logo

Welkom!

Het onderzoeksbeleid aan de VUB wordt vormgegeven door vicerector Prof. dr. Karin Vanderkerken en het departement Research & Data Management.

Vicerector Onderzoek
Karin Vanderkerken

Telefoon
+32 2 629 21 08

E-Mail
vicerector.onderzoek@vub.be
Directeur Research & Data Management
Mieke Gijsemans

Telefoon
+32 2 629 21 08

E-Mail
rd.secretariaat@vub.be

ONDERZOEKSCOORDINATIE


globale ondersteuning van het onderzoek en van het onderzoeksbeleid

Meer info

ETHICS & INTEGRITY


Een ethisch wetenschappelijk kader wordt geboden door het Legal & Ethics Office

Meer info

RESEARCH FUNDING SUPPORT


Ondersteuning voor het aanvragen en beheren van onderzoeksfondsen

Meer info

EUROPEAN LIAISON OFFICE


Ondersteuning bij het aanvragen van Europese fondsen

Meer info

DATA MANAGEMENT & OPEN SCIENCE


Ondersteuning bij organiseren, opslaan en delen van onderzoeksdata

Meer info

SCIENCE & SOCIETY


Het vermaatschappelijken van onderzoek, dat is de missie van het expertisecentrum wetenschapscommunicatie Brussel

Meer info

RESEARCH TRAINING & DEVELOPMENT


Ondersteuning, training & loopbaanbegeleiding voor jonge onderzoekers & promotoren

Meer info

DOCTORAL SCHOOLS


Organisatie van de doctoraatsopleiding in drie Doctoral Schools

Meer info

INTRANET VOOR ONDERZOEKERSGa naar

 

 

 

 

 

 

Deze cel Onderzoekscoördinatie is verantwoordelijk voor de globale ondersteuning van het onderzoek en van het onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel.

Heel specifiek staat de cel in voor:

 • Onderbouw van het onderzoeksbeleid
  In overleg met de Vicerector Onderzoeksbeleid voert de cel beleidsstudies uit, in het bijzonder naar de positie van de Vrije Universiteit Brussel in het nationale en internationale onderzoekslandschap. De cel maakt ook deel uit van het Expertisecentrum O&O-Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Informatie over financieringsmogelijkheden voor onderzoek
  Het merendeel van het onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel wordt gefinancierd via extern verworven middelen. Een correcte en tijdige informatieverspreiding over de diverse externe nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor onderzoek is primordiaal voor de continuïteit van het onderzoek.
 • Kwaliteitsbewaking van het onderzoek
  De Vrije Universiteit Brussel heeft — als eerste in Vlaanderen — een beleidsinstrument voor peer review evaluaties van al haar onderzoeksdisciplines opgezet in het kader van de interne kwaliteitszorg. Een volledige cyclus over alle disciplines werd voleind, waarna het instrument nu verder ad hoc kan worden ingezet. Waken over kwaliteit betekent ook omstandigheden creëren waarin onderzoekers kwalitatief wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten – zo worden excellente vorsers via een apart contingent VUB-mandaten in staat gesteld om zich gedurende tien jaar nagenoeg volledig aan onderzoek te wijden. Daarnaast zijn nog verschillende stimulansen die de prestaties ten goede moeten komen ingebouwd in de interne verdeling van onderzoeksmiddelen. In dit kader bespreekt de Onderzoeksraad ook jaarlijks de "Strategische Beleidsfiches Onderzoek" en "Prestatieprofielen" aangaande het onderzoeksbeleid en de onderzoeksprestaties binnen elk van de vakgroepen.
 • Administratief beheer van informatie aangaande onderzoeksactiviteiten
  Een belangrijk hulpmiddel voor het beleid is de Pure-onderzoeksdatabank. Deze databank bevat informatie over de samenstelling van de onderzoeksgroepen en hun projecten, publicaties, thesis- en doctoraatsbegeleiding, samenwerking en expertise. Op basis van Pure wordt eveneens regelmatig informatie toegeleverd aan de FRIS Research Portal van de Vlaamse overheid (Flanders Research Information Space).

 

Policy Officer Quality Evaluation & Policy Supporting Studies
Arlette De Bruyn

Telefoon
+32 2 629 14 85

E-Mail
Arlette.De.Bruyn@vub.be
Coordinator Research Quality
Nadine Rons

Telefoon
+32 2 629 21 79

E-Mail
Nadine.Rons@vub.be
Beleidsmedewerker Onderzoekspublicaties, Bibliometrie & Open Science
Lucy Amez

Telefoon
+32 2 629 22 21

E-Mail
Lucy.Amez@vub.be

Concrete taken en verantwoordelijkheden van de Cel Onderzoekscoördinatie omvatten:

