logo

Dag van de onderwijsinnovatie
7 februari 2019

Een inspirerende dag rond onderwijsvernieuwing voor iedereen die betrokken is bij onderwijs aan de VUB.

Tijdens de dag van de onderwijsinnovatie krijgen docenten de kans hun onderwijsvernieuwingsproject (OVP) en de resultaten ervan voor te stellen aan het brede VUB-docentenkorps.

Een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen en van elkaar te leren. Kom en laat je inspireren!

Contact


Onderwijsinnovatie en Onderwijsondersteuning

onderwijsinnovatie@vub.be

Zelf een OVP indienen?


Heb jij een onderwijsvernieuwend idee dat je graag wil uitwerken? Dien een projectaanvraag in.

Meer info
Voormiddag, namiddag of de hele dag? De keuze is aan jou.

Welkom

9u00 - 9u30: aanmelden & koffie

9u30 - 10u00: welkomstwoord door prof.dr. Jan Danckaert, vicerector Onderwijs & Studentenzaken

Parallelsessie 1

10u00 - 11u15: keuze uit drie thema's

Oefeningen in Canvas


Studenten activeren met online oefeningen en directe feedback.

Lees meer

Inter- en multidisciplinair onderwijs


Onderwijs over de muren van opleidingen heen

Lees meer

Projectonderwijs


Verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes

Lees meer

Parallelsessie 2

11u20 - 12u30: keuze uit vier thema's

Community service Learning


Naar meer maatschappelijk engagement binnen het VUB-onderwijsaanbod

Lees meer

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt


Studenten voorbereiden op toekomstige uitdagingen in hun latere beroepsleven

Lees meer

Blended learning


Naar een duurzame en kwaliteitsvolle integratie van contactonderwijs en online leren

Lees meer

Lunch en toonmoment

12u30 - 13u30: lunch, postersessies en infostandjes

Namiddag

13u30 - 13u45: aanmelden

13u45 - 16u00: keuze uit twee sessies

Mystery innovation tour


Ontdek onderwijsinnovaties op onze campus en krijg praktische tips om aan de slag te gaan.

Lees meer

Inspiration for blended learning


Wil jij bijdragen aan dit VUB-brede inspiratie- en discussiemoment over blended learning? Dan rekenen we op jouw aanwezigheid!

Lees meer

Inhoud sessies

In elke sessie kan je kiezen tussen meerdere thema's. Benieuwd welke projecten aan bod komen? Op deze pagina vind je een overzicht.

Parallelsessie 1

Keuze uit 3 thema's

Oefeningen in Canvas

Inleiding
Natalie Tielemans

Oprichting van een interactieve online oefenomgeving voor paleografie
Prof. dr. Georges Declercq & Hanne Roose

In het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot de Paleografie’ leren studenten teksten in oud handschrift omzetten naar hedendaags schrift. Binnen dit project werd een online oefenmodule aangemaakt in Canvas, met speciale aandacht voor feedback, differentiatie en interactie. Het laat studenten toe het transcriberen zelfstandig te oefenen in hun eigen tijd en tempo.

Modulaire elektronische wiskunde en statistiek leeromgeving
Prof. dr. Peter Claeys, Prof. dr. Marie-Anne Guerry

Binnen dit project werden twee online leeromgevingen ontwikkeld voor wiskunde en statistiek. Bachelorstudenten handelsingenieur en toegepaste economische wetenschappen kregen hiermee de mogelijkheid om theorie te herhalen en oefeningen te maken op hun eigen tempo aan de hand van korte kennisclips en meerkeuze vragen. Bij de ontwikkeling van de leerplatformen stonden remediëring, activering en differentiatie voorop.

Inter- en multidisciplinair onderwijs

Inleiding
Julie Debrauwere

Veel complexe hedendaagse vraagstukken (‘grand challenges’) overstijgen de bestaande disciplines en laten niet langer toe om oplossingen te zoeken vanuit één discipline. Door interdisciplinair onderwijs in onze curricula in te bouwen, leren studenten vaardigheden en attitudes aan om met deze maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen om te gaan. Het ASP-project Multi-, Inter- en Transdisciplinair Onderwijs sluit aan bij deze strategische doelstelling en zal resulteren in een beleidskader en in een toolkit en good practices voor docenten.

