logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master in de Psychologie

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Brede opleiding: De bacheloropleiding psychologie biedt studenten een brede kijk op het inhoudelijke veld van de psychologie.
  • Het scientist-practitioner model vormt de rode draad doorheen onze opleiding. Dit wil zeggen dat de praktiserende psycholoog beschikt over bijzondere expertise opgedaan tijdens praktijkwerkzaamheden, en zijn/haar werkzaamheden stoelt op wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk denken.
  • Laagdrempelige karakter van de opleiding: De laagdrempeligheid en de relatief kleine groepen waarin de opleiding werkt, zijn een meerwaarde voor studenten. De professoren zijn gemakkelijk benaderbaar en geven studenten de kans zichzelf te ontplooien tijdens de opleiding. Laagdrempeligheid manifesteert zich ook in het feit dat de opleiding niet enkel open staat voor reguliere studenten, maar evenzeer voor werkstudenten.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Internationalisering en mogelijkheden op buitenlandse ervaringen van studenten worden op dit moment mogelijks onderbenut. Het uitklaren van de doelstellingen  van een buitenlands verblijf en het ontwikkelen van een visie over inkomende buitenlandse studenten, kan meer duidelijkheid bieden over de te ondernemen acties inzake internationaliseringsbeleid van de opleiding.
  • De stijgende studentenaantallen zorgen voor bijkomende logistieke en onderwijskundige uitdagingen voor het onderwijzend personeel. Interactiviteit en participatie van studenten bij het lesgeven aan grote groepen kan geoptimaliseerd worden.
  • De grootstedelijke context waarin de universiteit zich bevindt zorgt voor een aantal uitdagingen (bijv. specifieke studentenpopulatie), maar ook voor een aantal opportuniteiten (bijv. multiculturaliteit in de geestelijke gezondheidszorg). Om voldoende op deze unieke context te capitaliseren, wenst de opleiding verder in te zetten op de integratie van het cross-culturele en grootstedelijke aspect in het curriculum.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Om tegemoet te komen aan de vraag om meer praktijk te voorzien binnen het programma, ontwikkelt de opleiding in de derde bachelor een observatiestage waar studenten een eerste kennismaking hebben met het werkveld en de verschillende aspecten van het werken als psycholoog.
  • Door in te zetten op projectweken wil de opleiding bijdragen aan het ontwikkelen van vaardigheden (o.m. gesprekvaardigheden, ondernemerschap, academische vaardigheden, sollicitatievaardigheden). Deze projectweken krijgen zowel in de bachelor als de master ruimte in het programma.
  • Om het scientist-practitioner model centraler te zetten in de opleiding worden een aantal nieuwe vakken rond evidence-based handelen in het curriculum opgenomen. In deze vakken krijgen studenten een kader dat hen toelaat praktijk en wetenschap te verbinden en kijken ze vanuit een kritisch wetenschappelijke bril naar een aantal praktijkcases.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021