logo
Rector Caroline Pauwels: “Dit academiejaar staat voor de VUB in het teken van de schoonheid, de kracht en de wijsheid van de wetenschap. We trekken dat door naar de uitreiking van de eredoctoraten, die we in verband brengen met cijfers, data en onderzoeksresultaten die ertoe doen. Ook de figuren en tekeningen van GAL doen ertoe. Ze zetten ons aan tot kritisch denken.”

Scroll down for English

NL - Figures that matter. Dat is de noemer waaronder de Vrije Universiteit Brussel op dinsdag 2 april zeven eredoctoraten uitreikt. De uitreiking vindt plaats op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus in Etterbeek en start om 11u. 

Cijfers die ertoe doen was het terrein van de in 2017 overleden Zweedse statisticus Hans Rosling, wiens zoon Ola Rosling en schoondochter Anna Rosling Rönnlund zijn wereldwijde bestseller Factfulness (Feitenkennis, 2018) mee hebben voltooid.

Karine Chemla (Frankrijk) is historica van de wiskunde, Freddy Van Oystaeyen is een baanbrekende wiskundige uit eigen land, Padmanabhan Seshaiyer (VS) is eveneens wiskundige, maar vooral ook een voorvechter en wegbereider van beter STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Brian Durie is een wereldautoriteit in Multipel Myeloom (beenmergkanker) en is samen met zijn echtgenote Susie Durie oprichter van de International Myeloma Foundation.

Ten slotte zijn er eredoctoraten voor de Nederlandse natuurkundige en wetenschapscommunicator Robbert Dijkgraaf en politiek tekenaar Gerard Alsteens  (GAL)

---

Rector Caroline Pauwels: "For the VUB this academic year is dedicated to the beauty, power and wisdom of science. We confirm this in the presentation of the honorary doctorates, which we relate to figures, data and research results that matter. The figures and drawings of GAL also matter. They encourage us to think critically."

ENG - Figures that matter. That is theme under which the Vrije Universiteit Brussel will award seven honorary doctorates on Tuesday, April 2. The ceremony will take place at the Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus in Etterbeek and will start at 11 am. 

Figures that matter were the terrain of the Swedish statistician Hans Rosling who died in 2017 and whose son, Ola Rosling, and daughter-in-law, Anna Rosling Rönnlund, have completed his worldwide bestseller Factfulness (Fact Knowledge, 2018).

Karine Chemla (France) is a historian of mathematics, Freddy Van Oystaeyen is a Belgian pioneering mathematician, Padmanabhan Seshaiyer (US) is also a mathematician, but above all a champion and pioneer of better STEM education (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Brian Durie is a world authority in Multiple Myeloma (bone marrow cancer) and is, together with his wife Susie Durie, founder of the International Myeloma Foundation.

Finally, there are honorary doctorates for the Dutch physicist and science communicator Robbert Dijkgraaf and political cartoonist Gerard Alsteens (GAL).

Karine Chemla

De Française Karine Chemla is historica van de wiskunde en sinologe. Zij is zowel vertrouwd met het westerse denken (o.a. het werk van wiskundigen Leonhard Euler en Michel Chasles) als met het oosterse denken, als sinologe. Door haar focus op de wiskunde in haar historische, culturele en filosofische context, is Karine Chemla een echte brugfiguur tussen alfa- en betawetenschappen. Zij benadert in haar werk de wiskunde als een cultureel gegeven dat we dan ook als dusdanig moeten begrijpen. Haar werk is relevant voor historici en filosofen, voor archeologen en kunstwetenschappers, en ook - in haar rol als sinologe - voor taal- en letterkundigen. 

Karine Chemla is o.a. onderzoeksdirecteur aan het Centre national de la recherche scientifique. Ze is voorgedragen door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

---

The French Karine Chemla is a historian of mathematics and sinologist. She is familiar with both Western thinking (including the work of mathematicians Leonhard Euler en Michel Chasles) and Eastern thinking: as a sinologist. Through her focus on mathematics in her historical, cultural and philosophical context, Karine Chemla is a true bridge figure between the alpha and beta sciences. In her work she approaches mathematics as a cultural given that we must understand as such. Her work is relevant for historians and philosophers, for archaeologists and art scientists, and also - in her role as a sinologist - for linguists and literary scholars.

Karine Chemla is, amongst others, research director at the Center national de la recherche scientifique. She was nominated by the Faculty of Arts and Philosophy.