Multidisciplinair en transformatief probleem-gestuurd onderwijs in de MA Geneeskunde
Prof. dr. Nicole Pouliart, Prof. dr. Koen Putman, Prof. dr. Mark De Ridder & Prof. dr. Deneyer

De arts wordt geconfronteerd met een steeds toenemende stroom aan wetenschappelijke informatie alsook een meer complexe omgeving (financiering, wetgeving) waarbinnen hij zijn klinische taken dient te vervullen. In deze context veroudert de ex-cathedra opgebouwde kennis snel en dient de moderne arts de nodige vaardigheden te ontwikkelen om te navigeren doorheen de jungle van informatie. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen werden in de master geneeskunde drie nieuwe opleidingsonderdelen geïntroduceerd.

Blauwdruk voor interdisciplinaire samenwerking bij studenten (BISS)
Prof. dr. Ike Picone, Prof. dr. Rob Heyman, Prof. dr. Thomas Crispeels, Prof. dr. Nikolaos Deligiadis, Prof. dr. Olga De Troyer & Beat Signe

Interdisciplinaire samenwerking wordt steeds centraler binnen journalistiek werk. In dit project verkenden we de mogelijkheden van multidisciplinaire en interdisciplinaire stages, waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken aan een journalistiek product. In deze presentatie zal duidelijk worden dat dit allerminst eenvoudig is gebleken. Onze overtuiging van het belang van interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen is echter alleen maar gegroeid, we delen daarom graag onze opgedane ideeën en inzichten.

Projectonderwijs

Inleiding
Stijn Van Achter

In projectonderwijs dienen studenten in groep te werken aan een authentieke vraag uit de beroepspraktijk. Specifiek aan projectonderwijs is dat de nadruk ligt op het geïntegreerd toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes, m.a.w. studenten doen aan competentieontwikkeling. Er bestaat niet één blauwdruk over hoe projectonderwijs eruit moet zien, in deze sessie krijgen we twee voorbeelden over hoe het zou kunnen geïmplementeerd worden.

Methodologische aanpak voor projectmatig onderwijs
Prof. dr. ir. Gerd Vandersteen, Prof. dr. ir. Heidi Ottevaere, Ir. Hans Ingelberts & Johan Pattyn

Ontwikkeling van een methodologische aanpak voor projectmatig onderwijs in een multidisciplinaire en interdepartementale context waarbij studenten in aanraking komen met alle vooropgestelde disciplines, doch met de mogelijkheid om te focussen op één (of meerdere) discipline(s). Hierbij staan goede voorbereidingen van de studenten, verbreding door groepswerk, en duidelijke en concreet gedefinieerde verwachtingen centraal. De methodologische aanpak moet eveneens de onderwijs- en organisatorische belasting reduceren.

Verlagen van drempel voor elektronica en ICT in projectonderwijs
Prof. dr. Jan Lemeire, Yannick Verbelen, Prof. dr. Lieven Standaert, Prof. dr. Abdellah Touhafi, Prof. dr. An Braeken

In de opleiding industriële wetenschappen is een belangrijk deel van de bachelor een geïntegreerd ontwerpproject. Hierin bouwen studenten vanuit het ruwe materiaal een machine die een bepaalde taak kan uitvoeren. De studenten ontwerpen, implementeren en assembleren zelfstandig (maar onder begeleiding) een elektronisch systeem met zowel elektronische en elektromechanische componenten, en sturing via software. Na voorstelling van het ontwerp maken studenten gebruik van de prototypingfaciliteiten van Fablab Brussels om hun ontwerpen te realiseren en te testen.

Parallelsessie 2

Keuze uit vier thema's

Modules in Canvas - geannuleerd

Critical research integrated methodological educational project
Geannuleerd

Bootcamp SPSS
Verplaatst naar parallelsessie 'Blended learning'

Community service Learning

Inleiding
Linde Moriau

De stad is en maakt de toekomst’ vormt één van de krachtlijnen van het toekomstplan van de VUB (ASP2030). Maar hoe pak je maatschappijgebaseerd onderwijs nu concreet aan? In deze sessie worden aandachtspunten en vragen verkend in verband met ervaringsgerichte en transdisciplinaire onderwijsstrategieën. We vertrekken hierbij van de ervaringen binnen de UNIVER.CITY – leergemeenschap. Ter illustratie worden twee concrete projecten toegelicht: het Buddy-project ‘Bruggen Bouwen’ en het opleidingsonderdeel ‘Samen leren in detentie’.

