logo

Waarom werd de leerstoel opgericht?

De hedendaagse samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met grote groepen kwetsbare inwoners die armoede en sociale exclusie riskeren. De noodzaak voor een hernieuwde strategie gericht op het bevorderen van sociale inclusie en werkgelegenheid voor kwetsbare volwassenen blijft daarom alomtegenwoordig. Daarom is investering in de bewustwording van de meerwaarde van volwasseneneducatie en haar (potentiële) infrastructuur belangrijk. De UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie heeft als doel om naast deze bewustwording kwantitatief onderzoek en duurzame monitoring te verrichten naar de impact van volwasseneneducatie op de samenleving. Daarnaast zal de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie structurele samenwerking bevorderen tussen verschillende partners en levensdomeinen om via diverse projecten innovatieve trajecten voor het leren van volwassenen mogelijk te maken.

 

Doelstellingen

De UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie zal haar bijdrage aan de zeven ‘Sustainable Development Goals’ realiseren door verschillende activiteiten te realiseren die de sector van volwasseneneducatie kunnen versterken. Dit zal, zoals in de introductie al aangegeven, langs vijf verschillende projectlijnen gebeuren. Redenen hiervoor waren:

 • de toenemende vraag naar het in beeld brengen van de impact van leertrajecten voor volwassenen;
 • de gevraagde vertaling van onderzoeksresultaten naar de (potentiële) financiers van leertrajecten voor volwassenen;
 • de vraag naar de meerwaarde van volwasseneneducatie voor andere sectoren en bijbehorende levensdomeinen;
 • de moeilijkheid om specifieke doelgroepen te bereiken voor deelname aan trajecten van volwasseneneducatie;
 • het waarborgen van de kwaliteit van het vak van volwasseneneducatie.

Vanwege deze vijf redenen acht de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie het van belang om onderzoek te doen naar de impact van het leren voor volwassenen, de samenwerking tussen partijen op verschillende levensdomeinen te optimaliseren en aandacht te schenken aan nieuwe leermogelijkheden voor kwetsbare groepen. Uiteindelijk zal zij activiteiten organiseren op de volgende vijf projectlijnen:

 1. Impact: Kwantitatief onderzoek naar de impact van leerresultaten van volwasseneneducatie.
 2. Beleid: Vertaling van onderzoeksresultaten van volwasseneneducatie naar handvatten voor de ontwikkeling van innovatieve leertrajecten en duurzaam beleid.
 3. Levensdomeinen: Onderzoek betreffende de meerwaarde en samenwerking van volwasseneducatie met andere beleidsterreinen op verschillende levensdomeinen.
 4. Doelgroepen: Onderzoek betreffende de motivering en betrokkenheid van specifieke doelgroepen om deel te gaan nemen aan leertrajecten.
 5. Kwaliteitsborging: Analyse van beleids- en besluitvorming in volwasseneneducatie.

Missie

De UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie levert een bijdrage aan de sociale inclusie en arbeidsmarktpositie van kwetsbare volwassenen naast de sociale en culturele samenhang door het versterken van de de infrastructuur van volwasseneneducatie middels realisatie van kwantitatief onderzoek naar de impact van volwasseneneducatie, ondersteuning van duurzame monitoring en versterking van de samenwerking tussen uitvoerende professionals en beleidsmakers

Schenker

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO

Leerstoelhouder

Prof. Dr. Maurice de Greef is gastprofessor “Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden” aan de Vrije Universiteit Brussel en is gepromoveerd op onderzoek naar de impact van volwasseneneducatie. In samenwerking met Maastricht University heeft hij 70 onderzoeken betreffende de impact en succesfactoren van volwasseneneducatie in meer dan 100 gemeenten en 8 landen gerealiseerd. Daarnaast begeleidt hij op lokaal, regionaal en Europees niveau instellingen en gemeenten om educatieve, welzijns- en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren. Hij was bestuurslid van de landelijke vereniging van non-formele educatie en verantwoordelijk voor de landelijke conferenties over volwasseneneducatie. Daarnaast was hij bestuurslid van de landelijke LVO (Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs).

Publicaties

Duur

2018 - 2022

Faculteit & Vakgroep

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen: Vakgroep Educatiewetenschappen

Why was the chair founded?

Nowadays society is still confronted with marginalized groups of inhabitants risking poverty and social exclusion. A strong strategy aiming increase of social inclusion next to employment among vulnerable citizens is still necessary. Although adult learning and education (ALE) can be supportive for sustainable development and can benefit different fields like well-being, health, social inclusion and employment, still in a lot of countries throughout the world vulnerable adults do not join or do not have the possibility to join adult education. Therefore investment in awareness raising of the surplus value of adult education and the (potential) infrastructure of adult education seems to be necessary. The UNESCO Chair on Adult Education would like to realise more quantitative research and sustainable monitoring on the impact of ALE. Furthermore the UNESCO Chair on Adult Education will encourage cooperation between different life-domains in order to increase funding opportunities and innovative pathways for learning for vulnerable adults.

Objectives

The UNESCO Chair of Adult Education will increase social inclusion and labour market position of vulnerable adults next to social and cultural coherence between citizens by strengthening the infrastructure of adult learning and education due to realizing quantitative research on the impact of adult education, supporting sustainable monitoring in data and encouraging cooperation between different life-domains in cooperation with professionals and policymakers. Still in a lot of countries vulnerable adults do not join or have the possibility to join adult education. The UNESCO Chair of Adult Education would like to strengthen the infrastructure of adult education by realizing quantitative research on the impact of adult education, supporting sustainable monitoring in data and encouraging cooperation between different life-domains in order to innovative learning pathways for vulnerable adults and will realize 5 kind of activities, to mention:

 1. Quantitative research on the impact and learning outcomes of adult education.
 2. Studies concerning the complementary of public policies and dynamics in other life-domains.
 3. Studies concerning attraction and involvement of special target groups.
 4. Analysis of decision and policy making in adult and continuing education.
 5. Translation of the research results on adult and continuing education into guidelines for the development of innovative learning pathways next to inclusive and sustainable policies.

Mission

The UNESCO Chair of Adult Education will increase social inclusion and labour market position of vulnerable adults next to social and cultural coherence between citizens by strengthening the infrastructure of adult learning and education due to realizing quantitative research on the impact of adult education, supporting sustainable monitoring in data and encouraging cooperation between different life-domains in cooperation with professionals and policymakers.

Sponsor

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO

Chair holder

Prof. dr. Maurice de Greef is visiting professor in Educational Sciences at the Vrije Universiteit Brussel and realised a dissertation (PHD) about the outcomes of adult education. In cooperation with Maastricht University he realised 70 studies in more than 100 communities and 8 countries concerning the impact and success factors of adult education. He managed local, regional and European projects in innovating learning-environments, strategic policy-making in adult education and developing strategies for approaching learners and realising new courses in local settings. He was member of the national board of non-formal adult education and responsible for the national conferences about adult education. Besides this he was member of the board of the national organisation for civil servants of education.

Publications

Duration

2018 - 2022

Faculty & Department

Faculty of Psychology and Educational Sciences: Department of Educational Sciences