logo

Onderzoek naar kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde

Ondanks verbeterde kankertherapieën, sterven in België jaarlijks nog meer dan 25.000 mensen aan kanker. Er is een grote marge voor verbetering van de kwaliteit van de zorg aan hun levenseinde. Zo sterft slechts 30% van hen thuis en velen krijgen in de laatste levensmaanden nog belastende en ongepaste zorg. Daarnaast wordt 60% van de mensen met een longaandoening gehospitaliseerd in de laatste 30 dagen voor het overlijden, en slechts 12% krijgt palliatieve zorg. Van de 10.000 mensen die in ons land overlijden met dementie, komt 1 op 4 tijdens de laatste levensdagen terecht op een spoeddienst van een ziekenhuis.

Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

Al meer dan 25 jaar doet de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, onder leiding van professoren Luc Deliens (VUB) en Freddy Mortier (UGent), onderzoek naar hoe het levenseinde van iedereen menswaardiger te maken. Met dit fonds, mede opgericht door UZ Gent en deMens.nu, wil de onderzoeksgroep financiële middelen werven om de tijdige inzet van levenseindezorg en palliatieve zorg te ondersteunen en zo de kwaliteit van leven tot aan het levenseinde te helpen verbeteren. Ook het verbeteren van de kwaliteit van levenseindepraktijken zoals euthanasie behoort tot de doelstellingen.

Naar de website van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde 

'Een goede praktijkleidraad vervangt het medisch denken niet, maar helpt het wel een flink eind op weg.'


Rector Caroline Pauwels

Schenk online

Een praktijkleidraad over euthanasie ontwikkelen

Met een eerste tweejarig onderzoeksproject wil het Fonds een project ondersteunen rond de ontwikkeling van een praktijkleidraad over euthanasie voor artsen. Deze wordt gebaseerd op de ondersteuningsnoden van patiënten, hun naasten en professionele zorgverleners (inclusief artsen). De leidraad geeft aandacht aan het omgaan met een euthanasieverzoek, de voorbereiding en uitvoering van euthanasie en de zorg na uitvoering of weigering van euthanasie.

Er zijn 3 doelstellingen verbonden aan dit project:

  1. De ondersteuningsnoden van personen betrokken bij euthanasie, meer bepaald patiënten, hun naasten en professionele zorgverleners, in kaart brengen;
  2. Een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad voor artsen ontwikkelen;
  3. Een implementatiestrategie voor de praktijkleidraad ontwikkelen.

Waarom een nieuwe leidraad nodig is

Huidige richtlijnen rond euthanasie beperken zich voornamelijk tot advies over de medisch-technische uitvoering en toepassing van het wettelijk kader. Ze leggen minder nadruk op de uitklaring van het euthanasieverzoek en de periode na de uitvoering of weigering van euthanasie. Ze bieden geen antwoord op ondersteuningsnoden van andere betrokkenen dan de arts en de patiënt. Bovendien is hun wetenschappelijke onderbouw vaak beperkt.

Onderzoek leert ons dat patiënten, hun naasten en professionele zorgverleners verschillende moeilijkheden en ondersteuningsnoden kunnen ervaren. Meer aandacht voor de ondersteuningsnoden kan leiden tot betere kwaliteit van zorg en welbevinden bij alle betrokkenen.

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag nog op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFT FO9 of schenk online. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Schenk online