Samen leren in detentie
Prof. dr. Kristel Beyens, dr. An-Sofie Vanhouche, Clara Vanquekelbergh & Jana Robberech

Masterstudenten criminologie volgden samen met gedetineerden les rond penologische thema’s. Activerende werkvormen als debatten en groepswerken stonden centraal. De studenten beschouwden hun gedetineerde medestudenten als ervaringsdeskundigen. Dit gaf concreet inzicht in de Belgische penologische praktijken en hoe ze worden ervaren door de gedetineerden. De gedetineerden apprecieerden de theoretische kennis en het overzicht van wetgeving en rechtspraak. Daarnaast heeft dit project een bredere maatschappelijke doelstelling, met name de kloof tussen het leven in de gevangenis en de buitenwereld verkleinen.

Bruggen bouwen: buddy-project voor kinderen en gezinnen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond
Prof. Gerrit Loots, Jetske Strijbos, dr. Julia Villanueva O’Driscoll & Tine Desmet

Studenten zijn gedurende een semester buddy voor een Brusselse jongere die leeft in sociaal kwetsbare omstandigheden. Dit initiatief krijgt vorm dankzij een netwerk van Brusselse partnerorganisaties. In totaal participeerden 17 studenten uit de opleidingen psychologie, criminologie en rechten, lichamelijke opvoeding en de lerarenopleiding. Tweewekelijks werden de studenten uitgenodigd voor een workshop, gebracht door een organisatie uit het praktijkveld. Er werden ook intervisiemomenten voorzien, waarbij studenten hun ervaringen en reflecties konden uitwisselen.

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Inleiding
Prof. dr. Thomas Crispeels

Prof. dr. Thomas Crispeels is professor Technology & Innovation aan de VUB. Hij is projectverantwoordelijke van het ASP2030 project Company Lab. Vanuit zijn ervaring met technologisch ondernemerschap zal hij een korte inleiding geven op de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het gebruik van virtuele vergadertools in de tolk- en vertaalopleidingen
Prof. dr. Hélène Stengers, Prof. dr. Koen Kerremans en Jeroen Segers

Vertalers en tolken maken professioneel steeds meer gebruik van geavanceerde technologische hulpmiddelen, maar deze alternatieve manieren van tolken komen slechts beperkt aan bod tijdens hun opleiding. Vertalers op het terrein doen ook steeds meer aan telewerken, wat specifieke vaardigheden vergt, zowel technologisch als op het vlak van bv. vergadertechnieken. In dit project testten we verschillende communicatietools uit en onderzochten we welke tools inzetbaar zijn in onze vertaal- en tolkateliers en de tolkstages.

Masterproef onderzoeksjournalistiek
Prof. dr. Jelle Mast, dr. Jan Jagers, dr. Martina Temmerman, Wilfried Mostinckx, Prof. dr. Koen Lemmens & Prof. dr. Roel Coesemans

De master Journalistiek is een academische én een praktijkgerichte opleiding. Als afsluiter van de master moeten studenten een masterproef indienen die tot nu toe "klassiek" academisch werd ingevuld. Om meer aansluiting te maken met de arbeidsmarkt werd gezocht naar een beter format en een omkadering voor een masterproef onderzoeksjournalistiek. Dit resulteerde concreet in de uitwerking van een volwaardig en praktisch uitvoerbaar format, bestaande uit: een researchdossier  over  een  maatschappelijk  en  actueel  relevant  probleem, een academische reflectie daarop vanuit deontologie en theorie in journalism studies, en een journalistiek stuk als eindproduct.

Blended learning

Inleiding
Céline Cocquyt

Céline Cocquyt is verbonden aan Onderwijs- en Studentenbeleid als coördinator van het project Blend the Future. Als inleiding op de twee projecten geeft ze een inzicht in het belang van een visie op Blended learning op opleidingsniveau bij het opzetten van een blended opleiding.

Vernieuwde onderwijstechnieken binnen het internationaliseringstraject  manuele therapie
Geannuleerd

MOOC Brussels: reading the city
prof. dr. Joost Vaesen

Bootcamp SPSS
Prof. dr. Dieter Vandebroeck, Tom De Winter, Djiwo Weenas & Mattias Van Hulle

Statistiek en methodenonderwijs maken traditioneel een belangrijk deel uit van de verschillende opleidingen binnen de sociale wetenschappen. Het studiemateriaal is echter versnipperd en wordt weinig rationeel gebruikt, terwijl het bij uitstek geschikt is voor een gecoördineerde en overkoepelende aanpak. Met Bootcamp SPSS creëerden we een flexibel, blended, meertalig en interdisciplinair leertraject gericht op studenten en beginnende onderzoekers.

