logo

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel voorziet in een ruim en kwalitatief aanbod nascholingen en studiedagen. Het hele jaar door biedt IDLO verschillende initiatieven aan voor het brede onderwijsveld van leraren secundair onderwijs, docenten hoger onderwijs, lectoren volwassenenonderwijs, directies, coördinatoren, CLB- en pedagogische begeleidingsdiensten. IDLO werkt hiervoor ook samen met de andere faculteiten en diensten aan de Vrije Universiteit Brussel en daarbuiten.

Onze nascholers staan in voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde sessies en hanteren daarbij steeds een interactieve en praktijkgerichte aanpak. Zowel vakspecifieke als vakoverschrijdende onderwerpen komen aan bod.

TBA - Vraaggestuurd nascholingsaanbod

IDLO biedt ook nascholingen aan op maat van je schoolteam en/of (vak)groep bij jou op school. De datum wordt in onderling overleg vastgelegd. Je herkent deze nascholingen in de kalender aan de afkorting TBA.
Interesse in deze formule? Contacteer ons via idlo.nascholingen@vub.ac.be of bel op 02/629 24 32.

Praktisch

Formules

  • Op onze campus

Je schrijft je individueel of met enkele collega’s in op één of meerdere nascholingen uit ons aanbod. Deze sessies gaan meestal door op onze groene Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus van de Vrije Universiteit Brussel. Inschrijven kan online onderaan elke individuele nascholing.

  • Bij jou op school

Je hebt een specifieke nascholingsbehoefte en wenst een nascholing op maat van je schoolteam en/of (vak)groep. Op basis van jouw concrete vragen werken wij een sessie uit die inspeelt op jouw noden. Deze formule is ideaal voor een pedagogische studiedag of teambuilding. Interesse in deze formule? Contacteer ons persoonlijk voor meer informatie of bel op 02 – 629 24 32 of 02 – 629 20 63

Attest

Een attest van een gevolgde nascholing wordt uitgereikt op de dag van de nascholing zelf. Indien de deelnemer bij een meerdaags nascholingstraject een sessie heeft gemist, wordt dit vermeld op het attest.

Betalingsvoorwaarden

Na de deelname aan de nascholing wordt een factuur opgesteld en verstuurd. Betaling gebeurt via overschrijving binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Contante betaling is niet mogelijk. Betaling met opleidingscheques wel!

Annulatie door de deelnemer

Een deelnemer is ingeschreven voor een IDLO nascholing vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van zijn of haar inschrijving door het IDLO is verzonden. Opgelet, de bevestigingsmail van goede ontvangst van de vraag tot inschrijving die de deelnemer meteen na het versturen van het online inschrijvingsformulier ontvangt, is geen definitieve bevestiging van inschrijving. Deze volgt later wanneer een minimum aantal deelnemers voor de nascholingssesesie is bereikt. Vanaf het ogenblik dat de definitieve bevestiging van inschrijving is verstuurd, gelden de volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail naar idlo.nascholingen@vub.ac.be of per brief naar Vrije Universiteit Brussel, IDLO Nascholingen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval. Dit wordt door de deelnemer gemeld vóór de start van de nascholing. De nodige attesten worden bij de mail of brief ter annulatie bijgevoegd. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
  • Bij annulatie minder dan 10 werkdagen voor de start van de nascholing blijft 50% van het inschrijvingstarief verschuldigd. De helft van het inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
  • Indien de deelnemer verhinderd is de nascholing te volgen kan deze zich, in plaats van te annuleren, laten vervangen door een collega of kennis. Dit wordt via mail of brief vóór de start van de nascholing gemeld aan idlo.nascholingen@vub.ac.be of Vrije Universiteit Brussel, IDLO Nascholingen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Annulatie door IDLO

IDLO behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een nascholing af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de nascholer of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail hetzij telefonisch. In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingstarief, indien reeds vereffend, integraal teruggestort. In geval van een verplaatsing naar een andere datum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingstarief integraal wordt teruggestort.

IDLO Brochures

Wilt u graag een brochure met overzicht van onze professionaliseringsactiveiten? Mail naar idlo.nascholingen@vub.ac.be

Leraar-In-Opleiding (LIO) traject

Ben je master, heb je nog geen diploma van leraar en werk je al in het secundair onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor ons traject van Leraar-In-Opleiding (LIO). De VUB biedt een kwaliteitsvolle lerarenopleiding aan op maat van leraren die al aan de slag zijn. 

WAT? Lerarenopleiding op maat: 1-jarig traject of gespreid over meerdere jaren

TROEVEN? Kwaliteitsvolle stagebegeleiding door de lerarenopleiding, interessante mix van theorie en lespraktijk en vakspecifieke didactiek

SAMEN KWALITEITSVOL OPLEIDEN? Engagement van de school voor een gedeeld mentorschap voor de LIO

INTERESSE IN EEN LIO-BAAN? Lees hier meer of contacteer ons via mail idlo@vub.ac.be

Contact Nascholingen

Voor administratieve en praktische vragen rond nascholingen en studiedag ingericht door IDLO kan je terecht bij 
mevrouw Nicole Van Sebroeck
Lok. 3B202 
Tel: 02 629 24 32
Fax: 02 629 36 36 
Nicole.van.sebroeck@vub.ac.be of idlo.nascholingen@vub.ac.be 

De  nascholingscoördinator is verantwoordelijk voor het nascholingsaanbod van IDLO. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij
Dr. Eva Van Moer
Lok. 3B204 
Tel: 02-629 20 63
Fax: 02-629 36 36 
eva.van.moer@vub.ac.be