Groep van mensen voor het bus van Databuzz evenement op Campus Etterbeek

Citizen Science

Citizen science, eenvoudig uitgedrukt, is de deelname van burgers aan wetenschappelijk onderzoek. Dat kan op veel verschillende manieren en op verschillende momenten in een onderzoekstraject. 

VUB onderschrijft de definitie van Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science: 

“Citizen science of burgerwetenschap draait om wetenschappelijk werk dat – in zijn geheel of gedeel-telijk – door het brede publiek wordt uitgevoerd. Een citizen science aanpak kan in elke fase van het onderzoeksproces worden ingezet. Zo kunnen burgers worden betrokken bij het formuleren van een onderzoeksvraag, bepalen van onderzoekmethoden, verzamelen van data, analyseren van data en/of het rapporteren van resultaten. De burgers die hieraan deelnemen, worden citizen scientists of bur-gerwetenschappers genoemd. In citizen science werken burgers, ongeacht hun achtergrond, mee aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen hulp van het grote publiek bij het uitvoeren van wetenschappelijke taken, en burgers leren het wetenschappelijk proces kennen. In citizen science zijn burgers dus niet louter passieve ontvangers van wetenschapsinformatie, maar ook de actieve betrok-ken in het wetenschappelijk onderzoek.” 

Om participatie door burgers in wetenschappelijk onderzoek aan de VUB te promoten en ondersteunen, bestaat sinds kort een contactpunt voor citizen science en werd een projectoproep voor citizen science projecten gelanceerd. 

citizenscience@vub.be Project Call