleving. Het heeft te lang geduurd vooraleer de klimaatverandering ernstig werd genomen. Vandaag lijkt een meerderheid zich bewust van de noodzaak om maatregelen te nemen, maar de internationale ontwikkelingen maken dat grensoverschrijdende afspraken steeds in vraag worden gesteld. Ook vertragen valse oplossingen als koolstofopvang en -opslag of kernenergie, de noodzakelijke transitie naar een koolstofarme samenleving. Een versnelde en radicale omslag naar hernieuwbare energiebronnen en consumptietemperende technologieën zijn de enige structurele en duurzame oplossing. Hierbij mag het in vraag stellen van onze Westerse, spilzuchtige consumptiemaatschappij niet langer een taboe zijn.

Mikaël Goudesone


Economie - Consultant/Ondernemer

Linkedin

Wie is Mikaël?

Mijn studententijd heeft een grote impact gehad op mijn professionele leven. Ik heb er veel geleerd en veel interessante mensen ontmoet. Ik gebruik mijn economische vorming nog steeds in de twee bedrijven die ik heb opgericht, als consultant/ondernemer.

Klimaat en het energievraagstuk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Los het ene op, en een groot aandeel van de vervuiling en voedsel- en waterschaarste verdwijnt. Tevens kan je door een aanbod van overvloedig aanwezige en bijna kosteloze energie meer vrijheid verschaffen aan de individuele mens. De voornaamste valkuil is dat ontwikkelingen worden tegengewerkt door overheden en/of energiemaatschappijen.

Universiteiten zouden op de eerste rij moeten staan in dit debat en de daaruit volgende actie!

Eddy Deruwe


Agogische Wetenschappen - Coördinator BE REEL! EU project @ Vlaams Energie Agentschap

Linkedin

Wie is Eddy?

Als Vlaams ambtenaar coördineer ik een Europees programma voor de Vlaamse en de Waalse regionale overheden dat zich richt op de EU-klimaatdoelstellingen 2050 voor woningrenovatie. Al vroeg tijdens mijn studies kwam ik in contact met veranderingsmanagement. Kennis die ik nog elke dag gebruik.

Het bereiken van de klimaatdoelstellingen 2050 kan zichzelf terugverdienen, althans in de woningrenovatie. De uitdaging blijft echter de burger en de politiek te overtuigen van de concrete mogelijkheden om in duurzaamheid te investeren en daar resultaat uit te halen.

Gwendolyn Verhulst


Sociologie - Lector @ PXL Hogeschool

Wie is Gwendolyn?

Ik ben lector aan de hogeschool PXL (Hasselt) in de opleidingen sociaal werk, communicatiemanagement en journalistiek. Daarnaast ben ik actief in het vrijwilligerswerk als ondervoorzitter van RIMO (samenlevingsopbouw in Limburg) en lid van CSA hoeve het blokhuis. De evolutie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving heeft mij altijd al bezig gehouden. Dat begon al als werkstudent sociologie aan de VUB. De VUB was toen trouwens de enige universiteit die dat soort formules actief ondersteunde. Hoewel het voor mij lastig was om werken en studeren te combineren, heb ik aan de VUB een hele boeiende tijd gehad en veel geleerd. Voor veel van de ideeën die ik nu over de wereld en het leven heb, zijn toen de zaadjes geplant.

Ik denk dat een multidisciplinaire kijk waardevol is. Het thema klimaat kan niet alleen met een technische of natuurwetenschappelijke, maar ook een menswetenschappelijk bril bekeken worden. Zo is er een sterke link tussen de klimaatproblematiek en ongelijkheid, zowel wereldwijd als in onze samenleving. Ik denk niet dat er ‘quick wins’ zijn, maar wel dat -zoals Durkheim zegt - nieuwe ideeën de maatschappij kunnen veranderen.

Robin Forrez


Ingenieurswetenschappen - R&D packaging lead @ Alpro

Linkedin

Als R&D packaging Lead voor Alpro bepaal ik de strategie om de omschakeling te maken naar duurzame verpakkingen te maken. Mijn interesses en ambitie liggen in de creatie van een duurzame maatschappij. Mijn periode aan de VUB heeft een grote impact gehad op de persoon die ik nu ben. Ik heb geleerd mijn verantwoordelijkheid te nemen om zaken positief te veranderen en naar duurzame oplossingen te zoeken.

De omslag naar duurzame energie en herbruikbare materialen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, maar het economisch model zal moeten aangepast worden: van kortetermijndenken naar een visie op lange termijn. Dat is dan weer iets dat zeker aan bod mag komen tijdens debatten over politieke vernieuwing.