logo

Scroll down for English

De Vrije Universiteit Brussel kent de titel 'Doctor Honoris Causa' toe aan historicus Yuval Noah Harari. De wereldberoemde auteur krijgt het eredoctoraat voor zijn jarenlange werk over de geschiedenis en toekomst van de mensheid, en zijn kritisch denken over technologische evoluties. Prof. Harari neemt zijn eredoctoraat op 27 januari in ontvangst tijdens een bezoek aan ons land op uitnodiging van Newsweek. VUB-rector Caroline Pauwels zegt dat denkers als Harari van fundamenteel belang zijn, “omdat wetenschap met vragen begint, heel Socrates-gericht. Dat is essentieel voor het onderwijs en daarmee voor de toekomst van onze kinderen.”

"De inzichten van Harari kunnen bijzonder inspirerend zijn voor onze studenten." - rector Caroline Pauwels

De VUB draagt het eredoctoraat voor Harari graag op aan iedereen die nu 21 is in de 21ste eeuw. Het VUB-eredoctoraat wordt uitgereikt voorafgaand aan zijn lezing op uitnodiging van het Belgische Newsweek in de Lotto Arena in Antwerpen op 27 januari 2020. 

“Harari is bezorgd over het gevaar van de toenemende ongelijkheid als we toelaten dat grote technologische spelers alle aspecten overnemen van ons dagelijkse leven. Enkel goed geïnformeerde en kritische burgers hebben de kracht om beleidsmakers ertoe te bewegen om dergelijke evoluties in de juiste richting te laten gaan. In dat opzicht kunnen de inzichten van Harari bijzonder inspirerend zijn voor onze studenten, en relevant zijn voor zowat elke studierichting”, aldus rector Caroline Pauwels uit.
 

Voor VUB-studenten / for VUB students

INFO

Voor medewerkers & alumni / for staff & alumni

INFO

Voor het publiek / for the general public

INFO

The Vrije Universiteit Brussel has awarded the title of Doctor Honoris Causa to historian Yuval Noah Harari. The author’s honorary doctorate is recognition of his many years of work on the history and future of mankind, and his critical thinking on technological evolutions. Prof Harari will receive the title on 27 January during a visit to Belgium at the invitation of Newsweek. VUB rector Caroline Pauwels says that thinkers like Harari are of fundamental importance, “because science starts with questions, in the manner of Socrates. This is essential for the education and thus for the future of our children.”

"Harari’s insights can be particularly inspiring to our students." - rector Caroline Pauwels

VUB is happy to dedicate the honorary doctorate for Harari to everyone who is now 21 in the 21st century. The honorary doctorate will be awarded prior to Harari’s lecture at the invitation of the Belgian Newsweek at the Lotto Arena in Antwerp on 27 January.

“Harari is concerned about the danger of increasing inequality if we allow major technological players to take over all aspects of our daily lives,” says Caroline Pauwels. “Only well-informed and critical citizens have the power to persuade policymakers to take such evolutions in the right direction. In that respect, Harari’s insights can be particularly inspiring to our students, and relevant to just about any discipline.”

Scroll down for English

Yuval Noah Harari werd in 1976 geboren in Israël en werkt vandaag aan the Hebrew University in Jerusalem. Hij legde zich in zijn onderzoek aanvankelijk toe op de wereldgeschiedenis, met topics als de relatie tussen geschiedenis en biologie of de verschillen tussen de homo sapiens en andere dieren.

Dat Harari als historicus zo diepgaand en vanuit zoveel diverse perspectieven over de toekomst nadenkt, maakt hem tot een ideale gids voor de jongste generatie studenten.

Vandaag focust Harari zich echter sterk op de toekomst van de mensheid in de 21ste eeuw en de rol die technologie daar in zal spelen. Harari voorziet namelijk dat technologie en mensen almeer meer zullen versmelten. Hierdoor moet volgens hem ook de huidige invulling van het concept van humanisme - waar de mens wordt beschouwd als een autonoom wezen met een vrije wil - geherdefinieerd worden. Bovendien wijst Harari er op dat technologie mogelijk kan leiden tot groeiende ongelijkheid, omdat welgestelde burgers hiertoe makkelijker toegang zullen krijgen. Deze thema’s kwamen ook al aan bod in zijn bestsellers “Sapiens: A Brief History of Humankind”, “Homo Deus: A Brief History of Tomorrow” en “21 Lessons for the 21st Century” die wereldwijd 19 miljoen keer over de toonbanken gingen.

Dat Harari als historicus zo diepgaand en vanuit zoveel diverse perspectieven over de toekomst nadenkt, maakt hem tot een ideale gids voor de jongste generatie studenten.  Het zijn tenslotte de 21-jarigen van vandaag die de 21ste eeuw mee vorm zullen geven. En dan gaat het over veel meer dan technologie alleen.     

---

Yuval Noah Harari was born in Israel in 1976 and today works at the Hebrew University in Jerusalem. His research initially focused on world history, with topics such as the relationship between history and biology or the differences between homo sapiens and other animals.

The fact that Harari, as a historian, thinks about the future in such depth and from so many different perspectives makes him an ideal guide for the youngest generation of students.

Today, however, his work focuses on the future of mankind in the 21st century and the role that technology will play in it. Harari predicts that technology and people will merge more and more, and the current interpretation of the concept of humanism – where man is regarded as an autonomous being with a free will – must therefore be redefined. Moreover, he points out that technology may lead to growing inequality, because wealthy citizens will have easier access to it. These themes have already been addressed in his bestsellers Sapiens: A Brief History of Humankind, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow and 21 Lessons for the 21st Century, which have sold 19 million copies worldwide.

