logo

Coronavirus: stand van zaken en updates

Click here for all information in English.

De VUB is continu in overleg met de overheid en collega universiteiten. Het dossier kent een snel wijzigende evolutie. Gelieve de communicatie nauwgezet te volgen.

Na een interuniversitair overleg op donderdag 26 maart herhaalt de Vrije Universiteit Brussel de principes die haar leiden om het academiejaar zo vlot en normaal mogelijk te laten verlopen. De modaliteiten over de juni-zittijd zullen gaandeweg gepreciseerd worden.

Vorige week kondigde de Vrije Universiteit Brussel aan dat ze alle onderwijsactiviteiten in het tweede semester digitaal zal organiseren. De omschakeling naar digitaal onderwijs verliep onverwacht en abrupt. Daardoor hebben studenten vragen: Hoe zullen de examens georganiseerd worden? Wat met de kwaliteit van het online onderwijs?

De belangrijkste doelstelling van de VUB is om studieduurvertraging door de Coronasituatie te voorkomen. Om alle ongerustheid weg te nemen, kunnen we nu al aankondigen dat we er alles aan zullen doen om in juni 2020 examens te organiseren, ook op campus. Het wordt dus een mengvorm van online en offline evaluatievormen. Alle docenten en opleidingen bekijken momenteel welke aanpassingen nodig zijn, zoals wijziging van de examenvorm, examens op afstand en het nemen van organisatorische maatregelen rond social distancing.  

De nieuwe maatregelen zullen voor elke opleiding en in overleg met de faculteit en studentenvertegenwoordigers de komende dagen en weken gecoördineerd en geconcretiseerd worden, en in de week van 20 april 2020 gecommuniceerd worden via Canvas. Vragen waarop de universiteit nu al een antwoord heeft, worden beantwoord. Zijn er nog geen antwoorden, dan vermelden we dit ook.

De VUB streeft ernaar om de academische kalender maximaal te behouden, maar bekijkt eveneens de mogelijkheid van een beperkte verlenging van de examenperiode. We waken erover dat een verlofperiode voor iedereen is voorzien. Uiteraard is dit onder voorbehoud van nieuwe maatregelen door de nationale veiligheidsraad of wijzigingen in de evolutie van de Coronasituatie de komende dagen en weken.

Om deze omschakeling goed te begeleiden, vindt er overleg plaats tussen rector, vicerectoren, decanen en studentenvertegenwoordigers. Daarnaast is er ook regelmatig overleg tussen de VUB en andere Vlaamse en Franstalige universiteiten, alsook met de Vlaams minister van Onderwijs.

Het onzeker verloop van de Coronasituatie zo goed mogelijk managen, is een uitdaging voor ons allen. Frustratie en nood aan flexibiliteit horen daar voor ieder van ons bij.

Om de kwaliteit van het online onderwijs te garanderen en optimaliseren, schakelde de afdeling Onderwijs en Studentenzaken van de VUB sinds de abrupte omschakeling naar afstandsonderwijs een versnelling hoger. We ondersteunen docenten om hun digitaal collegeaanbod zo vlot mogelijk te laten verlopen en ontwikkelden daarvoor een tweetalige website rond afstandsonderwijs voor docenten, online en live infosessies, een docentenforum leerplatform alsook een helpdesk die 7/7 bemand is. Daardoor wordt het online onderwijs geleidelijk aan alsmaar beter. Een volledige en kwaliteitsvolle omschakeling naar digitaal onderwijs vergt tijd. VUB rekent op ieders begrip.

Het louter gebruik van powerpoints kan niet als online lesmateriaal worden beschouwd. Er moet gedoceerd worden. Studenten die vragen hebben bij de digitale onderwijsorganisatie, worden uitgenodigd om het meldpunt van hun faculteit te contacteren. Elke faculteit zal hierover communiceren via Canvas.

De VUB heeft samen met de andere Vlaamse universiteiten besloten om alle lessen uitsluitend digitaal te laten verlopen tot het einde van het huidige semester, 5 juli 2020.

Samenhangend daarmee zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 1. Het tempo van de lesweken blijft zoveel mogelijk behouden voor zowel het aanbod van de leerinhoud als het verwerven van de competenties.
 2. Studieduurverlenging en het verschuiven van vakken wordt vermeden. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar studenten in een afstudeerjaar evenals naar studenten in eerste Bachelor en internationale studenten, zonder daarbij af te doen aan het belang van iedereen.
 3. De organisatie van de examens wordt verder bekeken.
 4. Er komt maximale focus op het vinden van alternatieven op afstand voor practica, masterproef en stage.
 5. De huidige academische kalender wordt maximaal behouden.

Verder garandeert de VUB een vakantieperiode voor zowel studenten als docenten.

Meer info en verduidelijking volgt in de komende dagen en weken.

Deze beslissing geldt enkel voor onderwijs, niet voor onderzoek of ondersteuning door administratieve diensten.

Naar aanleiding van de mail die gisteren is uitgestuurd naar de studenten, is er mogelijk verwarring ontstaan rond de regeling voor stagestudenten.

Hieronder een verduidelijking:  

De stages met fysieke aanwezigheid op de stageplaats stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.

Bovenstaande regeling vervangt de regeling rond stages die is vermeld in de mail die gisteren 18 maart is verzonden naar alle VUB-studenten. 

Beste collega,

De Nationale Veiligheidsraad verstrengde gisterenavond aanzienlijk de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat ook wijzelf deze verregaande richtlijnen ter harte nemen. Dit in het belang van ons aller welzijn en gezondheid, en met de bedoeling vooral de zorgverstrekkers de komende weken alle ruimte en steun voor hun belangrijke werk te bieden. Zoals gezegd door de Nationale Veiligheidsraad: onze persoonlijke inzet is van levensbelang, en contacten worden quasi volledig uitgesloten.

Wat betekent dit voor de werking van de VUB?

1. Onderwijs

 • De overschakeling op digitaal onderwijs is volledig.
 • Lesopnames kunnen nog uitzonderlijk op campus worden opgenomen, maar social distancing en ontsmetting is noodzakelijk.
 • De studiebegeleiding is digitaal.
 • Welzijn en psychologische consultaties gebeuren digitaal en via telefoon.
 • Stages stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.
 • Master- en bachelorproeven gaan uitsluitend digitaal.

2. Onderzoek

De universiteit is niet alleen een onderwijsinstelling. Ze verricht fundamenteel en toegepast onderzoek en staat van daaruit ten dienste van het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de samenleving.

Vandaar de volgende richtlijnen. Ze gelden enkel voor onderzoekers. We beschouwen doctorandi als onderzoekers, als personeel. Zij ontvangen de mail voor VUB-medewerkers.

 • De minimale bezetting om een labo open te houden wordt verzekerd.
 • Onderzoekers die niet thuis kunnen werken, mogen hun kantoor gebruiken in overleg met de leidinggevende en voor zover de regels van social distancing gerespecteerd worden.
 • Een onderzoeker kan verder een labo gebruiken onder de volgende voorwaarden:
  • De minimale bezetting om het labo open te houden is aanwezig.
  • De onderzoeker (m/v) kan enkel naar zijn labo gaan in overleg met de leidinggevende.
  • Voor dat onderzoek kan hij geen bijkomende personen vragen aanwezig te zijn.
 • De bibliotheken zijn gesloten.
 • In de universiteit staan lokalen voor video-opnamen open voor onderzoekers, op afspraak.
 • De masterproeven worden online verdergezet in overleg met de promotor. Er komen geen studenten meer op de campussen.
 • Experimenteel werk in het kader van masterproeven die deel uitmaken van de onderzoeksactiviteit wordt afgerond door het aanwezige personeel in het laboratorium.
 • Vragen mbt. het onderzoek worden via promotor, principal investigator en onderzoeksdirecteur gesteld.

3. Nationale en internationale studenten

 • De nationale studenten werden verplicht de koten te verlaten, tenzij ze nergens terecht kunnen. Er geldt een uitzondering voor campus Jette. Zie verder.
 • Deze maatregel geldt ook voor de internationale studenten, tenzij terugkeer naar hun land niet mogelijk is.
 • De studenten die in het buitenland verblijven dienen terug te keren, tenzij dit onmogelijk is, of tenzij ze in het land van hun verblijf voor een langere tijd in een veilige en comfortabele situatie verkeren.
 • De studenten die terugkeren uit een land of regio met coronavirus moeten strikte zelfmonitoring doen en in zelfquarantaine gaan.

4. Algemene maatregelen

 • Vergaderingen zijn van nu af aan uitsluitend digitaal.
 • Balies worden gesloten, inclusief die van het Studiebegeleidingscentrum, Infopunt, ICT Helpdesk en het International Relations Office.
 • Bewaking behoudt permanentie.
 • Postbedeling wordt deze week nog minimaal opgevolgd. Verdere indicaties volgen later. 
 • Welzijn en psychologische consultaties gebeuren digitaal en via telefoon.
 • Jette en Etterbeek hanteren wel een afzonderlijke procedure.

5. Specifieke maatregelen voor de campussen

Campus Etterbeek

Toegang tot de gebouwen

 • Alle gebouwen in Etterbeek worden afgesloten en zijn enkel bereikbaar via badges.
 • De parkings worden afgesloten.

Studenten

 • De lessen vinden zoals eerder gemeld uitsluitend digitaal plaats.
 • De kotstudenten die kunnen, zijn naar huis gestuurd. Diegene die dat niet kunnen, staan in contact met de studentenhuisvesting.
 • De studiebegeleiding wordt online voorzien.

Kritische dienstverlening

 • Voor de domeinen van de technische diensten (logistiek, beveiliging, verwarming, onderhoud, stikstof, …) zijn procedures en werkafspraken voorbereid, gericht op minimale continuïteit.
 • Het restaurant wordt gesloten. Er zullen geen broodjes meer verdeeld worden.
 • Volgende diensten blijven met een minimumbezetting operationeel op de campussen:
 • Bewaking & technische diensten.
 • Postbedeling minimaal.
 • Laboratoria waar onderzoek verdergezet moet worden, werken in minimumbezetting.
 • Social distancing is hierbij cruciaal.

Campus Jette

Toegang tot de gebouwen

 • Een aparte communicatie voor de campus wordt door de faculteit en het UZ uitgewerkt en later meegedeeld.

Studenten in Jette

 • De lessen vinden digitaal plaats.
 • De klinische stages blijven gehandhaafd.
 • Vrijwilligerswerk om het UZ en de zorgsector te ondersteunen wordt sterk aangemoedigd.
 • Studenten in Jette die klinische stages volgen of participeren in het vrijwilligerswerk kunnen uiteraard op hun kot blijven.
 • De kotstudenten die geen activiteit meer op de campus hebben gaan naar huis; diegene die dat niet kunnen, nemen contact met de studentenhuisvesting.

Kritische dienstverlening:

Volgende diensten blijven met een minimumbezetting operationeel:

 • Bewaking
 • Minimale postbedeling en de werking van het facultair secretariaat.
 • Laboratoria waar onderzoek of dierverzorging gecontinueerd moet worden, werken op minimumbezetting.

Campus Gooik

 • Volg de procedures van de VUB.

Campussen Diest, Anderlecht en Leuven volgen de aanwijzingen van het GO!.

Deze maatregelen gelden vanaf nu tot en met 19 april 2020. Updates volgen desgevallend.

Weet, beste collega, dat de VUB crisiscel operationeel is en permanent intern afstemt met de faculteiten, onderzoeksgroepen, diensten, het UZ Brussel en andere, en extern met de overheid, de UZ’s en de andere universiteiten. Check daarom zeker elke dag www.vub.be/coronavirus. Stuur al uw vragen naar: coronavirus@vub.be.

Wij raden je ten stelligste aan in te schrijven op www.be-alert.be, zodat je in een noodsituatie meteen verwittigd wordt.

6. Boodschap van de rector

Beste collega,

Wat we nu meemaken werkt ontwrichtend en bevreemdend. Het vraagt van ons allen uitzonderlijke inspanningen, fysiek en mentaal, zowel in onze privésituatie als in onze professionele omgeving.

De ene dag doorstaan we die uitzonderlijke druk en stress al wat beter dan de andere dag.  Maar dat aspect delen we. En het is belangrijk dat we elkaar in deze moeilijke tijden samen overeind houden, aanmoedigen, graag zien, telkens opnieuw.

