logo
Quote 1

MILO: 3 x 1 focus

MILO bundelt expertise van onderzoekers met een heel verschillend, maar complementair profiel. Kennis wordt (onder meer, maar niet uitsluitend) geproduceerd, gedeeld en gevaloriseerd binnen drie expertiselijnen: 

 • # 1: Urban Education in ‘super-diverse’ (global) city-regions 
 • # 2: Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders (via praktijkgericht onderzoek)
 • # 3: Future Classroom.

Brussel is een wereldstad die ondanks haar relatief klein territorium en aantal inwoners (1.2 miljoen in het administratieve kerngebied, 3.4 miljoen in de bredere functionele metropolitaanse zone) meespeelt in de top van verschillende internationale rankings. En dat heeft niet alleen te maken met haar rol als vestigingsplaats van instellingen van de Europese Unie. Ze concentreert immers ook een hele rits nationale en internationale organisaties op haar grondgebied, waaronder meer dan 1.000 onderwijsinstellingenBovendien is ze de economische motor van het land31% van het Belgische BBP wordt er gecreëerd. Als economische en institutionele metropool blijft het kosmopolitische Brussel echter niet gespaard van de uitdagingen die samenhangen met een toenemende globalisering, migratie, verstedelijking en etnoculturele diversiteit. Zo heeft (veel) meer dan de helft van de bevolking buitenlandse rootsHet centrum van het stadsgewest kent grote concentraties van (kans)armoede (34% van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens). Ongeveer 28% van de leerlingen in het secundair onderwijs heeft een schoolachterstand van minimum 2 jaar en 15 à 20% van de jongeren verlaat de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs. Brussel is dus een stad van paradoxen. Dat is ook het geval voor het onderwijs dat er verstrekt wordt. Het Multidisciplinair Instituut voor LerarenOpleiding MILO is geworteld in dat super-diverse Brusselse milieu, maar onze onderwijs- en onderzoeksaandacht beperkt er zich niet toe. De expertise die we in en over Brussel hebben opgebouwd zien we transfereerbaar naar de rest van België (waar de 18 stadsgewesten 56% van de bevolking concentreren op 27% van het grondgebied; respectievelijk 75% en 51% indien ook de pendelaarsgemeenten worden meegerekend - 2006 data) en tegelijkertijd willen we die Brusselse situatie ook meer afzetten tegenover niet-Belgische metropolitaanse regio’s.  

Binnen onze expertise-lijn Urban Education in ‘super-diverse’ (globalcity-regions haken we in op verschillende thematieken die eigen zijn aan een diverse context. In ons onderwijsprogramma wordt dit vertaald in cursussen als ‘Krachtige leeromgeving’ en ‘Positief en inclusief leefklimaat, maar ook in een specifiek opleidingsonderdeel ‘Urban Education waarbij studenten in team naar twee scholen trekken om er onderzoek te doen over actuele onderwijskundige debattenOnderzoeksmatig komen verschillende sub-thema’s aan bod: Els Consuegra legt zich onder meer toe op issues als diversiteit en genderinterculturaliteit en onderwijsongelijkhedenInge Placklé haakt op dat laatste onderwerp in met haar expertise omtrent lesgeven in het beroepsonderwijs en de aan/afwezigheid van een krachtige leeromgevingJill Surmont is onze experte rond meertaligheid in de klas, met een bijzondere focus op Content and Language Integrated Learning (CLIL). Samen met partners in zowel het werkveld als beleid probeert ze via haar onderzoek het onderwijs aan leerlingen die de gehanteerde instructietaal niet (goed) beheersen te optimaliseren.  In onderzoek naar het profiel van leerkrachten (en docenten) zijn Els Consuegra (cf. het Netwerk ‘Diversiteit in het docentenkorps), Inge Placklé (welk profiel voor leerkrachten in het beroepsonderwijs?) en Joost Vaesen (wil er wel iemand lesgeven in het super-diverse Brussel?) geïnteresseerd. Bij uitbreiding werken we ook aan of zijn we geïnteresseerd in didactische en inhoudelijke uitdagingen die met dat lesgeven in een diverse context gepaard gaan: hoe ga je om met taboes en gevoelige onderwerpen (een thema dat Gustaaf Cornelis onder meer benaderde via het debat over seksualiteit en seksualiteitsbeleving) en welke plaats krijgt (welke invulling van) burgerschapseducatie (Jetske Strijbos werkt aan een doctoraal proefschrift over democratisch onderwijs; Iris Gysels legt zich toe op onder meer de sleutelcompetentie burgerschap en evaluatie; Marie-Do Bekaert heeft ervaring opgebouwd met musea en outdoor learningTom Kuppens bestudeert de integratie van duurzaamheid in het economie-onderwijs, zowel inhoudelijk als vakdidactischIris Stiers werkt rond citizen science en integratie hiervan in het secundair onderwijs)? Op welke manier wordt in het gefragmenteerde Brussel het transversale domein van onderwijs beheerd? In die beleidsproblematiek werken Jill Surmont en Joost Vaesen zich dieper in 

