logo

Terug naar de campus

Op deze website vind je informatie over de voorzorgsmaatregelen die iedere campusbezoeker moet respecteren, en over de dienstverlening op de VUB-campussen.

Click here for all information in English

Veiligheid en verbondenheid met de 'V' van VUB. Stay safe and keep strong!

De examenperiode is gestart, en dus is het - ondanks Covid-19 - op onze campussen een stuk drukker. Heel wat VUB-medewerkers boden zich aan om de aparte organisatie in dit vreemde virusjaar in goede banen te leiden – waarvoor dank! Voor wie op de campus moet zijn en zich afvraagt wat al die medewerkers doen, een klein overzichtje van hun verantwoordelijkheden. 

Stewards

Zij staan hoofdzakelijk in voor crowd control en de uitdeling van corona-safe kits op de distributiepunten. Zo managen zij de toestroom van studenten en zorgen ervoor dat de coronavoorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Controle op het behoud van social distancing is daarbij cruciaal: aan toegangsdeuren, infopunten en in wachtruimtes. Ze zien er ook op toe dat iedereen een mondmasker draagt in de publieke gedeeltes van de gebouwen, en dat overal waar nodig voldoende desinfecterende gel en handpapier aanwezig is. Verder tonen ze de studenten hun examenlocaties en verstrekken hen indien gevraagd specifieke info, en plaatsen ze signalisatie en meubilair. 

Toezichthouders examens

Het toezicht op de examens nemen de faculteiten al jaren op zich. Dit jaar krijgen hun toezichthouders er enkele taken bij, zoals de controle op desinfectie van de handen van binnenkomende studenten, het geven van het signaal dat het mondmasker af mag bij de start van de examens en het toezicht op het respecteren van de circulatieregels bij het binnen- en buitengaan van de examenlocatie.

De VUB stelt de veiligheid van haar studenten, medewerkers en academici voorop. Ze laat de geleidelijke activering van de activiteiten op haar campussen op een coronasafe manier verlopen en past daarvoor de richtlijnen van de federale overheid toe. De VUB rekent erop dat elke campusbezoeker zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen. Enkel zo kunnen we iedereens veiligheid garanderen.

Vragen of feedback?
Heb je vragen over het coronavirus aan de VUB of de terugkeer naar de campus? Raadpleeg eerst de updates en de antwoorden op de veelgestelde vragen. Vind je in de lijst geen antwoord op je vraag terug? Stuur een mailtje naar backtocampus@vub.be. We beantwoorden je mail tijdens de openingsuren.

Updates
Hieronder vind je een overzicht van de laatste updates over de coronamaatregelen en de terugkeer naar de campus. Bezoek regelmatig deze webpagina voor een laatste stand van zaken.

Bij de examenlocaties vind je nu ook grondplannen, lokale richtlijnen, info over bereikbaarheid en de verdeelpunten van de VUB safety kits voor studenten. Nieuwe personeelsleden, of personeelsleden die de thuislevering van hun kit niet onvangen voor hun terugkeer naar de campus, kunnen langsgaan op de verdeelpunten voor studenten. Daar zijn enkele reservekits voorzien voor personeel.

Ontdek ook alle ondersteuning en richtlijnen voor docenten en studenten per examenvorm.

Neem goed de voorzorgsmaatregelen in acht voor aankomst op de campus.

Op dit moment bekijkt Preventie en Milieu alle ingediende veiligheidsdraaiboeken van de diensten en entiteiten. Ze geven individuele goedkeuring naar de leidinggevende. Natuurlijk zijn er ook algemene maatregelen. Het overzicht van de voorbije week:

De universiteit doet een oproep om elkaar op beleefde wijze feedback te geven, en eventuele structurele onveilige situaties te melden.

De VUB heeft beslist om voor haar personeel en studenten geen internationale reizen voor studie- of onderzoeksdoeleinden toe te staan tot en met 13 september 2020.

Deze beslissing is conform het standpunt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) dat landen en regio’s waar epidemieën heersen als risicogebieden worden beschouwd en dat het reizen er naartoe door professoren, doctorandi, studenten en ATP dient te gebeuren conform de door de universiteit ingestelde procedures.

De universiteit begrijpt dat deze beslissing voor een aantal onder ons vervelende (professionele) consequenties kan hebben, maar haar eerste zorg is zoveel mogelijk de gezondheid te vrijwaren van haar studenten en personeelsleden.

Meer info: Voor personeel. Voor studenten

Beste student, 

Je zit ongetwijfeld met heel wat vragen over de komende examenperiode. We werken op dit ogenblik met alle betrokken diensten en faculteiten heel hard samen om je zo snel mogelijk de duidelijkheid te geven die je verdient. Hierbij alvast de huidige stand van zaken:   

Ons uitgangspunt bij alle beslissingen rond de examens is dat we studieduurvertraging zoveel mogelijk willen vermijden. Alle docenten hebben de afgelopen weken gewerkt aan een alternatieve aanpak waarbij examens in juni maximaal haalbaar blijven.  

Waar mogelijk werden online oplossingen bedacht: take home opdrachten, mondelinge examens via teleconferencing-systemen of online schriftelijke toetsen. Enkel waar absoluut noodzakelijk (bijvoorbeeld bij grote studentengroepen of bij het testen van complexere vaardigheden) is nagegaan hoe we toch ‘on campus’ examens kunnen organiseren in veilige omstandigheden. We respecteren de social distancing voorschriften en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen. Elk examenlokaal wordt gereinigd en ontsmet na het examen. We zullen voor sommige examens uitwijken naar externe locaties zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark, The Square in Brussel centrum of campus Anderlecht. Plekken die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer én geschikt om de sociale afstand maximaal te garanderen.   

De on campus capaciteit blijft beperkt als we het echt veilig willen houden en ook online oplossingen vragen meer inplanningsruimte. Om de examenmomenten te kunnen spreiden hebben we de zittijd verlengd met bijna twee weken. De examenperiode start op 1 juni en gaat door tot en met 3 juli. Er zullen uitzonderlijk ook examens op zondagen kunnen plaatsvinden.   

Zowel in de centrale beslissingsorganen als in alle faculteiten en/of opleidingsraden consulteren we studenten. We zijn in voortdurend gesprek met jullie studentenvertegenwoordigers die wij hier expliciet willen danken voor hun bijzonder waardevolle inbreng. Aan alle studenten: blijf in contact met jullie studentenvertegenwoordigers binnen de opleidingen of de ombudsdiensten digitaal onderwijs die faculteiten hiervoor hebben opgezet. Wij blijven ook in de komende periode luisteren naar jullie zorgen rond onderwijs en examens! 

De voorbije paar dagen hebben we de voorstellen van alle opleidingen en de feedback hierop universiteitsbreed samengelegd en definitief afgeklopt. We werken op dit moment dus het examenrooster per opleiding uit. Jullie begrijpen dat dit een enorme puzzel is die we op zeer korte tijd moeten leggen. Dat zal ons ook lukken maar we vragen nog even geduld vooraleer we jullie het examenrooster kunnen bezorgen. Dat volgt tussen 4 en 11 mei.    

Je docent of faculteit zal je informeren over de examenvorm. Volg daarom de komende dagen extra nauwgezet de berichten op Canvas én neem kennis van communicatie vanuit de faculteit of de opleiding.  

Weet dat we voor alle online examens ook de nodig ondersteuning zullen voorzien. We breiden onze webpagina met concrete tips en handleidingen gaandeweg uit. Je kan daarvoor uiteraard ook steeds bij de studiebegeleiders van jouw opleiding terecht. Wie niet beschikt over een goede internetverbinding, laptop of webcam, kan contact opnemen met studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be. 

Dit zijn ongewone tijden en de overgang naar digitaal onderwijs was voor iedereen bijzonder brutaal. We blijven echter vechten en alles op alles zetten om het lopende academiejaar tot een goed einde te brengen. Stel niet uit wat je nu kan behalen! Goede moed, goede gezondheid, en wij wensen jullie voor de komende examenperiode het allerbeste toe!  

Met vriendelijke groet, 

Jan Danckaert, Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid
Caroline Pauwels, Rector

In overeenstemming met de laatste besluiten van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle door de VUB getroffen coronamaatregelen verlengd tot en met 18 mei 2020. 

Er is meer concrete info over de examens. Die zullen doorgaan in de periode van 1 juni tot en met 3 juli. Sommige examens zullen plaatsvinden op de campus. De modaliteiten ter zake zullen gaandeweg gepreciseerd worden.

Voorlopig zijn de examendagen van maandag tot zaterdag, maar de dagen en tijdstippen worden nog verder bepaald in overleg met de studenten zelf. De concrete examenroosters communiceren we later, zodat overleg met o.a. de studentenvertegenwoordigers van je opleiding mogelijk is.

De examens zullen worden georganiseerd in een mengvorm van online en offline evaluatievormen. Alle docenten en opleidingen bekijken momenteel welke aanpassingen nodig zijn, zoals wijziging van de examenvorm, examens op afstand en het nemen van organisatorische maatregelen rond social distancing.

Om de regels rond social distancing te blijven garanderen, kunnen schriftelijke examens ook plaatsvinden buiten de campus. Ook daarover communiceren we zodra er meer duidelijkheid is over de locaties. Tussen examens voorzien we telkens de nodige tijd om de zaal te ontsmetten en jullie veiligheid te garanderen.

De kans bestaat dat de examenperiode beperkt verlengd wordt. Wel zal in de mate van het mogelijke de academische kalender behouden blijven. Tevens wordt erover gewaakt dat een verlofperiode voor iedereen is voorzien.

De nieuwe maatregelen inzake examens zullen via Canvas worden gecommuniceerd in de week van 20 april 2020. Ze zullen voor elke opleiding en in overleg met de faculteit en studentenvertegenwoordigers worden gecoördineerd en geconcretiseerd in de komende dagen en weken. Vragen waarop de universiteit nu al een antwoord heeft, worden beantwoord. Zijn er nog geen antwoorden, dan vermelden we dit ook.

Voor studenten die in het buitenland verblijven of in quarantaine zitten tijdens de examens, voorzien we in de mate van het mogelijke een alternatief examen. Hiervoor is de faculteit je aanspreekpunt.

Na een interuniversitair overleg op donderdag 26 maart herhaalt de Vrije Universiteit Brussel de principes die haar leiden om het academiejaar zo vlot en normaal mogelijk te laten verlopen. De modaliteiten over de juni-zittijd zullen gaandeweg gepreciseerd worden.

Vorige week kondigde de Vrije Universiteit Brussel aan dat ze alle onderwijsactiviteiten in het tweede semester digitaal zal organiseren. De omschakeling naar digitaal onderwijs verliep onverwacht en abrupt. Daardoor hebben studenten vragen: Hoe zullen de examens georganiseerd worden? Wat met de kwaliteit van het online onderwijs?

De belangrijkste doelstelling van de VUB is om studieduurvertraging door de Coronasituatie te voorkomen. Om alle ongerustheid weg te nemen, kunnen we nu al aankondigen dat we er alles aan zullen doen om in juni 2020 examens te organiseren, ook op campus. Het wordt dus een mengvorm van online en offline evaluatievormen. Alle docenten en opleidingen bekijken momenteel welke aanpassingen nodig zijn, zoals wijziging van de examenvorm, examens op afstand en het nemen van organisatorische maatregelen rond social distancing.  

De nieuwe maatregelen zullen voor elke opleiding en in overleg met de faculteit en studentenvertegenwoordigers de komende dagen en weken gecoördineerd en geconcretiseerd worden, en in de week van 20 april 2020 gecommuniceerd worden via Canvas. Vragen waarop de universiteit nu al een antwoord heeft, worden beantwoord. Zijn er nog geen antwoorden, dan vermelden we dit ook.