Bescherm vooral goed jezelf en je dierbaren. En vergeet niet: in uitzonderlijke omstandigheden is ook een zekere regelmaat en normaliteit goed. Hou dus dag- en weekendritmes zo goed mogelijk aan. Neem ook rust, zo af en toe. Want we gaan dit even moeten volhouden, samen.

Sterkte dus aan jou, sterkte aan ons allen. We komen hier door, en zullen veel over onszelf en anderen, en crisissen geleerd hebben. Hopelijk vormt dat de doorstart naar een goed onderscheid tussen bijzaak en essentie.

#WeAreVUB

Caroline Pauwels, rector

Beste student(e),

 De Nationale Veiligheidsraad verstrengde gisterenavond aanzienlijk de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat studenten deze verregaande richtlijnen ter harte nemen. Dit in het belang van ieders welzijn en gezondheid, en met de bedoeling vooral de zorgverstrekkers de komende weken alle ruimte en steun voor hun belangrijke werk te bieden. Zoals gezegd door de Nationale Veiligheidsraad: onze persoonlijke inzet is van levensbelang, en contacten worden quasi volledig uitgesloten.

De maatregelen gelden, volgens de aanwijzingen van de Nationale Veiligheidsraad, tot en met 19 april 2020. Mogelijk volgen er updates. 

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor VUB-studenten?

N.B. We beschouwen doctorandi als onderzoekers, als personeel. 

1. Onderwijs

De overschakeling op digitaal onderwijs is volledig.

 • Je kan enkel nog digitaal bij de dienst studiebegeleiding terecht
 • Welzijn en psychologische consults gebeuren digitaal en via telefoon
 • Stages stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.
 • Master- en bachelorproeven gaan uitsluitend digitaal

2. Nationale en internationale studenten

 • De nationale studenten werden verplicht de koten te verlaten, tenzij ze nergens terecht kunnen. Er geldt een uitzondering voor campus Jette. Zie verder.
 • Deze maatregel geldt ook voor de internationale studenten, tenzij terugkeer naar hun land niet mogelijk is
 • De studenten die in het buitenland verblijven dienen terug te keren, tenzij dit onmogelijk is, of tenzij ze in het land van hun verblijf, voor een langere tijd in een veilige en comfortabele situatie verkeren
 • De studenten die terugkeren, in geval ze uit een land of regio met coronavirus terugkomen, moeten strikte monitoring doen en in zelfquarantaine gaan.

3. Algemene maatregelen

 • Balies worden gesloten: Studiebegeleidingscentrum, Infopunt, het International Office en de ICT Helpdesk.
 • De bewaking behoudt permanentie
 • Welzijn en psychologische consults zijn digitaal en gaan via telefoon.

4. Specifieke maatregelen voor de campussen

Campus Etterbeek

 • Alle gebouwen in Etterbeek worden afgesloten en zijn enkel bereikbaar via badges.
 • Alle parkings worden afgesloten.
 • De kotstudenten die kunnen, zijn naar huis gestuurd. Diegene die dat niet kunnen staan in contact met de studentenhuisvesting.
 • Het restaurant wordt gesloten. Er zullen geen broodjes meer verdeeld worden.

Campus Jette

 • Toegang tot de gebouwen: een aparte communicatie voor de campus wordt door de faculteit en het UZ uitgewerkt en later meegedeeld.
 • De klinische stages blijven gehandhaafd.
 • Vrijwilligerswerk om het UZ en de zorgsector te ondersteunen wordt sterk aangemoedigd.
 • Studenten in Jette die klinische stages volgen of participeren in het vrijwilligerswerk kunnen uiteraard op hun kot blijven.
 • De kotstudenten die geen activiteit meer op de campus hebben, gaan naar huis; diegene die dat niet kunnen, nemen contact op met de studentenhuisvesting.

Campus Gooik

 • Volg de procedures van de VUB.

Campussen Diest, Anderlecht en Leuven volgen de aanwijzingen van het GO!.

5. Boodschap van de rector 

Beste student,

Weet dat de VUB crisiscel operationeel is en permanent intern afstemt met de faculteiten, onderzoeksgroepen, diensten, het UZ Brussel en andere, en extern met de overheid, de UZ’s en de andere universiteiten. Check daarom elke dag www.vub.be/coronavirus. Stuur al je vragen naar coronavirus@vub.be.

Wij raden je ook ten stelligste aan om je in te schrijven op www.Be-alert.be, zodat je in een noodsituatie meteen verwittigd wordt.

Wat we nu meemaken werkt ontwrichtend en bevreemdend. Het vraagt van ons allen al uitzonderlijke inspanningen, fysiek en mentaal, zowel in onze privésituatie als in onze professionele omgeving.

De ene dag doorstaan we die uitzonderlijke druk en stress al wat beter dan de andere dag. Maar dat aspect delen we. En het is belangrijk dat we elkaar in deze moeilijke tijden samen overeind houden, aanmoedigen, graag zien, telkens opnieuw.

Bescherm vooral goed jezelf en je dierbaren. En vergeet niet: in uitzonderlijke omstandigheden is ook een zekere regelmaat en normaliteit goed. Hou dus dag- en weekendritmes zo goed mogelijk aan. Neem ook rust,  zo af en toe. Want we gaan dit even moeten volhouden, samen.

Sterkte dus aan jou, sterkte aan ons allen. We komen hierdoor, en zullen veel over onszelf en anderen, en crisissen geleerd hebben. Hopelijk vormt dat de doorstart naar een goed onderscheid tussen bijzaak en essentie. 

#WeAreVUB

Caroline Pauwels, rector

De universiteit nam vorige week, in lijn met de richtlijnen van de federale overheid, een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We betreuren dat de maatregelen die we hebben opgelegd aan de studenten die op een VUB-kamer verblijven door sommigen niet of te laks worden nageleefd.

De VUB verplicht studenten om naar huis te gaan. De universiteit gaat tot en met 19 april volledig digitaal. Er gaan geen lessen en practica meer door op de campussen van de VUB.

VUB-kotstudenten waarvan we vaststellen dat ze de maatregelen niet naleven, kunnen we onderwerpen aan een tuchtprocedure. Er kunnen ook individuele, bewarende maatregelen genomen worden zoals het ontzeggen van de toegang tot je VUB-kamer.

Wat verwachten we van studenten die op een VUB-kamer verblijven maar (tijdelijk) niet naar huis kunnen: deze studenten moeten dit onmiddellijk melden aan huisvesting.housing@vub.be met vermelding van de reden waarom zij niet naar huis kunnen gaan.

We hebben voor de kotstudenten die niet naar huis kunnen een facebookgroep opgericht. Dat forum kan dienen om digitaal met elkaar in contact te blijven, om informatie te delen, om elkaar indien nodig te helpen (bv. om boodschappen te regelen).

Volgende dienstverlening blijft beschikbaar: 

 • Heel wat faciliteiten zijn gesloten maar gaan digitaal en/of kunnen per mail gecontacteerd worden. Voor urgente situaties kunnen jullie het Infopunt mailen. Meer info over de openingsuren van andere faciliteiten en diensten vind je op student.vub.be.
 • Het faculteitssecretariaat van GF is alle weekdagen geopend.
 • Het restaurant en zijn cafetaria is gesloten.

We begrijpen dat studenten met praktische vragen zitten. Het is momenteel ook nog te vroeg om een duidelijk antwoord te kunnen geven over de periode na 19 april. De universiteiten stemmen dagelijks met de overheid, met elkaar en intern af.

Hou zeker de VUB Coronapagina in de gaten voor updates en antwoorden op veelgestelde vragen. Wij rekenen op jullie medewerking.

Beste collega’s,

Vooreerst een woord van dank voor de enorme inspanningen die jullie momenteel leveren om onderwijs en werking te digitaliseren. Jullie tonen veel initiatief en leiderschap, dat is fijn om te mogen beleven. Via webinars zullen we docenten in de loop van de week ondersteunen in het optimaal gebruik van online lessen en vervangende opdrachten.  Alle aanpassingen worden via de website vub.be/coronavirus gecommuniceerd. Bekijk deze website regelmatig.

Graag ook even jullie aandacht voor onderstaande informatie over de online tools waarmee de VUB werkt.

Sinds vorige week donderdag is er wereldwijd massaal overgeschakeld naar telewerk, televergaderen en teleonderwijs. Dit heeft een enorme impact op de netwerken en op de verschillende tools die hiervoor bestaan. De voorbije dagen en uren hebben aanbieders dan ook een tandje bijgestoken. Ook voor hen is dit een nieuwe situatie waarvan ze de impact nog niet kunnen voorspellen. 

Net als alle andere bedrijven en instellingen zijn wij afhankelijk van de mogelijkheden van deze aanbieders. De VUB doet momenteel een beroep op:

 • Canvas
 • BigBlueButton (vergaderingen in Canvas) - Premium versie
 • Microsoft (o.a. Skype for Business, Microsoft Teams)
 • Panopto (opnames en streaming). 

Mogen we jullie vragen om geen eigen stappen te ondernemen en zelf met leveranciers af te stemmen? Het staat u als docent natuurlijk vrij om individueel een (gratis) tool te gebruiken. Hou er dan wel rekening mee dat de VUB enkel de VUB-tools ondersteunt.

De implementatie van Microsoft Teams (de opvolger van Skype for Business) binnen VUB was reeds in voorbereiding, maar wordt nu versneld. De eerste Teams sites zijn al actief, Onderwijs en Studentenzaken en DICT werken intensief samen met Microsoft om in de komende dagen Teams VUB-breed uit te rollen.

We willen graag alle personeelsleden vragen om voor vergaderingen en andere activiteiten de opties van Microsoft (Skype for Businees of Teams) of LifeSizeCloud te gebruiken zodat de druk wordt weggehaald van BigBlueButton. We hopen zo  BigBlueButton maximaal te kunnen inzetten voor onderwijs. Voor de ondersteuning van het afstandsonderwijs bekijken we verder of hiervoor ook Microsoft Teams kan ingezet worden.

Naast de initiatieven die de leveranciers nemen wordt de kwaliteit van alle tele-activiteiten natuurlijk ook beïnvloed door factoren in de thuiswerkomgeving. Het wifi-signaal thuis is een belangrijke factor, evenals het gebruik van het thuisnetwerk door huisgenoten (bv. Netflix). Een aantal richtlijnen en “tips en tricks” hierover volgen binnenkort. Aangezien geen enkele leverancier momenteel een stabiel systeem 24/7 kan garanderen, moeten we hier realistisch mee omgaan. We begrijpen dat dit zeer vervelend kan worden voor de docent en de student.

Wij doen zeker ons best en houden jullie steeds op de hoogte. Voor alle vragen kunnen jullie altijd terecht bij onderwijsinnovatie@vub.be en de IT Service Desk helpdesk@vub.be.

Het is een uitzonderlijke, bevreemdende en deels onvoorspelbare situatie voor ons allen, maar met zijn allen kunnen we dit zeker aan.

Belangrijke mededeling in verband met de evolutie van de coronavirus-situatie

Aansluitend aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zal de Vrije Universiteit Brussel volgende bijsturingen doen aan de organisatie van de universiteit en dit met ingang van vrijdag 13 maart 24u00 en tot en met 19 april 2020. Meer informatie volgt de komende uren.

De universiteit gaat niet dicht maar gaat volledig digitaal: iedereen blijft thuis, tenzij dat onmogelijk anders kan.

Onderwijs

 • Alle lessen vinden uitsluitend digitaal plaats.
 • Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen worden geschorst, ook de practica en WPO.
 • De – 50 regel vervalt.
 • De kotstudenten (nationale en internationale) die kunnen, gaan naar huis. Waar dit niet kan, wordt bekeken welke oplossingen mogelijk zijn.
 • Enige uitzondering betreft die studenten die nodig zijn in zorg en labo’s.


Diensten en dienstverlening

 • De dienstverlening wordt eveneens vanop afstand georganiseerd met de technische mogelijkheden die er zijn (skype, telefoon, mail, …).
 • Het merendeel van de faciliteiten op de campussen worden gesloten: cafés, restaurant, sportfaciliteiten, cultuurfaciliteiten, bibliotheek, studiebegeleidingscentrum, alle ontmoetingsruimten en alle fysieke contactpunten.
 • Telewerk wordt gemaximaliseerd zodat er zo weinig mogelijk verplaatsingen nodig zijn. Waar continuïteit op de campus nodig is, krijgen collega’s met een zwakke gezondheid en ouders van kinderen die niet naar school kunnen voorrang voor telewerk.
 • De diensten die operationaliteit garanderen en hiervoor op de campussen moeten zijn, worden afzonderlijk gecontacteerd en zullen een alternatieve werkvorm organiseren.

