logo

Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Doelstelling

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen,...), collega’s (psychiaters, psycho-therapeuten, ...) of vanuit de cliënt zelf.

Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders. De diagnostische terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, dit met oog voor diverse werkcontexten. De opleiding integreert empirische en hermeneutische verklaringsmodellen om op handelingsgerichte diagnostische adviezen uit te monden.

Doelgroep

Bent u psycholoog of (ortho)pedagoog en actief in de klinische praktijk (zelfstandig, in loondienst of als vrijwilliger)? Wenst u uw klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de master-opleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Wenst u tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor u bestemd!

Opbouw

Deze interuniversitaire permanente vorming richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Het programma is gespreid over twee academiejaren en omvat in totaal 28 dagen van 7 lesuren (meestal op vrijdag), minstens 12 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen).

Programma PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Plaats: Vrije Universiteit Brussel

Academiejaar 2021-2022:

 • Basismodule met empirische en hermeneutische werkwijzen in de praktijk; opvoedings- en gezinsdiagnostiek; methoden en instrumenten.
 • Module ontwikkelingsstoornissen met o.m. aandachtsstoornissen en autismespectrumstoornis.
 • Module emotionele stoornissen met o.m. angst en depressie, zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, eet- en hechtingsstoornissen.
 • Integratiemodule aan de hand van casussen.

Academiejaar 2022-2023:

 • Basismodule met o.m. verslaggeving en deontologie (ethiek).
 • Module gedragsstoornissen met o.m. oppositioneel en antisociaal gedrag.
 • Module stress en coping met o.m. mishandeling en misbruik, rouw en trauma.
 • Module capita selecta met o.m. leer- en taalstoornissen, neuropsychodiagnostiek.

Supervisie:

 • 12 individuele supervisieuren en vier collectieve supervisiedagen verspreid over de cyclus.

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. S. Celestin-Westreich, Prof. dr. J. Vanderfaeillie en Prof. dr. I. Baetens (VUB); Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. H. Roeyers en dr. Mark Schittekatte (UGent); Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. Bijttebier en Prof. dr. N. Vliegen (KU Leuven) en J. Peeters (VVKP-BFP), die allen ook doceren.

Organisatie

De twaalfde editie van de PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2021–2022 t.e.m. academiejaar 2022-2023. De inhoud wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name:

 • de faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen van:
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Universiteit Gent
  • Vrije Universiteit Brussel
 • de beroepsverenigingen:
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Het programma vindt volgens een beurtrol om de twee jaar plaats aan één van de drie deelnemende universiteiten. De universiteit die de opleiding inricht, is verantwoordelijk voor de administratie en de praktische organisatie. In 2021–2023 vindt het programma voor PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen plaats aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De cursusdagen vinden plaats op vrijdagen. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

De parallelvorming voor klinische psychodiagnostiek bij volwassenen kan u vinden op http://www.pevklinischepsychodiagnostiek.be/

Getuigschrift

Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming, waarop de vijf partners van het samenwerkingsverband vermeld staan. Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit.

Kandidaturen

Stuur uw schriftelijke kandidatuur naar de verantwoordelijke van de cyclus (Imke.Baetens@vub.be) met de vermelding "PEV Klinische psychodiagnostiek - Kinderen". Voeg als bijlage een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma toe.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1700 euro per academiejaar. Opleidingscheques en betaling via KMO-portefeuille worden aanvaard. De deadline om je kandidaat te stellen is 30 mei 2021.

Verantwoordelijken voor de opleiding 2021-2023

Prof. dr. Imke Baetens, Prof. dr. Smadar Celestin-Westreich en Prof. dr. Johan Vanderfaeillie.

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Meer informatie?

Neem contact op via email met de verantwoordelijke van de cyclus: Imke.Baetens@vub.be

 

 

klinischepsychodiagnostiek
klinischepsychodiagnostiek