logo

Algemene gegevens

Hier vind je algemene informatie over de opleiding ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen aan de VUB.

Opleidingspagina

Klik door naar de opleidingspagina van de

  • Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (120 ECTS)
  • Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science (120 ECTS)

Leerresultaten

Klik door naar de beoogde leerresultaten van de

  • Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
  • Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science

Cijfers

Klik door naar cijfergegevens die beschikbaar worden gesteld op de pagina 'Opleiding in cijfers' van de Vlaamse overheid, Onderwijs & Vorming:

KWALITEIT VAN DE OPLEIDING MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: COMPUTERWETENSCHAPPEN

In de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen en de Engelstalige variant Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science wordt fundamentele kennis van de computerwetenschappen gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardigheden. Studenten specialiseren zich in een van vier domeinen:

  • Artificiële Intelligentie
  • Multimedia
  • Software Languages and Software Engineering
  • Web- en Informatie Systemen 

Doordat deze specialisaties sterk gelinkt zijn aan het lopende onderzoek binnen de onderzoeksgroepen van de vakgroep, worden de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen in het programma behandeld. Studenten appreciëren de grote keuzevrijheid in het programma.

Tijdens hun opleiding worden studenten zowel door de docenten begeleid als door medewerkers van Studiebegeleiding. Docenten en assistenten zijn zeer aanspreekbaar.

Studenten hebben verschillende opportuniteiten om kennis te maken met en ervaring op te doen in de bedrijfswereld. Bovendien kunnen studenten gemakkelijk een deel van hun studie in het buitenland afwerken dankzij het mobility window. Afgestudeerden hebben een ruime waaier aan beroepsmogelijkheden.

de master bestaat uit een up-to-date programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen

Leerresultaten en profilering

De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen en de Engelstalige variant Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science bieden een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardigheden. De master bestaat uit een up-to-date programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen en studenten krijgen de kans om deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen. De opleiding leidt tot een ingenieursdiploma.

Er worden vier specialisaties aangeboden: Artificiële Intelligentie, Multimedia, Software Languages and Software Engineering en Web- en Informatie Systemen. Binnen het profiel Artificiële Intelligentie worden onderwerpen als lerende en adaptieve systemen, (lerende) multi-agent-systemen en het ontstaan van taal bestudeerd. Het profiel Multimedia beoogt de verdieping in technieken en systemen voor signaalverwerking en communicatie van multimediale inhoud. In het profiel Software Languages and Software Engineering worden onderwerpen zoals het ontwerp van programmeertalen, compilers, software distributie, software mobiliteit en software ontwikkelingsmethoden behandeld. Binnen het profiel Web- en Informatiesystemen, ten slotte, staat het beheer en de ontsluiting van (multimedia) informatie, zowel via databanken als via het web, centraal.

De opleidingsspecifieke leerresultaten worden ingedeeld in vier clusters: kennis en inzicht, toepassen en engineering, onderzoeken en algemene competenties. Bij het opstellen van de leerresultaten werd rekening gehouden met de verschillende deeldomeinen die gedefinieerd werden door de ‘Association for Computing Machinery’ (ACM) en het ‘Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society’ (IEEE CS) binnen het bredere veld van de computerwetenschappen. De opleidingsraad heeft binnen de verschillende deeldomeinen nadrukkelijk gekozen voor de wetenschappelijke variant van computerwetenschappen. Ook werd rekening gehouden met de domeinspecifieke leerresultaten gemeenschappelijk voor alle ingenieursopleidingen in Vlaanderen. De opleidingsspecifieke leerresultaten sluiten aan bij de niveaudescriptoren zoals beschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur en in artikel II.141 van de Codex Hoger Onderwijs. De leerresultaten sluiten bovendien aan bij de Visie op Onderwijs van de VUB.

