Iedereen krijgt ooit te maken met ernstige ziekte, dood en verlies. Deze ervaringen beïnvloeden onze hele sociale omgeving maar blijken ook op de werkvloer moeilijk bespreekbare onderwerpen te zijn. VUB Compassionate Communities Centre of Expertise (CoCo-VUB) wil daar iets aan doen. 

In België overlijden ongeveer 110,000 per jaar. Volgens cijfers van Plos One uit 2015 gaat de meerderheid van de rouwenden (58,4%) veerkrachtig om met verlies mits de steun van de omgeving. 35,2% heeft behoefte aan extra ondersteuning van bijvoorbeeld collega’s of vrijwilligers en 6,4% loopt het risico op complexe rouwproblemen en moet mogelijk doorverwezen worden naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Plaats geven

Maar de zorg voor anderen is niet alleen een taak voor de gezondheidszorg en de sociale diensten. Dat blijkt ook uit cijfers: 10% van alle zorg verloopt via de formele kanalen, de overige 90% wordt gedragen door familie, vrienden, mantelzorgers, buren, gemeenschappen, vrijwilligers, … Ook als VUB-medewerker krijg je te maken met situaties van ernstig lijden. Daarom geeft de VUB ziekte, rouw en verdriet een plaats in onze community, geïnspireerd door de ondertekende intentieverklaring als Compassionate University.

CoCo-VUB

Want we weten niet altijd even goed hoe we met rouw en verdriet moeten omgaan. Wát kan je zeggen? En als je iets zegt, helpt dat dan wel? Om hier meer inzicht in te krijgen, introduceerden Prof. Dr. Sarah Dury en Prof. Dr. Sara De Gieter van het CoCo-VUB op dinsdag 28 februari het compassionate denken in communities en werkomgevingen. Tijdens deze BRUCC-lezing stonden ze stil bij hoe dit denken vorm kan krijgen op de werkvloer, welk materiaal en ondersteuning er voorhanden is binnen de VUB en welke tools we nog kunnen inzetten.

Stappen gezet

Om een Compassionate University te worden, zette de VUB al enkele stappen. Zo werd het Monument van Troost van beeldhouwer Philip Aguirre onthuld. Sinds 2019 is er een werkgroep die maandelijks samenkomt om acties te concretiseren op vlak sensibilisering om het topic bespreekbaar te houden. Zij organiseren ook het jaarlijkse moment van troost waarbij we samen extra stilstaan bij diegenen die in het afgelopen jaar een partner, vriend of familielid hebben verloren. En er werd een draaiboek ontwikkeld wanneer een student of personeelslid overlijdt.

Expertise delen

CoCo-VUB wil ook een netwerk uitbouwen en expertise delen. Zo raakte HoWest, Hogeschool West-Vlaanderen, vorig jaar geïnspireerd door de Compassionate VUB en zijn ze gestart als Compassionate Hogeschool. Om van elkaar te leren werd een lerend netwerk opgestart. Met de input en onderzoek die daaruit voortvloeien, kan kennis ontwikkeld worden om het huidige gezondheidszorgsysteem - dat rouw en verdriet nog te vaak medicaliseert - te veranderen. Maar daarvoor ontbreekt relevante expertise op vele fronten. CoCo-VUB brengt nu al acht verschillende onderzoekersteams samen uit de medische, humane en natuur- en ingenieurswetenschappen, maar reikt de hand naar andere wetenschappen.

Raadpleeg de rouwgids voor meer info rond het rouwproces en hoe je het kan kaderen. Heb je behoefte aan een luisterend oor of deskundig advies? Neem dan contact op met het Brussels University Consultation Center (BRUCC). 

Meer info over CoCo-VUB.