De VUB streeft ernaar om de academische kalender maximaal te behouden, maar bekijkt eveneens de mogelijkheid van een beperkte verlenging van de examenperiode. We waken erover dat een verlofperiode voor iedereen is voorzien. Uiteraard is dit onder voorbehoud van nieuwe maatregelen door de nationale veiligheidsraad of wijzigingen in de evolutie van de Coronasituatie de komende dagen en weken.

Om deze omschakeling goed te begeleiden, vindt er overleg plaats tussen rector, vicerectoren, decanen en studentenvertegenwoordigers. Daarnaast is er ook regelmatig overleg tussen de VUB en andere Vlaamse en Franstalige universiteiten, alsook met de Vlaams minister van Onderwijs.

Het onzeker verloop van de Coronasituatie zo goed mogelijk managen, is een uitdaging voor ons allen. Frustratie en nood aan flexibiliteit horen daar voor ieder van ons bij.

Om de kwaliteit van het online onderwijs te garanderen en optimaliseren, schakelde de afdeling Onderwijs en Studentenzaken van de VUB sinds de abrupte omschakeling naar afstandsonderwijs een versnelling hoger. We ondersteunen docenten om hun digitaal collegeaanbod zo vlot mogelijk te laten verlopen en ontwikkelden daarvoor een tweetalige website rond afstandsonderwijs voor docenten, online en live infosessies, een docentenforum leerplatform alsook een helpdesk die 7/7 bemand is. Daardoor wordt het online onderwijs geleidelijk aan alsmaar beter. Een volledige en kwaliteitsvolle omschakeling naar digitaal onderwijs vergt tijd. VUB rekent op ieders begrip.

Het louter gebruik van powerpoints kan niet als online lesmateriaal worden beschouwd. Studenten die vragen hebben bij de digitale onderwijsorganisatie, worden uitgenodigd om het meldpunt van hun faculteit te contacteren. Elke faculteit zal hierover communiceren via Canvas.

De VUB heeft samen met de andere Vlaamse universiteiten besloten om alle lessen uitsluitend digitaal te laten verlopen tot het einde van het huidige semester, 5 juli 2020.

Samenhangend daarmee zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 1. Het tempo van de lesweken blijft zoveel mogelijk behouden voor zowel het aanbod van de leerinhoud als het verwerven van de competenties.
 2. Studieduurverlenging en het verschuiven van vakken wordt vermeden. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar studenten in een afstudeerjaar evenals naar studenten in eerste Bachelor en internationale studenten, zonder daarbij af te doen aan het belang van iedereen.
 3. De organisatie van de examens wordt verder bekeken.
 4. Er komt maximale focus op het vinden van alternatieven op afstand voor practica, masterproef en stage.
 5. De huidige academische kalender wordt maximaal behouden.

Verder garandeert de VUB een vakantieperiode voor zowel studenten als docenten.

Meer info en verduidelijking volgt in de komende dagen en weken.

Deze beslissing geldt enkel voor onderwijs, niet voor onderzoek of ondersteuning door administratieve diensten.

Naar aanleiding van de mail die gisteren is uitgestuurd naar de studenten, is er mogelijk verwarring ontstaan rond de regeling voor stagestudenten.

Hieronder een verduidelijking:  

De stages met fysieke aanwezigheid op de stageplaats stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.

Bovenstaande regeling vervangt de regeling rond stages die is vermeld in de mail die gisteren 18 maart is verzonden naar alle VUB-studenten. 

Beste collega,

De Nationale Veiligheidsraad verstrengde gisterenavond aanzienlijk de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat ook wijzelf deze verregaande richtlijnen ter harte nemen. Dit in het belang van ons aller welzijn en gezondheid, en met de bedoeling vooral de zorgverstrekkers de komende weken alle ruimte en steun voor hun belangrijke werk te bieden. Zoals gezegd door de Nationale Veiligheidsraad: onze persoonlijke inzet is van levensbelang, en contacten worden quasi volledig uitgesloten.

Wat betekent dit voor de werking van de VUB?

1. Onderwijs

 • De overschakeling op digitaal onderwijs is volledig.
 • Lesopnames kunnen nog uitzonderlijk op campus worden opgenomen, maar social distancing en ontsmetting is noodzakelijk.
 • De studiebegeleiding is digitaal.
 • Welzijn en psychologische consultaties gebeuren digitaal en via telefoon.
 • Stages stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.
 • Master- en bachelorproeven gaan uitsluitend digitaal.

2. Onderzoek

De universiteit is niet alleen een onderwijsinstelling. Ze verricht fundamenteel en toegepast onderzoek en staat van daaruit ten dienste van het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de samenleving.

Vandaar de volgende richtlijnen. Ze gelden enkel voor onderzoekers. We beschouwen doctorandi als onderzoekers, als personeel. Zij ontvangen de mail voor VUB-medewerkers.

 • De minimale bezetting om een labo open te houden wordt verzekerd.
 • Onderzoekers die niet thuis kunnen werken, mogen hun kantoor gebruiken in overleg met de leidinggevende en voor zover de regels van social distancing gerespecteerd worden.
 • Een onderzoeker kan verder een labo gebruiken onder de volgende voorwaarden:
  • De minimale bezetting om het labo open te houden is aanwezig.
  • De onderzoeker (m/v) kan enkel naar zijn labo gaan in overleg met de leidinggevende.
  • Voor dat onderzoek kan hij geen bijkomende personen vragen aanwezig te zijn.
 • De bibliotheken zijn gesloten.
 • In de universiteit staan lokalen voor video-opnamen open voor onderzoekers, op afspraak.
 • De masterproeven worden online verdergezet in overleg met de promotor. Er komen geen studenten meer op de campussen.
 • Experimenteel werk in het kader van masterproeven die deel uitmaken van de onderzoeksactiviteit wordt afgerond door het aanwezige personeel in het laboratorium.
 • Vragen mbt. het onderzoek worden via promotor, principal investigator en onderzoeksdirecteur gesteld.

3. Nationale en internationale studenten

 • De nationale studenten werden verplicht de koten te verlaten, tenzij ze nergens terecht kunnen. Er geldt een uitzondering voor campus Jette. Zie verder.
 • Deze maatregel geldt ook voor de internationale studenten, tenzij terugkeer naar hun land niet mogelijk is.
 • De studenten die in het buitenland verblijven dienen terug te keren, tenzij dit onmogelijk is, of tenzij ze in het land van hun verblijf voor een langere tijd in een veilige en comfortabele situatie verkeren.
 • De studenten die terugkeren uit een land of regio met coronavirus moeten strikte zelfmonitoring doen en in zelfquarantaine gaan.

4. Algemene maatregelen

 • Vergaderingen zijn van nu af aan uitsluitend digitaal.
 • Balies worden gesloten, inclusief die van het Studiebegeleidingscentrum, Infopunt, ICT Helpdesk en het International Relations Office.
 • Bewaking behoudt permanentie.
 • Postbedeling wordt deze week nog minimaal opgevolgd. Verdere indicaties volgen later. 
 • Welzijn en psychologische consultaties gebeuren digitaal en via telefoon.
 • Jette en Etterbeek hanteren wel een afzonderlijke procedure.

5. Specifieke maatregelen voor de campussen

Campus Etterbeek

Toegang tot de gebouwen

 • Alle gebouwen in Etterbeek worden afgesloten en zijn enkel bereikbaar via badges.
 • De parkings worden afgesloten.

Studenten

 • De lessen vinden zoals eerder gemeld uitsluitend digitaal plaats.
 • De kotstudenten die kunnen, zijn naar huis gestuurd. Diegene die dat niet kunnen, staan in contact met de studentenhuisvesting.
 • De studiebegeleiding wordt online voorzien.

Kritische dienstverlening

 • Voor de domeinen van de technische diensten (logistiek, beveiliging, verwarming, onderhoud, stikstof, …) zijn procedures en werkafspraken voorbereid, gericht op minimale continuïteit.
 • Het restaurant wordt gesloten. Er zullen geen broodjes meer verdeeld worden.
 • Volgende diensten blijven met een minimumbezetting operationeel op de campussen:
 • Bewaking & technische diensten.
 • Postbedeling minimaal.
 • Laboratoria waar onderzoek verdergezet moet worden, werken in minimumbezetting.
 • Social distancing is hierbij cruciaal.

Campus Jette

Toegang tot de gebouwen

 • Een aparte communicatie voor de campus wordt door de faculteit en het UZ uitgewerkt en later meegedeeld.

Studenten in Jette

 • De lessen vinden digitaal plaats.
 • De klinische stages blijven gehandhaafd.
 • Vrijwilligerswerk om het UZ en de zorgsector te ondersteunen wordt sterk aangemoedigd.
 • Studenten in Jette die klinische stages volgen of participeren in het vrijwilligerswerk kunnen uiteraard op hun kot blijven.
 • De kotstudenten die geen activiteit meer op de campus hebben gaan naar huis; diegene die dat niet kunnen, nemen contact met de studentenhuisvesting.

Kritische dienstverlening:

Volgende diensten blijven met een minimumbezetting operationeel:

 • Bewaking
 • Minimale postbedeling en de werking van het facultair secretariaat.
 • Laboratoria waar onderzoek of dierverzorging gecontinueerd moet worden, werken op minimumbezetting.

Campus Gooik

 • Volg de procedures van de VUB.

Campussen Diest, Anderlecht en Leuven volgen de aanwijzingen van het GO!.

Deze maatregelen gelden vanaf nu tot en met 3 mei 2020. Updates volgen desgevallend.

Weet, beste collega, dat de VUB crisiscel operationeel is en permanent intern afstemt met de faculteiten, onderzoeksgroepen, diensten, het UZ Brussel en andere, en extern met de overheid, de UZ’s en de andere universiteiten. Check daarom zeker elke dag www.vub.be/coronavirus. Stuur al uw vragen naar: coronavirus@vub.be.

Wij raden je ten stelligste aan in te schrijven op www.be-alert.be, zodat je in een noodsituatie meteen verwittigd wordt.

6. Boodschap van de rector

Beste collega,

Wat we nu meemaken werkt ontwrichtend en bevreemdend. Het vraagt van ons allen uitzonderlijke inspanningen, fysiek en mentaal, zowel in onze privésituatie als in onze professionele omgeving.

De ene dag doorstaan we die uitzonderlijke druk en stress al wat beter dan de andere dag.  Maar dat aspect delen we. En het is belangrijk dat we elkaar in deze moeilijke tijden samen overeind houden, aanmoedigen, graag zien, telkens opnieuw.

Bescherm vooral goed jezelf en je dierbaren. En vergeet niet: in uitzonderlijke omstandigheden is ook een zekere regelmaat en normaliteit goed. Hou dus dag- en weekendritmes zo goed mogelijk aan. Neem ook rust, zo af en toe. Want we gaan dit even moeten volhouden, samen.

Sterkte dus aan jou, sterkte aan ons allen. We komen hier door, en zullen veel over onszelf en anderen, en crisissen geleerd hebben. Hopelijk vormt dat de doorstart naar een goed onderscheid tussen bijzaak en essentie.

#WeAreVUB

Caroline Pauwels, rector

Beste student(e),

 De Nationale Veiligheidsraad verstrengde gisterenavond aanzienlijk de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat studenten deze verregaande richtlijnen ter harte nemen. Dit in het belang van ieders welzijn en gezondheid, en met de bedoeling vooral de zorgverstrekkers de komende weken alle ruimte en steun voor hun belangrijke werk te bieden. Zoals gezegd door de Nationale Veiligheidsraad: onze persoonlijke inzet is van levensbelang, en contacten worden quasi volledig uitgesloten.