er is een sterke link tussen onderwijs en onderzoek

Curriculum

De tweejarige masteropleiding bestaat uit 120 ECTS-credits. Het eerste jaar bestaat uit 30 ECTS-credits verplichte opleidingsonderdelen en 30 ECTS-credits opleidingsonderdelen binnen het gekozen profiel (Artificiële Intelligentie, Multimedia, Software Languages and Software Engineering of Web- en Informatie Systemen). Het tweede jaar van de masteropleiding bestaat uit een blok profiel- en/of keuzeopleidingsonderdelen (24 ECTS-credits), vrije keuzeopleidingsonderdelen (6 ECTS-credits), een ‘Research Training’ blok (6 ECTS-credits) en een masterproef (24 ECTS-credits). Studenten appreciëren de grote keuzevrijheid, ze kunnen hun programma in grote mate zelf samenstellen naargelang hun persoonlijke interesse. De aangeboden specialisaties vloeien voort uit het onderzoek dat binnen de vakgroep gebeurt. Hierdoor is er in de opleiding een sterke link tussen onderwijs en onderzoek.

De master wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. De Engelstalige variant heeft dezelfde leerresultaten en opbouw en gebruikt dezelfde evaluatievormen als de Nederlandstalige variant.

De opleidingsraad beschikt over een opleidingsmatrix. Met behulp van dit instrument worden de opleidingsonderdelen van de opleiding gekoppeld aan de opleidingsspecifieke leerresultaten, de werk- en de evaluatievormen.

Evaluatiebeleid

Er zijn richtlijnen voor de masterproef beschikbaar. De opleidingsraad organiseert ook een informatiesessie over de masterproef en promotoren zijn steeds aanspreekbaar bij vragen. Mogelijke masterproefonderwerpen worden gepubliceerd op de website. Op een opendeurdag kunnen studenten extra vragen stellen waarna ze hun keuze maken. Om de masterproeven zo objectief mogelijk te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreid beoordelingsformulier. Samen volgen de voorzitter en secretaris van de examencommissie alle verdedigingen om de kans dat contextuele factoren de beoordeling beïnvloeden zo klein mogelijk te houden. Ook voor de facultatieve stage zijn richtlijnen en een beoordelingsformulier opgesteld. De opleidingsraad heeft tevens opleidingsspecifieke richtlijnen met betrekking tot evalueren bepaald.

Tevredenheid studenten

In de studentenfeedback beoordelen de studenten hun onderwijs. Hieronder worden de resultaten weergegeven voor de laatste twee semesters waarvoor resultaten beschikbaar waren bij het opstellen van dit rapport.

Master Computerwetenschappen

Deelname:

2018-2019 semester 1: 13,16% (5/38)

Wegens een te lage deelname zijn er geen resultaten beschikbaar over het tweede semester van 2017-2018.

Master Computer Science

de studenten zijn tevreden over het onderwijs

Deelname:

2017-2018 semester 2: 25,45% (14/55)
2018-2019 semester 1: 19,18% (14/73)

De resultaten van de studentenfeedback laten zien dat de studenten computerwetenschappen tevreden zijn over het onderwijs.

studenten zijn erg tevreden over de aanspreekbaarheid van docenten en assistenten

Docenten

De masteropleiding wordt hoofdzakelijk gedragen door de vakgroep Computerwetenschappen en voor de specialsiatierichting Multimedia ook de vakgroep Electronica en Informatietechnologie. De vakgroep Computerwetenschappen heeft een headcount van 14.1 VTE professoren, 8 assistenten, ± 15 postdoctorale onderzoekers en ±60 doctorandi. Studenten zijn erg tevreden over de bereikbaarheid van de docenten. Ook het assisterend personeel is zeer aanspreekbaar. Sinds het najaar van 2015 moet het zelfstandig academisch personeel beantwoorden aan de vereisten die beschreven worden in de competentietoets.

