logo

Algemene gegevens

Hier vind je algemene informatie over de opleiding Master of Science in de manuele therapie aan de VUB.

Opleidingspagina

Klik door naar de opleidingspagina van de

Leerresultaten

Klik door naar de beoogde leerresultaten van de

Cijfers

Klik door naar cijfergegevens die beschikbaar worden gesteld op de pagina 'Opleiding in cijfers' van de Vlaamse overheid, Onderwijs & Vorming:

de opleiding is de enige opleiding manuele therapie in België die op het masterniveau wordt aangeboden

KWALITEIT VAN DE OPLEIDING MASTER OF SCIENCE IN DE MANUELE THERAPIE

De opleiding Master of Science in de manuele therapie is de enige opleiding manuele therapie in België die op het masterniveau wordt aangeboden. Ze bouwt verder op de aangeleerde kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes van de afstudeerrichting Manuele therapie van de Master of Science in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en verdiept deze. Hierbij wordt groot belang gehecht aan praktijkgericht onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing, onder andere aan de hand van casuïstiek, stage en de masterproef, waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen beroepsgerichte en academische aspecten.

Om de opleiding open te trekken naar de wereld toe, werd een International Short Master ingevoerd in 2018-2019. 

de opleidingsraad hecht groot belang aan praktijkgericht onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing van de manuele therapie

Leerresultaten en profilering

In de opleidingsspecifieke leerresultaten beschrijft de opleidingsraad welke kennis en inzichten afgestudeerden moeten bezitten en welke vaardigheden en attitudes zij moeten beheersen. De leerresultaten sluiten aan bij de niveaudescriptoren zoals beschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur en in artikel II.141 van de Codex Hoger Onderwijs en omvatten eveneens de vijf pijlers van de Visie op Onderwijs van de VUB.

De leerresultaten werden herzien in 2015. De opleidingsraad hecht groot belang aan praktijkgericht onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing van de manuele therapie, wat tot uiting komt in het aanleren van klinisch redeneren en therapeutische vaardigheden, onder andere aan de hand van casuïstiek, de stage manuele therapie en de masterproef. Er wordt naar een evenwicht gestreefd tussen academische en beroepsgerichte aspecten.

Het doel van de opleiding is om studenten op te leiden tot professionele hulpverleners, die:

  • Beschikken over gespecialiseerde en geavanceerde kennis van het neuromusculoskeletaal systeem,
  • Neuromusculoskeletale gezondheidsproblemen multifactorieel en multidimensionaal analyseren en behandelen,
  • Het vakgebied van de manuele therapie verder ontwikkelen en innoveren,
  • Wetenschappelijk, probleemoplossend en (zelf)kritisch ingesteld zijn.

De opleiding is de enige opleiding in de manuele therapie in België die op master-na-masterniveau wordt ingericht. De opleiding biedt een verdere verdieping van het vakgebied na de afstudeerrichting Manuele therapie van de Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De andere opleidingen Manuele therapie zijn postgraduaten.

De opleiding biedt sinds 2018-2019 een International Short Master aan, gebaseerd op het verkorte traject voor studenten van de SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort, Nederland, dat nu in het Engels en via blended learning methodes wordt georganiseerd.

hiermee creëert de opleiding een meerwaarde ook voor wie wenst in te stromen vanuit een andere universiteit

Curriculum

Het programma van de opleiding wordt georganiseerd in 3 leerlijnen. De leerlijn Biomedische wetenschappen richt zich op de kennis van de manueeltherapeut. De leerlijn Methodologie van de manuele therapie richt zich op de vaardigheden van de manueeltherapeut. De leerlijn Wetenschappelijk denken en onderzoek stelt de manueeltherapeut in staat om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het beroep.