Toonmoment

Ontdek nog meer projecten via postersessies en infostandjes.

MAMCA game

Dankzij de MAMCA-Software, ontwikkeld binnen de onderzoeksgroep MOBI, ervaren studenten aan den lijve welke complexe problemen zich stellen binnen het domein van duurzame mobiliteit en stadslogistiek. Via game-based learning wordt de multi-actor multi-criteria methodologie gedoceerd op een praktische, interactieve en toegepaste manier en blijft de leerstof beter hangen.

True biters

De cursus Logica en formele systemen is een struikelblok voor de studenten Computerwetenschappen. Omgaan met formele en abstracte mechanismen vinden ze lastig en moeilijk, met uitstelgedrag en verminderde motivatie tot gevolg.  De basisprincipes zijn vaak onvoldoende gekend waardoor studenten niet kunnen volgen tijdens de hoor- en werkcolleges. Aan de hand van een zelf ontwikkelde “serious game” voor logica proberen we hieraan te verhelpen.

Start-up labs

Met de “Start-up labs” willen we de positie van onze toekomstige afstuderende studenten computerwetenschappen op de arbeidsmarkt versterken, door in te zetten op het ontwikkelen van hun non-cognitieve skills of softskills. Tien interactieve groepssessies werden georganiseerd waarbij studenten begeleid werden in het uitwerken en implementeren van hun ideeën, alsook in de ontwikkeling van hun product.

Maebar

Het Mobile Learning Lab, Maebar, is ontwikkeld om de publieke ruimte om te vormen tot een pop-up educatieve omgeving. De Maebar bevat een educatieve toolbox waarmee de elektrische fiets wordt omgetoverd in

een living-lab en active learning Space. Ideaal dus om de stad en haar inwoners te betrekken via urban classes.

UNIVER.CITY

Wil jij meestappen in de UNIVER.CITY – leergemeenschap om inspiratie te delen of op te doen in verband ervaringsgerichte en maatschappijgebaseerde onderwijsstrategieën? Heb je vragen over doel en opzet van de leergemeenschap of nood aan ondersteuning bij de (verdere) ontwikkeling van je vak? Aan het UNIVER.CITY-infostandje kan je met al je vragen terecht bij UNIVER.CITY-projectteam en worden de eerste ervaringen en projectrealisaties uit de doeken gedaan.

International Relations and Mobility Office

Wil je meer doen met je onderwijsinnovatieproject? Binnen het Erasmus+ KA2 programma zijn er fondsen voorizen voor strategische partnerschappen met andere onderwijspartners in Europa. De jaarlijkse call loopt nog tot 21 maart 2019. Meer weten? Kom even langs bij de informatiestand van IRMO.

Namiddag

keuze uit twee activiteiten

Mystery innovation tour

Ontdek de Active Learning Studio (OVP 2016) waar actief leren centraal staat (zonder technologische snufjes), bezoek de lokalen E303/E304 met mogelijkheden voor synchroon afstandonderwijs, interactieve borden en documentcamera's en ontdek samen de mogelijkheden van opnames met gebruik van een glazen bord. Ideaal voor kort kennisclips, oplossingen van oefeningen. We bezoeken ook de VUB-proeftuin en de mogelijkheden van skype en een catchbox micro.

Plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap

Inspiration for blended learning

De implementatie van Canvas biedt mogelijkheden om contactonderwijs te integreren met online leeractiviteiten – het zogenaamde blended learning. Voelt u zich aangesproken om uw succeservaringen op vlak van blended learning met VUB-collega’s te delen? Of heeft u net gebrek aan inspiratie om Canvas op een waardevolle manier in te zetten? Dan biedt deze inspiratiesessie het juiste platform voor u.

Deze sessie wil docenten namelijk inspireren door onderling ervaringen uit te wisselen met collega’s en resultaten uit het VUB ASP-project “Blend the Future” te bediscussiëren.

Deelnemen?

Schrijf je in!

Gebouw D
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

aka campus Etterbeek