Werking

Als faculteit organiseren we kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek rond gezondheidswetenschappen. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze missie en visie is, en hoe onze organisatiestructuur er precies uitziet, ontdek je hier. 

Missie en visie

De faculteit Geneeskunde en Farmacie draagt bij aan een betere maatschappij door hoogstaand onderzoek, onderwijs en dienstverlening over life sciences te leveren. Bij ons staat de mens centraal. De hoogstaande wetenschappelijke kennis, veelvuldige patiëntervaring en een bredere kijk op de maatschappij maakt van onze alumni excellente professionals in de gezondheidszorg.

De wereld heeft je nodig

Dankzij samenwerkingsverbanden met talrijke Brusselse zorginstellingen, waaronder het UZ Brussel,  komen onze studenten tijdens hun opleiding veelvuldig en intensief in contact met de praktijk van de Brusselse gezondheidszorg. Daarnaast zijn er tal van initiatieven van studenten(verenigingen) die zich met vrijwilligerswerk engageren voor het welzijn en de gezondheid van alle Brusselaars, ook de meest kwetsbare. Op die manier geven de faculteit én de studenten op duurzame wijze gestalte aan het concept urban engaged university

Lees ons beleidsplan (PDF)

Organisatiestructuur

Binnen onze faculteit zijn verschillende organen en afdelingen bevoegd voor verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hieronder vind je een overzicht van onze organisatiestructuur. 

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De faculteitsraad komt minstens 4 keer per jaar samen en bestaat uit professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. De raad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, enzovoort.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan binnen de faculteit dat verantwoordelijk is voor de koers die de faculteit vaart. Het staat ook in voor de vertaling van het universitaire beleid naar individuele opleidingen en de kwaliteitsbewaking ervan. Dat gebeurt onder leiding van de decaan, die wordt ondersteund door een bestuursteam. Ook studenten en academisch personeel zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Faculteitssecretariaat (decanaat)

Het secretariaat van de faculteit heeft als hoofdopdracht het administratief begeleiden van studenten in al de facetten die het studieprogramma hen te bieden heeft en dit vanaf hun inschrijving aan de faculteit tot het behalen van het einddiploma. Ook voor leden van het onderwijzend korps (professoren en assistenten) worden heel wat taken voorbereid in hun relatie met de studenten waaronder opmaken van studieprogramma's, lessenroosters, examenroosters, deliberaties, enzovoort. 

Samenwerking tussen onze faculteit en het UZ Brussel

De samenwerking tussen de faculteit en het UZ Brussel krijgt vorm in 2 specifieke overlegorganen. Het UMC-comité verstrekt, voor alle aangelegenheden die zowel het UZ Brussel als de faculteit Geneeskunde en Farmacie betreffen, niet-bindend advies aan het Bestuurscollege UZ Brussel en aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie over de ontwikkeling van een samenhangend en op elkaar afgestemd beleid van het UZ Brussel en de universiteit. Daarnaast is er ook de gemeenschappelijke onderzoeksraad UMCOR.

Vak- en onderzoeksgroepen

De faculteit bestaat uit 9 vakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun specialisatie. De vakgroepen bestaan uit academisch personeel (proffen, assistenten en onderzoekers), een vakgroepsraad die de werking bepaalt, en vakgroepsvoorzitters die voor de coördinatie zorgen.

De onderzoeksgroepen van de faculteit zijn verdeeld over 10 onderzoeksclusters.  Deze groepen bestaan uit een internationaal team van onderzoekers die zich volop inzetten voor maatschappelijk relevant onderzoek binnen hun specialisatie. Op deze manier kan het onderwijsaanbod permanent afgestemd worden op de nieuwste wetenschappelijke evoluties. 

Een overzicht van onze vak- en onderzoeksgroepen

Facultaire verenigingen

Aan onze faculteit zijn 3 studentenverenigingen en 2 alumniverenigingen verbonden.

Onze studentenverenigingenOnze alumniverenigingen

 

Een vraag voor een van onze facultaire vertegenwoordigers? Contacteer ons.

Daarnaast kan iedereen die afgestudeerd is aan de VUB zich altijd aansluiten bij de Oudstudentenbond.