Freddy Van Oystaeyen

Freddy (of Fred) Van Oystaeyen is wiskundige en emeritus professor in de wiskunde aan de UAntwerpen. Hij is een van de sleutelfiguren geweest in het wiskundeonderzoek in Vlaanderen van de voorbije halve eeuw. Hij is een wereldexpert aangaande niet-commutatieve algebra en meetkunde, en heeft dit onderwerp vooruit gestuwd. Zijn bijdragen kwamen niet alleen de eigen universiteit ten goede, maar ook de andere universiteiten in Vlaanderen, waaronder zeker ook de VUB. Zijn onderzoek heeft ook een belangrijke esthetische component. Nieuwe ontwikkelingen in de wiskunde zijn immers heel dikwijls gebaseerd op esthetische overwegingen. Wiskundigen ervaren die schoonheid als een van de sterkhouders van hun discipline.

Freddy Van Oystaeyen is voorgedragen door de faculteit Ingenieurswetenschappen.

---

Freddy (Fred) Van Oystaeyen is a mathematician and emeritus professor of mathematics at the University of Antwerp. Freddy Van Oystaeyen was one of the key figures in mathematical research in Flanders over the past half century. He is a world expert on non-commutative algebra and geometry, and has steered this subject forward. His contributions not only benefited his own university, but also the other universities in Flanders, certainly including the VUB. His research also has an important aesthetic component. New developments in mathematics are very often based on aesthetic considerations. Mathematicians experience that beauty as one of the strong holders of their discipline.

Freddy Van Oystaeyen was nominated by the Faculty of Engineering.

Padmanabhan Seshaiyer

Padmanabhan Seshaiyer (VS) is professor in de wiskunde aan de George Mason University. Hij heeft een grote interesse voor wiskundeonderwijs in lagere en middelbare scholen in de VS en daarbuiten. Hij is directeur van het STEM Accelerator Program en van COMPLETE (Center for Outreach in Mathematics Professional Learning and Educational Technology). De voorbije jaren heeft prof. Seshaiyer een reeks onderwijskundige programma’s gelanceerd en geleid om de interesse van leerlingen en leerkrachten in STEM-studies op alle niveaus aan te wakkeren.  Hij won tal van prestigieuze prijzen en is een veelgevraagd spreker (o.a. twee TEDx talks, waarvan de recentste The M in STEM is). Prof. Seshaiyer is ook actief betrokken bij internationale STEM-samenwerkingsprojecten in Azë, Afrika en Latijns-Amerika.  

Padmanabhan Seshaiyer is voorgedragen door de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

---

Padmanabhan Seshaiyer (US) is professor of mathematics at George Mason University. He has a great interest in mathematics education in primary and secondary schools in the US and abroad. He is director of the STEM Accelerator Program and of COMPLETE (Center for Outreach in Mathematics Professional Learning and Educational Technology). In recent years Prof. Seshaiyer has launched a series of educational programs to guide the interest of students and teachers in STEM studies at all levels. He has won numerous prestigious awards and is in high demand as a speaker (including two TEDx talks, the latest of which is The M in STEM). Prof. Seshaiyer is also actively involved in international STEM collaborative projects in Asia, Africa and Latin America.

Padmanabhan Seshaiyer has been nominated by the Faculty of Psychology and Education Sciences

Brian en Susie Durie

Brian Durie (VS) is een wereldautoriteit in het domein van multipel myeloom (ziekte van Kahler, beenmergkanker) en aanverwante ziekten. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ligt hij mee aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden waardoor de levensverwachting bij de diagnose van multipel myeloom sterk is gestegen. Zonder internationale samenwerking en zonder de de uitwisseling van gegevens en het opnemen van patiënten in gemeenschappelijke klinische studies, was dit succes niet mogelijk geweest. Net daar ligt de buitengewone verdienste van Brian Durie. Naast zijn eigen wetenschappelijke bijdrage zowel op fundamenteel als op klinisch vlak (met 450 wetenschappelijke publicaties) , richtte hij samen met zijn echtgenote Susie Durie als wervende kracht, de International Myeloma Foundation (IMF) op. Deze non-profit organisatie heeft zich dertig jaar geleden tot doel gesteld om patiënten te informeren en te betrekken bij de kennis over hun ziekte, maar ook om artsen wereldwijd tot samenwerking aan te zetten en "best practice guidelines" uit te werken.  De IMF steunt ook het onderzoek naar de oorsprong van multipel myeloom. De organisatie heeft vandaag een wereldwijde werking.