 • Monitoring- en rapporteringsactiviteiten gebaseerd op onderzoeksgerelateerde informatie
  • Systematische monitoring van strategische beleidsfiches, jaarlijks ingediend bij de VUB Onderzoeksraad door elke vakgroep (interne kwaliteitscontrole).
  • Systematische monitoring van de onderzoeksprestaties van de VUB in parameters gehanteerd voor de verdeling over universiteiten van Vlaamse overheidsfinanciering voor onderzoek (via het "Bijzonder Onderzoeksfonds", BOF), in het bijzonder PhD's en publicaties in de Web of Science (WoS) en in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).
  • Jaarlijkse berekeningen voor de 'Basisfinanciering voor vakgroepen' van de Onderzoekraad (parameters gebaseerd op publicaties en PhD's, berekend per vakgroep).
  • Toeleveringen en nazicht van onderzoeksgerelateerde gegevens als input voor analyses gecoördineerd door het Expertisecentrum O&O Monitoring, ECOOM: Nazicht van VUB-publicaties geïdentificeerd in de WoS (gecoördineerd door de ECOOM KULeuven partner); Kwaliteitscontrole en toelevering van VUB-publicaties voor opname in het VABB-SHW (gecoördineerd door de ECOOM UAntwerpen partner); Toeleveringen van onderzoeksgegevens voor verscheiden ECOOM-studies, bv. aangaande capaciteit inzake onderzoekers en mobiliteit van onderzoekers.
  • Toeleveringen van onderzoeksgerelateerde informatie als input voor verscheiden types van evaluaties en procedures: Berekeningen voor interne evaluatieprocedures; Gegevens voor internationale rankings en bevragingen; Kwantitatieve simulaties voor het interne onderzoeksbeleid; Informatie aangaande regelgeving (interne VUB-reglementen en regelgeving door de Vlaamse overheid) in interne communicaties.
    
 • Activiteiten specifiek verbonden met het publicatiebeleid en met het beleid inzake onderzoeksgegevens
  • Opvolging van noden en ontwikkelingen inzake academic publishing, vertaling naar interne businessnoden, en gerelateerde communicaties naar de onderzoekers toe.
  • Contactpunt voor aangelegenheden in het domein van Open Access / Open Data / Open Science.
  • Opvolging van internationale wetenschappelijke ontwikkelingen inzake bibliometrische indicatoren en scientometrics, en uitvoering van bibliometrische analyses.
  • Coördinatie van activiteiten tegemoetkomend aan externe verplichtingen aangaande publicatiegegevens.
  • Coördinatie van de registratie van onderzoeksgegevens in de VUB onderzoeksdatabank, en validering van publicatiegegevens daarin.
    
 • Activiteiten specifiek verbonden met peer review evaluaties
  • Organisatie van peer review evaluaties van kandidaten voor fellowships, van aanvragen voor lange-termijn programmafinanciering, en van teams behorend tot eenzelfde discipline.
  • Organisatie van periodieke en ad hoc evaluaties van het onderzoeksmanagement.
 • Activiteiten verbonden aan onderzoeksgerelateerde vertegenwoordigingen
  • Vertegenwoordiging van de VUB in verscheiden commissies en werkgroepen, interuniversitair of andere, algemeen of topic-gebonden.

 

 

 

ONDERZOEKSRAAD

Bevoegdheid

De werking van de sector onderzoek wordt geleid vanuit een academische adviescommissie, de Onderzoeksraad of OZR. De missie van deze raad bestaat hoofdzakelijk uit het formuleren van beleidsadviezen en het bepalenvan een langetermijnvisie rond wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast waakt de OZR over de kwaliteit van het onderzoek, stuurt ze de financiering en stimuleert ze nieuwe onderzoeksinitiatieven.

 

Samenstelling

De OZR is samengesteld uit een representatief aantal leden van het zelfstandig academisch personeel, van wie bij de aanduiding door de academische raad is aangetoond dat zij tegemoet komen aan de prestatie-indicatoren opgenomen in de ZAP-competentieprofielen goedgekeurd door de OZR (kwaliteitsvereiste) en van wie hoogstens 2/3 van hetzelfde geslacht zijn met inbegrip van de vicerector (genderevenwicht). De faculteiten dragen elk drie of vier effectieve leden en twee of drie plaatsvervangers voor, in beide gevallen in rangorde van prioriteit en niet allen van hetzelfde geslacht. Uitgaande van deze voordrachten en rekening houdend met het genderevenwicht en de kwaliteitsvereiste, stelt de vicerector onderzoeksbeleid per faculteit 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangers voor aan de academische raad. Bij afwijking van de rangorde van prioriteit van een faculteit wordt gemotiveerd waarom.

 • Voorzitter, vicerector Onderzoeksbeleid
 • 2 effectieve en 2 plaatsvervangende leden per faculteit met streven naar genderevenwicht
 • 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger, niet beiden van hetzelfde geslacht, aangeduid per School of Arts binnen de Associatie

Leden met een raadgevende stem:

 • de regeringscommissaris
 • de afgevaardigde financiën
 • de algemene beheerder van de VUB
 • vijf waarnemers, aangeduid door de Academische Raad
 • vicerector innovatie & valorisatiebeleid
 • een afgevaardigde vanuit het UMC-comité

 

 

INTRANET VOOR VUB-ONDERZOEKERS

Ga naar