 

Onderzoek

 • Het kritisch wetenschappelijk onderzoek in laboratoria wordt verzekerd. De leidinggevende organiseert dit samen met de teams.

 

De Vrije Universiteit Brussel engageert zich om, in opvolging van de richtlijnen van de federale overheid van 10 maart, de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. Ze benadrukt dat er geen reden tot paniek is en vraagt de medewerking van alle studenten en personeelsleden.

De Vrije Universiteit Brussel blijft open en vrijwaart haar kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek.  Ze stapt over op een andere manier van werken, waarbij zoveel mogelijk ingezet wordt op afstandsonderwijs en telewerken. De ‘Social distancing’ principes gelden als leidraad:

 • We beperken het aantal sociale contacten op de campus.
 • Bij ontmoetingen die alsnog op de campus plaatsvinden, vergroten we de fysieke afstand tussen VUB’ers.

Hieronder volgen concrete maatregelen.

Afstandsonderwijs en onderwijsactiviteiten

 • Colleges van meer dan 50 studenten vervangen we door afstandsonderwijs.
 • Bij colleges van minder dan 50 studenten, kan de docent kiezen: het college live geven of afstandsonderwijs organiseren. In geval van het eerste, verplaatsen we indien nodig college’s naar grotere ruimtes, zodat studenten voldoende afstand kunnen houden van elkaar.
 • Wanneer een stage niet kan plaatsvinden, vervangt de docent ze door een alternatieve opdracht. 
 • Voor de practica zoeken docenten vergelijkbare oplossingen, ook hier volgens het principe van social distancing.
 • De VUB vraagt aan haar studenten om de lessen zo veel mogelijk van thuis of op kot te volgen. Indien dit niet lukt, kunnen studenten de lessen ook in de bibliotheek of het studiebegeleidingscentrum volgen. De plaatsen daar zijn wel beperkt, zodat we telkens voldoende afstand kunnen garanderen. 
 • De maatregelen rond afstandsonderwijs gaan in op maandag 16 maart 2020. Studenten en medewerkers volgen de richtlijnen van hun faculteit.
 • We annuleren het grote onderwijsproject ‘weKONEKT.week', voorafgaand aan de lentevakantie. Het is mogelijk dat sommige lessen van de weKONEKT.week toch zullen plaatsvinden (bij minder dan 50 personen), maar dan op de campussen, zodat extra verplaatsingen niet nodig zijn. Meer info vind je op www.wekonektweek.brussels.
 • Voor de examens die onmiddellijk na de lentevakantie plaatsvinden, zoeken we naar een oplossing. Hierover communiceren we later.

Telewerken en permanentie op de campussen

 • De VUB moedigt telewerk aan waar mogelijk. Medewerkers bespreken dit met hun leidinggevende. 
 • Leidinggevenden geven bij telewerk voorrang aan medewerkers met een precaire gezondheidstoestand: ouderen, zwangere vrouwen, personen met een verlaagd immuunsysteem. 
 • De exploitatiediensten (Infopunt, faculteitssecretariaten, restaurant, ICT, Infra, Marcom, M&O,… ) en labo’s blijven op post om de (digitale) organisatie en continuïteit van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Voor werkzaamheden die niet via telewerk kunnen, passen we de regelgeving toe van afstand houden.
 • Om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gebruik hoeven te maken van het overvolle openbaar vervoer, breiden we de glijdende werkuren uit. Meer info hierover volgt later.
 • We stellen vergaderingen zo veel mogelijk uit of laten ze verlopen via teleconferentie.

Campusfaciliteiten

 • De campusfaciliteiten, zoals het studentenrestaurant, de bibliotheek en het studiebegeleidingscentrum, blijven open. Het aantal beschikbare plaatsen herbekijken we in functie van het vergroten van de fysieke afstand tussen aanwezigen.
 • Het zwembad sluit.
 • Over alle andere sportactiviteiten communiceren we later.

Buitenlandse mobiliteit

 • Studenten en onderzoekers ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. 
 • Buitenlandse studenten of uitwisselingsstudenten die vragen hebben, richten zich naar coronavirus@vub.be.

Evenementen

 • Alle evenementen op de campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek zijn geannuleerd of worden uitgesteld. Gerichte communicatie volgt naar de organisatoren.
 • Aan de organisatoren van activiteiten die niet op de campus doorgaan, raden we aan om deze uit te stellen. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op de zeven criteria die bepaald werden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met de specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.
 • De maatregelen rond evenementen on campus gaan in vanaf donderdag 12 maart 2020 om middermacht.

Twijfel niet bij ziekte

De VUB dringt aan om de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op te volgen. Studenten en medewerkers die ziek zijn of ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis. Mogelijke besmettingen meld je zo snel mogelijk via coronavirus@vub.be.

De VUB volgt de richtlijnen van de overheid voortdurend op en zal indien nodig haar eigen maatregelen bijsturen. Volg daarom dagelijks de stand van zaken via www.vub.be/coronavirus. Je vindt er ook een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ). De studenten moeten ook dagelijks de lessenroosters en de communicatie van hun faculteit raadplegen.

De VUB heeft beslist om een algemeen mailadres coronavirus@vub.be te lanceren voor alle vragen en meldingen m.b.t. het Coronavirus. Zowel studenten als personeel kunnen op dit mailadres terecht. Eerder vermelde mailadressen komen hierdoor te vervallen, maar zullen wel nog regelmatig gemonitord worden.

Daarnaast besliste de VUB ook om studentikoze activiteiten ten stelligste af te raden. Het gaat dan met name om activiteiten waarbij het besmettingsrisico verhoogd wordt door fysieke contacten , zoals fuiven en cantussen. Andere activiteiten, colleges, werkcolleges, praktische oefeningen en onderzoek gaan tot nader order door maar de situatie kan snel wijzigen. Er wordt wel gevraagd om extra voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt.
 • Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. Pas je gedrag hieraan aan. Laten we elkaar binnen en buiten onze organisatie aanmoedigen om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
 • Probeer lichamelijk contact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus noch een hand.
 • Docenten worden gevraagd om zich voor te bereiden op het aanbieden van afstandsonderwijs en zich te beraden over alternatieve manieren van lesgeven en het geven van practica. Docenten die hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij onderwijsinnovatie@vub.be.
 • We beseffen dat telewerk niet altijd mogelijk is maar moedigen het wel aan. In  sommige gevallen is het echt aan te raden; denk aan collega’s met een precaire gezondheidstoestand, ouderen en zwangere personen, personen met een verlaagd immuunsysteem. Te bespreken met het diensthoofd. Door ervoor te zorgen dat Skypeforbusiness actief/online is, blijf je gemakkelijk in contact met collega's.

De VUB is continu in overleg met de overheid en collega-universiteiten. Het dossier kent een snel wijzigende evolutie. Gelieve de communicatie nauwgezet te volgen.

Blijf voor updates, preventietips en het antwoord op veelgestelde vragen steeds de website www.vub.be/coronavirus volgen.

De lessen aan de VUB gaan door. Studenten dienen mogelijke symptomen goed in de gaten te houden. Coronavirus werd ondertussen bij 2 VUB-studenten vastgesteld.

Twee studenten zijn positief getest op het Coronavirus, maar ze hebben geen ziektesymptomen. Deze studenten zijn momenteel in quarantaine. De lessen gaan tot nader order door. Alle studenten en lesgevers dienen hun medische conditie goed in de gaten te houden. Bij de minste twijfel moeten ze hun arts verwittigen. De VUB volgt de situatie nauwgezet op en neemt de nodige maatregelen.

De 2 positief geteste patiënten hebben het virus opgelopen tijdens een skivakantie naar Italië. De Nederlandse reisleidster van de bus is positief getest op Corona. Naar aanleiding daarvan hebben in totaal vijf studenten zich laten testen. De andere drie zijn negatief getest. 

De positief geteste studenten hebben van maandag 2 maart tot donderdag 5 maart lessen aan de VUB gevolgd. We benadrukken daarom nogmaals dat de studenten en medewerkers de basishygiëne nauwgezet dienen op te volgen en mogelijke symptomen goed in de gaten dienen te houden. Studenten, docenten en ander personeel betrokken bij de positief geteste studenten meten tweemaal daags hun temperatuur. Bij de minste twijfel zullen ze hun arts telefonisch contacteren.

Voor VUB’ers actief in UZ Brussel geldt ziekenhuisprotocol

Alle studenten, academici en medewerkers die in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op.

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen:

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.

Nota bene:

 • Wie niet-beschermd contact had met een patiënt maar geen ziekteverschijnselen heeft, mag komen werken, maar draagt een masker tot twee weken na het laatste contact.
 • Wie als student contact had met een besmet persoon, maar zelf geen ziekteverschijnselen heeft, mag de colleges blijven volgen, maar draagt een masker tot twee weken na het laatste contact.

Informatie over het coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

De richtlijnen van de overheid voor het Coronavirus blijven ongewijzigd na de update deze voormiddag door de minister van volksgezondheid.  Vanuit de VUB worden momenteel dan ook geen bijkomende maatregelen genomen dan deze die reeds eerder van toepassing waren. De Vrije Universiteit Brussel kreeg wel melding van twee studenten dat zij in contact zijn gekomen met een Corona-positief persoon in hun omgeving. De VUB behandelt deze meldingen met ernst. De betrokken studenten blijven conform de richtlijnen van overheidswege thuis de volgende 14 dagen. De VUB benadrukt dat het om een preventieve maatregel gaat. Tot nader orde werd er bij deze studenten zelf geen besmetting met het Coronavirus vastgesteld. De VUB volgt de algemene richtlijnen van de overheid. Momenteel is er geen sprake van om colleges of congressen af te lasten, of zelfs de universiteit te sluiten.

Het corona-virus heeft zich over België verspreid en het is onwaarschijnlijk dat de VUB buiten schot blijft. VUB werkte een procedure uit die - wanneer er een geval van Corona-besmetting wordt vastgesteld - onmiddellijk wordt opgestart in samenspraak met officiële instanties.

Op dit moment blijven de standaard hygiëne -en preventieregels gelden:

 • regelmatig en grondig de handen wassen,
 • hoesten in de elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en die vervolgens weggooien in een afgesloten afvalbak
 • papieren zakdoeken gebruiken om de neus te snuiten,
 • thuisblijven bij ziekte,
 • het gezicht zo weinig mogelijk aanraken met de handen
 • fysiek contact vermijden.
 • lokalen frequent verluchten

Studenten en personeelsleden worden geïnformeerd via deze webpagina: www.vub.be/coronavirus. We vragen ook iedereen om waakzaam te blijven voor symptomen en bij twijfel thuis te blijven en een arts te raadplegen. Al deze maatregelen zijn in lijn met de adviezen van Volksgezondheid en Onderwijs Vlaanderen. 

De VUB herneemt dat wie uit een risicogebied komt of mogelijkerwijze in contact kwam met een besmet persoon gevraagd wordt om waakzaam te zijn en indien nodig een arts te raadplegen. Neem in dat geval direct contact op met de VUB.

Studenten en personeelsleden die in het UZ Brussel werkzaamheden verrichten dienen - wanneer zij uit een risicogebied komen - de preventieve maatregel van 14 dagen thuisblijven in acht te nemen zoals vermeld in de instructies van het UZ Brussel.

Algemene Informatie kun je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Voor reisadvies moet je zijn op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland.

Voor wereldwijde epidemiologische updates van de WHO: Specifieke webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Naar aanleiding van de actuele situatie omtrent het Corona-virus bezorgen we een update van informatie binnen de VUB.  We volgen de situatie op de voet en hanteren de richtlijnen van de minister van volksgezondheid.

 • Er zijn op 2/03/2020 6 nieuwe gevallen vastgesteld en op 3/03/2020 opnieuw 5 gevallen, wat het totaal aantal vaststellingen in België op 13 brengt. Sommigen blijven thuis in quarantaine, anderen werden opgenomen in het ziekenhuis.
 • Europa heeft de risico-inschatting verhoogd van "matig" naar "matig tot hoog".
 • In België zitten we nu in fase 2 van het "corona-noodplan", de overheid focust daarbij op het onder controle houden en indammen van het virus.
 • Fase 2 betekent dat er gevallen van besmetting zijn, maar dat daarvan duidelijk te traceren is wat de herkomst is, dat die gelinkt kunnen worden aan risicogebieden en dat de patiënten afgezonderd worden. Die fase heeft geen bijzondere implicaties voor scholen of universiteiten.
 • De overheid zal nu alles op alles zetten om fase 3 te vermijden. Die fase treedt in als nieuwe besmettingen in België niet meer getraceerd kunnen worden en het dus niet meer te traceren is wie wie besmet heeft. In ‘fase 3’ kan de minister beslissen om scholen te sluiten, het openbaar vervoer stil te leggen of bv. geen publieke manifestaties meer toe te laten. Dat is op dit moment niet aan de orde. ‘Drastische ingrepen zijn niet nodig’, benadrukte minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Er worden momenteel dan ook geen bijkomende maatregelen genomen.