Brian en Susie Durie zijn voorgedragen door de faculteit Geneeskunde en Farmacie.

---

Brian Durie (US) is a world authority in the field of multiple myeloma (Kahler's disease, bone marrow cancer) and related diseases. With his scientific research he is at the foundation of the development of new diagnostic and therapeutic possibilities, which have led to a significant increase in life expectancy following the diagnosis of multiple myeloma. Without international collaboration and the exchange of data and accommodating patients in joint clinical trials, this success would not have been possible. Therein lies the extraordinary merit of Brian Durie. In addition to his own scientific contributions, both on a fundamental and on clinical levels (with 450 scientific publications), he founded the International Myeloma Foundation (IMF) with his wife, Susie Durie, as a promotional force. Thirty years ago this non-profit organization set itself the goal to inform patients and to involve them in the knowledge about their illness, but also to encourage doctors worldwide to work together to develop best practice guidelines. The IMF also supports research into the origin of multiple myeloma. This organization today operates globally.

Brian and Susie Durie were nominated by the Faculty of Medicine and Pharmacy.

Hans Rosling (postuum), Ola Rosling en Anna Rosling Rönnlund

Hans Rosling (1948–2017) was een Zweedse arts en hoogleraar Internationale Gezondheid aan het Karolinska Institutet (Stockholm) en directeur van de Gapminder Foundation. Het onderzoek van Rosling ging o.m. over het verband tussen economische ontwikkeling, landbouw, armoede en gezondheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hij was adviseur van de WHO, UNICEF en verschillende hulporganisaties. In 1993 was hij één van de grondleggers van Artsen zonder Grenzen in Zweden. 

In 2006 brak Rosling internationaal door met zijn TED talk The Best Stats You've Ever Seen. Door middel van innovatieve animaties legde hij uit dat de wereld vooruitgang te zien geeft in verschillende opzichten, zelfs in de armste landen. Hij stichtte de Gapminder Foundation samen met zijn zoon Ola Rosling en zijn schoondochter Anna Rosling Rönnlund. Gapminder ontwikkelde software die internationale statistieken omzet in bewegende, interactieve en onderhoudende grafieken. Rosling was vooral een ontkrachter van gangbare mythes en een pleitbezorger van een levenshouding van possibilisme, van de overtuiging dat we de wereld door kennis en wetenschap beter kunnen maken.

Samen met Ola Rosling en Anna Rosling Rönnlund schreef Hans Rosling Factfulness (Feitenkennis), dat in 2018 na zijn dood verscheen en een wereldwijde bestseller werd. Ola en Anna Rosling zetten het werk van Hans Rosling verder. Met het eredoctoraat wil de Vrije Universiteit Brussel het werk bekronen van drie personen die een belangrijke bijdrage leverden aan het verspreiden van een op feiten gebaseerde wereldvisie, van het kritisch denken en van de overtuiging dat we dankzij de wetenschap de wereld beter kunnen maken.

Ola Rosling en Anna Rosling Rönnlund zijn voorgedragen door de universiteit voor maatschappelijke verdiensten.

---

Hans Rosling (1948-2017) was a Swedish doctor and professor of International Health at the Karolinska Institutet (Stockholm) and director of the Gapminder Foundation. Rosling's research, amongst others, focused on the link between economic development, agriculture, poverty and health in Africa, Asia and Latin America. He was a consultant to the WHO, UNICEF and various aid organizations. In 1993 he was one of the founders of Médecins Sans Frontières (MSF) in Sweden.

In 2006 Rosling made an international breakthrough with his TED talk The Best Stats You’ve Ever Seen. Through the use of innovative animations, he explained how the world was showing progress in many ways, even in the poorest countries. With his son, Ola Rosling, and his daughter-in-law, Anna Rosling Rönnlund, he co-founded the Gapminder Foundation. Gapminder developed software that converts international statistics into moving, interactive and entertaining graphs. Rosling was above all a dismantler of common myths and an advocate for a life attitude of possibilism; the conviction that we can make the world a better place through knowledge and science.