Under construction.

Wie is wie?

Ben je op zoek naar contactgegevens van MILO-onderzoekers en -experts? 

Klik op deze link.

Onderzoekers binnen de expertiselijn # 1 - Urban Education in ‘super-diverse’ (global) city-regions:  

 • Prof. Dr. Els Consuegra (interculturaliteit, diversiteit, ongelijkheid, leerkrachtenprofiel ...) 
 • Prof. Dr. Wouter Cools (sport en stereotypen, inclusief bewegingsonderwijs)
 • Prof. Dr. Gustaaf Cornelis (taboes, intersectionaliteit) 
 • Prof. Dr. Tom Kuppens (duurzaamheidseducatie)
 • Prof. Dr. Koen Pelleriaux (onderwijsbeleid/sociologie)
 • Prof. Dr. Inge Placklé (leerkrachtenprofiel, arbeidsmarktgericht onderwijs, stad als krachtige leeromgeving)
 • Dra. Jetske Strijbos (photovoicing leerlingen, burgerschapseducatie)
 • Prof. Dr. Iris Stiers (citizen science, STEM)
 • Prof. Dr. Jill Surmont (meertaligheid, onderwijsbeleid)
 • Prof. Dr. Joost Vaesen (leerkrachtenprofiel, outdoor learning, burgerschapseducatie, onderwijsbeleid)

Onderzoekers binnen de expertiselijn # 2 - Professionele ontwikkeling van leerkrachten & lerarenopleiders: 

 • Prof. Dr. Nadine Engels (welbevinden, professionalisering, NN)
 • Dr. Inge Bogaert (NN)
 • Lic. Heidi Depraetere (NN)
 • Prof. Dr. Gracienne Lauwers (onderwijsrecht)
 • Prof. Dr. Inge Placklé (professionalisering lerarenopleiders)
 • Dra. Jetske Strijbos (welbevinden)
 • Prof. Dr. Bart Windels (6E-model)
 • Dr; Vicky Willegems (collaboratief praktijkonderzoek scholen)

Onderzoekers binnen de expertiselijn # 3 - Future Classroom: 

 • Prof. Dr. Jo Tondeur (blended learning, NN)
 • Prof. Dr. Wouter Cools (digitale bewegingsdidactiek)
 • Prof. Dr. Gustaaf Cornelis (omgevingspsychologie)
 • Drs. Bram Bruggeman (blended learning)
 • Dra. Mary Ann Isaacs (digital storytelling)

# 1 - Urban Education: New Release


Prof. Dr. Iris Stiers (MILO-VUB): Bugs 2 the Rescue? Biodiversiteit in de stad? Burgers die samen met wetenschappers speuren naar natuurlijke vijanden om de verspreiding van invasieve exotische waterplanten tegen te gaan. Het is niet zo moeilijk als het klinkt.

# 2 - Professionalisering: New Release


15.12.2020 Doctoraal proefschrift Vicky Willegems: INSIDE STORIES OF COLLABORATIVE TEACHER RESEARCH TEAMS: Spaces for developing extended professionalism in school university partnerships. Promotoren: Prof. Dr. Nadine Engels (VUB), Prof. Dr. Els Consuegra (VUB), Prof. Dr. Katrien Struyven (UHasselt & VUB)

# 3 - Future Classroom: New Release


Bram Bruggeman, Jo Tondeur, Katrien Struyven, Bram Pynoo, Anja Garone, Silke Vanslambrouck (2020): Experts speaking: Crucial teacher attributes for implementing blended learning in higher education. In: The Internet and Higher Education, nr. 48.