logo

Inleiding

Mobiliteit wordt gezien als één van de grote actuele maatschappelijke uitdagingen. Grootsteden en hun wijde omgeving staan daarbij in de focus. Op regelmatige tijdstippen wordt er hevig gedebatteerd binnen de nationale media en tussen de betrokken stakeholders over allerhande aspecten van de mobiliteitsuitdagingen. Bij deze debatten valt op dat er heel wat onenigheid heerst over de gehanteerde concepten, definities en de cijfermatige onderbouw waarop beleid wordt gebaseerd. Bovendien gaan de discussies vaak om één aspect van een bredere problematiek en wordt zelden een globale multimodale benadering gehanteerd als invalshoek of worden andere relevante flankerende beleidsdomeinen en –realiteiten niet altijd in beschouwing genomen. Net zoals bij andere maatschappelijke uitdagingen in dichtbevolkte gebieden gaat het dus om een problematiek die complex en multidisciplinair van aard is en die heel wat componenten omvat op verschillende niveaus: globale tax shift in de economie als basis voor competitiviteit; individuele verloning via loon of geconsumeerd inkomen; mobiliteit en industrieel beleid; technologie, ecologie en duurzaamheid; sociaal-demografische aspecten zoals verplaatsingspatronen voor werken, school, winkelen, ontspanning, sport, enz..

Via Prof. dr. Michaël Dooms van het Departement Business (BUSI) van de Vrije Universiteit Brussel, en op initiatief van dhr. Michel Van den Broeck, VUB-fellow en voormalig voorzitter van Renta vzw, werden twaalf belangengroepen/organisaties bereid gevonden om een budget ter beschikking te stellen in het kader van een academische onderzoek-leerstoel. De leerstoel wordt gecoördineerd door het Brussels Studies Institute BSI, teneinde een grootstedelijke, multidisciplinare en cross-communautaire aanpak te verzekeren.

Doelstellingen

Het uitgangspunt is om, samen met en aan de hand van actieve participatie vanwege verschillende stakeholders, te komen tot een (onafhankelijk) wetenschappelijk onderbouwde benadering van het thema van (bedrijfs)mobiliteit (in Brussel en haar rand of met sterke relevantie voor het bredere Brussels metropolitaans gebied) aan de hand van cross-communautair en multidisciplinair academisch onderzoek.

De leerstoel beoogt, met het oog op toekomstige beslissingen in het kader van bedrijfsmobiliteit:

  • Overeenstemming te bereiken tussen stakeholders wat betreft de kengetallen rond het aantal het gebruik van bedrijfswagens, en de impact ervan op mobiliteit, economie en milieu.
  • Na te gaan welke technologieën een impact zullen hebben op mobiliteitsconsumptie in de toekomst, en het gebruik van bedrijfswagens in het bijzonder.
  • Scenario’s te ontwikkelen die beleidsopties scheppen wat betreft de organisatie van bedrijfsmobiliteit in de toekomst.
  • Deze scenario’s vanuit multidisciplinaire hoek te evalueren en duidelijke aanbevelingen te doen naar beleidsvoerders.

Periode

2015 - 2019

Titularis: Brussels Studies Institute (BSI)

Het Brussels Studies Institute (BSI) fungeert als leerstoelhouder. Het BSI werd opgericht door de ULB, VUB en USL-B en werkt aan de uitbouw en disseminatie van kennis over Brussel over de institutionele, disciplinaire en taalgrenzen heen. Op dit ogenblik maken 24 onderzoekscentra en individuele, verbonden aan zes universiteiten (ULB, VUB, USL-B, UCL, UQAM, KULeuven), deel uit van het BSI. Ze brengen zowat 200 onderzoekers uit een brede waaier van disciplines samen (geografie, sociologie, geschiedenis, recht, literatuur, communicatiewetenschappen, architectuur, …). Het BSI ondersteunt enkel projecten die interuniversitair en multidisciplinair van aard zijn en waarbij er een actieve inbreng is van maatschappelijke stakeholders en actoren op het terrein. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichtende universiteiten van het BSI worden tegelijk een aantal administratieve hinderpalen (voor samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten) weggewerkt of geminimaliseerd.

Leerstoel Coördinator

De coördinator van de leerstoel is:

Prof. dr. Michaël Dooms (VUB) Michael.Dooms@vub.be

Prof. dr. Joost Vaesen (BSI) Joost.Vaesen@vub.be