logo

VUB merkenarchitectuur op 4 niveaus

De VUB kiest ervoor om de zichtbaarheid van haar merk te vergroten via het consequent opnemen van het VUB logo voor alle entiteiten en activiteiten en initiatieven waaraan de VUB bijdraagt. Een merkenarchitectuur op 4 niveau’s werd uitgewerkt. De toepassing hiervan geschiedt op basis van de VUB atlas waarin alle onderdelen en initiatieven van de VUB plaats vinden.

Koepelmerk

Alle VUB eenheden opereren onder het VUB koepelmerk dat onveranderlijk in de originele kleuren “Oranje Blanje Bleu” wordt toegepast. Voor alle publicaties wordt binnen het koepelmerk enkel het corporate merk gebruikt

Uitgebreid merk

De VUB telt verschillende entiteiten die niettegenstaande ze opereren onder een ander merk toch een wezenlijk onderdeel zijn van de VUB.

Co-merk

In het co-merk worden meerdere merknamen samen gebruikt. Deze merken worden samengevoegd om te beklemtonen dat de initiatieven gezamenlijk worden genomen met entiteiten die buiten het hoofdmerk staan.

Submerk

Submerken hebben hun eigen merk persoonlijkheid hoewel ze onmiskenbaar verbonden zijn aan de VUB .

Het koepelmerk op corporate niveau

Het koepelmerk is 100% VUB. Het VUB merk wordt gaandeweg versterkt door het consequente gebruik van ons logo.

Alle VUB eenheden opereren onder het VUB koepelmerk dat onveranderlijk in de originele kleuren “Oranje Blanje Bleu” wordt toegepast. Voor alle publicaties wordt binnen het koepelmerk enkel het corporate merk gebruikt.

Het koepelmerk als kwaliteitslabel

Enkel op corporate communicatie niveau wordt het kwaliteitslabel in de vorm van het originele wapenschild toegevoegd aan het logo. De vorm en verhouding is hier toegepast. Deze combinatie wordt enkel gebruikt op de documenten waarin de VUB zich “verbindt”.

Goede voorbeelden hiervan zijn: diploma’s, personeelscontracten, samenwerkingsovereenkomsten met externen, studentenkaarten, personeelskaart, … Dit gebruik is dus limitatief en zal door de dienst Marcom bepaald worden. Een baseline kan later toegevoegd worden.

Niveau van de vicerectoraten

De organisatorische eenheid vice-rectoraat vervalt in de communicatie. Er wordt hierbij gekozen voor Engelstalige benamingen zonder dat hier een Nederlandstalige versie van is.

Faculteitsniveau

De naam van de faculteit wordt in zijn meest essentiële vorm genoemd. Het begrip “faculteit” vervalt dus.

 • De naam bevindt zich steeds rechts van het logo.
 • Het lettertype is ICT Avant Garde BOOK staat steeds in kapitalen.
 • Indien de benaming slechts één lijn bedraagt staat die in dezelfde blauwe kleur van het logo.
 • Indien de benaming twee of drie lijnen telt is enkel de onderste lijn in logo-blauw en de bovenste (twee) in oranje, zelfde kleur als de driehoek links aan het logo.
 • De ampersant blijft telkens op de eerst regel.

Eenzelfde woordbeeld wordt voorzien voor andere entiteiten binnen de VUB. De nog vast te leggen VUB atlas bepaalt welke entiteit al dan niet een woordbeeld krijgt. Voor externe publicaties wordt enkel het corporate woordbeeld gebruikt.

Niveau interne diensten

Voor alle administratieve diensten en voor alle subdiensten gelieerd aan de vicerectoraten verloopt de toepassing analoog als bij de faculteiten. Voor die diensten worden de benamingen vastgelegd in de VUB atlas.

Niveau van de locaties

In een internationale setting zijn de benamingen Etterbeek, Jette, Gooik en Anderlecht weinig verklarend. Brussel in de locatienaam opnemen is daarom van belang.

De campussen krijgen volgende benamingen:

 • Etterbeek: Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
 • Jette: Brussels Health Campus
 • Anderlecht: Brussels Technology Campus
 • Gooik: Brussels Photonic Campus

BRUSSELS HEALTH CAMPUS wordt steeds gebruikt in de kleuren van het huidige UZBrussel

VUB merk in relatie met research groepen

Een uniek onderdeel van de VUB zijn de partnerschappen met het bedrijfsleven, andere universiteiten, de overheid en maatschappelijke organisaties. Dit onderdeel van de merkenstrategie is van toepassing voor die onderdelen die als een onderdeel van de VUB opereren en de missie en visie van de VUB helpen waarmaken. Ze krijgen evenwel steun buiten de universiteit onder de vorm van financiering, personeel, voorzieningen of andere (im)materiële steun.

De layout hiervan gebeurt voor alle gelijkaardige combinaties volgens het principe zoals beschreven onder het hoofdstuk “Diverse logovormen – samengebruik met andere logovormen”. De VUB atlas bepaalt welke entiteiten binnen dit onderdeel vallen.

VUB merk in relatie met interne / externe scholen

De VUB telt verschillende entiteiten die niettegenstaande ze opereren onder een ander merk toch een wezenlijk onderdeel zijn van de VUB. Zij worden geleid door aparte raden van bestuur. Onder voorbehoud van goedkeuring door die raden van bestuur hanteren we voortaan volgende stijl.

VUB merk in relatie met universitair ziekenhuis

Het UZ-Brussel is een belangrijk onderdeel van de VUB. Toch is de visuele link op dit ogenblik onbestaande. Aan de Raad van Bestuur van het UZ-Brussel zal gevraagd worden in te kantelen als uitgebreid merk. Omwille van de grote impact van de huisstijl van het UZ-Brussel wordt -bij wijze van uitzondering- de kleurstelling en het vierkantje niet toegepast.

VUB leerstoelen

Het VUB merk samen met anderen

In het co-merk worden meerdere merknamen samen gebruikt. Deze merken worden samengevoegd om te beklemtonen dat de initiatieven gezamenlijk worden genomen met entiteiten die buiten het hoofdmerk staan. We gebruiken co-branding om synergie te creëren en de krachten te bundelen met externe voorkeurpartners. Van belang hierbij is dat VUB geen eigenaarschap of controle heeft.

In geval van co-branding kunnen we de enige of één van de vele partners zijn. Om de verwantschap te duiden gebruiken we toelichtende omschrijvingen:

 • in partnership with
 • an affiliation with
 • empowered by
 • an initiative of
 • spin-off company of
 • research alliance of

Welke gebruikt worden en wanneer zal beschreven worden in de VUB atlas. De lay-out van het gezamenlijk initiatief kan ja dan nee binnen de VUB-stijl zitten.

Samenwerking in allianties

Het samengebruik gebeurt naargelang de noodzaak volgens één van beide vormen zoals hiernaast voorgesteld.

VUB submerken

Submerken hebben hun eigen merk persoonlijkheid hoewel ze onmiskenbaar verbonden zijn aan de VUB. Submerken kunnen een hoger niveau van differentiatie krijgen op voorwaarde dat het submerk een unieke set van diensten of producten levert waarvoor het submerk een aparte differentiatie nodig heeft om deze diensten of producten bij een specifieke doelgroep succesvol neer te zetten.

Ze worden toegepast in de geest van de VUB-huisstijl. Bij een submerk dient telkens het koepelmerk mee opgenomen te worden.