De maatregelen gelden, volgens de aanwijzingen van de Nationale Veiligheidsraad, tot en met 3 mei 2020. Mogelijk volgen er updates. 

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor VUB-studenten?

N.B. We beschouwen doctorandi als onderzoekers, als personeel. 

1. Onderwijs

De overschakeling op digitaal onderwijs is volledig.

 • Je kan enkel nog digitaal bij de dienst studiebegeleiding terecht
 • Welzijn en psychologische consults gebeuren digitaal en via telefoon
 • Stages stoppen, tenzij ze kwalitatief vanop afstand kunnen worden verdergezet of dat het gaat om stages in de zorgsector. Voor vragen kunnen de studenten zich wenden tot de stagecoördinator.
 • Master- en bachelorproeven gaan uitsluitend digitaal

2. Nationale en internationale studenten

 • De nationale studenten werden verplicht de koten te verlaten, tenzij ze nergens terecht kunnen. Er geldt een uitzondering voor campus Jette. Zie verder.
 • Deze maatregel geldt ook voor de internationale studenten, tenzij terugkeer naar hun land niet mogelijk is
 • De studenten die in het buitenland verblijven dienen terug te keren, tenzij dit onmogelijk is, of tenzij ze in het land van hun verblijf, voor een langere tijd in een veilige en comfortabele situatie verkeren
 • De studenten die terugkeren, in geval ze uit een land of regio met coronavirus terugkomen, moeten strikte monitoring doen en in zelfquarantaine gaan.

3. Algemene maatregelen

 • Balies worden gesloten: Studiebegeleidingscentrum, Infopunt, het International Office en de ICT Helpdesk.
 • De bewaking behoudt permanentie
 • Welzijn en psychologische consults zijn digitaal en gaan via telefoon.

4. Specifieke maatregelen voor de campussen

Campus Etterbeek

 • Alle gebouwen in Etterbeek worden afgesloten en zijn enkel bereikbaar via badges.
 • Alle parkings worden afgesloten.
 • De kotstudenten die kunnen, zijn naar huis gestuurd. Diegene die dat niet kunnen staan in contact met de studentenhuisvesting.
 • Het restaurant wordt gesloten. Er zullen geen broodjes meer verdeeld worden.

Campus Jette

 • Toegang tot de gebouwen: een aparte communicatie voor de campus wordt door de faculteit en het UZ uitgewerkt en later meegedeeld.
 • De klinische stages blijven gehandhaafd.
 • Vrijwilligerswerk om het UZ en de zorgsector te ondersteunen wordt sterk aangemoedigd.
 • Studenten in Jette die klinische stages volgen of participeren in het vrijwilligerswerk kunnen uiteraard op hun kot blijven.
 • De kotstudenten die geen activiteit meer op de campus hebben, gaan naar huis; diegene die dat niet kunnen, nemen contact op met de studentenhuisvesting.

Campus Gooik

 • Volg de procedures van de VUB.

Campussen Diest, Anderlecht en Leuven volgen de aanwijzingen van het GO!.

5. Boodschap van de rector 

Beste student,

Weet dat de VUB crisiscel operationeel is en permanent intern afstemt met de faculteiten, onderzoeksgroepen, diensten, het UZ Brussel en andere, en extern met de overheid, de UZ’s en de andere universiteiten. Check daarom elke dag www.vub.be/coronavirus. Stuur al je vragen naar coronavirus@vub.be.

Wij raden je ook ten stelligste aan om je in te schrijven op www.Be-alert.be, zodat je in een noodsituatie meteen verwittigd wordt.

Wat we nu meemaken werkt ontwrichtend en bevreemdend. Het vraagt van ons allen al uitzonderlijke inspanningen, fysiek en mentaal, zowel in onze privésituatie als in onze professionele omgeving.

De ene dag doorstaan we die uitzonderlijke druk en stress al wat beter dan de andere dag. Maar dat aspect delen we. En het is belangrijk dat we elkaar in deze moeilijke tijden samen overeind houden, aanmoedigen, graag zien, telkens opnieuw.

Bescherm vooral goed jezelf en je dierbaren. En vergeet niet: in uitzonderlijke omstandigheden is ook een zekere regelmaat en normaliteit goed. Hou dus dag- en weekendritmes zo goed mogelijk aan. Neem ook rust,  zo af en toe. Want we gaan dit even moeten volhouden, samen.

Sterkte dus aan jou, sterkte aan ons allen. We komen hierdoor, en zullen veel over onszelf en anderen, en crisissen geleerd hebben. Hopelijk vormt dat de doorstart naar een goed onderscheid tussen bijzaak en essentie. 

#WeAreVUB

Caroline Pauwels, rector

De universiteit nam vorige week, in lijn met de richtlijnen van de federale overheid, een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We betreuren dat de maatregelen die we hebben opgelegd aan de studenten die op een VUB-kamer verblijven door sommigen niet of te laks worden nageleefd.

De VUB verplicht studenten om naar huis te gaan. De universiteit gaat tot en met 3 mei volledig digitaal. Er gaan geen lessen en practica meer door op de campussen van de VUB.

VUB-kotstudenten waarvan we vaststellen dat ze de maatregelen niet naleven, kunnen we onderwerpen aan een tuchtprocedure. Er kunnen ook individuele, bewarende maatregelen genomen worden zoals het ontzeggen van de toegang tot je VUB-kamer.

Wat verwachten we van studenten die op een VUB-kamer verblijven maar (tijdelijk) niet naar huis kunnen: deze studenten moeten dit onmiddellijk melden aan huisvesting.housing@vub.be met vermelding van de reden waarom zij niet naar huis kunnen gaan.

We hebben voor de kotstudenten die niet naar huis kunnen een facebookgroep opgericht. Dat forum kan dienen om digitaal met elkaar in contact te blijven, om informatie te delen, om elkaar indien nodig te helpen (bv. om boodschappen te regelen).

Volgende dienstverlening blijft beschikbaar: 

 • Heel wat faciliteiten zijn gesloten maar gaan digitaal en/of kunnen per mail gecontacteerd worden. Voor urgente situaties kunnen jullie het Infopunt mailen. Meer info over de openingsuren van andere faciliteiten en diensten vind je op student.vub.be.
 • Het faculteitssecretariaat van GF is alle weekdagen geopend.
 • Het restaurant en zijn cafetaria is gesloten.

We begrijpen dat studenten met praktische vragen zitten. Het is momenteel ook nog te vroeg om een duidelijk antwoord te kunnen geven over de periode na 3 mei 2020. De universiteiten stemmen dagelijks met de overheid, met elkaar en intern af.

Hou zeker de VUB Coronapagina in de gaten voor updates en antwoorden op veelgestelde vragen. Wij rekenen op jullie medewerking.

De Vrije Universiteit Brussel engageert zich om, in opvolging van de richtlijnen van de federale overheid van 10 maart, de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. Ze benadrukt dat er geen reden tot paniek is en vraagt de medewerking van alle studenten en personeelsleden.

De Vrije Universiteit Brussel blijft open en vrijwaart haar kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek.  Ze stapt over op een andere manier van werken, waarbij zoveel mogelijk ingezet wordt op afstandsonderwijs en telewerken. De ‘Social distancing’ principes gelden als leidraad:

 • We beperken het aantal sociale contacten op de campus.
 • Bij ontmoetingen die alsnog op de campus plaatsvinden, vergroten we de fysieke afstand tussen VUB’ers.

Hieronder volgen concrete maatregelen.

Afstandsonderwijs en onderwijsactiviteiten

 • Colleges van meer dan 50 studenten vervangen we door afstandsonderwijs.
 • Bij colleges van minder dan 50 studenten, kan de docent kiezen: het college live geven of afstandsonderwijs organiseren. In geval van het eerste, verplaatsen we indien nodig college’s naar grotere ruimtes, zodat studenten voldoende afstand kunnen houden van elkaar.
 • Wanneer een stage niet kan plaatsvinden, vervangt de docent ze door een alternatieve opdracht. 
 • Voor de practica zoeken docenten vergelijkbare oplossingen, ook hier volgens het principe van social distancing.
 • De VUB vraagt aan haar studenten om de lessen zo veel mogelijk van thuis of op kot te volgen. Indien dit niet lukt, kunnen studenten de lessen ook in de bibliotheek of het studiebegeleidingscentrum volgen. De plaatsen daar zijn wel beperkt, zodat we telkens voldoende afstand kunnen garanderen. 
 • De maatregelen rond afstandsonderwijs gaan in op maandag 16 maart 2020. Studenten en medewerkers volgen de richtlijnen van hun faculteit.
 • We annuleren het grote onderwijsproject ‘weKONEKT.week', voorafgaand aan de lentevakantie. Het is mogelijk dat sommige lessen van de weKONEKT.week toch zullen plaatsvinden (bij minder dan 50 personen), maar dan op de campussen, zodat extra verplaatsingen niet nodig zijn. Meer info vind je op www.wekonektweek.brussels.
 • Voor de examens die onmiddellijk na de lentevakantie plaatsvinden, zoeken we naar een oplossing. Hierover communiceren we later.

Telewerken en permanentie op de campussen

 • De VUB moedigt telewerk aan waar mogelijk. Medewerkers bespreken dit met hun leidinggevende. 
 • Leidinggevenden geven bij telewerk voorrang aan medewerkers met een precaire gezondheidstoestand: ouderen, zwangere vrouwen, personen met een verlaagd immuunsysteem. 
 • De exploitatiediensten (Infopunt, faculteitssecretariaten, restaurant, ICT, Infra, Marcom, M&O,… ) en labo’s blijven op post om de (digitale) organisatie en continuïteit van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Voor werkzaamheden die niet via telewerk kunnen, passen we de regelgeving toe van afstand houden.
 • Om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gebruik hoeven te maken van het overvolle openbaar vervoer, breiden we de glijdende werkuren uit. Meer info hierover volgt later.
 • We stellen vergaderingen zo veel mogelijk uit of laten ze verlopen via teleconferentie.

Campusfaciliteiten

 • De campusfaciliteiten, zoals het studentenrestaurant, de bibliotheek en het studiebegeleidingscentrum, blijven open. Het aantal beschikbare plaatsen herbekijken we in functie van het vergroten van de fysieke afstand tussen aanwezigen.
 • Het zwembad sluit.
 • Over alle andere sportactiviteiten communiceren we later.

Buitenlandse mobiliteit

 • Studenten en onderzoekers ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. 
 • Buitenlandse studenten of uitwisselingsstudenten die vragen hebben, richten zich naar coronavirus@vub.be.

Evenementen

 • Alle evenementen op de campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek zijn geannuleerd of worden uitgesteld. Gerichte communicatie volgt naar de organisatoren.
 • Aan de organisatoren van activiteiten die niet op de campus doorgaan, raden we aan om deze uit te stellen. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op de zeven criteria die bepaald werden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met de specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.
 • De maatregelen rond evenementen on campus gaan in vanaf donderdag 12 maart 2020 om middermacht.

Twijfel niet bij ziekte

De VUB dringt aan om de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op te volgen. Studenten en medewerkers die ziek zijn of ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis. Mogelijke besmettingen meld je zo snel mogelijk via coronavirus@vub.be.

De VUB volgt de richtlijnen van de overheid voortdurend op en zal indien nodig haar eigen maatregelen bijsturen. Volg daarom dagelijks de stand van zaken via www.vub.be/coronavirus. Je vindt er ook een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ). De studenten moeten ook dagelijks de lessenroosters en de communicatie van hun faculteit raadplegen.