The fact that Harari, as a historian, thinks about the future in such depth and from so many different perspectives makes him an ideal guide for the youngest generation of students. After all, it is today’s 21-year-olds who will help shape the 21st century. And it’s about much more than just technology.    

Scroll down for English

20 uur
Doctor Honoris Causa ceremonie

20.30 uur
Keynote door Yuval Harari

21.15 uur
Q&A met Yuval Harari

22.00 uur
Get together met hapje en drankje

Voor VIP-gasten geldt er een aangepast programma.

---

8PM
Doctor Honoris Causa ceremony

8.30PM
Keynote by Yuval Harari

9.15PM
Q&A with Yuval Harari

10PM
Get together with drinks

There's a slightly different programme for VIP guests.

Scroll down for English

Ontmoeting met prof. Harari en tickets aan voordelig tarief

Ben je VUB-student en in je derde bachelor of masterjaren? Al bekend met het werk van Yuval Noah Harari - van Sapiens tot Homo Deus - of geïnteresseerd in deze intellectuele rockster? Zou het je wat zeggen om met deze grootse denker op hetzelfde podium te staan? Dat komt goed uit!

Samen met Canvas zoekt VUB 21 studenten die hun mening willen geven over een aantal stellingen van Harari, hem een vraag willen stellen én rector Caroline Pauwels willen flankeren bij de uitreiking van een VUB-eredoctoraat aan Harari op maandag 27 januari in de Lotto Arena in Antwerpen. Wat moet je doen? Je een uur of twee vrijmaken in de week van 6 of 13 januari voor een opname door Canvas, je agenda vrijhouden op maandag 27/01 en vooral: als de bliksem (deze week nog!) je naam doorgeven aan peter.van.rompaey@vub.be.

We zorgen voor vervoer en ondersteuning op maandag 27 januari, en voor een mooie beloning voor elke deelnemer!

Liever in de zaal genieten van de lezing van prof. Harari? VUB-studenten kunnen tickets kopen aan voordelig tarief.

Fikse korting voor VUB-studenten

Bestel nu je tickets

Meet prof. Harari on stage or buy your ticket at a dicount price

Are you a VUB student in your third bachelor or master years? Have your read Sapiens or Homo Deus by Yuval Noah Harari or are you interested in the work of the Israeli historian? Would you like to be on stage with this intellectual rockstar? Then keep on reading!

Together with Canvas, VUB is looking for 21 students who want to give their opinion on a few of Harari’s propositions, ask him some thought-provoking questions and are willing to join rector Pauwels on stage to present Harari with a VUB honorary doctorate to Harari in the Lotto Arena on monday evening, 27 January. What do you have to do? Schedule two hours during the week of 6 January for a television interview by Canvas and attend the awarding ceremony prior to Harari’s lecture on Monday 27 January. Sounds great? Well, send ASAP (this week!) an e-mail to peter.van.rompaey@vub.be.

We will provide transport on Monday 27 January, and a nice reward for each participant!

Do you want to enjoy the lecture of prof. Harari together with the audience? VUB students can order tickets at a discount price.

Discount for VUB students

buy your tickets now

Scroll down for English

Fikse korting op toegangstickets

De uitreiking van het VUB-eredoctoraat een professor Harari belooft een uniek moment te worden. We willen dat zoveel mogelijk medewerkers, leden van de VUB Vriendenkring en alumni er bij kunnen zijn en samen met ons van dit moment kunnen genieten. Daarom schenkt de VUB een fikse korting op de aankoopprijs van tickets.

Deze korting geldt enkel voor VUB'ers en mits besteld via dit formulier.

Tickets at discount price

The honorary doctorate ceremony for professor at Harari promises to be a unique moment. We want staff members, members of the 'VUB Vriendenkring' and alumni to share and enjoy this moment with us. Therefore, VUB offers a substantial discount on the purchase price of tickets. Only for VUB members!

The discount price is only valid for the VUB community if ordered through this form.

Yuval Harari komt op uitnodiging van Newsweek naar België én krijgt een eredoctoraat van de VUB. Dit moment wilt u niet missen!

U bent geen student, (gepensioneerd) medewerker, emeritus of alumnus van de VUB? Koop dan uw tickets rechtstreeks via de website van Newsweek.

---

Yuval Harari is invited to Belgium by Newsweek and receives an honorary doctorate from the VUB. You don't want to miss this moment!

If you're nog a student, (retired) staff member, emeritus or alumnus of the VUB, you can buy your tickets directly on the Newsweek website.

Locatie en bereikbaarheid

Lotto Arena
Schijnpoortweg 119
2170 Merksem (Antwerpen)

Lees hier meer over bereikbaarheid en mobiliteit.

Contact

VUB-studenten, -medewerkers, -alumni en -genodigden kunnen met vragen over de uitreiking van het eredoctoraat en tickets terecht op evenementen@vub.be. Andere fans van prof. Harari kunnen terecht bij Newsweek.

De pers kan met vragen terecht bij sicco.wittermans@vub.be, woordvoerder van de VUB.

---
 

Venue and mobility

Lotto Arena
Schijnpoortweg 119
2170 Merksem (Antwerp)

More information on mobility.

Contact

VUB students, staff members, alumni and guests can send their questions about the honorary doctorate ceremony or tickets to evenementen@vub.be. Other fans of Prof. Harari can contact Newsweek.

Press can contact sicco.wittermans@vub.be, spokesperson of VUB.