Wat doet VUB-Dilemma?

Het team van VUB-Dilemma is gespecialiseerd in de begeleiding van vragen over ongewenste zwangerschap of twijfels daarrond. Wij bieden psychosociale en medische begeleiding op maat aan, vertrekkend vanuit de vraag van de cliënte, en in een wettelijk kader.

Je kan bij ons terecht voor info, gesprekken, een medische consultatie in verband met ongeplande zwangerschap, een zwangerschapsafbreking of gerichte doorverwijzing naar diensten die je in jouw specifieke situatie kunnen verder helpen.

2022_Psycholoog_Psychologie_S_526087603

Abortus

Wil je meer informatie over de eerste consultatie en de manieren waarop een abortus kan uitgevoerd worden? We informeren je graag zo transparant mogelijk.

Hoe verloopt een abortus?

Wat daarna?

Na een abortus biedt Dilemma medische en psychosociale nazorg en informatie over anticonceptie, indien gewenst. Ook andere organisaties zetten in op nazorg.

Wat na een abortus?

Afspraak maken

Afspraken kan je enkel telefonisch maken. Je kan ons mailen voor informatie (we maken geen afspraken per e-mail).

Afspraken en wegbeschrijving

FAQs

Hoeveel betaal ik voor een abortus?

Als je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, moet je enkel het remgeld van 4,30 euro betalen. Het resterende bedrag wordt door je ziekenfonds rechtstreeks aan ons betaald. Je privacy is gegarandeerd.

Als je niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, of je aansluiting niet correct is, wordt er bekeken wat de andere mogelijkheden zijn. In sommige gevallen kan er beroep gedaan worden op instanties als OCMW of Fedasil.

In andere gevallen moet je als patiënte zelf betalen (220 euro voor de eerste consultatie, 330 euro voor de behandeling). Als dit voor jou moeilijk is, kunnen we samen op zoek gaan naar wat mogelijk is. We gaan ervan uit dat iedere vrouw moet geholpen worden bij haar vraag.

Wat breng ik mee naar mijn eerste afspraak?

3 klevertjes van je ziekenfonds

Het remgeld van 4,30 euro (bij voorkeur betaling met bankkaart)

Een bewijs van je bloedgroep (als je dat in je bezit hebt)

Is abortus legaal?

De wet zegt dat een vrouw die de vaste wil heeft om haar zwangerschap af te breken, recht heeft op een abortus. Zij alleen beslist daarover. Ook een minderjarig meisje beslist daar zelfstandig over. Ouders of zorgdragers hoeven hiervan niet op de hoogte gebracht te worden.

De behandeling zelf en het voorafgaande gesprek vinden plaats in een ‘inrichting voor gezondheidszorg’: een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Beide instanties moeten beschikken over een voorlichtingsdienst.

Tijdens de eerste consultatie wordt jouw situatie besproken. De inhoud van het gesprek vertrekt van de specifieke situatie waarin jij je bevindt en de vragen waar jij mee zit. Thema’s die ook aan bod komen zijn: wat liep er mis met de anticonceptie en welk voorbehoedmiddel wil je in de toekomst gebruiken, welke methodes zijn er om een zwangerschap af te breken en welke methode heeft jouw voorkeur. Onze medewerkers hebben beroepsgeheim, en jij beslist wat je vertelt en wat liever niet.

Tussen de eerste afspraak en de abortus loopt een verplichte wachttijd van zes dagen. Op de dag van de abortus bevestig je je vraag voor een zwangerschapsafbreking schriftelijk.

Na een zwangerschapstermijn van 12 weken kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden als de vrouw zich voor het eerste gesprek aangeboden heeft in het abortuscentrum vóór de termijn van 12 weken, en dan tot max 6 dagen vanaf die eerste consultatie.

Tot verder in de zwangerschap kan een abortus enkel om medische redenen: wanneer het uitdragen van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor het leven van de vrouw of als uit onderzoek blijkt dat het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal (met de huidige wetenschappelijke kennis). In deze gevallen gebeurt de behandeling verplicht in een ziekenhuis, en wordt het advies van een tweede arts ingewonnen.

Wens je een abortus na 12 weken zwangerschap (= 14 weken geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) en is er geen medische reden zoals hierboven beschreven, dan kan je momenteel enkel in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Verkeer je in een dergelijke situatie, dan kan je bij ons terecht voor een gesprek, informatie en een eventuele verwijzing naar een buitenlandse kliniek.

Wat als ik minderjarig ben?