Together with Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling wrote Factfulness (Fact Knowledge), which appeared after his death in 2018 and became a worldwide bestseller. Ola and Anna Rosling continue the work of Hans Rosling. With the honorary doctorate, the Vrije Universiteit Brussel wants to reward the work of three people who made an important contribution to the dissemination of a fact-based world view, of critical thinking and of the conviction that we can make the world a better place through science.

Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund have been nominated by the University for commendable social services.

Robbert Dijkgraaf

Met zijn uitzonderlijke inspanningen voor wetenschapscommunicatie brengt natuurkundige Robbert Dijkgraaf steevast de kracht en de schoonheid van wetenschap onder de aandacht van het grote publiek. 

Nederlander Robbert Dijkgraaf is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de theoretische natuurkunde. Sinds 2012 is hij directeur van het prestigieuze Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Zijn kantoor in Princeton was ooit  de werkplek van Albert Einstein. In zijn vakgebied is Robbert Dijkgraaf een baanbrekend wetenschapper. Hij werkt op het gebied van deeltjesfysica, meer in het bijzonder snaartheorie en kwantumzwaartekracht, en kreeg daarvoor de Spinozaprijs. 

Robbert Dijkgraaf is eveneens uitermate actief in het populariseren van wetenschap. Hij is o.a. columnist voor NRC Handelsblad, medewerker bij het televisieprogramma Hoe?Zo! en was te gast in Zomergasten van de VPRO. Hij is daarnaast een veel geziene gast in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.  

Robbert Dijkgraaf is uitgegroeid tot een echte ambassadeur van de wetenschap. Hij ziet zelf wetenschap als iets dat voor iedereen toegankelijk is of zou moeten zijn.

In zijn rol als ambassadeur maakt hij zich echter zorgen over de wijze waarop men vandaag in de samenleving naar wetenschap kijkt.  Hij pleit ervoor om met een optimistische blik naar de toekomst te kijken en te geloven in de veerkracht van de mens om met de hulp van de wetenschap de problemen aan te pakken.

Robbert Dijkgraaf kreeg in 2013 een eredoctoraat toegekend van de Raboud Universiteit in Nijmegen. De Vrije Universiteit Brussel is de eerste Belgische universiteit die hem een eredoctoraat toekent, voor maatschappelijke verdiensten.

---

With his exceptional efforts in science communication, physicist Robbert Dijkgraaf invariably brings the power and beauty of science to the attention of the general public. Dutchman Robbert Dijkgraaf is a professor at the University of Amsterdam. His field is theoretical physics. He has been director of the prestigious Institute for Advanced Study at Princeton (US) since 2012 where his office was once the workplace of Albert Einstein. Robbert Dijkgraaf is a valued scientist in his field. He works in the field of particle physics, and more particularly in string theory and quantum gravity, for which he received the Spinoza prize.

Robbert Dijkgraaf is highly active in popularizing science. He is, amongst others, a columnist for NRC Handelsblad, co-presenter on the television program Hoe? Zo! and was a guest on Zomergasten on VPRO. He is also a regular guest on the television program De Wereld Draait Door.

Robbert Dijkgraaf has evolved into a true ambassador for science. He personally sees science as something that is or should be accessible to everyone. In his role as ambassador, however, he is concerned about the way people look at science in society today. He advocates an optimistic view of the future and a belief in the resilience of man to tackle the problems of the future with the help of science.

Robbert Dijkgraaf was awarded an honorary doctorate from the Raboud University in Nijmegen in 2013. The Vrije Universiteit Brussel is the first Belgian university to award an honorary doctorate for social merit.

Gerard Alsteens (GAL)

Gerard Alsteens (1940) of GAL is een van de langst werkende en meest bekende politieke tekenaars in België.

GAL studeerde aan de afdeling schilderkunst en grafiek aan het St.Lukas-instituut in Brussel. Later zou hij er ook docent worden. Gerard Alsteens vestigde zijn reputatie als cartoonist en politiek tekenaar tussen de jaren 60 en 80 met cartoons in De Nieuwe en De Zwijger. Toen De Nieuwe failliet ging stapte hij over naar Knack waar hij sinds 1983 de huiscartoonist is.

Zijn tekeningen zijn meestal scherp en confronterend, met een duidelijke boodschap. Door de actualiteit te verwerken in een spraakmakend beeld zetten ze de mensen aan om (kritisch) na te denken. Zijn tekeningen zijn soms regelrechte aanklachten tegen bepaalde gebeurtenissen, situaties of politici. 