Ter preventie herhalen we de "7 gouden regels":

 1. Was je handen regelmatig en grondig.
 2. Hoest in een papieren zakdoek (en gooi die dan weg), of in je elleboogholte/plooi.
 3. Gebruik een papieren zakdoek.
 4. Blijf thuis als je ziek bent en contacteer je huisarts telefonisch. Vermijd volle wachtzalen.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
 6. Vermijd handen te geven.
 7. Vermijd nauw contact als je ziek bent.

Neem desgevallend ook je laptop dagelijks mee naar huis zodat, indien nodig, thuiswerk kan georganiseerd worden.

De richtlijnen i.v.m. inkomende of uitgaande mobiliteit blijven van toepassing zoals gepubliceerd op www.vub.be/coronavirus.

De World Health Organisation (WHO), De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Sciensano houden rekening met mogelijke toekomstige aanwezigheid van het Coronavirus in België.

Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld bij een medewerker, student of bezoeker van de VUB, voorziet de VUB in een procedure:

 • Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de VUB.
 • Vervolgens wordt de procedure onmiddellijk opgestart in samenspraak met de officiële instanties die de nodige maatregelen zullen organiseren.
 • Alle communicatie verloopt op dat moment uitsluitend via de centrale VUB-kanalen die hieronder vernoemd worden. Alle medewerkers en studenten worden geacht vanaf dan deze kanalen te volgen voor meer informatie:

Preventie blijft de beste maatregel om een infectie te vermijden. VUB raadt aan om te allen tijde de regels van basishygiëne toe te passen. Deze voorzorgsmaatregelen treffen is het enige dat we voorlopig kunnen doen. Mogen wij u vragen deze actief te verspreiden binnen uw entiteit.

 • Regelmatig handen wassen
 • Handen ontsmetten door middel van handgels. Er zijn bijkomende gels aangeschaft door die dienst Preventie en Milieu. Meer info hierover volgt.
 • Papieren zakdoeken gebruiken en meteen na gebruik in een vuilnisemmer gooien
 • Niezen/hoesten weg van anderen
 • Houd er ook rekening mee dat oudere bevolking een hogere risicogroep vormt
 • In geval van ziekte: meteen dokter raadplegen en thuis uitzieken
 • In geval van een kleine verkoudheid raden we bureauwerkers aan om thuis te werken. Neem steeds je laptop mee naar huis.

Verder benadrukt VUB dat medewerkers en studenten die terugkeren uit risicogebieden extra aandachtig moeten zijn voor hun gezondheidstoestand en bij de minste twijfel hun arts moeten raadplegen.

Actuele informatie:

Alle VUB communicatie hierover wordt gecentraliseerd op deze webpagina.

De situatie met het Coronavirus noopt ons tot het nemen van volgende bijkomende maatregelen, welke onmiddellijke ingang kennen:

Zuid-Korea, Iran, Italië (Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia and Trentino-Alto Adige/Südtirol)

 • Uitgaande mobiliteit naar Zuid-Korea, Iran en Italië is niet toegelaten voor studenten en personeel tot nadere berichtgeving.
 • De studenten die momenteel op deze locaties op uitwisseling zijn en personeel dat op missie/training is, kunnen daar blijven.
 • De lokale richtlijnen dienen gevolgd te worden.
 • Er is momenteel geen verplichte terugkeer. De situatie wordt gemonitord en een terugkeer kan alsnog worden aangekondigd in de komende periode.
 • VUB-studenten die op eigen initiatief terugkeren, terugkerend personeel en inkomende studenten en staff dienen waakzaam te zijn en bij koorts een arts te contacteren.  Aan de arts wordt de reisgeschiedenis of contacten met mensen uit getroffen gebieden meegegeven vooraleer naar een wachtzaal of ziekenhuis te gaan, en dit om eventuele verdere besmetting te voorkomen.
 • Bij voorkeur wordt de mobiliteit van inkomende uitwisselingsstudenten/stagiairs en staff uitgesteld.

Algemeen:

 • terugkerende studenten worden gevraagd om contact op te nemen met de exchange coördinator om het beëindigen van de uitwisseling te bespreken evenals de vervolgstappen.
 • het International Relations office (IRMO) stemt af met EPOS voor de beursmodaliteiten van de terugkerende beursstudenten

Het reisverbod naar China voor studenten en personeel beslist op 24 januari blijft van kracht.

Het is belangrijk te benadrukken dat er geen nood is aan paniek in België of aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Er was één geval gemeld in België. Het betreft één van de gerepatrieerde Belgen die op zondag 2 februari uit China waren teruggekeerd. Deze persoon zat echter in quarantaine en werd naar het Sint-Pieters Ziekenhuis in Brussel (een van de referentiecentra in België) gebracht, waar behanding en verzorging werden verleend volgens de procedures die zijn ingesteld.  De persoon in kwestie is ondertussen volledig genezen en terug thuis; er is geen risico op infectie voor anderen. 

De Belgische gezondheidsdienst, de ziekenhuizen en de artsen weten wat ze moeten doen en er gelden strenge procedures. Bovendien zijn de infecties in de meeste gevallen zelfbeperkend (d.w.z. ze ruimen vaak vanzelf op, zelfs zonder behandeling).

Pas je gedrag aan

Click here for all information in English.

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en en de volgende preventie- en hygiëneregels in acht te nemen:

 • Probeer lichaamscontact te vermijden: houd in de mate van het voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus noch een hand;
 • Was regelmatig en grondig je handen;
 • Moet je hoesten, doe dit dan in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak;
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten;
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Verlucht lokalen op regelamtige basis;
 • Blijf thuis bij ziekte;
 • Telewerk is mogelijk. Te bespreken met je diensthoofd. Zorg ervoor dat je Skypeforbusiness actief/online is, zodat je gemakkelijk in contact kan blijven met collega's.
 • VUB roept docenten op om zich voor te bereiden of het geven van afstandsonderwijs. Docenten die hierover vragen of ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij onderwijsinnovatie@vub.be.

Aarzel niet

 • Ben je ziek? Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het Coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een Corona-patiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

 

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle Coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

FAQ

Click here for all information in English.

Heb je vragen over het Coronavirus? Raadpleeg eerst de updates en de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) hieronder. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kan je tijdens de kantooruren terecht op het mailadres coronavirus@vub.be.

Ontbreekt er volgens jou bepaalde informatie of maatregelen? Laat het ons weten via het online webformulier!

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het Coronavirus.

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt meteen gevraagd om thuis te blijven – dit om mogelijke nieuwe besmettingen te voorkomen - en om de huisarts te raadplegen zodat er testen kunnen worden gedaan. We raden aan sociale contacten te vermijden. Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd. 

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen naar coronavirus@vub.be. Jouw email zal meteen opgevolgd worden.

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via coronavirus@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld; 

 • je een student of medewerker van de VUB bent en je vermoedt dat je besmet bent met het coronavirus; 

 • je een student of medewerker van de VUB bent en in contact kwam met een coronapatiënt;

 • je in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, dan bel je het nummer 1710. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig.

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Voor wie in Brussel vastzit is het nieuwe nummer 1710 te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

Meldingen van (mogelijke) besmette personen worden meteen opgevolgd in lijn met de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Andere vragen worden zo snel mogelijk beantwoord tijdens de kantooruren. 

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk.

Welke procedure volgt de VUB wanneer jij of iemand anders meldt besmet te zijn met het coronavirus?

De VUB neemt onmiddellijk contact op met de patiënt en brengt de federale overheidsdienst voor Volksgezondheid op de hoogte.  

We vragen de patiënt om thuis te blijven en een arts te raadplegen. De patiënt wordt verder opgevolgd door zijn/haar arts en mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard. 

De VUB volgt de richtlijnen van de overheid inzake volksgezondheid en raadt iedereen die besmet is of in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is aan zijn of haar huisarts en nauwe contacten in te lichten.

Mijn collega of medestudent is besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Vermijd contact met je collega. Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn). Zeg het op tijd als je je niet goed voelt, laat dat op tijd weten aan de VUB via coronavirus@vub.been bel naar je huisarts. 

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen voor het virus van tel. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen en was je handen regelmatig en grondig. Gebruik papieren zakdoekjes, gooi die nadien weg. Hoest in een zakdoek of in je elleboog.

Sciensano, het onderzoeksinstituut dat de protocollen opstelt voor zorgverleners, heeft een strikte definitie van een verdacht geval waarvoor een test aangevraagd wordt. Op dit moment is dat  

 • iemand met koorts én klinische symptomen van een luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden) die de voorbije veertien dagen naar een land of regio met wijdverspreide transmissie is gegaan. Daaronder vallen China, Zuid-Korea, Iran en Italië. Die definitie kan aangepast worden op basis van de beschikbare informatie, dagelijks wordt bekeken welke regio’s een risico vormen.  

 • elke persoon met klinische symptomen van een ernstige acute luchtweginfectie en/of klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking, die een ziekenhuisopname vereist, indien er geen aanwijzingen zijn van een bacteriële infectie’.  

Zolang je niet aan al die ‘vereisten’ voldoet, word je niet altijd getest. 

Ik zit op een VUB-kot en vertoon symptomen van een luchtweginfectie. De dokter gaf me een attest om 7 dagen binnen te blijven. Wat moet ik doen?

Je brengt de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be.

Zonder je af en ga na of iemand met je wagen kan komen ophalen. Ga naar huis en volg de richtlijnen van de dokter en de overheid wat betreft thuisquarantaine. Maak geen gebruik van het openbaar vervoer voor je verplaatsing naar huis.

Is thuis in quarantaine gaan absoluut geen optie dan wordt er geval per geval een oplossing gezocht (bij kennissen in quarantaine, of op kot mits bijkomende hygiënische maatregelen).

Vragen rond toegang tot gebouwen en infrastructuur

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond toegang tot de gebouwen en infrastructuur aan de VUB.

De VUB erkent dat het belangrijk is om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en fysieke afstand tussen studenten en collega’s te vergroten. Ze wil evenwel de continuïteit van het onderwijs en onderzoek bewaren. Daarom wordt met ingang van vrijdag 13 maart om middernacht alles zoveel mogelijk digitaal en vanop afstand georganiseerd. Dat geldt voor alle lessen. Met andere woorden: lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen worden geschorst. Dat geldt ook voor de practica en WPO.

Op basis van welke voorwaarden zal de VUB beslissen om de universiteit te sluiten?

De VUB besliste om de universiteit open te houden. Ze erkent dat het belangrijk is om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en fysieke afstand tussen studenten en collega’s te vergroten. Ze wil evenwel de continuïteit van het onderwijs en onderzoek bewaren. De lessen gaan daarom door, maar wel zoveel mogelijk via afstandsonderwijs.

Nee. In lijn van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal het restaurant en zijn cafetaria gesloten t.e.m. 19 april, waarna de situatie opnieuw bekeken zal worden.

Voor verdere updates in verband met de evolutie van de coronavirus-situatie en een aangepaste minimale dienstverlening op de campussen: zie het de stand van zaken op deze site.

Nee. De bibliotheek is gesloten tot ten minste 19 april 2020, waarna de situatie opnieuw bekeken wordt.

Voor antwoorden op vragen rond andere aspecten van de werking van de bib, is er een aparte FAQ-lijst opgesteld. Die vind je hier.

Alle sportfaciliteiten aan de VUB worden gesloten na de laatste werkdag van vrijdag 13 maart 2020. Dat blijft zo tot ten minste 19 april 2020, waarna de situatie opnieuw bekeken zal worden.

Nee. Het zwembad is gesloten tot en met 19 april, waarna de situatie bekeken zal worden.

De VUB-kinderdagverblijven volgen de richtlijnen van Kind & Gezin en die van de VUB.

Volgende faciliteiten zijn volledig gesloten: 't Complex, Pilar, Opinio, Bocadillo, Complex, Restaurant met cafetaria.

