logo

Algemene gegevens

Hier vind je algemene informatie over de opleiding Master of Medicine in de specialistische geneeskunde aan de VUB.

Opleidingspagina

Klik door naar de opleidingspagina van de

Leerresultaten

Klik door naar de beoogde leerresultaten van de

Cijfers

Klik door naar cijfergegevens die beschikbaar worden gesteld op de pagina 'Opleiding in cijfers' van de Vlaamse overheid, Onderwijs & Vorming:

de opleiding zet in op een doorgedreven training van vaardigheden en attitudes op expertniveau, met voortdurende bijscholing en verdieping in de medische kennis

KWALITEIT VAN DE OPLEIDING MASTER OF MEDICINE IN DE SPECIALISTISCHE GENEESKUNDE

De opleiding Master of Medicine in de specialistische geneeskunde bereidt afgestudeerde masters in de geneeskunde voor op de 4 rollen die de arts-specialist vervult in het ziekenhuis, nl. medicus, communicator, manager en wetenschapper. Daartoe zet de opleiding in op een doorgedreven training van vaardigheden en attitudes op expertniveau, met voortdurende bijscholing en verdieping in de medische kennis. Om dit sterk op werkplekleren gerichte programma in goede banen te leiden, wordt een interuniversitair opgesteld online portfolio, Medbook, gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de voortgang van de student in het ontwikkelen van de specialistische kennis, vaardigheden en attitudes opgevolgd en, waar nodig, bijgestuurd wordt.

Momenteel implementeert de opleidingsraad het nieuwe 180 ECTS-programma en optimaliseert hij waar nodig. De opleidingsraad is daarvoor in voortdurend overleg met een vertegenwoordiging van alle belangrijke stakeholders, waaronder een gemotiveerde afvaardiging van de arts-specialisten in opleiding.  

de interuniversitair afgestemde leerresultaten zijn geïnspireerd door de CanMEDS en het Nederlandse referentiekader voor specialistische geneeskunde

Leerresultaten en profilering

In de opleidingsspecifieke leerresultaten beschrijft de opleidingsraad welke kennis en inzichten afgestudeerden moeten bezitten en welke vaardigheden en attitudes zij moeten beheersen. De leerresultaten sluiten aan bij de niveaudescriptoren zoals beschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur en in artikel II.141 van de Codex Hoger Onderwijs en omvatten eveneens de vijf pijlers van de Visie op Onderwijs van de VUB.

De leerresultaten werden herzien in 2019. Ze werden afgestemd op de interuniversitair vastgelegde domeinspecifieke leerresultaten (DLR) en zijn een herwerking van de leerresultaten uit 2012 die reeds gebaseerd waren op een interuniversitaire set, die o.a. geïnspireerd was door de CanMEDS en het Nederlandse referentiekader voor specialistische geneeskunde. Er werd tevens rekening gehouden met de onderwijsvisie van de VUB.

na de hervorming van de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde die met 60 ECTS werd ingekort, werden 60 ECTS toegevoegd aan de master-na-masteropleiding specialistische geneeskunde

Curriculum

Na de hervorming van de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde die met 60 ECTS werd ingekort, werden 60 ECTS toegevoegd aan de master-na-masteropleiding specialistische geneeskunde. Deze verlenging van de master-na-masteropleiding biedt mogelijkheden om verschillende hiaten die door de ASO’s (arts-specialist in opleiding) en de docenten gesignaleerd werden, op te vangen. De suggesties uit het focusgesprek van een delegatie van de ASO’s met de kwaliteitszorgmedewerker werden meegenomen in de discussies rond het nieuwe curriculum, dat is opgebouwd rond de 4 rollen van de arts-specialist, nl. medicus, communicator, manager en wetenschapper.

Een nieuwe opleidingsmatrix wordt momenteel opgesteld voor dit nieuwe programma. Met behulp van dit instrument worden de opleidingsonderdelen van de opleiding gekoppeld aan de opleidingsspecifieke leerresultaten, de werk- en de evaluatievormen. Het overzicht dat zo ontstaat en waaruit ook de onderlinge samenhang blijkt, vormt een startpunt voor verdere afstemming. De opleidings-onderdeelfiches worden eveneens aangepast aan het nieuwe programma.

alle evaluatie van de nodige kennis, vaardigheden en competenties die via het werkplekleren worden bijgebracht, gebeurt in het elektronisch portfolio Medbook, via interuniversitair afgesproken evaluatiemethoden

Evaluatiebeleid

Alle evaluatie van de nodige kennis, vaardigheden en competenties die via het werkplekleren worden bijgebracht, gebeurt in het elektronisch portfolio Medbook, via interuniversitair afgesproken evaluatiemethoden. Richtlijnen en beoordelingsformulieren voor stages en masterproef zijn aanwezig en worden besproken op de opleidingsraad. De interuniversitaire werkgroep is gekomen tot een transparant beoordelingssysteem voor de masterproef, dat ook door de VUB-opleiding wordt toegepast. Alle masterproefpromotoren en begeleiders werden van dit systeem op de hoogte gebracht.  