GAL kreeg in 2004 te kampen met een oogembolie die zijn zicht ernstig aantastte. Met behulp van enkele technische hulpmiddelen wist hij  toch zijn werk te hervatten. Het toont alleen maar aan hoe gedreven Gerard Alsteens is, zelfs op de hoge leeftijd die hij intussen heeft bereikt. 

GAL’s engagement voor vrijheid en vrije meningsuiting, dat hij vele jaren lang via zijn cartoons vorm heeft gegeven, sluit perfect aan bij de waarden van onze universiteit. GAL is kritisch als het moet, grappig als kan en denkt altijd wars van elk vooroordeel. 

Met de VUB deel GAL zijn liefde voor Brussel  GAL heeft al meermaals te kennen gegeven dat hij nergens anders dan in Brussel zou willen wonen. Hij ziet Brussel als een soort laboratorium, een toetssteen voor de realiteit van de toekomst.

Gerard Alsteens mocht tijdens zijn lange carrière al heel wat prijzen en eretitels ontvangen. De Vrije Universiteit Brussel is de eerste universiteit om hem een eredoctoraat toe te kennen.

---

Gerard Alsteens (1940) or GAL is one of the longest working and best-known political artists in Belgium. He studied at the painting and graphics department of the Sint- Lukas institute in Brussels. He would later also become a lecturer. Gerard Alsteens established his reputation as a cartoonist and political draftsman between the 1960s and 1980s with cartoons in De Nieuwe and De Zwijger. When De Nieuwe went bankrupt, he switched to Knack where he has been the house cartoonist since 1983. His drawings are usually sharp and confrontational, with a clear message. By reflecting current events in high-profile images, he encourages people to think (critically). His drawings often represent direct indictments against particular events, situations or politicians.

In 2004 GAL suffered an eye embolism that severely impaired his vision. In spite of this he managed to resume his work with the help of a number of technical aids. This only shows how driven Gerard Alsteens is, even at his current advanced age. GAL's commitment to freedom and freedom of speech, which he has expressed through his cartoons over many years, fits the values of our university perfectly. GAL is critical when he has to, as funny as can be and always avoids any prejudice.

GAL shares his love for Brussels with the VUB. He has, on several occasions, indicated that he would not want to live anywhere else than in Brussels. He sees Brussels as a kind of laboratory; a touchstone for the reality of the future.

Gerard Alsteens has received many awards and honorary titles during his long career. The Vrije Universiteit Brussel is the first university to award him an honorary doctorate.

Uw gastvrouw / your host: Annabelle Van Nieuwenhuyse

NL

  • 10.30u: Onthaal
  • 11:00u: Start ceremonie
  • 12.30u: Receptie
Muziek / Music by: Geike Arnaert (ex Hooverphonic)

EN 

  • 10.30AM: Welcome
  • 11:00AM: Start ceremony
  • 12.30PM: Reception

Scroll down for English

De plechtige uitreiking van de eredoctoraten vindt plaats op dinsdag 2 april om 11 uur in Aula Q op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (campus Etterbeek), Pleinlaan 2 in 1050 Brussel.

Graag vragen we u om tijdig aanwezig te zijn. De deuren gaan open om 10.30u.

De toegang van Aula Q bevindt zich aan de kant van de esplanade.

De campus van de VUB is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo kunt u afstappen in treinstation Etterbeek of aan tramhalte VUB. We raden af om met de auto te komen. Indien is niet anders kan, neemt u toegang 13 langs de Pleinlaan en kunt u parkeren op de campus onder aula Q. Scroll down voor een campusplan of download hier de pdf.

Na de plechtige zitting vindt een receptie plaats in de feesttent achter aula Q. Samen heffen we het glas heffen op figures that matter!

---

EN - The formal presentation of the honorary doctorates will take place on Tuesday, 2 April at 11 am in Aula Q at the Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek campus), at Pleinlaan 2 in 1050 Brussels.

May we ask you to be present in time, since the ceremony starts at 11AM sharp. Doors open at 10.30AM.

The entrance to Aula Q can be found on the campus’ Esplanade.

The VUB campus is easily accessible by public transport (Etterbeek train station, VUB tram stop). If you are arriving by car, take access 13 along the Pleinlaan so you can parc on campus underneath aula Q. We advise against coming by car, though. Scroll down for a map of the campus or download the pdf file.

After the session a reception will take place in the party tent in front of aula Q, where we will raise the glass together on figures that matter!