Heel wat faciliteiten zijn gesloten maar gaan digitaal en/of kunnen per mail gecontacteerd worden. Daaronder Studiebegeleiding, IRMO, Infopunt, Centrale Bibliotheek en Medische Bibliotheek, etc. Andere faciliteiten blijven beperkt en met minimumbezetting operationeel. 

VOOR EEN VOLLEDIGE, GEÜPDATE LIJST, ZIE ONZE STUDENTENWEBSITE 

Zie ook onze studentenwebsite voor de beschikbaarheid van de verschillende faculteitssecretariaten

Nee. De site is gesloten voor publiek tot en met 5 april, in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen rond corona van de regering. Alle evenementen die er tot dan gepland waren, worden uitgesteld tot na 5 april. 

Het kinderdagverblijf in Etterbeek is gesloten tot (voorlopig) 5 april. 

Het kinderdagverblijf in Jette blijft open. 

De Facility Services blijven ter beschikking. Hieronder vind je de beschikbaarheid van de verschillende diensten:  

Dienst Toegangscontrole (gebouw E, rotule 4, niveau esplanade, tegenover ingang studentenrestaurant).

 • Blijft bereikbaar via Infradesk voor vragen.
 • Levert geen nieuwe badges af.
 • Open op:
   • maandag en woensdag van 8u tot 15u
   • dinsdag en donderdag van 8u tot 10u en van u tot 14u30
   • vrijdag van 12u tot 14u30

Centraal Magazijn (gebouw F 0, ingang aan straatzijde, naast rotule 5)

 • Open op weekdagen van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. Er is permanentie voorzien.
 • Ophaling mogelijk van dringende (verwachte) post en zendingen. Geen verdelingrondes meer vanaf maandag 23 maart.
 • Verbruiksmateriaal voor labo’s blijft beschikbaar
 • Bestemmelingen van aangetekende zendingen worden verwittigd om deze zelf te komen ophalen. Er is ook de mogelijkheid, mits het geven van volmacht, om de inhoud in te scannen en elektronisch door te sturen (ondertekening NDA vereist).
 • Goederen  en post worden in ontvangst genomen, de post wordt gesorteerd.

Vragen rond de VUB-studentenverblijven

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond de VUB-koten.

Ja. De VUB verplicht alle studenten die op een kot van de universiteit zitten naar huis te gaan. De universiteit gaat tot en met 19 april volledig digitaal. Tot dan vinden er geen lessen noch practica’s met fysieke aanwezigheid plaats op de campussen van de VUB.

Uitzondering: studenten in Jette die klinische stages volgen of participeren in het vrijwilligerswerk kunnen wél op hun kot blijven.In dit geval wordt gevraagd dit te melden aan de Dienst Huisvesting via huisvesting.housing@vub.be.

Als je absoluut niet naar huis terug kunt keren, moet je dit allereerst melden aan de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be of telefoonnummer 00 32 2 629 28 31. Vervolgens neem je volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • je beperkt het contact met eventuele kotgenoten en organiseer geen samenkomsten of activiteiten op kot of op de campus;
 • je houdt 1,5 meter afstand van elkaar (social distancing);
 • je zorgt voor een goede verluchting van de ruimtes en zet regelmatig de ramen voor een halfuurtje open;
 • je deelt geen servies, kookgerei of andere objecten. Was deze na gebruik met heet water en afwasmiddel af;
 • je wast regelmatig je handen en zorg voor een goede algemene hygiëne en netheid op kot: zet de vuilzakken regelmatig buiten, reinig oppervlakken in de gemeenschappelijke ruimtes na gebruik, …

Ik ben (internationale) kotstudent op een kot van de VUB en kan onmogelijk naar huis. Kan ik nog terecht bij diensten op de campussen?

De kantoren van studentenhuisvesting in Elsene en Jette zijn gesloten, maar de dienst blijft tijdens de werkuren (8u30 - 16u30) bereikbaar per e-mail. In Jette is het faculteitssecretariaat van GF geopend op weekdagen.

De poetsploeg blijft wekelijks langskomen.

Het restaurant en het cafetaria daarentegen is gesloten. Hetzelfde geldt voor de balies van het Infopunt, het Studiebegeleidingscentrum, de ICT Helpdesk en het International Relations Office.

Om de aangepaste openingsuren van de andere diensten te kennen, gelieve onze studentenwebsite te bezoeken

Voor studenten die de komende weken noodgedwongen op kot doorbrengen werd er een facebookgroep opgericht.

Een gezinslid behoort tot de risicogroep voor corona-infectie. Kan ik naar huis terugkeren?

Nee, in dat geval blijf je op kot.

Er bestaat geen duidelijk afgelijnde lijst. Maar terugkeren naar huis kan niet wanneer je als (internationale) kotstudent:

 1. noodgedwongen zelfstandig op kot woont;
 2. een gezinslid hebt dat behoort tot de risicogroep voor corona-infectie;
 3. komt uit een land waar een inreisverbod geldt;
 4. komt uit een land waar het luchtruim is gesloten;
 5. je nog wacht op een Belgische ID-kaart;
 6. je je eerst wilt informeren of de beursmodaliteiten van je beursprovider een terugkeer naar de VUB op latere datum mogelijk maken.

Informatie over de VLIR-UOS, VLUHR, Erasmus en de China Scholarship Council staat onder ‘Beursmodaliteiten voor internationale studenten aan VUB’. Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren best zelf af met hun beursinstantie. 

Voor wie in de VUB-kamers verblijft en niet kan vertrekken is er een Facebookgroep waar je met elkaar kan chatten en elkaar om hulp kan vragen bij het winkelen, enz. Klik hier om lid te worden van de groep

Vragen rond mobiliteit

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond pendelen en reizen, van en naar de VUB.

Ja. De VUB volgt ter zake nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Momenteel is er geen richtlijn van de overheid die reizen met het openbaar vervoer beperkt of volledig afraadt.

Wel is het zo dat aan de VUB alle lessen, practica en WPO met fysieke aanwezigheid op de campus worden geschorst, en dat telewerk eveneens wordt gemaximaliseerd. Vraag je dus af of je werkelijk op de VUB moet zijn. Is dat niet zo, blijf thuis.

Verder gelden op het openbaar vervoer ook de algemene principes met betrekking tot algemene hygiëne, het vermijden van nauw contact, het samenkomen van groepen mensen, de duur van het contact e.d. in acht moeten worden genomen wanneer je het openbaar vervoer neemt.

Moet je absoluut op de VUB zijn? Probeer dan in de mate een verplaatsing met het openbaar vervoer te maken wanneer de trein, bus of metro niet te vol met passagiers zit.

De VUB schorst na de werkuren van vrijdag 13 maart 2020 tot ten minste 19 april 2020 alle lessen, practica en WPO met fysieke aanwezigheid op de campus en maximaliseert telewerk. Vraag je dus af of je werkelijk op de VUB moet zijn. Is dat niet zo, blijf thuis.

Moet je absoluut op de VUB zijn? Dan kan dat met carpoolen. Let wel: carpoolen gebeurt in principe met een beperkt aantal mensen, in veel gevallen met mensen die je persoonlijk kent. Het is in deze situatie aan te raden om de algemene hygiënevoorschriften te blijven toepassen. Indien er twijfel is over iemand zijn gezondheidstoestand maak je met de betrokken persoon afspraken om tijdelijk andere vormen van transport te organiseren.

Fietsen en wandelen gebeuren grotendeels in open lucht. Daar is het risico op besmetting veel minder groot. Momenteel is er geen richtlijn van de overheid die wandelen of fietsen afraadt.  

VUB beslist om geplande bezoeken van studenten uit het buitenland voor stages, uitwisselingsprogramma’s, infodagen en bezoeken m.b.t. tot activiteiten aan de VUB op te schorten tot nader bericht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor studenten die een uitwisseling of stage gepland hebben naar de VUB wordt aangeraden om contact op te nemen met hun exchange coördinator/stagebegeleider in hun thuisuniversiteit en die aan de VUB om een alternatief te bespreken. De VUB International Relations office kan ook verder advies geven m.b.t. uitwisselingsprogramma’s en stages voor studenten aan VUB.

Aangezien internationale reizen extra risico's met zich meebrengen voor de reizigers en degenen met wie ze in contact komen, is beslist om bezoeken uit het buitenland uit te stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Buitenlandse inkomende delegaties worden uitgesteld tot nader bericht. Buitenlandse juryleden bij doctoraatsverdedigingen nemen deel per videoconference.

De VUB schorst na de werkuren van vrijdag 13 maart 2020 tot ten minste 19 april 2020 alle lessen, practica en WPO met fysieke aanwezigheid op de campus en maximaliseert telewerk. Aan terugkerende VUB-studenten uit het buitenland wordt gevraagd in die periode niet naar de campus te komen.

De studenten die in het buitenland verblijven dienen terug te keren, tenzij dit onmogelijk is, of tenzij ze in het land van hun verblijf voor een langere tijd in een veilige en comfortabele situatie verkeren.

De studenten die terugkeren uit een land of regio met coronavirus moeten strikte zelfmonitoring doen en in zelfquarantaine gaan.

Bij ziektesymptomen zoals keelpijn of koorts, contacteer een arts. Doe dit per telefoon om eventueel besmettingsgevaar te voorkomen. De artsen zullen dan de nodige volgende stappen afspreken. 

Indien uw huisarts niet beschikbaar is, dan kan je artsen van wacht in Brussel vinden op: http://www.gbbw.be/index.php/en/doctors-on-call.

Voor noodgevallen - alleen voor echt zeer dringende gevallen! - via het UZ Brussel.

De VUB maximaliseert telewerk tot ten minste 19 april 2020. Terugkerend VUB-personeel wordt aangeraden niet naar de campussen te komen, maar zijn of haar diensthoofd telefonisch of per e-mail te raadplegen over hoe over te gaan tot werken op afstand.

Wie terugkeert naar België uit niet-lockdown gebieden kan de dagelijkse activiteiten hervatten. Aan alle inkomende personeelsleden worden gevraagd hun gezondheid zeer zorgvuldig te controleren door hun temperatuur te meten en mogelijke symptomen in de gaten te houden gedurende de eerste 14 dagen na hun aankomst in België.

Wie terugkeert naar België uit ‘lockdown’ gebieden of gebieden met hoog risico of wie werkzaam is op de Health Campus Jette, wordt aanbevolen om na terugkeer een periode van 14 dagen in acht te nemen waarbij nauw en dagelijks contact met grotere groepen van mensen (en in het bijzonder zieke mensen) vermeden wordt. Deze maatregel vervalt wanneer zich in die periode geen ziektetekens (zoals koorts, hoesten of kortademigheid) hebben voorgedaan.

Bij ziektesymptomen keelpijn of koorts contacteer een arts. Doe dit per telefoon om eventueel besmettingsgevaar te voorkomen. De artsen zullen dan de nodige volgende stappen afspreken.

Indien uw huisarts niet beschikbaar is, dan kan je artsen van wacht in Brussel vinden op: http://www.gbbw.be/index.php/en/doctors-on-call.

Voor noodgevallen - alleen voor echt zeer dringende gevallen! - via het UZ Brussel.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor studenten?

Studenten moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan studenten ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moeten terugkerende VUB-studenten uit het buitenland in quarantaine?’

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor personeelsleden?

Personeelsleden moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moet terugkerend VUB-personeel uit het buitenland in quarantaine?’

Kunnen VUB-studenten nog afreizen naar het buitenland i.k.v. VUB activiteiten?

Studenten ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. Deze regel is in voege tot 19 april en kan verlengd worden.

Kunnen VUB-personeelsleden nog afreizen naar het buitenland i.k.v. VUB activiteiten?

Personeelsleden ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. Deze regel is in voege tot 19 april en kan verlengd worden.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor inkomende internationale studenten:

VLIR-UOS

Omwille van de ontrading om nog te reizen, worden ICP-studenten afgeraden om naar huis terug te keren. In geval van een vervroegde terugkeer dient de student alle kosten te dragen en dienen de programma coördinatoren ingelicht te worden. Dit laatste is in lijn met de modaliteiten in het beurscontract.

De beurs voor masterstudenten is een maandelijkse lump sum voor in het total 12 (éénjarige) of 24 (tweejarig programma) maanden. Het bedrag wordt betaald ongeacht het moment van afstuderen. De beursgerechtigden behouden het maandelijks beursgeld, ook wanneer niet in België, om flexibiliteit in te bouwen. De beurs wordt niet opgeschort bij een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. De beurs wordt ook niet verlengd. 

