logo

Algemene gegevens

Hier vind je algemene informatie over de opleidingen biomedische wetenschappen aan de VUB.

Opleidingspagina

Klik door naar de opleidingspagina van de

  • Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (180 ECTS)
  • Master of Science in de biomedische wetenschappen (120 ECTS)

Cijfers

Klik door naar cijfergegevens die beschikbaar worden gesteld op de pagina 'Opleiding in cijfers' van de Vlaamse overheid, Onderwijs & Vorming:

de opleidingsraad biomedische wetenschappen is vaak voorloper in het implementeren van het beleid van de centrale universitaire overheid

KWALITEIT VAN DE OPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

De opleidingen Bachelor en Master of Science in de biomedische wetenschappen bereiden voor op internationaal biomedische onderzoek zowel binnen de academische wereld als binnen (vanaf 2020-2021) de klinische laboratoria en de bio(tech) en farmaceutische industrie. De masteropleiding biedt tevens een Engelstalige onderzoeksrichting aan, die de studenten optimaal voorbereidt op een internationale wetenschappelijke carrière. Stages en het onderzoeksproject voor de masterproef spelen daarbij een belangrijke rol.

Om de heterogene instroom in vooral het eerste bachelorjaar op te vangen, werkte de opleidingsraad met de docenten en het studiebegeleidingscentrum tal van begeleidingsactiviteiten uit die de studenten helpen om de vereiste kennis via de best bij hen passende leermethode te beheersen.

De opleidingsraad biomedische wetenschappen blijft veel werk steken in het voortdurend verbeteren van de opleiding en is vaak voorloper in het implementeren van het beleid van de centrale universitaire overheid.

de opleiding Biomedische Wetenschappen heeft beslist om de afstudeerrichting Onderzoek in het Engels te organiseren om zo niet alleen mogelijkheden te bieden aan buitenlandse studenten, maar ook onze studenten een betere voorbereiding op de internationale onderzoekswereld te geven

Leerresultaten en profilering

In de opleidingsspecifieke leerresultaten beschrijft de opleidingsraad welke kennis en inzichten afgestudeerden moeten bezitten en welke vaardigheden en attitudes zij moeten beheersen. De leerresultaten sluiten aan bij de niveaudescriptoren zoals beschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur en in artikel II.141 van de Codex Hoger Onderwijs en omvatten eveneens de vijf pijlers van de Visie op Onderwijs van de VUB.

De leerresultaten werden herzien in 2018-2019.  

Voor een beperkte groep studenten die geïnteresseerd zijn om te gaan werken in laboratoriumfuncties in een klinische setting, biedt de VUB een afstudeerrichting Klinische Biomedische Wetenschappen aan. Daarnaast heeft de opleiding Biomedische Wetenschappen van de VUB beslist om de afstudeerrichting Onderzoek vanaf 2019-2020 in het Engels aan te bieden om zo niet alleen mogelijkheden te bieden aan buitenlandse studenten, maar ook onze studenten een betere voorbereiding op de internationale onderzoekswereld te bieden. Vanaf 2020-2021 zal ook een afstudeerrichting Management en Bedrijfsleven worden ingericht.

de opleidingsraad stelde 4 leerlijncoördinatoren aan die het overleg tussen de docenten van de leerlijn trekken om alle vakken optimaal op elkaar af te stemmen

Curriculum

Het programma van de bacheloropleiding bestaat uit vier leerlijnen, nl. “Structuur”, “(Bio)chemie”, “Fysiologie & Pathologie” en “Wetenschappelijk Denken & Onderzoek”. De opleidingsraad stelde 4 leerlijncoördinatoren aan die het overleg tussen de docenten van de leerlijn trekken om alle vakken optimaal op elkaar af te stemmen. Bovendien wordt er ook overlegd tussen de verschillende leerlijnen om tot de best mogelijke afstemming te komen.

De opleidingsmatrix werd volledig ingevuld en besproken. Er werden geen belangrijke problemen vastgesteld. Met behulp van dit instrument worden de opleidingsonderdelen van de opleiding gekoppeld aan de opleidingsspecifieke leerresultaten, de werk- en de evaluatievormen. Het overzicht dat zo ontstaat en waaruit ook de onderlinge samenhang blijkt, vormt een startpunt voor verdere afstemming.

de opleidingsraad richtte een Evaluatiecommissie op, die de gebruikte evaluatiemethoden over de opleidingsjaren heen bewaakt en de evaluatievisie en -methoden van nieuwe docenten doorlicht

Evaluatiebeleid

De opleiding heeft reeds in 2014-2015 werk gemaakt van opleidingsbrede richtlijnen m.b.t. evalueren. Het nieuwe evaluatiebeleid van de VUB vereiste een aantal aanvullingen die in het najaar van 2016 toegevoegd en goedgekeurd werden. Een eerste peiling na de januarizittijd leerde dat de meeste docenten het beleid grotendeels konden implementeren. Een tweede peiling na de tweede zittijd in september-oktober 2016 bevestigde dit. Richtlijnen en beoordelingsformulieren voor bachelorproef, stages en masterproef zijn aanwezig en worden besproken op de opleidingsraad. Het evaluatiebeleid komt ook regelmatig ter sprake op de opleidingsraad.