Een samenvattend document met het evaluatiebeleid van de opleiding werd opgesteld en de docenten van de opleidingsonderdelen waarin gedoceerd wordt, voorzien de documenten rond de evaluatie van hun vak die vereist zijn volgens het evaluatiebeleid van de VUB.

Volgens de ASO’s werpt het Teach-the-Clinical-Teacher project, dat stagebegeleiders en -meesters professionaliseert op het gebied van werkplekleren en feedback geven, vruchten af en heeft het tot een verbetering van de feedback geleid.

de opleidingsraad blijft op de Train-the-Clinical-Trainer-lessen inzetten en het aanbod uitbreiden, ook naar de perifere stagemeesters om aan hun noden hieromtrent tegemoet te komen

Docenten

Tot op heden volgden meer dan 80 stagemeesters en -begeleiders de Train-the-Clinical-Trainer-lessen. Deze volgen een interuniversitair stramien.

Een intervisiemodule wordt interuniversitair uitgewerkt evenals verdiepingsmodules, bijvoorbeeld rond situationeel leiderschap. De opleidingsraad blijft op de Train-the-Clinical-Trainer-lessen inzetten en het aanbod uitbreiden, ook naar de perifere stagemeesters om aan hun noden hieromtrent tegemoet te komen.

Sinds het najaar van 2015 moet het zelfstandig academisch personeel beantwoorden aan de vereisten die beschreven worden in de competentietoets.

specifieke begeleiding tijdens de opleiding wordt vooral opgevangen door de stagedienst en, waar nodig, door de vertrouwenspersonen in het UZ

Voorzieningen en studiebegeleiding

De ASO’s zijn over het algemeen tevreden over het portfoliosysteem Medbook. Specifieke begeleiding tijdens hun opleiding wordt vooral opgevangen door de stagedienst en, waar nodig, door de vertrouwenspersonen in het UZ.

Instroom

In 2015-2016 waren 239 ASO’s ingeschreven in de opleiding. Na het volledig invoeren van het nieuwe curriculum Geneeskunde, studeerde in 2017-2018 een dubbele cohorte aan studenten af, waardoor het aantal ingeschreven studenten in de Specialistische geneeskunde in 2018-2019 bijna verdubbelde. Zowel op instellingsniveau als interuniversitair werden de nodige stappen genomen om deze eenmalige verdubbeling op te vangen.

de opleidingsraad blijft inzetten op een optimalisatie van de communicatie met de perifere ziekenhuizen waar de ASO’s stagelopen

Studiesucces

Het studierendement situeert zich rond 90%. De opleidingsraad blijft waken over het masterproeftraject en de voortgang van de ASO’s opvolgen om te garanderen dat alle ASO’s de masterproef op tijd en succesvol afronden.  

Uitstroom, alumni en relatie met het werkveld

De relatie met het werkveld is gegarandeerd vanwege het vele werkplekleren. De opleidingsraad blijft inzetten op een optimalisatie van de communicatie met de perifere ziekenhuizen waar de ASO’s stagelopen.

Internationalisering

Hoewel de ASO decretaal beperkt wordt en slechts 1 opleidingsjaar in het buitenland mag doorlopen, zijn er geregeld ASO’s die voor een korte of langere periode naar het buitenland trekken. De ASO’s regelen dit dan zelf met hun stagemeester.

de communicatieprocessen worden voortdurend geoptimaliseerd op basis van feedback verkregen van alle betrokkenen

Communicatie

De opleidingsraad overlegt met de studentenvertegenwoordiging over de les- en examenroosters en waakt over de processen waarmee ze communiceert naar zowel de ASO’s als de stagemeesters toe (via Sharepoint en vanaf september 2019 via het online leerplatform van de universiteit). Deze processen worden voortdurend geoptimaliseerd op basis van feedback verkregen van alle betrokkenen.

om de gedragenheid nog te verhogen, maken ook de klinische tutoren deel uit van de opleidingsraad als waarnemende leden

Werking opleidingsraad

De opleidingsraad bevordert en bewaakt de kwaliteit van de opleiding(en). De opleidingsraad tekent de visie uit en formuleert onder meer voorstellen over de inhoud, de vorm, de samenhang en de studeerbaarheid van de programma’s. De opleidingsraad vergadert frequent: in 2016-2017 kwam de opleidingsraad 6 keer fysiek samen. Om de gedragenheid nog te verhogen, maken ook de klinische tutoren deel uit van de opleidingsraad als waarnemende leden. Het huidige werk spitst zich voornamelijk toe op het implementeren van het 180-ECTS-curriculum en het optimaliseren van de communicatieprocessen.

 

---------------------------------------------------

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling, die plaatsvond op 17 oktober 2017.  Hierbij waren vertegenwoordigers van de opleidingsraad aanwezig, inclusief studenten, naast interne en externe peers en experten.

Tekst goedgekeurd door de Academische Raad op 7 oktober 2019.