China Scholarship Council

Studenten met een CSC-beurs die vervroegd naar huis wensen terug te keren, nemen contact op met de Chinese ambassade in België. Beursmodaliteiten zullen case-by-case worden bekeken. Volgens de algemene richtlijnen hebben studenten recht op één returnticket voor hun verblijf aan VUB.

Erasmus scholarship

Erasmus studenten aan VUB ontvangen hun beurs van de thuisinstelling. Bij een vervroegde terugkeer, contacteer de thuisinstelling voor informatie over de beursmodaliteiten.

Master Mind Scholarship

Er is nog geen informatie beschikbaar.

Andere beurssystemen

Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren zelf af met hun beursinstantie.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor uitgaand VUB-studenten:

Erasmus+

De beurs wordt stopgezet op moment van terugkeer naar België. Aangezien Erasmus+ een eerste uitbetaling doet van 70% zullen studenten, afh. van moment van terugkeer, gevraagd worden een deel van de beurs terug te betalen. In dit geval zal de Erasmus officer contact opnemen.

Het volgen van online lessen in het thuisland telt niet mee voor de beurs. Wanneer studenten de uitwisseling tijdelijk stopzetten en later teruggaan naar het buitenland, kan de beursperiode daaraan worden aangepast. Er wordt geen beurs uitbetaald voor de periode waarin de studentn niet in het buitenland is.

Extra kosten te wijten aan uitstel, annulatie, onderbreking, stopzetting,… van activiteiten kunnen vergoed worden o.b.v. reële kosten te motiveren met bewijsstukken. Forfaits gelden dan niet meer. Om deze kosten in rekening te brengen dient een bewijs/verklaring voorhanden te zijn dat deze uitgaven niet gedekt worden van andere bronnen (zoals een verzekering). Het contractueel toegekende totaalbudget aan VUB kan echter niet toenemen. Daarom zijn budgetten beperkt.

Voor meer informatie, contacteer exchange.outgoing@vub.be

VLUHR – ‘Priority country scholarships’ & ‘Generieke beurzen’

Volgende regels zullen door VLUHR toegepast worden bij de uitvoering van het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move, in opdracht van het Departement Onderwijs & Vorming:

1. Er is geen negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken en er is geen weigering of sluiting van de partnerorganisatie:

Wanneer er geen sprake is van overmacht.

In geval 1:

 • het vertrek heeft nog niet plaatsgevonden;
 • de mobiliteit wordt uitgesteld of er wordt een andere bestemming gekozen.

 Dan is annulatie, uitstel… volledig op verantwoordelijkheid van de deelnemer of de organisatie (naargelang wie beslist). Kosten als gevolg van dergelijke annulatie of uitstel kunnen niet ingebracht worden. Het recht op de beurs vervalt.

In geval 2:
 • de student is reeds ter plaatse;
 • keert vervroegd terug binnen de maand omwille van het coronavirus

Dan kunnen de initieel toegekende reiskosten worden behouden.

Het recht op de beurs vervalt echter vermits niet voldaan is aan de regel dat de minimumduur van de mobiliteit minstens één maand moet zijn.

In geval 3:
 • de student is reeds ter plaatse;
 • keert vervroegd terug na een verblijfsduur van minstens één maand.

De initieel toegekende reiskosten kunnen worden behouden.

De beurs wordt herrekend naar de uitgevoerde mobiliteitsperiode. De berekening het beursbedrag van de laatste maand wordt uitgevoerd zoals in de richtlijnen van het beurzenprogramma (26 dagen regel).

 

2. In geval van negatief reisadvies, annulatie door de partnerinstelling of annulatie door de thuisuniversiteit of -hogeschool:

Wanneer er wél sprake is van overmacht:

In geval 1:

 • het vertrek heeft nog niet plaatsgevonden;
 • de mobiliteit wordt uitgesteld of er wordt een andere bestemming gekozen.

VLUHR staat toe dat de student het vertrek naar de voorziene bestemming uitstelt met behoud van de beurs binnen hetzelfde academiejaar.
VLUHR staat toe dat de student met behoud van de beurs op mobiliteit gaat naar een ander land van bestemming binnen de mogelijkheden van het beurzenprogramma.
Extra kosten die gepaard gaan met het uitstellen van de mobiliteit of de keuze voor een andere bestemming en die niet gerecupereerd kunnen worden, komen in aanmerking voor vergoeding, mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken (zowel voor de kosten zelf als voor het feit dat die niet gerecupereerd kunnen worden). Opgelet: Het totaal vergoedbare kosten per student kan niet meer zijn dan de initieel toegekende beurs. 

In geval 2:

 • het vertrek heeft nog niet plaatsgevonden;
 • de mobiliteit wordt geannuleerd.

VLUHR staat toe dat de mobiliteit wordt geannuleerd en biedt hierbij de mogelijkheid om de mobiliteit met behoud van de beurs naar het volgend academiejaar te verplaatsen.
Extra kosten die gepaard gaan met het uitstellen van de mobiliteit of de keuze voor een andere bestemming en die niet gerecupereerd kunnen worden, komen in aanmerking voor vergoeding, mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken (zowel voor de kosten zelf als voor het feit dat die niet gerecupereerd kunnen worden). Opgelet: Het totaal vergoedbare kosten per student kan niet meer zijn dan de initieel toegekende beurs.
 

In geval 3:

 • de student is reeds ter plaatse;
 • keert vervroegd terug naar België en gaat niet naar een andere bestemming.
 
De student mag het initieel toegekende bedrag voor de reiskosten behouden.
VLUHR kent een beursbedrag toe voor de effectief uitgevoerde studie-/stageperiode. De berekening van het beursbedrag van de laatste maand wordt, indien deze korter is dan 26 dagen, uitzonderlijk uitgevoerd op basis van toekenning per week (=7 dagen). Voorbeeld:
   • De laatste maand is 17 dagen: de student ontvangt 50% van het beursbedrag van de laatste maand.
   • De laatste maand is 23 dagen: de student ontvangt 75% van het beursbedrag voor de laatste maand.

De minimum verblijfsduur die van kracht is in het desbetreffende beurzenprogramma is niet van toepassing.
Extra kosten die gepaard gaan met de stopzetting van de mobiliteit en die niet gerecupereerd kunnen worden, komen in aanmerking voor vergoeding, mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken (zowel voor de kosten zelf als voor het feit dat die niet gerecupereerd kunnen worden). Opgelet: Het totaal vergoedbare kosten per student kan niet meer zijn dan de initieel toegekende beurs.
 

In geval 4:

 • de student is reeds ter plaatse;
 • zet de mobiliteit verder op een andere bestemming.

De student mag het initieel toegekende bedrag voor de reiskosten behouden.
VLUHR kent een beursbedrag toe voor de effectief uitgevoerde studie-/stageperiode. De berekening van het beursbedrag van de laatste maand wordt, indien deze korter is dan 26 dagen, uitzonderlijk uitgevoerd op basis van toekenning per week (=7 dagen). Voorbeeld:

  • De laatste maand is 17 dagen: de student ontvangt 50% van het beursbedrag van de laatste maand.
  • De laatste maand is 23 dagen: de student ontvangt 75% van het beursbedrag voor de laatste maand.

Extra kosten die gepaard gaan met de stopzetting van de mobiliteit op de eerste bestemming en die niet gerecupereerd kunnen worden, komen in aanmerking voor vergoeding, mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken (zowel voor de kosten zelf als voor het feit dat die niet gerecupereerd kunnen worden). Opgelet: Het totaal vergoedbare kosten per student kan niet meer zijn dan de initieel toegekende beurs.

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Wanneer vandaag evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald maar ook eventuele schadevergoedingen kunnen worden geëist door de deelnemers voor de reeds gemaakte kosten zoals hotelkosten, transport etc. Ook zullen er eventueel regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er facturen alsnog dienen betaald te worden. Indien de VUB van overheidswege verplicht wordt haar evenementen te annuleren is er sprake van overmacht en kunnen er in principe geen schadevergoedingen geëist worden door de deelnemers of leveranciers. De inschrijvingsgelden moeten ook in geval van overmacht steeds worden terugbetaald aan de deelnemers. We raden echter aan om evenementen in dit geval toch eerder uit te stellen dan af te stellen, teneinde juridisch getouwtrek nadien te vermijden (voornamelijk dan in de relatie tot de leveranciers). Het afsluiten van een annulatieverzekering biedt geen soelaas aangezien er geen bereidheid zal worden gevonden om de corona-uitbraak op te nemen in de dekking.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Wat als ik voel dat de situatie rond corona wat teveel begint te wegen op mij?

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Ik ben student en voel me verward en angstig door de situatie rond het coronavirus. Waar kan ik terecht met mijn zorgen?

De studentenpsychologen van de VUB voorzien vanaf maandag 16 maart een back-office permanentie voor dringende socio-emotionele zaken met betrekking tot corona bij studenten. Zij zijn bereikbaar via het algemeen nummer 00 32 2 629 23 06 en via begeleiding@vub.be.

Vragen rond evenementen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond VUB-evenementen.

De VUB plooit t.e.m. het einde van de lentevakantie terug op haar kerntaken: onderwijs en onderzoek. Noodzakelijke evenementen binnen dit kader kunnen plaatsvinden. 

Alle andere sociale evenementen voor 19 april zoals Doctor HonorisCausa, de Infodagen of WeKonekt stellen we uit. Ook studentikoze activiteiten of evenementen van externe partners op onze campus gaan niet door. 

Alle evenementen die niet rechtstreeks met onderwijs of onderzoek te maken hebben, zijn geannuleerd of uitgesteld tot na 19 april.

Had je je ingeschreven voor een evenement? Dan zal de organisator van het evenement je per mail contacteren om de annulering te bevestigen. Bij twijfel contacteer je de organisator van het evenement.

Op basis van welke criteria beslist de VUB om een evenement al dan niet te laten doorgaan?

De VUB besliste om campusevenementen die niet gerelateerd zijn aan onderzoek of onderwijs, te annuleren. Evenementen die niet plaatsvinden op de campus, gaan mogelijks wel door. Het is aan de organisator van het evenement om de richtlijnen van de federale overheid te volgen, alsook die van Brussel.

Ik ben (internationaal) doctoraatsstudent en moet een publieke doctoraatsverdediging afleggen. Kan die nog doorgaan?

Alle doctoraatsverdedigingen zijn opgeschort tot minstens 19 april.

Als je al een succesvolle interne verdediging hebt afgelegd, kan de periode waarin je de publieke verdediging moet afleggen (één maand na de sucesvolle interne verdediging) verlengd worden, zoals voorzien in het centraal doctoraatsreglement en zolang alle partijen (promotor, doctorandus en juryleden) daarmee akkoord gaan.

Voor internationale doctorandi die voor 19 april hun publieke docotraatsverdediging hebben gepland en om dwingende redenen voor die datum naar het thuisland moeten terugkeren, kan worden uitgekeken naar alternatieve manieren om die te laten doorgaan. Bijvoorbeeld achter gesloten deuren en via live streaming).

Vragen rond werken van thuis uit - voor medewerkers

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen die je als VUB-medewerker misschien hebt rond van thuis uit werken.

Als gezonde medewerker kan je niet op eigen houtje beslissen om thuis te werken. Dit moet steeds goedgekeurd worden door jouw leidinggevende. Als er discussie is contacteer je best het hoofd van de hoofdeenheid en uiteindelijk de directeur M&O via raf.devos@vub.be

Wat als mijn dienst wordt gesloten en ik onmogelijk mijn taken elders kan uitvoeren (bijvoorbeeld uitbatingsdiensten, labomedewerkers,…) ? 

Bespreek dit met je leidinggevende.

Kan de VUB het wel aan als zoveel mensen allemaal van huis uit gaan werken?

Ja, de VUB kan dat aan.

Wat als ik niet over het materiaal beschik (bijvoorbeeld laptop, pc, connectie, toegang) om thuis te kunnen werken?

Jouw leidinggevende kan nagaan of het benodigde materiaal ter beschikking kan worden gesteld. . Je contacteert best de ICT-dienst via vub@service-now.com.

Hoe bepaal ik als leidinggevende of ik telewerk kan toestaan, en voor hoe lang?

Als leidinggevende volg je de richtlijnen van de universitaire overheid nauwgezet op.