Beste collega’s,

Vooreerst een woord van dank voor de enorme inspanningen die jullie momenteel leveren om onderwijs en werking te digitaliseren. Jullie tonen veel initiatief en leiderschap, dat is fijn om te mogen beleven. Via webinars zullen we docenten in de loop van de week ondersteunen in het optimaal gebruik van online lessen en vervangende opdrachten.  Alle aanpassingen worden via de website vub.be/coronavirus gecommuniceerd. Bekijk deze website regelmatig.

Graag ook even jullie aandacht voor onderstaande informatie over de online tools waarmee de VUB werkt.

Sinds vorige week donderdag is er wereldwijd massaal overgeschakeld naar telewerk, televergaderen en teleonderwijs. Dit heeft een enorme impact op de netwerken en op de verschillende tools die hiervoor bestaan. De voorbije dagen en uren hebben aanbieders dan ook een tandje bijgestoken. Ook voor hen is dit een nieuwe situatie waarvan ze de impact nog niet kunnen voorspellen. 

Net als alle andere bedrijven en instellingen zijn wij afhankelijk van de mogelijkheden van deze aanbieders. De VUB doet momenteel een beroep op:

 • Canvas
 • BigBlueButton (vergaderingen in Canvas) - Premium versie
 • Microsoft (o.a. Skype for Business, Microsoft Teams)
 • Panopto (opnames en streaming). 

Mogen we jullie vragen om geen eigen stappen te ondernemen en zelf met leveranciers af te stemmen? Het staat u als docent natuurlijk vrij om individueel een (gratis) tool te gebruiken. Hou er dan wel rekening mee dat de VUB enkel de VUB-tools ondersteunt.

De implementatie van Microsoft Teams (de opvolger van Skype for Business) binnen VUB was reeds in voorbereiding, maar wordt nu versneld. De eerste Teams sites zijn al actief, Onderwijs en Studentenzaken en DICT werken intensief samen met Microsoft om in de komende dagen Teams VUB-breed uit te rollen.

We willen graag alle personeelsleden vragen om voor vergaderingen en andere activiteiten de opties van Microsoft (Skype for Businees of Teams) of LifeSizeCloud te gebruiken zodat de druk wordt weggehaald van BigBlueButton. We hopen zo  BigBlueButton maximaal te kunnen inzetten voor onderwijs. Voor de ondersteuning van het afstandsonderwijs bekijken we verder of hiervoor ook Microsoft Teams kan ingezet worden.

Naast de initiatieven die de leveranciers nemen wordt de kwaliteit van alle tele-activiteiten natuurlijk ook beïnvloed door factoren in de thuiswerkomgeving. Het wifi-signaal thuis is een belangrijke factor, evenals het gebruik van het thuisnetwerk door huisgenoten (bv. Netflix). Een aantal richtlijnen en “tips en tricks” hierover volgen binnenkort. Aangezien geen enkele leverancier momenteel een stabiel systeem 24/7 kan garanderen, moeten we hier realistisch mee omgaan. We begrijpen dat dit zeer vervelend kan worden voor de docent en de student.

Wij doen zeker ons best en houden jullie steeds op de hoogte. Voor alle vragen kunnen jullie altijd terecht bij onderwijsinnovatie@vub.be en de IT Service Desk helpdesk@vub.be.

Het is een uitzonderlijke, bevreemdende en deels onvoorspelbare situatie voor ons allen, maar met zijn allen kunnen we dit zeker aan.

Belangrijke mededeling in verband met de evolutie van de coronavirus-situatie

Aansluitend aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zal de Vrije Universiteit Brussel volgende bijsturingen doen aan de organisatie van de universiteit en dit met ingang van vrijdag 13 maart 24u00 en tot en met 3 mei 2020. Meer informatie volgt de komende uren.

De universiteit gaat niet dicht maar gaat volledig digitaal: iedereen blijft thuis, tenzij dat onmogelijk anders kan.

Onderwijs

 • Alle lessen vinden uitsluitend digitaal plaats.
 • Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen worden geschorst, ook de practica en WPO.
 • De – 50 regel vervalt.
 • De kotstudenten (nationale en internationale) die kunnen, gaan naar huis. Waar dit niet kan, wordt bekeken welke oplossingen mogelijk zijn.
 • Enige uitzondering betreft die studenten die nodig zijn in zorg en labo’s.


Diensten en dienstverlening

 • De dienstverlening wordt eveneens vanop afstand georganiseerd met de technische mogelijkheden die er zijn (skype, telefoon, mail, …).
 • Het merendeel van de faciliteiten op de campussen worden gesloten: cafés, restaurant, sportfaciliteiten, cultuurfaciliteiten, bibliotheek, studiebegeleidingscentrum, alle ontmoetingsruimten en alle fysieke contactpunten.
 • Telewerk wordt gemaximaliseerd zodat er zo weinig mogelijk verplaatsingen nodig zijn. Waar continuïteit op de campus nodig is, krijgen collega’s met een zwakke gezondheid en ouders van kinderen die niet naar school kunnen voorrang voor telewerk.
 • De diensten die operationaliteit garanderen en hiervoor op de campussen moeten zijn, worden afzonderlijk gecontacteerd en zullen een alternatieve werkvorm organiseren.

 

Onderzoek

 • Het kritisch wetenschappelijk onderzoek in laboratoria wordt verzekerd. De leidinggevende organiseert dit samen met de teams.

 

De VUB heeft beslist om een algemeen mailadres coronavirus@vub.be te lanceren voor alle vragen en meldingen m.b.t. het Coronavirus. Zowel studenten als personeel kunnen op dit mailadres terecht. Eerder vermelde mailadressen komen hierdoor te vervallen, maar zullen wel nog regelmatig gemonitord worden.

Daarnaast besliste de VUB ook om studentikoze activiteiten ten stelligste af te raden. Het gaat dan met name om activiteiten waarbij het besmettingsrisico verhoogd wordt door fysieke contacten , zoals fuiven en cantussen. Andere activiteiten, colleges, werkcolleges, praktische oefeningen en onderzoek gaan tot nader order door maar de situatie kan snel wijzigen. Er wordt wel gevraagd om extra voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt.
 • Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. Pas je gedrag hieraan aan. Laten we elkaar binnen en buiten onze organisatie aanmoedigen om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
 • Probeer lichamelijk contact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus noch een hand.
 • Docenten worden gevraagd om zich voor te bereiden op het aanbieden van afstandsonderwijs en zich te beraden over alternatieve manieren van lesgeven en het geven van practica. Docenten die hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij onderwijsinnovatie@vub.be.
 • We beseffen dat telewerk niet altijd mogelijk is maar moedigen het wel aan. In  sommige gevallen is het echt aan te raden; denk aan collega’s met een precaire gezondheidstoestand, ouderen en zwangere personen, personen met een verlaagd immuunsysteem. Te bespreken met het diensthoofd. Door ervoor te zorgen dat Skypeforbusiness actief/online is, blijf je gemakkelijk in contact met collega's.

De VUB is continu in overleg met de overheid en collega-universiteiten. Het dossier kent een snel wijzigende evolutie. Gelieve de communicatie nauwgezet te volgen.

Blijf voor updates, preventietips en het antwoord op veelgestelde vragen steeds de website www.vub.be/coronavirus volgen.

De lessen aan de VUB gaan door. Studenten dienen mogelijke symptomen goed in de gaten te houden. Coronavirus werd ondertussen bij 2 VUB-studenten vastgesteld.

Twee studenten zijn positief getest op het Coronavirus, maar ze hebben geen ziektesymptomen. Deze studenten zijn momenteel in quarantaine. De lessen gaan tot nader order door. Alle studenten en lesgevers dienen hun medische conditie goed in de gaten te houden. Bij de minste twijfel moeten ze hun arts verwittigen. De VUB volgt de situatie nauwgezet op en neemt de nodige maatregelen.

De 2 positief geteste patiënten hebben het virus opgelopen tijdens een skivakantie naar Italië. De Nederlandse reisleidster van de bus is positief getest op Corona. Naar aanleiding daarvan hebben in totaal vijf studenten zich laten testen. De andere drie zijn negatief getest. 

De positief geteste studenten hebben van maandag 2 maart tot donderdag 5 maart lessen aan de VUB gevolgd. We benadrukken daarom nogmaals dat de studenten en medewerkers de basishygiëne nauwgezet dienen op te volgen en mogelijke symptomen goed in de gaten dienen te houden. Studenten, docenten en ander personeel betrokken bij de positief geteste studenten meten tweemaal daags hun temperatuur. Bij de minste twijfel zullen ze hun arts telefonisch contacteren.

Voor VUB’ers actief in UZ Brussel geldt ziekenhuisprotocol

Alle studenten, academici en medewerkers die in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op.

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen:

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.

Nota bene:

 • Wie niet-beschermd contact had met een patiënt maar geen ziekteverschijnselen heeft, mag komen werken, maar draagt een masker tot twee weken na het laatste contact.
 • Wie als student contact had met een besmet persoon, maar zelf geen ziekteverschijnselen heeft, mag de colleges blijven volgen, maar draagt een masker tot twee weken na het laatste contact.

Informatie over het coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

De richtlijnen van de overheid voor het Coronavirus blijven ongewijzigd na de update deze voormiddag door de minister van volksgezondheid.  Vanuit de VUB worden momenteel dan ook geen bijkomende maatregelen genomen dan deze die reeds eerder van toepassing waren. De Vrije Universiteit Brussel kreeg wel melding van twee studenten dat zij in contact zijn gekomen met een Corona-positief persoon in hun omgeving. De VUB behandelt deze meldingen met ernst. De betrokken studenten blijven conform de richtlijnen van overheidswege thuis de volgende 14 dagen. De VUB benadrukt dat het om een preventieve maatregel gaat. Tot nader orde werd er bij deze studenten zelf geen besmetting met het Coronavirus vastgesteld. De VUB volgt de algemene richtlijnen van de overheid. Momenteel is er geen sprake van om colleges of congressen af te lasten, of zelfs de universiteit te sluiten.

Het corona-virus heeft zich over België verspreid en het is onwaarschijnlijk dat de VUB buiten schot blijft. VUB werkte een procedure uit die - wanneer er een geval van Corona-besmetting wordt vastgesteld - onmiddellijk wordt opgestart in samenspraak met officiële instanties.

Op dit moment blijven de standaard hygiëne -en preventieregels gelden:

 • regelmatig en grondig de handen wassen,
 • hoesten in de elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en die vervolgens weggooien in een afgesloten afvalbak
 • papieren zakdoeken gebruiken om de neus te snuiten,
 • thuisblijven bij ziekte,
 • het gezicht zo weinig mogelijk aanraken met de handen
 • fysiek contact vermijden.
 • lokalen frequent verluchten

Studenten en personeelsleden worden geïnformeerd via deze webpagina: www.vub.be/coronavirus. We vragen ook iedereen om waakzaam te blijven voor symptomen en bij twijfel thuis te blijven en een arts te raadplegen. Al deze maatregelen zijn in lijn met de adviezen van Volksgezondheid en Onderwijs Vlaanderen. 

De VUB herneemt dat wie uit een risicogebied komt of mogelijkerwijze in contact kwam met een besmet persoon gevraagd wordt om waakzaam te zijn en indien nodig een arts te raadplegen. Neem in dat geval direct contact op met de VUB.

Studenten en personeelsleden die in het UZ Brussel werkzaamheden verrichten dienen - wanneer zij uit een risicogebied komen - de preventieve maatregel van 14 dagen thuisblijven in acht te nemen zoals vermeld in de instructies van het UZ Brussel.