De opleidingsmatrix werd besproken op de opleidingsraad van april 2016 en er werden geen lacunes vastgesteld. De werk- en evaluatievormen zijn congruent met de vooropgestelde leerresultaten. Met behulp van dit instrument worden de opleidingsonderdelen van de opleiding gekoppeld aan de opleidingsspecifieke leerresultaten, de werk- en de evaluatievormen. Het overzicht dat zo ontstaat en waaruit ook de onderlinge samenhang blijkt, vormt een startpunt voor verdere afstemming.

Recent werd een curriculumhervorming doorgevoerd waarbij zowel in de afstudeerrichting Manuele therapie van de Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie als de Master na Master Manuele Therapie het praktijkonderwijs van de extremiteiten en de wervelkolom aan bod komen. Verder is het dissectie-onderwijs anatomie volledig naar de master-na-master overgeheveld. Hiermee creëert de opleiding een meerwaarde ook voor wie wenst in te stromen vanuit een andere universiteit.

er wordt steeds gestreefd naar publicatie van de masterproeven

Evaluatiebeleid

De opleidingsraad werkte in 2016 opleidingsbrede richtlijnen uit m.b.t. evalueren. Het evaluatiebeleid komt ook ter sprake op de opleidingsraad, wanneer bijsturingen nodig zijn (in het algemeen of voor specifieke opleidingsonderdelen), voortkomend uit feedback van studenten of de visie van de docenten.

De masterproef kan een verderzetting vormen op de masterproef in de afstudeerrichting Manuele therapie van de master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, op voorwaarde dat het thema van deze laatste ook binnen de manuele therapie valt (dit is niet noodzakelijk het geval). De studenten kunnen ook de masterproef REVAKI tot op het niveau van een publicatie brengen als masterproef master-na-master. Er wordt steeds gestreefd naar publicatie van de masterproeven.

de resultaten tonen aan dat de deelnemende studenten over het algemeen tevreden zijn over de opleiding

Tevredenheid studenten

In de studentenfeedback beoordelen de studenten hun onderwijs. Hieronder worden de resultaten weergegeven voor de laatste twee semesters waarvoor resultaten beschikbaar waren bij het opstellen van dit rapport.

 

 

Deelname:

2017-2018 semester 2: 15,56% (7/45)
2018-2019 semester 1: 48,65% (18/37)

De resultaten tonen dat de studenten over het algemeen tevreden zijn over de opleidingen.

de opleidingsraad bouwt de zelfsturing door de studenten doorheen het jaar op

Docenten

De professionaliseringsinitiatieven van de VUB worden aangekondigd op de opleidingsraad. Verschillende docenten namen reeds deel aan deze VUB-activiteiten.

De opleidingsraad bouwt de zelfsturing door de studenten doorheen het jaar op. De docenten en assistenten stellen aan het begin van de opleiding zelf een casus op en laten de studenten dan doorheen het jaar steeds meer hun eigen casus uitwerken met steeds minder sturing. Ook de tijd die de studenten gegeven wordt, daalt doorheen het jaar om zo stapsgewijs tot een realistischere weergave van de beroepssituatie te komen.

Sinds het najaar van 2015 moet het zelfstandig academisch personeel beantwoorden aan de vereisten die beschreven worden in de competentietoets.

de toegankelijkheid van de docenten werd als een sterk punt van de opleiding genoemd tijdens het focusgesprek

Voorzieningen en studiebegeleiding

Tijdens hun opleiding worden studenten zowel door de docenten en assistenten als door medewerkers van Studiebegeleiding begeleid. De toegankelijkheid van de docenten werd als een sterk punt van de opleiding genoemd tijdens het focusgesprek. Tijdens de praktijklessen worden de manueeltherapeutische technieken gefilmd en beschikbaar gesteld voor de studenten, zodat ze later terug kunnen kijken om een techniek op te frissen, indien nodig.

De blended learning vormen worden nu aanvullend reeds gebruikt in de afstudeervariant en de master-na-master. Het is op termijn de bedoeling om ook deze volledig in het Engels aan te bieden. De dissecties en praktische training in o.a. statistiek en een aantal sessies beeldvorming zullen dan tijdens twee periodes van een week van interactieve sessies worden aangeboden in contactonderwijs. De andere opleiding onderdelen zullen online onderwezen worden, waarbij via opdrachten en discussiefora gewerkt zal worden.

