logo

Kwaliteit van de Bachelor of Arts in Toegepaste Taalkunde, en de Masters of Arts in Tolken, Vertalen en Journalistiek

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • State-of-the-art studiemateriaal: voor studenten is geavanceerd materiaal beschikbaar, onder andere in de vorm van een talenpracticum, tolkencabines, tolkenkoffers, een redactie- en montageruimte, een opnamestudio en state-of-the-art technologieën. Deze technologie wordt gebruikt om de activerende en toegepaste werkvormen waar we in ons onderwijs van gebruik maken, te ondersteunen en aan te vullen.  
  • Meertalig Brussel als living lab: het meertalige Brussel is de ideale plek voor een opleiding in de toegepaste taalkunde, aangezien het sterk internationale karakter van de stad tal van mogelijkheden voor studenten biedt zowel tijdens als na de opleiding. Te denken valt hierbij aan de talrijke internationale instellingen in Brussel, die een levendige omgeving vormen voor tolken, vertalers en journalisten. Maar sowieso, de talen die de studenten hier leren, horen ze hier op straat én op de campus, waar ze mensen van over de hele wereld tegenkomen. Ze vinden ook heel wat theaters, musea, literaire festivals, culturele instellingen én tal van pop-up activiteiten in de stad. Vanuit alle TTKA opleidingen wordt ernaar gestreefd om studenten in contact te brengen met de Brusselse realiteit (o.a. stages, projectwerk, scripties, bezoeken aan instellingen, uitnodigingen van gastsprekers).
  • Internationaal netwerk: De masteropleiding Journalistiek is als enige Vlaamse masteropleiding lid van het internationaal netwerk European Journalism Training Association die tot doel heeft het academische onderwijs van de Journalistiek in Europa te verdiepen door internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten en de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten. De masteropleiding Vertalen van haar kant maakt deel uit van het European Master’s in Translation netwerk (EMT) waarin kennis en best practices worden uitgewisseld rond vertaalonderwijs, uitgaande van een overeengekomen EMT competentieprofiel van de vertaler waar alle deelnemende vertaalopleidingen deels op geënt zijn of naar streven.
  • Sterke wisselwerking tussen universiteit en beroepsveld: De masteropleiding Tolken wordt verzorgd door specialisten in tolkwetenschap én beroepstolken. Hetzelfde geldt voor de Master Vertalen en de Master Journalistiek met een duidelijke inbreng van professionele vertalers resp. journalisten.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Versterken van de link met het werkveld. Het verder incorporeren van deontologische aspecten van het werkveld in het curriculum zorgt voor een nóg betere aansluiting op het werkveld.
  • Thinking out of the box. Het overbruggen van de traditionele scheiding tussen Gedrukte en Onlinemedia enerzijds en Radio- en Televisiejournalistiek anderzijds kan tot verrijkende kruisbestuivingen leiden binnen de Master Journalistiek Verder leiden allerhande ontwikkelingen in het werkveld tot veranderingen in de competentieprofielen van journalisten, vertalers en tolken waardoor de opleidingen gebaat zijn met het continu exploreren van nieuwe samenwerkingen, hetzij onderling of met andere opleidingen.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Middels een Masterproef Onderzoeksjournalistiek als alternatief voor de reguliere Masterproef streeft de opleiding naar het nóg verder ontwikkelen van dit vernieuwende en praktijkgerichte traject.
  • Om een betere aansluiting op de huidige masterprogramma’s te realiseren zijn de masteropleidingen bezig de schakel- en voorbereidingsprogramma’s te herzien.
  • De opleidingen zijn bezig om de resultaten van de recent uitgevoerde benchmarking met andere opleidingen verder te analyseren en om – na aftoetsing met het werkveld – te beschouwen welke aspecten van het curriculum  eventueel verder verbeterd kunnen worden. Zo heeft de bacheloropleiding net een aantal programmawijzigingen doorgevoerd waardoor meertalige en interculturele communicatie nog meer centraal komt te staan, en zodoende ook context- en cultuurgebonden (ver)taalvaardigheden.  

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021