Algemene Informatie kun je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Voor reisadvies moet je zijn op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland.

Voor wereldwijde epidemiologische updates van de WHO: Specifieke webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Naar aanleiding van de actuele situatie omtrent het Corona-virus bezorgen we een update van informatie binnen de VUB.  We volgen de situatie op de voet en hanteren de richtlijnen van de minister van volksgezondheid.

 • Er zijn op 2/03/2020 6 nieuwe gevallen vastgesteld en op 3/03/2020 opnieuw 5 gevallen, wat het totaal aantal vaststellingen in België op 13 brengt. Sommigen blijven thuis in quarantaine, anderen werden opgenomen in het ziekenhuis.
 • Europa heeft de risico-inschatting verhoogd van "matig" naar "matig tot hoog".
 • In België zitten we nu in fase 2 van het "corona-noodplan", de overheid focust daarbij op het onder controle houden en indammen van het virus.
 • Fase 2 betekent dat er gevallen van besmetting zijn, maar dat daarvan duidelijk te traceren is wat de herkomst is, dat die gelinkt kunnen worden aan risicogebieden en dat de patiënten afgezonderd worden. Die fase heeft geen bijzondere implicaties voor scholen of universiteiten.
 • De overheid zal nu alles op alles zetten om fase 3 te vermijden. Die fase treedt in als nieuwe besmettingen in België niet meer getraceerd kunnen worden en het dus niet meer te traceren is wie wie besmet heeft. In ‘fase 3’ kan de minister beslissen om scholen te sluiten, het openbaar vervoer stil te leggen of bv. geen publieke manifestaties meer toe te laten. Dat is op dit moment niet aan de orde. ‘Drastische ingrepen zijn niet nodig’, benadrukte minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Er worden momenteel dan ook geen bijkomende maatregelen genomen.

Ter preventie herhalen we de "7 gouden regels":

 1. Was je handen regelmatig en grondig.
 2. Hoest in een papieren zakdoek (en gooi die dan weg), of in je elleboogholte/plooi.
 3. Gebruik een papieren zakdoek.
 4. Blijf thuis als je ziek bent en contacteer je huisarts telefonisch. Vermijd volle wachtzalen.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
 6. Vermijd handen te geven.
 7. Vermijd nauw contact als je ziek bent.

Neem desgevallend ook je laptop dagelijks mee naar huis zodat, indien nodig, thuiswerk kan georganiseerd worden.

De richtlijnen i.v.m. inkomende of uitgaande mobiliteit blijven van toepassing zoals gepubliceerd op www.vub.be/coronavirus.

De World Health Organisation (WHO), De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Sciensano houden rekening met mogelijke toekomstige aanwezigheid van het Coronavirus in België.

Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld bij een medewerker, student of bezoeker van de VUB, voorziet de VUB in een procedure:

 • Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de VUB.
 • Vervolgens wordt de procedure onmiddellijk opgestart in samenspraak met de officiële instanties die de nodige maatregelen zullen organiseren.
 • Alle communicatie verloopt op dat moment uitsluitend via de centrale VUB-kanalen die hieronder vernoemd worden. Alle medewerkers en studenten worden geacht vanaf dan deze kanalen te volgen voor meer informatie:

Preventie blijft de beste maatregel om een infectie te vermijden. VUB raadt aan om te allen tijde de regels van basishygiëne toe te passen. Deze voorzorgsmaatregelen treffen is het enige dat we voorlopig kunnen doen. Mogen wij u vragen deze actief te verspreiden binnen uw entiteit.

 • Regelmatig handen wassen
 • Handen ontsmetten door middel van handgels. Er zijn bijkomende gels aangeschaft door die dienst Preventie en Milieu. Meer info hierover volgt.
 • Papieren zakdoeken gebruiken en meteen na gebruik in een vuilnisemmer gooien
 • Niezen/hoesten weg van anderen
 • Houd er ook rekening mee dat oudere bevolking een hogere risicogroep vormt
 • In geval van ziekte: meteen dokter raadplegen en thuis uitzieken
 • In geval van een kleine verkoudheid raden we bureauwerkers aan om thuis te werken. Neem steeds je laptop mee naar huis.

Verder benadrukt VUB dat medewerkers en studenten die terugkeren uit risicogebieden extra aandachtig moeten zijn voor hun gezondheidstoestand en bij de minste twijfel hun arts moeten raadplegen.

Actuele informatie:

Alle VUB communicatie hierover wordt gecentraliseerd op deze webpagina.

De situatie met het Coronavirus noopt ons tot het nemen van volgende bijkomende maatregelen, welke onmiddellijke ingang kennen:

Zuid-Korea, Iran, Italië (Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia and Trentino-Alto Adige/Südtirol)

 • Uitgaande mobiliteit naar Zuid-Korea, Iran en Italië is niet toegelaten voor studenten en personeel tot nadere berichtgeving.
 • De studenten die momenteel op deze locaties op uitwisseling zijn en personeel dat op missie/training is, kunnen daar blijven.
 • De lokale richtlijnen dienen gevolgd te worden.
 • Er is momenteel geen verplichte terugkeer. De situatie wordt gemonitord en een terugkeer kan alsnog worden aangekondigd in de komende periode.
 • VUB-studenten die op eigen initiatief terugkeren, terugkerend personeel en inkomende studenten en staff dienen waakzaam te zijn en bij koorts een arts te contacteren.  Aan de arts wordt de reisgeschiedenis of contacten met mensen uit getroffen gebieden meegegeven vooraleer naar een wachtzaal of ziekenhuis te gaan, en dit om eventuele verdere besmetting te voorkomen.
 • Bij voorkeur wordt de mobiliteit van inkomende uitwisselingsstudenten/stagiairs en staff uitgesteld.

Algemeen:

 • terugkerende studenten worden gevraagd om contact op te nemen met de exchange coördinator om het beëindigen van de uitwisseling te bespreken evenals de vervolgstappen.
 • het International Relations office (IRMO) stemt af met EPOS voor de beursmodaliteiten van de terugkerende beursstudenten

Het reisverbod naar China voor studenten en personeel beslist op 24 januari blijft van kracht.

Het is belangrijk te benadrukken dat er geen nood is aan paniek in België of aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Er was één geval gemeld in België. Het betreft één van de gerepatrieerde Belgen die op zondag 2 februari uit China waren teruggekeerd. Deze persoon zat echter in quarantaine en werd naar het Sint-Pieters Ziekenhuis in Brussel (een van de referentiecentra in België) gebracht, waar behanding en verzorging werden verleend volgens de procedures die zijn ingesteld.  De persoon in kwestie is ondertussen volledig genezen en terug thuis; er is geen risico op infectie voor anderen. 

De Belgische gezondheidsdienst, de ziekenhuizen en de artsen weten wat ze moeten doen en er gelden strenge procedures. Bovendien zijn de infecties in de meeste gevallen zelfbeperkend (d.w.z. ze ruimen vaak vanzelf op, zelfs zonder behandeling).

Voorzorgsmaatregelen

Handen wassen en afstand houden, dat weet je intussen wel. De VUB volgt alle maatregelen van de overheid. We vragen je hetzelfde te doen, en je goed te informeren over alle wijzigingen. Hier focussen we op enkele concrete richtlijnen voor de VUB.

Click here for all information in English

Samen sterk! De basisregels samengevat

 • Draag een mondmasker. Er is voor iedereen 1 VUB Safety kit.
 • Hou steeds rechts aan en beweeg tegenwijzerzin.
 • 'Naar buiten' heeft voorrang op 'naar binnen', 'naar beneden' op 'naar boven'.
 • Volg de signalisatie en instructies
 • Slechts 1 persoon in de lift.
 • Was je handen en hou afstand.
 • Geef elkaar feedback en meld eventuele onveilige situaties.
 • Ruim op tijd komen is een belangrijke veiligheidsmaatregel
 • Wees voorzichtig onderweg.

 

Voor iedereen


Voorzorgsmaatregelen van de overheid

Sciensano

Voor personeel, diensten en afdelingen


Voorzorgsmaatregelen voor de graduele heropstart van de diensten

Check de hele lijst

Voor docenten bij mondelinge examens


richtlijnen voor de praktische organisatie en het afnemen van mondelinge examens

Praktische tips

Voor studenten


Praktische tips voor studeren en examens in tijden van corona

You can do it!

VUB Safety kit & materiaal: Studenten, kom ruim op tijd!

 • Voor iedereen is er 1 VUB Safety kit met mondmasker en ontsmettingsmateriaal
 • Personeel krijgt het thuis in de bus.
 • Studenten halen het af bij de eerste examenlocatie. Kom ruim op tijd en laat je studentenkaart scannen.
  • Etterbeek: tent aan de Q en U-residence. Week van 25/5 en 2/6: enkel tent.
  • Jette: tent aan studentenrestaurant
  • Museum en Square: inkomhal
 • Diensten krijgen instructies bij goedkeuring van hun veiligheidsdraaiboek door Preventie & Milieu. Facility Services neemt contact met elke CoronaSafe-verantwoordelijke voor praktische implementatie.
 • Iedereen kan gewenste signalisatie downloaden op het MAX-huisstijlplatform.

Volg de signalisatie en hou steeds rechts

 • Hou in gangen, op de paden en op trappen steeds rechts aan.
 • Beweeg tegenwijzerzin in ruimtes.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Vermijd elkaar kruisen bij binnen- en buitengaan. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgen personen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Slechts één persoon tegelijk mag gebruik maken van de lift. Neem dus zo veel mogelijk de trap.
 • Op smalle trappen heeft wie naar beneden komt voorrang

Hou steeds 1,5m afstand

 • Telewerk en digitaal onderwijs blijft de norm.
 • Enkel medewerkers en studenten wiens aanwezigheid noodzakelijk is, mogen naar de campus komen. 
 • Wie toch naar de campus komt, respecteert maximaal social distancing. Ook bij het betreden en verlaten van de ruimte.

Was regelmatig je handen

 • Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
 • Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
 • Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.
 • Maak onmiddellijk melding indien zeep of papier (bijna) op is: infradesk@vub.be
 • Er is een intensieve reiniging van de publieke plaatsen. Diensten houden de eigen werkplek mee proper.
 • Voorzie je eigen water. Waterfonteinen, en mogelijk ook automaten, zijn buiten gebruik.

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker in de VUB-gebouwen tot je aankomst op je werkplek. Daarna gelden de specifieke regels van die werkplek.
 • Dit betekent concreet:
  • Buiten op de campussen:
   • is een mondmasker sterk aangeraden 
   • is een mondmasker verplicht wanneer er veel mensen samen zijn volgens de regels van de overheid.
   • is een mondmasker verplicht voor stewards.
  • Binnen VUB-gebouwen:
   • is een mondmasker verplicht aan loketten en in publiek toegankelijke ruimtes.
   • is een mondmasker verplicht op de examen- en werkplek als specifieke instructies dat voorschrijven.
   • mag je bij afwezigheid van specifieke instructies je masker afnemen:
    • op een schiftelijk examen, indien iedereen heeft plaatsgenomen én de zaalverantwoordelijke er expliciet toelating voor geeft.
    • op een mondeling examen, indien er voldoende bescherming is via plexiglas.
    • op een vaste werkplek.

Hoe je mondmasker aandoen?

 1. Ontsmet of was je handen
 2. Neem het masker vast bij de elastieken.
 3. Trek de elastieken over je oren.
 4. Zorg dat het masker je neus, mond en kin bedekt. Max. 8 uur dragen.
 5. Vermijd aanraking, doe je dat toch, was of ontsmet je handen dan opnieuw.

Hoe je mondmasker uitdoen?