Er wordt uitgegaan van een basis van drie professoren per profiel. Met de huidige capaciteit kunnen er dus geen extra specialisaties georganiseerd worden. Studenten die interesse hebben in een andere specialisatie kunnen die vaak wel vinden bij een – al dan niet internationale – uitwisseling. Binnen een specialisatie wordt aandacht geschonken aan de nieuwste trends door nieuwe docenten aan te trekken die hierin gespecialiseerd zijn.

zowel op centraal niveau als door de opleidingsraad is er aandacht voor de begeleiding van studenten

Voorzieningen en studiebegeleiding

Zowel op centraal niveau als door de opleidingraad is er aandacht voor de begeleiding van studenten. Er wordt nauw samengewerkt met Studiebegeleiding; studenten kunnen steeds terecht bij de studiebegeleider en de studietrajectbegeleider. Het docenten- en assistententeam is zeer aanspreekbaar voor de studenten en studenten aarzelen niet om vragen te stellen. De opleidingsraad heeft opleidingsspecifieke richtlijnen voor studiemateriaal opgesteld.

Instroom

Het aantal studenten in de masteropleiding schommelt sinds 2011-2012 tussen de 91 en 108 studenten. Zowel wat betreft het aantal studenten als het aantal opgenomen studiepunten (4023 in 2016-2017) wordt de Soetenorm ruim gehaald.

Bijna alle studenten die de bachelor computerwetenschappen aan de VUB volgden, stromen door naar de masteropleiding computerwetenschappen. De enkele studenten die niet doorstromen doen dit meestal om een specifieke specialisatie te volgen die enkel aangeboden wordt aan een andere universiteit. De instroom van eigen bachelorstudenten wordt aangevuld met een zij-instroom van studenten die het schakelprogramma afwerkten en van internationale studenten.

voorkennis van potentiële internationale studenten wordt in kaart gebracht aan de hand van een zelfontwikkelde assessment tool

Studiesucces

In academiejaar 2015-2016 bedroeg het studierendement 85,9%. Dit ligt in lijn met het gemiddelde over de masteropleidingen van de VUB (85,7%) en gelijkaardige opleidingen in Vlaanderen (85,0%). De doorlooptijd in de Engelstalige masteropleiding is echter langer dan in het Nederlandstalige equivalent, hetgeen verklaard wordt door de grote zij-instroom van (internationale) studenten die minder vertrouwd zijn met de VUB en de precieze benodigde voorkennis.

Om de kwaliteit van de instromende internationale studenten te verbeteren werd ondertussen een assessment tool ontwikkeld die de voorkennis van de potentiële studenten in kaart brengt en doorverwijst naar het correcte studiemateriaal om de voorkennis bij te spijkeren indien nodig. Een prototype van deze assessment tool werd op de opleidingsraad voorgesteld en deze zal nog verder verfijnd worden. Bovendien zullen in de eerste weken van het academiejaar intakegesprekken plaatsvinden met de internationale eerstejaarsstudenten. Na het intakegesprek worden eventuele tekorten gesignaleerd en krijgt elke student een individueel plan aangemeten om deze aan te pakken. Screening van de inschrijvingsaanvragen gebeurt nu op niveau van de vakgroep. De opleidingsraad tracht dit screeningsproces te optimaliseren. Zo werden bijvoorbeeld een aantal criteria opgesteld om na te gaan of internationale diploma’s als academische of professionele diploma’s beschouwd kunnen worden. Dit onderscheid bestaat immers niet in alle landen buiten Europa.

afgestudeerden kunnen aan de slag in verschillende sectoren

Uitstroom, alumni en relatie met het werkveld

In 2015-2016 behaalden 27 studenten hun diploma. Op de facultaire website staat een niet-exhaustieve lijst van beroepen voor universitair geschoolde informatici of computerwetenschappers. Afgestudeerden kunnen aan de slag in verschillende sectoren gaande van de software-industrie tot de gezondheidszorg of overheidsdiensten. Ook een eigen zaak opstarten is een optie na het behalen van het diploma. Studenten geven aan dat ze goed ondersteund worden door de VUB bij het opstarten van een eigen zaak.