De stages maken een belangrijk deel uit van de masteropleiding. De evaluatiecriteria van deze stages worden door de opleidingsraad jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd wanneer nodig.

De opleiding richtte een Evaluatiecommissie op die de gebruikte evaluatiemethoden over de opleidingsjaren heen bewaakt en de evaluatievisie en -methoden van nieuwe docenten doorlicht. Deze commissie werkt ook mee aan het verder optimaliseren van feedback naar de studenten toe in de verschillende vakken.

de resultaten tonen dat de deelnemende studenten over het algemeen tevreden zijn over de opleidingen

Tevredenheid studenten

In de studentenfeedback beoordelen de studenten hun onderwijs. Hieronder worden de resultaten weergegeven voor de laatste twee semesters waarvoor resultaten beschikbaar waren bij het opstellen van dit rapport.

 

Bachelor Biomedische Wetenschappen

 

Deelname:

2016-2017 semester 2: 14,16% (47/332)

2017-2018 semester 1: 18,18% (62/341)

 

Master Biomedische Wetenschappen

 

Deelname:

2016-2017 semester 2: 26,53% (13/49)

2017-2018 semester 1: 25% (10/40)

De resultaten tonen dat de deelnemende studenten over het algemeen tevreden zijn over de opleidingen.

rapportering over onderwijsprofessionalisering is een vast agendapunt op de opleidingsraad, zodat andere docenten ook gemotiveerd worden om deel te nemen

Docenten

De professionaliseringsinitiatieven van de VUB worden aangekondigd op de opleidingsraad. Verschillende docenten namen vorig academiejaar en de jaren ervoor deel aan de VUB-activiteiten. Rapportering over onderwijsprofessionalisering is een vast agendapunt op de opleidingsraad, zodat andere docenten ook gemotiveerd worden om deel te nemen.

Sinds het najaar van 2015 moet het zelfstandig academisch personeel beantwoorden aan de vereisten die beschreven worden in de competentietoets.

de toegankelijkheid van de docenten werd als een sterk punt van de opleiding genoemd tijdens de focusgesprekken met zowel de bachelor- als de masterstudenten

Voorzieningen en studiebegeleiding

Tijdens hun opleiding worden studenten zowel door de docenten en assistenten als door medewerkers van Studiebegeleiding begeleid. De toegankelijkheid van de docenten werd als een sterk punt van de opleiding genoemd tijdens de focusgesprekken met zowel de bachelor- als de masterstudenten. Ook wordt veel uitstekend werk verricht door de studentenvereniging Auxilio! die mee de studenten begeleiden.

naast een instroom uit het secundair onderwijs voorziet de opleidingsraad een verkort traject van 2 jaar voor zij-instromers uit hogescholen

Instroom

In het academiejaar 2018-2019 schreven 85 generatiestudenten in. Dit aantal volgt de trend van de laatste jaren met een gemiddeld marktaandeel rond 11%. Het totale aantal bachelorstudenten bedroeg in dat academiejaar 250 studenten. In de masteropleiding waren 50 studenten ingeschreven.

Naast een instroom uit het secundair onderwijs voorziet de opleidingsraad een verkort traject van 2 jaar voor zij-instromers uit hogescholen. Voor afgestudeerden van de Erasmushogeschool Brussel werd een specifiek traject op maat voorzien waarbij zij de bachelor op 1 jaar (60 ECTS) kunnen afronden. Afgestudeerden uit andere hogescholen kunnen via vrijstellingen een persoonlijk aangepast traject volgen dat in grote mate overeenkomt met het traject van de instromers uit de Erasmus Hogeschool.

het studierendement van de generatiestudenten steeg de laatste 5 academiejaren significant

Studiesucces

Het studierendement van de generatiestudenten steeg de laatste 5 academiejaren (tot 2017-18) significant van 43% naar 72%. Voor de hele bachelor zien we een stijging van 59% naar 72%. Het drop-outpercentage ligt beduidend hoger dan het VUB-gemiddelde. Slechts 15,5% van de studenten (cohorte 2015-2016) doorloopt de bachelor in 3 jaar. Wel heeft de opleidingsraad vastgesteld dat tot het academiejaar 2018-2019 elk jaar 10% van de bachelorpopulatie geneeskunde gaat studeren na het slagen voor het toelatingsexamen.

Met een slagingspercentage van rond de 95% in de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 scoren de masterstudenten BMW net iets lager dan het Vlaamse gemiddelde voor deze opleiding (96%), maar beduidend beter dan het VUB-gemiddelde van 87%. 64% van de studenten doorlopen de Master in 2 jaar (tegenover een VUB-gemiddelde van 42%).