Instroom

In 2018-2019 waren 37 studenten ingeschreven in de master-na-master. In het nieuwe internationale programma zijn 5 studenten ingeschreven.

de opleidingsraad volgt dit van nabij op en tracht de studenten, die vaak studie en werk combineren, te blijven motiveren en ondersteunen om tijdig de masterproef af te werken

Studiesucces

In het academiejaar 2015-2016 werden 87% van de opgenomen studiepunten verworven. De doorlooptijd is in vergelijking met andere éénjarige master-na-masteropleidingen relatief traag. De drop-out binnen de opleiding bedraagt 10-15%. De masterproef is hierbij de cruciale factor die de studieduur verlengt. De opleidingsraad volgt dit van nabij op en tracht de studenten, die vaak studie en werk combineren, te blijven motiveren en ondersteunen om tijdig de masterproef af te werken.

de meeste erkende stagemeesters van de opleiding zijn alumni

Uitstroom, alumni en relatie met het werkveld

De centraal georganiseerde alumnibevraging vond plaats in het najaar van 2016. De alumni van de opleiding blijven nauw betrokken bij de opleiding. De meeste erkende stagemeesters van de opleiding zijn alumni. Verder worden jaarlijks enkele lezingen georganiseerd die openstaan voor alle stagemeesters. De overgrote meerderheid van onze afgestudeerden werken in een kinesitherapiepraktijk.

om een bredere instroom uit het buitenland te stimuleren, werd een International Short Master opgericht die vooral via blended learning georganiseerd wordt

Internationalisering

Om een bredere instroom uit het buitenland te stimuleren, werd een International Short Master opgericht die vooral via blended learning georganiseerd wordt. Dit project werd tijdens de opstartfase ondersteund door een onderwijsvernieuwingsproject van de VUB. Er wordt gebruik gemaakt van lesopnames, tutorials, kennisclips, discussiefora, groepsopdrachten via de Think-Pair-Share-methode, en interactieve hoorcolleges.

op vraag van de studenten werd de communicatie rond de masterproef recent gestroomlijnd evenals de communicatie vanuit de betrokken secretariaten

Communicatie

De opleidingsraad overlegt met de studentenvertegenwoordiging over de les- en examenroosters, en het programma. Op vraag van de studenten werd de communicatie rond de masterproef recent gestroomlijnd evenals de communicatie vanuit de betrokken secretariaten.

de opleidingsraad tracht de studenten actiever te betrekken en de respons op de studentenfeedback te vergroten

Werking opleidingsraad

De opleidingsraad bevordert en bewaakt de kwaliteit van de opleiding(en). De opleidingsraad tekent de visie uit en formuleert onder meer voorstellen over de inhoud, de vorm, de samenhang en de studeerbaarheid van de programma’s. De opleidingsraad vergadert frequent: in 2016-2017 kwam de opleidingsraad 4 keer fysiek en 2 keer elektronisch samen. De opleidingsraad functioneert goed en de relevante kwaliteitszorgthema’s komen aan bod.

In recente jaren werd een inspanning geleverd door de opleidingsraad om de studenten actiever te betrekken en de respons op de studentenfeedback te vergroten. Dit resulteerde in een vertegenwoordiging van de studenten in de opleidingsraad waarbij er maximaal met hun beschikbaarheid rekening gehouden wordt voor de planning.  De docenten blijven verder de studenten motiveren om deel te nemen aan de studentenfeedback.

 

 

---------------------------------------------------

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling, die plaatsvond op 18 oktober 2018.  Hierbij waren vertegenwoordigers van de opleidingsraad aanwezig, inclusief studenten, naast interne en externe peers en experten.

Tekst goedgekeurd door de Academische Raad op 16 december 2019.