Hoe stuur ik als leidinggevende medewerkers aan die op afstand aan het werk zijn?

Maak als leidinggevende vooraf duidelijke afspraken over taken, prioriteiten en beschikbaarheid.

Zorg dat jouw medewerkers Skype for business kunnen gebruiken. Als VUB’er kan je ICT-ondersteuning krijgen via vub@service-now.com.

Geef duidelijk aan wanneer je zelf beschikbaar bent en op welke manier je de voortgang van de werkzaamheden zal opvolgen.

Wat als telewerk niet mogelijk is (voor sommige medewerkers of voor de hele dienst) en de dienstverlening wel behouden moet blijven?

De leidinggevende bepaalt hoe het verder moet voor zijn of haar dienst en overlegt met de medewerkers ervan.

Je loon wordt altijd doorbetaald als je thuiswerkt of moet blijven. VUB maakt geen gebruik van het systeem van economische werkloosheid. We onderhandelen momenteel met de vakbonden over de vergoeding.

Ja, want je wordt in principe veel minder gestoord. Neem dus regelmatiger een pauze, ga je was insteken, doe een wandeling, … Maar spreek wel goed af met je leidinggevende hoe je bereikbaar bent, wat je opdrachten zijn, wat je gaat opleveren, enz. Zo vermijd je discussies achteraf.

Het aanspreekpunt voor alle vragen rond thuiswerken is David Melaerts van M&O. Hij is per mail beschikbaar via employee.benefits@vub.be.

Kan ik verlof aanvragen voor de opvang van mijn ziek kind, of van een andere zieke persoon uit mijn naaste omgeving, die al dan niet bij mij inwoont?

Jazeker, voor de opvang van een ziek kind kan men gebruik maken van “verlof om dwingende redenen bij ziekte, ongeval of hospitalisatie”.

Dit kan ook gelden voor iemand die met jou onder hetzelfde dak woont, zoals:

 • je echtgeno(o)t(e) of de persoon, die met jou samenwoont;
 • een ascendant, een descendent evenals een adoptie- of pleegkind;
 • een tante of een oom van jou, van jouw echtgeno(o)t(e) of van de persoon die met je samenwoont.

Het is eveneens geldig voor de zorg voor een zieke aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met jou onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, een kind of schoonkind. Je hebt recht op maximaal 10 arbeidsdagen per kalenderjaar indien je voltijds bent tewerkgesteld. Dit verlof is onbezoldigd, en er is een attest van de dokter vereist.

Zo doe je een aanvraag via TEO:

 • Op je home pagina, ga naar “Mijn profiel”
 • Klik in de ribbon bovenaan op “Aanvragen” en scroll naar beneden tot bij “Andere afwezigheden”, waar je aanklikt om te bewerken
 • In het venster dat verschijnt geef je aan vanaf wanneer je dit verlof wenst op te starten, en selecteer je onder “Afwezigheidstype”, het item “Verlof om dwingende reden (6)”
 • Er verschijnen dan 2 nieuwe selectievensters: in het ene selecteer je “Ziekte, ongeval of hospitalisatie van persoon waarmee je samenwoont (1)”, en in het andere vul je het aantal dagen in.

Nadat je je aanvraag hebt opgeslagen, zal jouw leidinggevende een verzoek om goedkeuring ontvangen Na goedkeuring van je aanvraag wordt de teller klaargezet en kunnen deze dagen door jou op je verlofkalender worden ingegeven.

Afspraken over thuiswerken gebeuren in overleg met de leidinggevenden. Administratief gezien geldt volgende regeling: TEO moet in maart en april 2020 NIET ingevuld worden door ATP en WPP voor aanvragen en goedkeuringen van thuiswerk. Vergoedingsregelingen worden nadien voorzien. Verzekeringstechnisch is ook alles geregeld vanuit JUVE.

Telefoneer je arbeidsarts. Sinds maandag 16 maart doet hij of zij alle consultaties telefonisch. Je hoeft je dus niet te verplaatsen naar een van onze campussen.  

De Vlaamse overheid heeft een volledige pagina op het internet gezet met info over de gevolgen voor betaald educatief verlof (BEV) door opschorting van lessen omwille van Coronavirus. Die pagina kunt u hier lezen.

Vragen rond lesgeven van thuis uit of op afstand - voor docenten

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen die je als docent misschien hebt rond van thuis uit of op afstand lesgeven.

Kan ik zelf beslissen om een les niet te laten doorgaan omdat ik niet op afstand wil lesgeven?

Aangezien alle lessen uitsluitend digitaal moeten plaatsvinden, kunnen ze niet afgezegd worden. Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen zijn geschorst, ook de practica en WPO. De voordien opgestelde regel van lesgeven in groepen van maximaal 50 studenten vervalt. Regelingen met betrekking tot de digitale lessen gebeuren via de faculteit.

Welke lesactiviteit komen voor welke vorm van afstandsonderwijs in aanmerking? 

Voor vragen en ondersteuning in verband met afstandsonderwijs kan je contact opnemen met  onderwijsinnovatie@vub.be.

Kan ik gebruik maken van VUB-apparatuur en – infrastructuur om een kwalitatieve opname te maken of live afstandsonderwijs te organiseren?

Alle faciliteiten zijn gesloten. Voor het ontlenen van materiaal voor video-opnames en de organisatie van lesopnames contacteer je best AV services via infradesk@vub.be en de faculteit.

Waar kan ik ondersteuning krijgen om de omschakeling naar afstandsonderwijs te maken? (voor docenten)

Voor ondersteuning contacteer onderwijsinnovatie@vub.be met duidelijke informatie over de les, lesvorm, docenten, etc.

Alle lessen vinden uitsluitend digitaal plaats, ze kunnen niet afgezegd worden. Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen zijn geschorst, ook de practica en WPO. De voordien opgestelde regel van lesgeven in groepen van maximaal 50 studenten vervalt. Regelingen met betrekking tot de digitale lessen gebeuren via de faculteit.

Voor vragen over en ondersteuning van het inrichten van afstandsonderwijs met duidelijke informatie over de les, lesvorm, docenten, etc. contacteer onderwijsinnovatie@vub.be

Voor het ontlenen van materiaal voor video-opnames en de praktische organisatie van lesopnames contacteer je best AV services via infradesk@vub.be of de faculteit.

Gastcolleges kunnen uitgesteld worden of vanop afstand doorgaan. Bekijk of je het eventueel door een opname kan vervangen. Should I proceed with guest lectures or not? Guest lectures can be postponed or held remotely. See if you can replace it with a recording.

Om interactieve lessen van op afstand te geven, raden we volgende tools aan:

 • Lessen met deelname tot 5 personen: Skype4business
 • Lessen met deelname tot 50 personen : BigBlueButton via Canvas
 • Lessen met deelname van meer dan 50 personen Panopto Streaming

Er is natuurlijk de mogelijkheid om lesopnames van vorig jaar te gebruiken.

Heb je technische en inhoudelijke vragen over het gebruik van Panopto en BigblueButton, stuur dan een mail naar de dienst onderwijsinnovatie

Heb je technische vragen over Skype for Business, stuur dan een mail naar de helpdesk.

Heb je inhoudelijke vragen over het gebruik van Skype for Business in onderwijs, dan stuur je een mail naar de dienst onderwijsinnovatie

Vergeet zeker ook niet deze internetpagina te raadplegen: daar vind je alle informatie, stappenplannen en richtlijnen over live afstandsonderwijs mooi opgelijst.

Voor zeer dringende vragen rond Panopto, BigBluebutton en Skype in de onderwijscontext, kan je bellen naar 02 629 21 83. Gelieve dit nummer wel enkel te gebruiken bij zeer acute problemen.

Eerst en vooral: de AV Uitleendienst wordt enkel op afspraak geopend. Doe uw aanvraag tijdig via Infradesk. Er wordt daarop een moment van afhaling in lokaal E2.02 afgesproken.

Voor lesopnames kunt u bij de AV Uitleendienst voor de uitleen van volgende items:

 • Opname pakketten (met camera, staander en micro)
 • Handycams
 • Laptops
 • Zooms (opnameapparatuur geschikt voor podcasts , welke later ter beschikking gesteld kunnen worden via panopto).

Videoconferencing is mogelijk via:

 • Microsoft Teams
 • Skype4 business
 • Lifesize : vraag een account aan via Infradesk
 • Er zijn ook lokalen met vaste videoconferentie-installatie ter beschikking: PL5 ES, PL9 M&O, Horta, M420, E304 en E303.

AV Services levert vanaf maandag 23 maart offcampus/online support.

Op weekdagen van 09u00 tot 22u00 en op zaterdag van 09u00 tot 16u00 kan u de technici bereiken via:

 • de app LifeSize, als je die hebt. Let op, die is enkel te gebruiken in Google Chrome of Firefox: 
 • deze link. Als je erop klikt, moet je vervolgens kiezen voor “Third Party apps”- “Skype for Business”.

Ja. Als docent blijft u toegang hebben tot de campus en kan u gebruik maken van uw bureau om rustig opnames te maken.

We houden ook twee lokalen daarvoor vrij, namelijk D 2.20 en D2.23. Indien u een van deze lokalen wenst te boeken, gelieve een aanvraag te doen via mail. Geef de gewenste dag(en) en uren weer en vraag tegelijk opening door de bewaking.

Toegang kan dan verstrekt worden na aanvraag bij de bewaking. De technici kunnen u vanop afstand helpen indien nodig.

Vragen rond studeren van thuis uit of op afstand - voor studenten

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen die je als student misschien hebt rond studeren van thuis uit of op afstand. Hier alvast een goede tip: op onze studentensite vind je alle laatste info over de aangepaste dienstverlening voor studenten.  Neem er zeker een kijkje!

Ja. Er wordt alles in het werk gesteld om de examens in juni 2020 te laten doorgaan. Sommige daarvan zullen plaatsvinden op de campus. De modaliteiten ter zake zullen gaandeweg gepreciseerd worden.

De examens zullen worden georganiseerd in een mengvorm van online en offline evaluatievormen. Alle docenten en opleidingen bekijken momenteel welke aanpassingen nodig zijn, zoals wijziging van de examenvorm, examens op afstand en het nemen van organisatorische maatregelen rond social distancing.  

De kans bestaat dat de examenperiode beperkt verlengd wordt. Wel zal in de mate van het mogelijke de academische kalender behouden blijven. Tevens wordt erover gewaakt dat een verlofperiode voor iedereen is voorzien.

De nieuwe maatregelen inzake examens zullen via Canvas worden gecommuniceerd in de week van 20 april 2020. Ze zullen voor elke opleiding en in overleg met de faculteit en studentenvertegenwoordigers worden gecoördineerd en geconcretiseerd in de komende dagen en weken. Vragen waarop de universiteit nu al een antwoord heeft, worden beantwoord. Zijn er nog geen antwoorden, dan vermelden we dit ook.

Ja, alle informatie is terug te vinden via Service Now.

Ik volg een interuniversitaire opleiding. Van welke instelling volg ik de richtlijnen?

Je volgt de richtlijnen van de instelling die het vak organiseert.

Alle lessen vinden digitaal plaats. Bekijk dagelijks in CANVAS de aankomdigingen per opleidingsonderdeel. Docenten zullen alle informatie via CANVAS communiceren.

Dat kan niet. Het merendeel van de faciliteiten op de campussen zijn gesloten: cafés, restaurant, sportfaciliteiten, cultuurfaciliteiten, bibliotheek, SBC, alle ontmoetingsruimten.

Welke apparatuur en software heb ik nodig om een lesopname of live afstandsonderwijs te volgen? 

De docent zal je hierover via CANVAS richtlijnen geven. Bij gebruik van Skype zal je als student ook Skype moeten installeren.

Wat gebeurt er met de examens die meteen na de lentevakantie worden georganiseerd?

 • Docenten: contacteer onderwijsinnovatie@vub.be  
 • Studenten: hou CANVAS in het oog. Jullie worden op de hoogte gehouden als het examen op een alternatieve manier wordt georganiseerd.

Ja, de lessen gaan door, voor zowel studenten als docenten. Alle lessen vinden uitsluitend digitaal plaats. Studenten vinden per lesonderdeel informatie op CANVAS.

Ben je student, dan volg je de richtlijnen over corona die gelden op de stageplaats. Voor vragen neem je contact op met de stagecoördinator van de opleiding. Wanneer een stage niet kan plaatsvinden, vervangt de docent ze door een alternatieve opdracht.

Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen worden geschorst, ook de practica. Check CANVAS voor informatie over de opleidingsonderdelen, docenten zullen daar alle informatie communiceren.

Hoe wordt er gecommuniceerd aan studenten? Centraal of op niveau van de faculteit of opleiding/vak rond onderwijsactiviteiten?

Studenten zullen informatie krijgen via CANVAS voor alle informatie over vakken.

De uitleentermijn is automatisch verlengd tot na de lentevakantie (zie ook de facebook-pagina van de bib). 

Voor Betaald Educatief verlof worden de uren cursussen op afstand (videoconferenties, modules op afstand, taken en taakverbetering op afstand, gebruik van een onlineplatform, enz.) uitzonderlijk gelijkgesteld met de aanwezigheidsuren in de les.

Op het Vlaams Opleidingsverlof heeft de digitale verderzetting van de lessen geen invloed. Je hebt recht op een aantal uren VOV op basis van het aantal ingeschreven studiepunten.

Indien je je zelf uitschrijft voor vakken, zal je recht op deze tegemoetkomingen beperkt worden door het aantal reeds gevolgde contacturen of het resterende aantal ingeschreven studiepunten. Als je meer verlof zou hebben opgenomen, dan waarop je recht hebt, kan dit tot sancties leiden. Lees vóór je je uitschrijft zeker de onderstaande link en contacteer Studentestatuut & studiefinanciering voor verdere vragen.

 De bevoegde overheden bieden een aangepaste webpagina aan met meer informatie:

Vlaams Opleidingsverlof

Betaald Educatief Verlof

Vragen rond het coronavirus

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond het coronavirus.

VUB heeft een procedure uitgewerkt in geval van vaststelling van Corona-besmetting die indien nodig wordt opgestart in samenspraak met officiële instanties.

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen waarvan bekend is dat ze ziekten veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Als we het hebben over een 'nieuw' coronavirus - CoV - bedoelen we een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is geïdentificeerd. Covid-19 is de naam van het pas ontdekte coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december in Wuhan, China, begon.

De eerste gevallen van deze uitbraak werden beschreven op 31 december 2019. Op 7 januari was door Chinese wetenschappers een nieuw virus geïdentificeerd als de oorzaak van deze uitbraak en werd het tijdelijk '2019-nCoV' genoemd. Sindsdien heeft de ziekte zich verspreid naar verschillende andere steden in China en naar andere landen op vier continenten (d.w.z. Azië, Europa, Amerika en Oceanië). Het aantal besmettingen stijgt nog steeds maar minder drastisch en op dit moment zijn er meer dan 2000 sterfgevallen gemeld. Aangezien de epidemie op het moment van schrijven nog steeds in ontwikkeling is, evolueren de cijfers en de getroffen landen snel. Sinds 11 februari heeft de WHO het virus officieel de naam Covid-19 gegeven. Voor meer details, zie de speciale pagina van de WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Een aanzienlijk deel van de eerste patiënten die met Covid-19 geïnfecteerd raakten, had vóór hun ziekte een grote vismarkt (in Wuhan) bezocht, wat wijst op een epidemiologisch verband met bepaalde dieren die op de markt worden verkocht.  

 • Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne. 
 • Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Volgens de WHO kan het coronavirus tot enkele dagen overleven, variërend naargelang de omstandigheden (als soort oppervlak, temperatuur en vochtigheid van de omgeving).  Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.
 • Terwijl eerder onderzoek suggereerde dat het virus soms aanwezig kan zijn in ontlasting, blijkt het risico om besmet te worden via ontlasting van een besmet person laag.  

Diepgaand onderzoek naar omvang en alle mogelijke manieren van overdracht van mens op mens is essentieel en wordt momenteel uitgevoerd. De WHO zal alle nieuwe bevindingen op regelmatige basis meedelen. Omdat er toch een risico bestaat, raadt de WHO aan om regelmatig de handen te wassen na toiletbezoek en voor het eten.  

Op dit moment is er nog geen vaccin of preventieve behandeling. Momenteel lopen er medicijnenonderzoeken met verschillende antivirale middelen. Gezonde mensen die geïnfecteerd zijn, slagen erin om te genezen dankzij hun eigen immuunsysteem.

Tot nu toe bleek de tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen (incubatietijd) 2 tot 14 dagen. Nieuwe data wijzen echter op een kortere gemiddelde incubatietijd van 5-7 dagen. Tijdens deze incubatietijd is het virus vermoedelijk al overdraagbaar. Meer onderzoek is nodig en momenteel lopende om goed te begrijpen hoe en wanneer de belangrijkste overdracht van het virus gebeurt.   

De belangrijkste symptomen lijken sterk op andere luchtwegeninfecties:

 • acute koorts
 • hoesten
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • soms diarree
 • Verschillende patiënten hebben tekenen van longontsteking op een röntgenfoto van de borststreek.
 • De symptomen van de bovenste luchtwegen (zoals keelpijn) lijken minder vaak voor te komen. 

Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen (zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, longziekten, kanker en diabetes) lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen. 

Onze kennis van de omvang van de symptomen zal de komende weken en maanden waarschijnlijk toenemen, naarmate er meer informatie over de huidige gevallen beschikbaar komt. Het is duidelijk dat deze nieuwe ziekte door het specifieke karakter van de symptomen moeilijk te onderscheiden is van andere seizoensgebonden luchtwegeninfecties.

Op dit moment is er nog geen vaccin of preventieve behandeling. Het gebruik van maskers door het grote publiek is niet bewezen effectief te zijn in het voorkomen van de ziekte, omdat maskers meestal niet van voldoende kwaliteit zijn om virusdeeltjes tegen te houden. Ze zijn moeilijk goed te plaatsen op mond en neus en verliezen hun filtercapaciteit zodra ze nat worden door condensatie van de adem. Daarom worden ze niet aanbevolen. Toch zijn er een aantal algemene hygiënische maatregelen die door de WHO worden aanbevolen om de verspreiding van de infectie te voorkomen:

 • Regelmatig reinigen van de handen met behulp van handgels op alcoholbasis of met water en zeep
 • Bij hoesten en niezen, mond en neus bedekken met een gebogen elleboog of wegwerpdoek - gooi het doekje onmiddellijk weg en was de handen.
 • Vermijd nauw contact met iedereen die koorts heeft en hoest.
 • Als u koorts hebt, hoest en moeite met ademhalen, zoek dan tijdig medische hulp en deel uw reisgeschiedenis met uw zorgverlener.

Kunnen VUB-studenten en -personeel naar China, Zuid-Korea, Iran en Italië reizen?

Studenten en onderzoekers ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. 

Buitenlandse studenten of uitwisselingsstudenten die vragen hebben, richten zich naar coronavirus@vub.be.

Hoe zit het met personeel en studenten die (terug) van China, Zuid-Korea, Iran en Italië naar Brussel en naar de VUB reizen?

De Belgische regering heeft geen inreisbeperkingen uitgevaardigd voor inkomende reizigers uit deze landen/regio's. Dit betekent dat studenten en onderzoekers die naar België reizen hier kunnen komen voor hun geplande onderzoeks- of werkbezoeken of studiereizen. Aangezien internationale reizen echter extra risico's met zich meebrengen voor de reizigers en degenen met wie ze in contact komen, zou het verstandig zijn om uitstel te vragen van de reisplannen voor diegenen die vanuit de getroffen gebieden naar de VUB komen, totdat de epidemie wereldwijd onder controle is. De Chinese ambassade in België adviseert reizigers hieromtrent eveneens. Indien de bezoeken plaatsvinden zoals gepland, moet rekening worden gehouden met het volgende advies:

Op dit moment is er in België geen behoefte aan diagnostische screening voor gezonde mensen die uit de getroffen gebieden komen.

Het is niet nodig om ze anders te behandelen op de campus of ze te vragen om maskers te dragen.

In plaats daarvan is het beste om alle inkomende bezoekers/personeel/studenten te vragen hun gezondheid zeer zorgvuldig te controleren door hun temperatuur te meten en mogelijke symptomen in de gaten te houden gedurende de eerste 14 dagen na hun aankomst en hen te informeren over hoe en waar ze medische hulp kunnen krijgen in geval van ziekte:

 • De huisartsen zijn te vinden op de site 'artsen op afroep' voor Brussel: http://www.gbbw.be/index.php/en/doctors-on-call.
 • Bij keelpijn of koorts is het best om eerst de arts te contacteren per telefoon om eventueel besmettingsgevaar te voorkomen. De artsen zullen dan met de persoon de nodige volgende stappen afspreken, zoals een afspraak maken of doorverwijzen naar een ziekenhuis. 
 • Een afspraak met een huisarts kost ongeveer € 25 (soms is een betaling met een kaart mogelijk). Een betalingsbewijs zal door de arts worden afgegeven voor de zorgverzekeraar.
 • In het weekend of op feestdagen is er ook medische hulp beschikbaar via dokters van wacht.
 • Voor noodgevallen - alleen voor echt zeer dringende gevallen! - via het UZ Brussel.

Het sterftecijfer van de infectie bedraagt ongeveer 2-3%, en in werkelijkheid is het waarschijnlijk minder. Het betekent dat de meeste mensen die geïnfecteerd zijn, erin slagen om te genezen dankzij hun eigen immuunsysteem. Degenen die zijn overleden zijn meestal ouder dan 60 jaar en hadden andere onderliggende kwalen. Ter vergelijking: het gemiddelde sterftecijfer in België als gevolg van de seizoensgriep bedraagt 5-6%. Gezonde mensen die geïnfecteerd zijn, slagen erin om te genezen dankzij hun eigen immuunsysteem. 

Op dit moment zijn er geen specifieke antivirale behandelingen voor de infectie. Maar gezonde mensen genezen wel van het virus. Mensen die geïnfecteerd zijn, slagen erin om te genezen dankzij hun eigen immuunsysteem. 

Maskers worden niet aanbevolen. Het gebruik van maskers door het grote publiek is niet bewezen effectief te zijn in het voorkomen van de ziekte, omdat maskers meestal niet van voldoende kwaliteit zijn om virusdeeltjes tegen te houden. Ze zijn moeilijk goed te plaatsen op mond en neus en verliezen hun filtercapaciteit zodra ze nat worden door condensatie van de adem. 

Net zoals voor griep is het nieuwe coronavirus vooral gevaarlijk voor oudere mensen en mensen met al andere (ernstige) gezondheidsklachten.  

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. 

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt, maar ziekenhuisopnames en andere complicaties komen binnen deze leeftijdsgroep weinig voor. 

Baby’s en kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden.

VUB onderzoekt...

Help VUB-wetenschappers om de gevolgen van het Coronavirus in kaart te brengen.

Vul de vragenlijst in!

... solidariteit in tijden van Corona

Heel wat burgers zetten zich vandaag in voor hun buurt, buurtbewoners en zelfs voor onbekenden. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel willen deze initiatieven nu in kaart brengen. De enquête invullen neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De vragenlijst blijft open tot en met vrijdag 27 maart.

Help onze onderzoekers en vul de vragenlijst in!

> Nederlandstalige vragenlijst

> Engelstalige vragenlijst

> Franstalige vragenlijst

Vul de vragenlijst in!

... het dagelijks leven in tijden van Corona

Wat is er veranderd, hoe passen we ons aan en welke effecten kan dit hebben op lange termijn? Professor sociologie Ignace Glorieux: “Het dagelijkse leven staat helemaal op zijn kop, gescheiden levenssferen zoals werk en gezin vallen samen. Wij willen de korte en lange effecten hiervan onderzoeken en roepen daarom iedereen op om de survey in te vullen en ook te delen met vrienden en via Social Media, ook internationaal."

Help onze onderzoekers en vul de vragenlijst in!

> Nederlandstalige vragenlijst

> Engelstalige vragenlijst

> Franstalige vragenlijst

Op zoek naar een VUB-expert in tijden van Corona?

VUB expertenlijst Coronavirus

Vragen over het Coronavirus aan de Vrije Universiteit Brussel?

Click here for all information in English.

Raadpleeg eerst de updates en de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Vind je in de lijst geen antwoord op je vraag terug? Stuur een mailtje naar coronavirus@vub.be tijdens de openingsuren.

 

Contact met een coronapatiënt gehad of is het Coronavirus bij jou vastgesteld?

Kwam je in contact met een coronapatiënt en bezocht je kort daarna een VUB-campus? Ben je een VUB-student of -medewerker en is het Coronavirus bij jou vastgesteld?

Neem dan onmiddellijk contact op via coronavirus@vub.be