Naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag op onze campus richt Jan Danckaert zich naar studenten en medewerkers met deze boodschap.

Beste studenten, beste collega’s,

De VUB-gemeenschap wordt opnieuw geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op onze campussen.

Ik begrijp en versta de frustraties, angst en onzekerheid over de gevolgen van de sanctie op het persoonlijk leven van de melders, maar ook op dat van de andere studenten en de hele VUB-gemeenschap. Ik hoor ook de roep naar sneller en transparanter en rechtvaardiger. 

Laat me jullie verzekeren dat de klachten van bij de start zeer ernstig genomen werden. Dat we er zelf op aandrongen dat iedereen die betrokken was, zich meldde. Dat we luisterden naar iedereen die zich meldde. Dat we daarbij vroegen om zo concreet mogelijk te zijn over de feiten, omdat dit cruciaal was in de verdere opvolging van het dossier. Dat de tuchtprocedure correct, naar eer en geweten en met veel aandacht voor de betrokken studenten - met de nodige discretie en respect en rekening houdend met alle feiten - op een zo kort mogelijke tijd doorlopen is.  Dat de tuchtcommissie, die paritair bestaat uit studenten- en personeelsvertegenwoordigers, in alle onafhankelijkheid en zonder einige druk van binnen of buiten unaniem tot het oordeel is gekomen waarbij de over­treder de op een na zwaarste sanctie kreeg die de VUB kan treffen. 

Toch waarborgt deze aanpak onvoldoende een gevoel van rechtvaardigheid bij de betrokkenen. Daarom werkt de universiteit in al haar geledingen heel hard aan de vernieuwing van ons Meldpunt en het opzetten van een bijkomend onafhankelijk meldpunt in samenwerking met de bevoegde minister en de andere universiteiten. Ook de werking van onze tuchtcommissie, van de communicatie over grens­overschrijdend gedrag en niet in het minst van de ondersteuning van de melders pakken we aan. Daarnaast zijn diverse werkgroepen actief aan de slag met het verscherpen van onze deontologische code, het voorzien van een continue sensibilisering en training inzake ongewenst gedrag en proactieve communicatie om dit alles gekend te maken in heel de VUB-gemeenschap.

Het is niet zo dat dit alles pas volgend academiejaar in voege treedt. Sinds februari is de werking en het beleid van het Meldpunt al vernieuwd en versterkt en wordt iedere VUB’er met klachten over grensoverschrijdend gedrag doorheen het hele proces begeleid en opgevolgd.

Het kan dus nog beter. Daar zijn we ons zeer van bewust. En daar werken we ook aan. Ondertussen blijven we alle melders verder ondersteunen en begeleiden. 

Ik ben ervan overtuigd dat het traject dat we sinds de lente van dit jaar volgen en de lessen die we trekken uit deze en vorige zaken van grensoverschrijdend gedrag wel degelijk leiden tot een universiteit die een veilige plaats is voor iedereen die er studeert en werkt. We hebben hiervoor iedereen in de universitaire gemeenschap nodig. Samen maken we er meer dan ooit werk van.

Jan Danckaert
Rector ad interim

Heb je vragen over grensoverschrijdend gedrag? Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag? Meld het via meldpunt@vub.be.