Voor onschatbare bijdrage aan Belgische en internationale criminologie en grote inzet voor de rechten van gedetineerden

Professor Sonja Snacken,  hoogleraar criminologie, penologie en rechtssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, ontvangt op zaterdag 20 november een eredoctoraat van de Université de Liège (ULiège). Met de onderscheiding wil de Faculteit Rechten, Politieke Wetenschappen en Criminologie van ULiège “de onschatbare bijdrage van professor Sonja Snacken aan de Belgische en internationale criminologie benadrukken, evenals haar grote inzet voor de rechten van gedetineerden.”

Het onderzoek van Snacken spitst zich toe op diverse vormen van bestraffing in België en Europa, met inbegrip van de beslissing tot en met de uitvoering van vrijheidsbenemende en niet-vrijheidsbenemende sancties en maatregelen. Zij was betrokken bij meer dan veertig onderzoeksprojecten op Europees, nationaal en lokaal niveau, met bijzondere nadruk op de integratie van mensenrechten en empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek in de penologie.

Snacken: “Criminaliteit en bestraffing roepen veel emoties op, en dat is begrijpelijk. Maar bestraffing is ook een van de meest vergaande interventies van de staatsmacht in het leven en de rechten van burgers. Onderzoek toont aan dat een gematigd strafrecht, met aandacht voor de noden en de menselijke waardigheid van slachtoffers én daders, in het belang is van alle betrokken partijen, inclusief de samenleving. Wetenschappers hebben een belangrijke functie om die emoties te begrijpen maar ook te kaderen in wetenschappelijk onderzochte voor- en nadelen van verschillende strafrechtelijke interventies. Dit is niet altijd gemakkelijk of populair. Deze Doctor Honoris causa is voor mij dan ook een enorme erkenning dat deze inspanningen toch zinvol zijn”

 

Haar onderzoek omvat recentelijk thematieken zoals de impact van Europese normen en monitoring op gevangenishervormingen, psychisch lijden en euthanasieverzoeken van gedetineerden, en de vergelijking van ervaringen van bewoners en personeel in gevangenissen en andere instellingen zoals revalidatiecentra en open opvangcentra voor asielzoekers.

Snacken is stichtend lid van de European Society of Criminology en was voorzitter van deze vereniging van 2004 tot 2005. Zij was voorzitter (2006-2012) van de Raad voor Penologische Samenwerking van de Raad van Europa, waar zij aanbevelingen heeft opgesteld zoals de European Prison Rules en de Council of Europe Probation Rules. Zij werkte jarenlang als expert voor het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke en Vernederende Behandeling en Bestraffing. Van 2010 tot 2011 was Sonja Snacken Research Fellow aan het Straus Institute for the Advanced Study of Law and Justice van de New York University School of Law en sinds 2010 is zij Collaborateur-membre van het Centre International de Criminologie Comparée van de Université de Montréal.

Op Belgisch niveau heeft zij actief meegewerkt aan de totstandkoming van de wet van 12 januari 2005 betreffende de interne rechtspositie van gedetineerden en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van tot vrijheidsbeneming veroordeelden en de rechten van slachtoffers in het kader van de regeling inzake de tenuitvoerlegging van de straf. Zij is lid van de redactieraad van de wetenschappelijke tijdschriften Punishment and Society, Déviance et Société en Panopticon.

Van 2016 tot 2018 was zij vicerector Internationaal Beleid aan de Vrije Universiteit Brussel en hoogleraar aan de Universiteit Gent van 1999 tot 2009.

Zij ontving de Belgische Francqui-leerstoel aan de Université Catholique de Louvain (2008-2009), de FWO Ernest-John Solvay-prijs 2010 voor wetenschappelijke uitmuntendheid voor mens- en maatschappijwetenschappen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de European Criminology Award 2015 voor haar levenslange bijdrage aan de Europese Criminologie.