Studenten hebben de mogelijkheid een bedrijfsstage te doen. Dit is een goede manier om met de sector in contact te komen.  Op de facultaire website kunnen studenten een lijst met mogelijke stageplaatsen vinden, inclusief contactpersonen en een beschrijving van de bedrijven. Vooral de internationale studenten lijken deze stage op te nemen. Daarnaast organiseert de opleidingsraad een open bedrijvendag die zeer veel succes kent bij zowel studenten als bedrijven. Ook wordt overwogen om een ‘Fablab’ (zoals reeds bestaat in de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB) te ontwikkelen waarbij studenten werken rond een probleemstelling uit de industrie. Bij de masterproeven is er reeds vaak een samenwerking met de industrie. De studenten vinden dat zij voldoende opportuniteiten hebben om kennis te maken met en ervaring op te doen in de bedrijfswereld.

de opleidingsraad heeft ingezet op overeenkomsten met topinstellingen voor de uitwisseling van studenten

Internationalisering

De opleidingsraad heeft een blok van 24 ECTS-credits aan keuzeopleidingsonderdelen gegroepeerd in het eerste semester van tweede master om studenten te stimuleren (in die periode) op uitwisseling te gaan. Door het pakket keuzeopleidingsonderdelen wordt het vinden van een equivalent in de gastinstelling immers vereenvoudigd en door de specifieke timing kan informatie hierover tijdig gecommuniceerd worden aan de studenten. Dit mobility window is een troef die de opleidingsraad graag extra in de kijker zou willen zetten. De opleidingsraad heeft ingezet op overeenkomsten met topinstellingen voor de uitwisseling van studenten en organiseert zelf een informatiesessie voor uitgaande Erasmusstudenten. Door deze initiatieven zijn er meer studenten die ook daadwerkelijk naar het buitenland gaan. De studenten zijn tevreden over de mogelijkheden tot uitwisseling alsook over de informatie die ze hierover krijgen.

De Engelstalige variant van de opleiding trekt veel internationale studenten aan. De setting voor Internationalisation@home is aanwezig en de opleidingsraad plant een strategie uit te werken om Internationalisation@home te realiseren. Momenteel schrijven veel studenten in de Nederlandstalige opleiding hun masterproef ook al in het Engels. Studenten worden ingebed in een internationale omgeving wanneer ze hun masterproef doen bij de onderzoeksgroepen.

Communicatie

De opleidingsraad streeft ernaar het mobility window, zowel voor uitgaande als voor inkomende mobiliteit, expliciet te maken in alle communicatie. Ook zal de opleidingsraad onderzoeken hoe ze studenten beter kan informeren over het profiel multimedia.

De opleidingsraad zal erover waken dat studenten tijdig geïnformeerd worden over taken, projecten en deadlines en de verwachtingen bij de masterproef en de stage.

de opleidingsraad heeft een duidelijke visie op de opleiding

Werking opleidingsraad

De opleidingsraad bevordert en bewaakt de kwaliteit van de opleiding(en). De opleidingsraad tekent de visie uit en formuleert onder meer voorstellen over de inhoud, de vorm, de samenhang en de studeerbaarheid van de programma’s. Er is een gezamenlijke opleidingsraad voor de Nederlandstalige en Engelstalige variant. De opleidingsraad werkt aan alle relevante thema’s met betrekking tot kwaliteitszorg en heeft een duidelijke visie op de opleiding. Zowel alumni als huidige studenten en het werkveld worden betrokken bij de beslissingen door hun deelname aan de vergaderingen van de opleidingsraad.

---------------------------------------------------

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling, die plaatsvond op 1 maart 2017.  Hierbij waren vertegenwoordigers van de opleidingsraad aanwezig, inclusief studenten, naast interne en externe peers en experten.

Tekst goedgekeurd door de Academische Raad op 2 september 2019.