Voor jongeren onder 18 jaar geldt dezelfde abortuswet als voor meerderjarigen. Ook zij kunnen zelfstandig een beslissing nemen over het al dan niet behoud van hun zwangerschap. De ouders of zorgdragers moeten hierover niet ingelicht worden.

Jongeren vallen meestal nog onder de ziekteverzekering van hun ouders of zorgdrager. Met de ziekenfondsen maakten we de uitdrukkelijke afspraak dat communicatie over onze zorgen enkel met ons gebeurt. Er worden dus geen brieven of mails naar ouders of partner gestuurd, en onze zorgverstrekking is niet zichtbaar online of bij lokale kantoren.

Wat met mijn privacy?

Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen dus ouders, voogd, zorgdrager, partner of anderen niet inlichten over het bezoek aan ons centrum.

Iedere vrouw die om een abortus vraagt, heeft daar een reden voor. Als je over die reden of bepaalde aspecten ervan liever niet praat, hoeft dat niet.

Kan ik mijn patiënte doorverwijzen?

Als je als arts of hulpverlener een cliënte naar ons doorverwijst, kan je haar het volgende meegeven:

Protocol van het labo met bloedgroep, en HCG indien dit werd uitgevoerd.

Eventuele echografie.

Attest met de datum waarop je cliënte gezien hebt met de vraag tot een zwangerschapsafbreking.

Ook als je cliënte twijfelt, kan je haar doorverwijzen. Onze medewerkers zijn opgeleid om het beslissingsproces te begeleiden. De vrouw blijft uiteraard vrij om te beslissen of zij al dan niet een abortus wil.

Vraag je cliënte om het centrum zo snel mogelijk te contacteren indien zij haar afspraak wenst af te zeggen of te verplaatsen. Hierdoor kunnen wij een andere cliënte (sneller) een afspraak geven. Een afspraak kan ook via de website geannuleerd worden.

Afspraak afzeggen 

Dilemma

Dilemma
Waversesteenweg 1055
1160 Oudergem
Meer info

Onze missie en visie

Naar schatting is 1 op 4 zwangerschappen in België ongepland. Voor sommigen is dit een welgekomen verrassing. Anderen twijfelen of deze zwangerschap al dan niet gewenst is. Nog anderen voelen snel aan dat deze ongeplande zwangerschap op dit moment ongewenst is. Ook een geplande en gewenste zwangerschap kan door omstandigheden ongewenst worden. 

VUB-Dilemma is er zowel voor mensen die twijfelen over het al dan niet behouden van de zwangerschap, als voor diegenen die ervoor kiezen hun zwangerschap af te breken. Bij de keuze voor het behoud van de zwangerschap kan het team hulp bieden door informatie te geven over het aanbod van hulpverlenende instanties. 

Een abortus is een medisch kleine ingreep met weinig risico op complicaties, indien uitgevoerd in veilige en medisch verantwoorde omstandigheden. VUB-Dilemma streeft ernaar een abortus uit te voeren in optimale medische omstandigheden en met een zo hoog mogelijk comfort voor de patiënten.  

Daarnaast erkent VUB-Dilemma dat het uitvoeren van een abortus meer inhoudt dan een louter medische act. Het psychosociale en emotionele aspect, het stigma en taboe rond abortus en het morele aspect van een vraag tot abortus, krijgen dan ook voldoende plaats in de begeleiding van onze patiënten. 

Op het gebied van anticonceptie zijn onze artsen en medewerkers experts. Wij bieden begeleiding op maat in de zoektocht naar de meest geschikte anticonceptiemethode. 

VUB-Dilemma kiest voor een cliëntgerichte en holistische aanpak. Bij een vraag tot begeleiding bekijken we altijd individueel wat de precieze vraag is en hoe we daaraan het best tegemoetkomen. Hierin staan het eigen beslissingsrecht van de vrouw en haar fysiek en mentaal welzijn centraal. Wij houden er rekening mee dat elke vrouw bij ons komt vanuit haar specifieke context: ook partner, familie, belangrijke derden kunnen mee een rol spelen in de uiteindelijke beslissing die de vrouw neemt. 

Als dienst verbonden aan de VUB houden wij medische zorg hoog in het vaandel. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de dienst gynaecologie van het VUB-ziekenhuis UZ Brussel. 

Naast het bieden van hulpverlening, wil VUB-Dilemma ook een rol spelen in het maatschappelijk debat.  

VUB-Dilemma heeft een samenwerkingsovereenkomst met LUNA. Samen schreven en ondertekenden we het ‘Charter van Luna’.