De opleidingsraad tracht in samenspraak met de docenten voortdurend de begeleiding van de eerste-bachelorstudenten te optimaliseren. Een pretoets werd ingevoerd voor Wiskunde aan de start van het academiejaar. Tussentijdse toetsen worden afgenomen in de helft van het eerste semester voor Wiskunde, Chemie en Biologie. Dankzij de pretoets Wiskunde (met hoge correlatie voor slaagkansen in de eerste zittijd) en de tussentijdse toetsen weten de studenten op tijd hoe ver ze staan. Studiebegeleiding nodigt de studenten met een probleemsignaal uit voor een gesprek om verdere begeleiding te bespreken, maar niet alle studenten met een probleemsignaal gaan hierop in. Voor Wiskunde organiseert de titularis nu een verplicht traject met extra oefeningensessies om studenten met een achterstand uit het middelbaar bij te laten benen. Deze extra studiebelasting past nog binnen het begrote aantal ECTS van het opleidingsonderdeel. Het is op dit moment nog te vroeg om de impact hiervan betrouwbaar in te kunnen schatten.

ondanks dat 60% van de afgestudeerden initiëel aan een doctoraat begint (meestal in een academische setting) komt uiteindelijk 30-40% terecht in de farma- of biotechsector, 5% in de klinische laboratoria, 5% in het onderwijs en 2% in de beleidssector

Uitstroom, alumni en relatie met het werkveld

De opleidingsraad heeft de tewerkstelling van onze afgestudeerden vanaf 2009 nauwkeurig bijgehouden, waardoor van meer dan 90% van de afgestudeerden bekend is wat hun eerste job was. Van velen is ook de tweede en derde job bekend. Ondanks dat 60% van de afgestudeerden initiëel aan een doctoraat begint (meestal in een academische setting) komt uiteindelijk 30-40% terecht in de farma- of biotechsector, 5% in de klinische laboratoria, 5% in het onderwijs en 2% in de beleidssector.

De opleidingsraad organiseerde in januari 2019 een focusgesprek met vertegenwoordigers (alumni en niet-alumni) uit de genoemde werkvelden. De resultaten van dit gesprek werden meegenomen tijdens het hervormingsproces dat leidde tot de Engelstalige master Biomedical Research in 2019-2020 en de oprichting van twee nieuwe afstudeerrichtingen (vanaf 2020-2021): de Klinische biomedische wetenschappen richt zich volledig op laboratoriumfuncties in een klinische setting, terwijl de afstudeerrichting Management en bedrijfsleven voorbereid op functies in de bio(tech) en farmaceutische industrie.  

De centraal georganiseerde alumnibevraging vond plaats in het najaar van 2016. In 2017-2018 behaalden 16 studenten hun diploma.

vooral de korte stages (die in een langere buitenlandstage gecombineerd kunnen worden) en de lange stage lenen zich voor internationale mobiliteit

Internationalisering

De opleidingsraad waakt erover dat de verschillende opleidingsonderdelen voldoende de internationale kaart trekken. De werkgroep Internationalisering van de opleidingsraad werkt verdere mogelijkheden binnen de opleiding uit. Verder lenen vooral de korte stages (die in een langere buitenlandstage gecombineerd kunnen worden) en de lange stage zich voor internationale mobiliteit. Verschillende studenten maken hier jaarlijks gebruik van, met geregeld tot meer dan 20% van de masterstudenten die naar het buitenland trekken.

Via het inrichten van een Engelstalige master werden de mogelijkheden om studenten uit te wisselen met buitenlandse instellingen sterk vergroot.

de opleidingsraad overlegt met de studentenvertegenwoordiging over alle aspecten van het curriculum

Communicatie

De opleidingsraad overlegt met de studentenvertegenwoordiging over alle aspecten van het curriculum. De opleidingsraad stelde een tijdslijn op met infosessies over beroepsuitwegen en breidde recent ook het aanbod hiervan uit, op vraag van de studenten.  

De opleidingsraad blijft veel werk steken in het voortdurend verbeteren van de opleiding en is vaak voorloper in het implementeren van het beleid van de centrale universitaire overheid

Werking opleidingsraad

De opleidingsraad bevordert en bewaakt de kwaliteit van de opleiding(en). Hij tekent de visie uit en formuleert onder meer voorstellen over de inhoud, de vorm, de samenhang en de studeerbaarheid van de programma’s. De opleidingsraad vergadert frequent: hij kwam in 2016-2017 9 maal fysiek samen. De opleidingsraad blijft veel werk steken in het voortdurend verbeteren van de opleiding en is vaak voorloper in het implementeren van het beleid van de centrale universitaire overheid.

 

 

---------------------------------------------------

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling, die plaatsvond op 23 mei 2018.  Hierbij waren vertegenwoordigers van de opleidingsraad aanwezig, inclusief studenten, naast interne en externe peers en experten.

Tekst goedgekeurd door de Academische Raad op 7 oktober 2019.