Inleiding

Geweldloos Verzet (GV) is een methodische interventie en werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag (Omer, 2004). GV stelt escalatieprocessen centraal, de coërciviteitstheorie van Patterson is het onderliggende model. Deze stelt dat gedragsproblemen voortkomen uit inadequaat reageren van ouders op dwinggedrag van hun kinderen. Ouders en kinderen kunnen raken verstrikt raken in een spiraal van dwinggedrag waarbij ze mekaar voortdurend negatief bekrachtigen. GV biedt een uitweg uit deze impasse. Ouders worden geholpen om op een respectvolle manier verzet te bieden tegen probleemgedrag en om systematisch aanwezigheid en zelfbeheersing te tonen. Er zijn twee basisprincipes in GV, namelijk: het bieden van actief verzet tegen probleemgedrag en het vermijden van iedere vorm van geweld. Beide principes worden uitgewerkt in vier interventiegebieden. De verschillende stappen in de interventie worden nauwkeurig beschreven.

Gedurende een opleiding van tien volledige dagen maken de cursisten kennis met deze stappen en leren ze deze in de praktijk brengen. Ze maken tevens kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen (o.a. kinderen/jongeren met internaliserende problemen, schoolweigeraars, getraumatiseerde kinderen/jongeren) en in verschillende werkcontexten (o.a. pleegzorg, residentiële hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs).

Doel

Het doel van dit programma is dat cursisten:

• zelfstandig geweldloos verzet (GV) op maat kunnen toepassen in hun klinische praktijk,

• tot een correcte indicatiestelling kunnen komen,

• kritisch en genuanceerd de effecten van behandelingen kunnen evalueren uitgaande van zowel klinische ervaringen als wetenschappelijk onderzoek,

• linken kunnen leggen tussen GV en andere denkkaders / problematieken / behandelingen (bv. gehechtheid en trauma).

Opbouw

Geweldloos Verzet (GV) is een methodische interventie. De verschillende stappen in de interventie zijn nauwkeurig beschreven.

Gedurende een opleiding van tien volledige dagen maken de cursisten kennis met deze stappen en leren ze deze in de praktijk brengen. Ze maken tevens kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen (o.a. kinderen/jongeren met internaliserende problemen, schoolweigeraars, getraumatiseerde kinderen/jongeren) en in verschillende werkcontexten (o.a. pleegzorg, residentiële hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs).

Lesmomenten

De opleiding wordt georganiseerd van december 2023 tot juni 2024.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1400 voor academiejaar 2023-2024.

Toelatingsvoorwaarden

Tijdens de opleiding is actieve praktijkervaring vereist in het werken met kinderen / jeugdigen en hun context.

De selectie van deelnemers gebeurt op dossier en is gebaseerd op diploma/vooropleiding, ervaring/werkcontext, therapeutisch mandaat en motivering.

Geïnteresseerden zenden hun CV met korte motivatie naar info@bigv.be. De inschrijfdeadline voor academiejaar 2023-2024 is 15 november 2023.

Werkwijze

Deze permanente vorming wordt gespreid over één academiejaar.

In de gehele opleiding wordt gebruik gemaakt van theoretische inleidingen en verdieping door middel van bespreking van de literatuur. Tijdens de meeste sessies zullen attitudes en vaardigheden geoefend worden door middel van rollenspel aansluitend bij de behandelde thema’s. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van video’s en oefeningen.

Van cursisten wordt verwacht dat zij eigen casuïstiek inbrengen. Bij het bespreken van de theorie, methode en technieken zal steeds aandacht besteed worden aan reflectie en aan een eigen visie. Bij het uitvoeren van oefeningen, opdrachten en rollenspelen zal aan de orde komen hoe GV toe te passen in specifieke contexten en/of gezinssituaties. Dit wordt nog verder geconcretiseerd in bespreking van casuïstiek onder supervisie.

Evaluatie

Om het getuigschrift te halen wordt verwacht dat cursisten:

• minimaal 80% van de workshops volgen (wel wordt verwacht dat de inhoud van de gemiste dag verwerkt wordt in een tekst waaruit de eigen visie en ervaring van de cursist met het gemiste onderdeel blijkt);

• positief worden geëvalueerd op basis van gevalsbesprekingen en het klinisch handelen tijdens rollenspel.

Getuigschrift

Er wordt door de Vrije Universiteit Brussel een Getuigschrift van Permanente Vorming afgeleverd mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties hiervan.

Deelnemers die het getuigschrift hebben behaald kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het specialistische luik van het internationaal leertraject ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’, georganiseerd door de Interactie-Academie in samenwerking met Peter Jakob (PartnershipProjects, United Kingdom). Voor meer informatie zie: https://opleidingen.interactie-academie.be/cursussjabloon-met-accreditering-2/geweldloos-verzet-nieuwe-autoriteit-specialisatie