 1. Plaats je kin naar voren.
 2. Neem het masker vast bij de  elastieken, verwijder van je gezicht en raak de voorkant niet aan.
 3. Leg het masker met de vuile zijde naar beneden in een afwasbaar bakje totdat het mee kan in de wasmachine op 60° C.
 4. Of was het masker meteen op 60° C  (max. 50 wasbeurten).
 5. Was je handen opnieuw met water en zeep.

Aarzel niet

 • Ben je ziek? Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het Coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een Corona-patiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle Coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

Pas je gedrag aan

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en de volgende preventie- en hygiëneregels na te leven:

Preventie- en hygiëneregels

 • Probeer lichaamscontact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus of een hand;
 • Was regelmatig en grondig je handen;
 • Moet je hoesten, doe dit dan in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak;
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten;
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Verlucht lokalen op regelmatige basis;
 • Blijf thuis bij ziekte;

CAMPUSFACILITEITEN

Wat is er al open? Wat nog niet? Waar vind ik meer info over hoe alles zal verlopen?

Click here for all information in English

Diensten en campusfaciliteiten Etterbeek Jette
StudiebegeleidingStudiebegeleiding voorziet vanaf 25 mei terug dienstverlening voor de studenten op de campus. Studiebegeleiding is bereikbaar via begeleiding@vub.be en telefonisch via 02 629 23 06.
Plan een afspraak via de studentenwebsite met een
Studietrajectbegeleider, Studiebegeleider of Studentenpsycholoog.
Studiebegeleiding voorziet vanaf 25 mei terug dienstverlening voor de studenten op de campus. Studiebegeleiding is bereikbaar begeleiding@vub.be en telefonisch via 02 629 23 06.
Plan een afspraak via de studentenwebsite met een
Studietrajectbegeleider, Studiebegeleider of Studentenpsycholoog.
ATOM Contacteer de faculteit PE via facpe@vub.be
PostbedelingDe postbedeling voor VUB-entiteiten start terug op. Wil je ervan gebruikmaken? Stuur een mail naar danny.van.den.bosch@vub.be.De postbedeling voor VUB-entiteiten start terug op. Wil je ervan gebruikmaken? Stuur een mail naar danny.van.den.bosch@vub.be.
Bibliotheek De Centrale Bibliotheek en de Medische Bibliotheek zijn gesloten, ze zijn per mail bereikbaar via info@biblio.vub.ac.be
De uitleentermijn voor alle uitgeleende boeken wordt verlengd tot 5 juni. Er worden geen boetes aangerekend voor boeken die tijdens deze uitzonderlijke sluitingsperiode moesten worden binnengebracht.
Bekijk hier de FAQ van de bibliotheek.
De Centrale Bibliotheek en de Medische Bibliotheek zijn gesloten, ze zijn per mail bereikbaar via info@biblio.vub.ac.be
De uitleentermijn voor alle uitgeleende boeken wordt verlengd tot 5 juni. Er worden geen boetes aangerekend voor boeken die tijdens deze uitzonderlijke sluitingsperiode moesten worden binnengebracht.
Bekijk hier de FAQ van de bibliotheek.
CAW BrusselNeem contact op met het onthaal in Etterbeek
Buiten de kantooruren kan je terecht bij Tele-Onthaal
Neem contact op met het onthaal in Jette
Buiten de kantooruren kan je terecht bij Tele-Onthaal
Researcher Training & Development Office Het Researcher Training & Development Office is beschikbaar via rtdo@vub.be
Computerlokalen De computerlokalen zijn gesloten De computerlokalen zijn gesloten
Crazy Copy Center Crazy Copy Center is op werkdagen elke voormiddag geopend van 9u tot 12u. Ze organiseren ook een digitale dienstverlening met afhaal- en verzendingsmogelijkheid. Neem contact op via crazycopy@vub.ac.be of kijk op de facebookpagina.
Huisvesting Studentenhuisvesting is per mail beschikbaar via huisvesting.housing@vub.be. Je kan hen telefonisch bereiken op 02 629 28 31 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30. Vanaf 25 mei ook dienstverlening op afspraak mogelijk (via telefoon of mail).
Na 16u30 neem je voor dringende zaken contact op met de conciërge van je gebouw. Na 23u00 neem je voor dringende zaken contact op met de bewaking
Studentenhuisvesting is per mail beschikbaar via huisvesting.housing@vub.be Je kan hen telefonisch bereiken op 02 629 28 31 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30.
Na 16u30 neem je voor dringende zaken contact op met de conciërge van je gebouw. Na 23u00 neem je voor dringende zaken contact op met de bewaking
Infopunt Studenten Het Infopunt Studenten opent vanaf 18 mei en is vanaf dan ook telefonisch bereikbaar via 02 629 20 10. Het blijft beschikbaar via info@vub.be en Facebook Het Infopunt Studenten opent vanaf 18 mei en is vanaf dan ook telefonisch bereikbaar via 02 629 20 10. Het blijft beschikbaar via info@vub.be en Facebook
ING Bank ING bank op de campus in Etterbeek is gesloten, je kan er wel geld afhalen.
International Relations Office IRMO is beschikbaar via international.relations@vub.be en 02 614 81 01. Je kan via telefoon of mail een afspraak maken (Teams/Skype). IRMO is beschikbaar via international.relations@vub.be en 02 614 81 01. Je kan via telefoon of mail een afspraak maken (Teams/Skype).
Studentenjobs Studentenjobs is beschikbaar via studentenjob@vub.be Studentenjobs is beschikbaar via studentenjob@vub.be
Onderwijs- en Studentenadministratie OWSA is beschikbaar via studentenadministratie@vub.be OWSA is beschikbaar via studentenadministratie@vub.be
Studentenstatuut & Studiefinanciering Studentenstatuut & Studiefinanciering is vanaf 18 mei opnieuw aanwezig op de campus. Afspraken op de campus zijn mogelijk van dinsdag tot en met vrijdag van 11u tot 12.30u en van 13u tot 15u. Ook online afspraken blijven mogelijk. Maak hier een afspraak.
Studentenstatuut & Studiefinanciering blijft ook beschikbaar via studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be.
Studentenstatuut & Studiefinanciering is beschikbaar via online afspraken. Maak hier een afspraak.
Ze blijven ook bereikbaar via studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be.
Groepspraktijk artsen De groepspraktijk is opnieuw open. Maak een afspraak via 02 897 19 50. Er zijn een aantal richtlijnen om de veiligheid voor iedereen te bewaken. Bekijk de info op de website van groepspraktijk Patio
Standaard Student Shop De Standaard Student Shop is opnieuw open met beperkte openingsuren. Er gelden ook richtlijnen om de veiligheid voor iedereen te bewaken.
CafetariaDe Cafetaria heropent op 25 mei met een beperkt assortiment. Volg de ter plekke aangeduidde richtlijnen en circulatie. Gebruik de ingang aan de zijkant van de cafetaria als toegang, de hoofdingang op de esplanade is alleen een uitgang. De cafetaria is open van maandag tot vrijdag, van 7u30 tot 15u45. Graag bestellen voor je hele dienst? Plaats je bestelling voor 10 u via dit formulier. Afhalen kan aan de broodjestoog tot 13u
Enkel take away mogelijk.

Waar kan ik dan wel eten?
- Op je eigen werkplek of in de lunchruimte binnen je dienst. Hou wel rekening met de regels van jouw dienst hierrond
- Buiten in de open lucht
- In de wacht- en rustruimte in de tent te Etterbeek achter aula Q (7u30 – 18u – beperkte capaciteit)
De Cafetaria heropent op 2 juni met een beperkt assortiment. Volg de ter plekke aangeduidde richtlijnen en circulatie. De cafetaris open van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 17u. Graag bestellen voor de hele dienst? Plaats je bestelling voor 9u30 via dit formulier
Enkel take away mogelijk.

Waar kan ik dan wel eten?
- Op je eigen werkplek of in de lunchruimte binnen je dienst. Hou wel rekening met de regels van jouw dienst hierrond
- Buiten in de open lucht
- In de wacht- en rustruimte in de tent te Jette, naast het agoragebouw
Bar Pilar Bar Pilar blijft voorlopig gesloten
Complex Complex blijft voorlopig gesloten
Bocadillo Bocadillo blijft voorlopig gesloten
OpinioOpinio biedt vanaf 25 mei take away koffie aan vanaf 10u. De verbruiksruimte is niet toegankelijk.

Waar kan ik dan wel eten?
- Op je eigen werkplek of in de lunchruimte binnen je dienst. Hou wel rekening met de regels van jouw dienst hierrond
- Buiten in de open lucht
- In de wacht- en rustruimte in de tent te Etterbeek achter aula Q (7u30 – 18u – beperkte capaciteit)
Vroom VroomDe Vroom vroom koffietruck is niet aanwezig op de campus.
Kinetiek Kinetiek is opnieuw open. Meer info over afspraken en de richtlijnen om de veiligheid te bewaken vind je via de website
SportdienstDe Sportdienst, Basic Fit en zwembad zijn gesloten.
Naar aanleiding van de versoepelingen van de overheid mogen de vaste atletiekclubs met huurovereenkomst wel opnieuw sporten op de atletiekpiste conform de overheidsrichtlijnen:
- de veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden
- er moet een coach aanwezig zijn
- de groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen
- alle maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

De atletiekpiste is dus (nog) niet geopend voor individuele joggers.
Dilemma Dilemma is open - enkel op afspraak. Bellen kan op 02/629.23.40 Dilemma is open - enkel op afspraak. Bellen kan op 02/629.23.40
ACTO ACTO is bereikbaar via acto@vub.be en 02/629.10.68 ACTO is bereikbaar via acto@vub.be en 02/629.10.68
ICT Helpdesk ICT Helpdesk is bereikbaar via:
helpdesk@vub.be
02/629.37.37
>>>Naar het VUB Service Portaal
ICT Helpdesk is bereikbaar via:
helpdesk@vub.be
02/629.37.37
>>>Naar het VUB Service Portaal
Kinderdagverblijven Het kinderdagverblijf in Etterbeek blijft open volgens de richtlijnen van Kind & Gezin Het kinderdagverblijf in Jette blijft open volgens de richtlijnen van Kind & Gezin
Centraal magazijnHet centraal magazijn (F0, ingang straatzijde naast rotule 5) is open op weekdagen van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. Goederen en post worden in ontvangst genomen en gesorteerd, maar er is geen interne postbedeling momenteel. Je kan post komen ophalen. Verbruiksmateriaal voor labo's blijft beschikbaar.
Dienst toegangscontroleDienst toegangscontrole (gebouw E, rotule 4, niveau Esplanade - tegenover studentenrestaurant) is geopend op:
- Maandag en woensdag van 8u tot 15u
- Dinsdag en donderdag van 8u tot 10u en van u tot 14u30.
- Vrijdag van 12u tot 14u30.
Technische dienst Beperkte dienstverlening
Bewaking De bewaking blijft 24/24 beschikbaar in gebouw X4 aan ingang 6. Ze zijn bereikbaar via bewaking@vub.be en via 02/629.21.76 De bewaking blijft 24/24 beschikbaar naast de Dienst Huisvesting Jette. Je kan hen bereiken via bewakjet@vub.ac.been via 02/477.41.41
Ik ben te vroeg voor mijn examen. Waar kan ik terecht?De deuren van het examen openen zodra de docent of examentoezichthouder gearriveerd is (ten laatste 30 minuten voor aanvang van het examen). Indien je vroeger bent, kan je niet wachten of studeren binnen in de examengebouwen. Wacht buiten op de campus met voldoende afstand van je medestudenten of gebruik de voorziene wacht- en rustruimte (opgelet: gelimiteerde capaciteit). Deze ruimte bevindt zich in de tent (achter aula Q - open van 7u30 tot 18u).De deuren van het examen openen zodra de docent of examentoezichthouder gearriveerd is (ten laatste 30 minuten voor aanvang van het examen). Indien je vroeger bent, kan je niet wachten of studeren binnen in de examengebouwen. Wacht buiten op de campus met voldoende afstand van je medestudenten of gebruik de voorziene wacht- en rustruimte (opgelet: gelimiteerde capaciteit). Deze ruimte bevindt zich in de tent (naast het agoragebouw ).
Distrubutiepunten VUB safety kitsJe kan je VUB safety kit ophalen in de tent of U-residence. Deze zijn geopend van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. Gesloten op pinkstermaandag.
Faculteitssecretariaten
ES Het faculteitssecretariaat ES is enkel bereikbaar via faces@vub.be - vraag gerust een Skype-gesprek aan!
GF Het faculteitssecretariaat GF is enkel bereikbaar via secretariaat@gf.vub.ac.be
MILO
(lerarenopleiding)
Het secretariaat van MILO is gesloten maar alle medewerkers blijven bereikbaar via lerarenopleiding@vub.be of telefonisch.
Etterbeek: 02/614.87.87
Anderlecht: 0471/76.08.63
Diest en Leuven: 0471/76.08.83
>>> Maak een afspraak
IR Het faculteitssecretariaat IR is bereikbaar via secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be of telefonisch op 02/629.29.01
LK Het faculteitssecretariaat LK heropent in lokaal 2L202. Ze blijven ook via faclk@vub.be of Facebook beschikbaar.
>>> Chat via Facebook
LW Het faculteitssecretariaat LW is via faclw@vub.ac.be of telefonisch op 02 629 39 05 beschikbaar. De balie in lokaal C.5.403 is geopend tussen 10u en 15u.
PE Het faculteitssecretariaat PE is enkel beschikbaar via facpe@vub.be 
RC Het faculteitssecretariaat RC is enkel beschikbaar via faculteit.rechten@vub.ac.be. Het is mogelijk een afspraak te maken: mail hiervoor naar het faculteitssecretariaat.
WE Het faculteitssecretariaat WE is bereikbaar via facwe@vub.be of telefonisch op 02/629.12.95

Externe examenlocaties

Om maximaal social distancing te kunnen garanderen, zullen sommige examens van de eerste zittijd plaatsvinden op inspirerende locaties in de stad.

Kunst en Geschiedenis Museum


Cinquantenaire in het Jubelpark

Check de locatie

Square


Kunstberg bij Centraal Station

Check de locatie

Studeren en examens in tijden van Corona

Click here for all information in English

Naar aanleiding van de huidige uitzonderlijke corona-omstandigheden schakelde de VUB over op digitaal onderwijs. Ook de examens worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Toch is het voor sommige examens vereist om terug naar de campus te gaan. Scroll verder voor meer informatie over de studie- en examenorganisatie.

Op kot

Angstig, eenzaam of in de war?

Contacteer Jelle, de VUB-kotcoach

WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

Het is niet eenvoudig werken in deze omstandigheden. De VUB dankt al haar medewerkers voor hun inzet en veerkracht.

Click here for all information in English

Info voor docenten


Staff.vub.be - Onderwijs- en Studentenzaken

Examens

Info voor onderzoekers


Sharepoint Research & Data Management

Blijven onderzoeken

Info voor alle medewerkers


WeAreVUB Staff

Blijf up-to-date

Welzijn en gezondheid


Tips. Overzicht dienstverlening. Nood aan een gesprek?

Zoek steun

Mondelinge 'face-to-face' examens


Voor docenten en medewerkers

Richtlijnen & tips

Schriftelijke examens op de campus


Voor docenten en medewerkers

Richtlijnen & tips

Online examens


Voor docenten en medewerkers

Helpdesk

Gezocht: examenstewards

Stel je kandidaat

Alles over

De examenlocaties

FAQ

Click here for all information in English.

Heb je vragen over de geleidelijke terugkeer naar de campus? Je vindt alvast de basisregels onder de tab ‘Voorzorgsmaatregelen’ van deze site. Raadpleeg zeker ook de updates.  

Hieronder vind je antwoorden op specifiekere veelgestelde vragen (FAQ). Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar backtocampus@vub.be. En als er volgens jou bepaalde informatie of maatregelen ontbreekt, laat het ons weten via het online webformulier!

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het Coronavirus.

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te raadplegen. We raden aan sociale contacten te vermijden.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging mee te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd.

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen naar backtocampus@vub.be. Jouw email zal meteen opgevolgd worden.

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via backtocampus@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld. In dit geval vul je je ziektedagen in op TEO (als medewerker) of meld je je ziekte bij het faculteitssecretariaat (als student). In geval van overmacht kan je als student vragen het examen te verplaatsen.

 • je een student of medewerker van de VUB bent en je vermoedt dat je besmet bent met het coronavirus; 

 • je een student of medewerker van de VUB bent en in contact kwam met een coronapatiënt;

 • je in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, dan bel je het nummer 1710. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig.

Je kunt ook contact opnemen met de universitaire groepspraktijk van de VUB voor een telefonische consultatie via 0032 2 897 19 50.   

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Voor wie in Brussel vastzit is het nieuwe nummer 1710 te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

Als je een student bent, dan wordt jouw mail doorgestuurd naar het Infopunt. Ben je een medewerker, dan behandelt M&O jouw mail. Indien nodig dispatcht de eerstelijnscentrale jouw mail naar andere betrokken diensten (bijvoorbeeld infrastructuur). 

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk. 

Bij melding van besmetting volgt de VUB de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarin de te volgen stappen staan bij (mogelijke) besmetting.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Wie besmet is geweest, mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard. 

Vermijd contact met je collega. Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn). Zeg het op tijd als je je niet goed voelt, laat dat op tijd weten aan de VUB via backtocampus@vub.be en bel naar je huisarts. 

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen tegen het virus, aangeraden door de federale overheidsdienst Volksgezondheid van tel. Die voorzorgsmaatregelen vind je hier

Zit je op kot en heb je symptomen van een luchtweginfectie? Zonder je dan af in je eigen kamer en maak geen of zo weinig mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op kot. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts en vraag of je getest kan worden. Geef aan dat dit belangrijk is omdat je op kot zit met heel wat andere personen. In afwachting van de test, isoleer je je zoveel mogelijk van je huisgenoten en blijf je op je kamer – je gaat niet wandelen of naar de winkel.

Indien je positief test: Breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via backtocampus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. De dienst Huisvesting neemt de nodige maatregelen om een thuisisolatie binnen de studentenkamers te organiseren. Zij nemen hiervoor zo snel mogelijk met jou en je kotgenoten contact op. Volg deze maatregelen nauwgezet op!

Indien je negatief test: geen verdere actie te ondernemen.

Indien een test momenteel niet mogelijk is, om welke reden dan ook: Breng de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. We hanteren in dit geval veiligheidshalve de maatregelen

Het is op dit moment van overheidshalve niet toegelaten om te pendelen tussen je kot en je thuisadres, ook niet wanneer je ziek wordt. Eventueel kan er wel bekeken worden of je elders in afzondering kan gaan als jouw familie of omgeving deze mogelijkheid kan aanbieden, bijvoorbeeld in een leegstaande woning, appartement of studio zonder gedeelde voorzieningen.  

Vragen rond toegang tot gebouwen en infrastructuur

Uitgebreide info over toegang en openingsuren van diensten en gebouwen op de campussen vind je vooral onder de tab 'Campusfaciliteiten' van deze dienst.

Voor wie op de campus moet zijn, gelden volgende richtlijnen: 

 1. Volg de signalisatie
 2. Hou steeds rechts aan
 3. Slechts 1 persoon in de liften
 4. Op smalle trappen, geef voorrang aan wie daalt
 5. Draag een mondmasker in de VUB-gebouwen tot je aankomt op de plek van je bestemming. Daarna gelden de specifieke regels van die plek. 

Voor wie op een VUB-studentenkamer verblijft, gelden volgende richtlijnen: 

 • Meld je verblijf via huisvesting.housing@vub.be.
 • Kies 1 woonplaats waar je voltijds verblijft. Pendel niet heen en weer tussen thuis en kot zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.
 • Studenten die terugkeren uit het buitenland moeten gedurende 14 dagen in thuisisolatie, ze volgen hierbij de richtlijnen op www.info-coronavirus.be.
 • Hou steeds minstens 1,5 meter afstand van personen buiten je unit.
 • Elke VUB-unit wordt beschouwd als één sociale bubbel/huishouden. Daarbinnen kan de verplichting van social distancing worden losgelaten. Alle andere hygiënemaatregelen blijven binnen de unit ten allen tijde gelden.
 • Organiseer geen samenkomsten of activiteiten op kot of op de campus.
 • Nodig geen bezoekers buiten je unit uit in de studentenhuizen: niet op je kamer, noch in de gemeenschappelijke ruimtes van je unit of van het studentenhuis (tuin, passerellen, recreatieruimte, …) aangezien de oppervlakte van de unit het niet toelaat om de vereiste social distancing ten opzichte van bezoekers te garanderen. Onder bezoekers verstaan we al wie niet in dezelfde unit verblijft.
 • Studenten uit eenzelfde unit kunnen in de buitenlucht op campus of extern wel afspreken met éénzelfde groep van 4 andere personen.
 • Overnacht niet met meer dan één persoon op je kamer of studio. Als je een tweepersoonsflat huurt kan je hier met je vaste medehuurder verblijven.
 • Zorg voor goede verluchting van de ruimtes. Zet regelmatig de ramen open.
 • Deel geen servies, kookgerei of andere objecten. Was deze na gebruik met heet water en afwasmiddel af.
 • Zorg voor een goede hygiëne en netheid op kot: was je handen, zet de vuilzakken buiten, reinig klinken en oppervlakken in de gemeenschappelijke ruimtes na gebruik, … Gebruik bij voorkeur een oplossing met 1% javel (1 el javel in 1 liter water) of een poetsproduct op basis van javel. Voorzie zelf deze bijkomende onderhoudsproducten.
 • Krijg je symptomen zoals koorts, hoesten, loopneus of ademhalingsproblemen, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de UGP groepspraktijk. Zonder jezelf af en contacteer meteen Studentenhuisvesting als het vermoedelijk om een coronabesmetting gaat. Studentenhuisvesting brengt je unit-genoten op de hoogte en communiceert de nodige richtlijnen.

Vragen rond mobiliteit

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond pendelen en reizen, van en naar de VUB.

Jazeker, maar enkel mét inachtneming van de instructies van de vervoersmaatschappijen. Dat betekent dat je mondmaskers gebruikt in stations, bussen en trams, en op perrons en bij haltes. Hou afstand waar mogelijk.  

Carpoolen kan, maar de minimale afstand van 1,5 meter moet ook in het voertuig gerespecteerd worden. Het aantal personen dat samen kan reizen, varieert dus naargelang het type voertuig. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

 

Nee. Fietsen en wandelen gebeuren grotendeels in open lucht, waar het risico op besmetting veel minder groot is.  Zorg er wel voor voldoende afstand van andere weggebruikers te houden.

 

VUB beslist om geplande bezoeken van studenten uit het buitenland voor stages, uitwisselingsprogramma’s, infodagen en bezoeken m.b.t. tot activiteiten aan de VUB op te schorten tot nader bericht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor studenten die een uitwisseling of stage gepland hebben naar de VUB wordt aangeraden om contact op te nemen met hun exchange coördinator/stagebegeleider in hun thuisuniversiteit en die aan de VUB om een alternatief te bespreken. De VUB International Relations office kan ook verder advies geven m.b.t. uitwisselingsprogramma’s en stages voor studenten aan VUB.

Aangezien internationale reizen extra risico's met zich meebrengen voor de reizigers en degenen met wie ze in contact komen, is beslist om bezoeken uit het buitenland uit te stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Buitenlandse inkomende delegaties worden uitgesteld tot en met 13 september 2020. Die maatregel kan daarna verlengd worden. Buitenlandse juryleden bij doctoraatsverdedigingen nemen deel per videoconference.

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten. 

De quarantaine geldt ook voor studenten die terugkeren uit of pendelen vanuit de buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk om examens bij te wonen. Die studenten dienen een attest aan te vragen bij Infopunt Studenten.

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten, ook niet voor het werk. Telewerken is wel toegelaten.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor studenten?

Studenten moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan studenten ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moeten terugkerende VUB-studenten uit het buitenland in quarantaine?’

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor personeelsleden?

Personeelsleden moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moet terugkerend VUB-personeel uit het buitenland in quarantaine?’

Nee. De VUB laat geen internationale reizen toe voor zowel haar studenten als haar medewerkers tot en met 13 september, waarna deze regel verlengd kan worden.

Nee. De VUB laat geen internationale reizen toe voor zowel haar medewerkers als haar studenten tot en met 13 september, waarna deze regel verlengd kan worden.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor inkomende internationale studenten:

VLIR-UOS

Omwille van de ontrading om nog te reizen, worden ICP-studenten afgeraden om naar huis terug te keren. In geval van een vervroegde terugkeer dient de student alle kosten te dragen en dienen de programma coördinatoren ingelicht te worden. Dit laatste is in lijn met de modaliteiten in het beurscontract.

De beurs voor masterstudenten is een maandelijkse lump sum voor in het total 12 (éénjarige) of 24 (tweejarig programma) maanden. Het bedrag wordt betaald ongeacht het moment van afstuderen. De beursgerechtigden behouden het maandelijks beursgeld, ook wanneer niet in België, om flexibiliteit in te bouwen. De beurs wordt niet opgeschort bij een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. De beurs wordt ook niet verlengd. 

China Scholarship Council

Studenten met een CSC-beurs die vervroegd naar huis wensen terug te keren, nemen contact op met de Chinese ambassade in België. Beursmodaliteiten zullen case-by-case worden bekeken. Volgens de algemene richtlijnen hebben studenten recht op één returnticket voor hun verblijf aan VUB.

Erasmus scholarship

Erasmus studenten aan VUB ontvangen hun beurs van de thuisinstelling. Bij een vervroegde terugkeer, contacteer de thuisinstelling voor informatie over de beursmodaliteiten.

Master Mind Scholarship

Er is nog geen informatie beschikbaar.

Andere beurssystemen

Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren zelf af met hun beursinstantie.

Volgende regels zijn van toepassing bij overmacht n.a.v. het Coronavirus voor VUB studenten met een Erasmus+ beurs. Gelieve deze informatie goed door te nemen. Om recht te maken op een vergoeding voor extra kosten of de volledige Erasmusbeurs, dien je een ondertekende verklaring op eer te bezorgen via exchange.outgoing@vub.be. Je ontvangt dit document eind april via mail.

1. Studenten die niet op uitwisseling konden vertrekken
 
a. Dit geldt enkel voor studenten wiens uitwisseling geannuleerd werd omwille van het Coronavirus of die niet meer naar het buitenland mochten vertrekken omwille van het Coronavirus.

b. Indien je kosten gemaakt heb die je niet (gedeeltelijk) kan terugvorderen via een verzekering en/of als je tickets of contracten niet kan annuleren, kan je een aanvraag indienen om deze kosten via je beurs terug te krijgen. Lever hiervoor de nodige bewijzen aan die aantonen dat je deze kosten gemaakt hebt en niet kan recupereren.

2. Studenten die vroegtijdig teruggekeerd zijn naar huis

a. Studenten die omwille van het Coronavirus vroegtijdig naar huis zijn teruggekeerd ontvangen een beurs voor de effectieve periode van het verblijf in het buitenland.

b. Studenten die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen, ontvangen het volledige beursbedrag vastgelegd in het beurscontract:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten op afstand bij de gastinstelling.

ii. De student heeft kosten die rechtstreeks en exclusief gekoppeld zijn aan het geannuleerde verblijf (verdere huur van accommodatie bv.) en die niet gerecupereerd kunnen worden en kan hiervan bewijzen aanleveren.

3. Studenten waarvan de activiteiten zijn stopgezet, maar die ter plaatse zijn gebleven

a. Studenten ontvangen een beurs voor de periode waarin onderwijs- of stageactiviteiten plaatsvonden.

b. De beurs wordt uitbetaald voor de voorziene periode indien:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten georganiseerd door de gastinstelling.

ii. De student was verplicht om ter plaatse te blijven als gevolg van overheidsmaatregelen (in/uitreisverbod).

c. Studenten die na de uitwisselingsperiode niet naar huis geraken omwille van overheidsmaatregelen (in het gastland of thuisland) kunnen een aanvraag indienen om voor de bijkomende periode financiële ondersteuning te ontvangen.

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Indien u als organisator zelf een event/annulatie- verzekering zou hebben afgesloten, raden wij aan met de verzekeraar contact op te nemen. De kans is echter klein dat er dekking zal zijn in geval van een pandemie.

Neem bij annulatie van een event als organisator contact op met de ingeschreven deelnemers, leveranciers en andere contractspartijen.

Wanneer evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald (tenzij het event verplaatst wordt en de deelnemer akkoord gaat met het behoud van de inschrijvingsgelden door de organisator). Schadevergoedingen, zoals gemaakte hotelkosten, transport, etc kunnen echter niet teruggevorderd worden door de deelnemers, aangezien de overheid evenementen sinds 13 maart uitdrukkelijk verbiedt en er dus sprake is van overmacht. Wij raden echter aan steeds de contracten zelf erop na te lezen, aangezien situaties van overmacht contractueel kunnen worden uitgebreid/beperkt/...

Ook zullen er financiële regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er eventueel kosten dienen betaald te worden. Leveranciers moeten het bewijs kunnen leveren van de door hen reeds gemaakte kosten (gemaakt voor de overmachtssituatie, 13 maart 2020). Enkel deze kosten zullen door de organisator betaald moeten worden. Ook hier kunnen er geen schadevergoedingen geëist worden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst aangezien er overmacht in het spel is (opnieuw, lees contract na op eventuele overmachtsclausules).

We raden echter aan om evenementen eerder uit te stellen (naar een later nog te bepalen datum) dan af te stellen.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Wat als ik voel dat de situatie rond corona wat teveel begint te wegen op mij?

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Je voelt je verward en angstig door de situatie rond het coronavirus? Als student kan je met je zorgen terecht bij de studentenpsychologen van de VUB. Via de studentenwebsite kan je een afspraak inplannen met een studentenpsycholoog. Bij het maken van jouw afspraak kan je via de online afsprakentool jouw voorkeur van contactwijze aanduiden.

Dezelfde werkwijze geldt trouwens ook voor afspraken met een studietrajectbegeleider of studiebegeleider. Ben je reeds in begeleiding, dan kan je jouw begeleider contacteren via mail of online afsprakentool.

Vragen rond evenementen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond VUB-evenementen.

De VUB plooit t.e.m. het einde van de lentevakantie terug op haar kerntaken: onderwijs en onderzoek. Noodzakelijke evenementen binnen dit kader kunnen plaatsvinden. 

Alle andere sociale evenementen voor 3 mei zoals Doctor HonorisCausa, de Infodagen of WeKonekt stellen we uit. Ook studentikoze activiteiten of evenementen van externe partners op onze campus gaan niet door. 

Alle evenementen die niet rechtstreeks met onderwijs of onderzoek te maken hebben, zijn geannuleerd of uitgesteld tot na 3 mei.

Had je je ingeschreven voor een evenement? Dan zal de organisator van het evenement je per mail contacteren om de annulering te bevestigen. Bij twijfel contacteer je de organisator van het evenement.

Op basis van welke criteria beslist de VUB om een evenement al dan niet te laten doorgaan?

De VUB besliste om campusevenementen die niet gerelateerd zijn aan onderzoek of onderwijs, te annuleren. Evenementen die niet plaatsvinden op de campus, gaan mogelijks wel door. Het is aan de organisator van het evenement om de richtlijnen van de federale overheid te volgen, alsook die van Brussel.

Ik ben (internationaal) doctoraatsstudent en moet een publieke doctoraatsverdediging afleggen. Kan die nog doorgaan?

Alle  doctoraatsverdedigingen die gepland zijn voor 3 juli 2020, dienen digitaal te gebeuren of worden uitgesteld. Wel vinden de verdedigingen omwille van de huidige uitzonderlijke maatregelen nu ook komende zomet plaats.

Meer informatie over de COVID-maatregelen met betrekking tot de doctoraatsverdedigingen vind je hier.

 De VUB heeft beslist om alle niet-digitale studentenactiviteiten (TD’s, cantussen, repetities, vergaderingen…) tot en met vrijdag 3 juli op te schorten. Dit betekent dat de VUB geen faciliteiten (leslokalen, kringlokalen…) meer ter beschikking zal stellen voor het organiseren van niet-digitale activiteiten.  

Vragen rond de organisatie van de examens

Hieronder vind je de veelgestelde vragen rond de organisatie van de examens.

Alle info rond de organisatie van de examens als docent vind je hier.

Alle info rond de organisatie van de examens vijfde je onder de tab 'Voor studenten'. 

Gezien de huidige situatie kan de gebruikelijke massablok helaas niet doorgaan. Maar je kan wel samen studeren op afstand! Zo kun je zelf een virtuelestudeerplek maken, bijvoorbeeld. Er bestaat ook een massablokgroep op Facebook. En voor wie het echt onmogelijk is thuis te studeren, wordt een beperkt aantal plaatsen vrijgemaakt op de campus. Alle info vind je hier.

Op de campussen van de VUB zijn voor de examenperiode een aantal distributiepunten voor mondmaskers opgezet. Die zijn toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8u tot 18u. Op maandag 1 juni (pinkstermaandag) zijn de distributiepunten gesloten.

Vragen rond het coronavirus

Op de site van Sciensano vind je de meeste antwoorden op je vragen over het coronavirus. Hieronder vind je acties van de VUB met betrekking tot het virus.

We hebben er direct bij het begin van de crisis voor gezorgd dat het welzijn van proefdieren niet lijdt onder deze epidemie. De wetgeving voor het dierenwelzijn kon zonder onderbreking worden nageleefd. Momenteel zijn er door de crisis geen onderzoeksprojecten gestopt, maar wel vertraagd. In vergelijking met normale tijden zijn er ook niet meer dieren geëuthanaseerd specifiek door deze crisis. Er is geen abnormale tendens in evolutie van het aantal kooien en proefdieren door de crisis.  Het proefdierencentrum is in volle gereedheid om opnieuw het lopende preklinisch onderzoek op te starten en ook om nieuw onderzoek te ondersteunen naar therapeutische wegen om de wereldwijde pandemie te helpen bestrijden.

Ja, zowel binnen het UZ Brussel als binnen de preklinische onderzoekslaboratoria wordt er onderzoek gedaan naar deze pandemie. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier. Er zullen in de loop van dit jaar ook projecten opstarten waarbij er met behulp van proefdieren gezocht wordt naar mogelijke behandelingen tegen het virus.