Werking

Als faculteit organiseren we kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek in een internationale omgeving rond de domeinen van Industriële Technologie en Toegepaste Wetenschappen. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken, verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze visie is, en hoe onze organisatiestructuur er dan precies uit ziet, ontdek je hier. 

Visie

Kerntaken

De faculteit Ingenieurswetenschappen draagt bij aan een betere maatschappij door hoogstaand onderzoek, onderwijs en dienstverlening te leveren. De hoogstaande wetenschappelijke kennis, uitgebreide ervaring en een bredere kijk op de maatschappij maakt van onze alumni excellente professionals in uiteenlopende industrieën.

Onze faculteit heeft 3 kerntaken:

  1. Onderwijs. Onze faculteit biedt onderwijs aan in diverse deeldomeinen van de studiegebieden van de Industriële Technologie en van de Toegepaste Wetenschappen. Ons onderwijs is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  2. Wetenschappelijk onderzoek. Onze faculteit heeft doorheen de jaren een sterke traditie opgebouwd in excellent fundamenteel, strategisch basis- en toegepast wetenschappelijk onderzoek, en dat in een sterk internationale context. 
  3. Innovatie en valorisatie van ons onderzoek, al dan niet in partnerschap met de industrie onder diverse samenwerkingsvormen, en aansluitend, maatschappelijk dienstbetoon leveren onder diverse vormen, van wetenschapspopularisering tot beleidsondersteuning. 

Als onderdeel van Economie 5.0 staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – bekend als SDG’s – centraal aan onze faculteit Ingenieurswetenschappen. Duurzaamheid zit ingebakken in de curricula en is de kapstok waaraan zowel de ingenieursopleidingen als het onderzoek worden opgehangen.

Onderzoek

Het onderzoek dat een groot aantal van de vak- en onderzoeksgroepen uitvoeren ligt aan de basis van de invulling van de onderzoeksgedreven onderwijsprogramma’s. Circulair (ver)bouwen, elektrificeren van mobiliteit, aanboren van duurzame energiebronnen en ontwikkeling van duurzame materialen, beheer van grondwater, energiezuiniger en -efficiënter maken van toestellen en van het internet, … Het zijn allemaal voorbeelden van speerpuntonderzoek.

Voor onze onderzoeks- en innovatie-activiteiten reikt de faculteit IR bovendien uit naar de andere faculteiten. Samen bereiken we de SDG’s: we zijn in selecte domeinen een internationale referentie. STEM-initiatieven zoals de Groeituin 5.0 zetten de duurzaamheidsgedachte en ons ‘urban engaged’ karakter ook kracht bij. 

Met ons wetenschappelijk onderzoek en bijbehorende innovaties willen wij ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.  Een groot aantal van onze succesvolle onderzoeken leiden vaak tot succesvolle spin-offs. Ontdek hier welke spin-offs zijn ontstaan aan onze faculteit.

Ontdek meer over VUB Techtransfer

De wereld heeft je nodig

Dankzij samenwerkingsverbanden met talrijke instanties komen onze studenten tijdens hun opleiding veelvuldig en intensief in contact met de praktijk. Daarnaast zijn er tal van initiatieven van studenten(verenigingen) die zich met vrijwilligerswerk engageren voor het welzijn en de gezondheid van alle Brusselaars, ook de meest kwetsbare. Op die manier geven de faculteit én de studenten op duurzame wijze gestalte aan het concept urban engaged university

Lees ons beleidsplan (PDF)

Internationalisering

Voor het overgrote deel van de masterprogramma’s van de faculteit IR werken we samen met andere universiteiten: de 5 BRUFACE-masterprogramma’s in samenwerking met de ULB (de Brusselse kern van ons aanbod), de master Fotonica en de master Biomedische ingenieurstechnieken in samenwerking met de UGent, en de opleiding Interuniversitary Programme in Water Resources Engineering (IUPWARE) in samenwerking met de KULeuven. 

De sleutel tot het succes van die (Engelstalige) opleidingen zit in het aantrekken van internationale studenten, die deze opleidingen de nodige kritische massa bezorgen, bovenop de eigen studenten en die van de partnerinstellingen. Op die manier dragen de opleidingen substantieel bij tot een aantal belangrijke aandachtspunten van de VUB: internationalisering, verankering in Brussel en samenwerking met de ULB (via BRUFACE), en het werven van excellente, subsidieerbare studenten.

Organisatiestructuur

Binnen onze faculteit zijn verschillende organen en afdelingen bevoegd voor verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hieronder vind je een overzicht van onze organisatiestructuur. 

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan binnen de faculteit dat verantwoordelijk is voor de koers die de faculteit vaart. Het staat ook in voor de vertaling van het universitaire beleid naar individuele opleidingen en de kwaliteitsbewaking ervan. Dat gebeurt onder leiding van de decaan, die wordt ondersteund door een bestuursteam. Ook studenten en academisch personeel zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De faculteitsraad komt minstens 4 keer per jaar samen en bestaat uit professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. De raad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, enzovoort.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Opleidingsraden

De faculteit Ingenieurswetenschappen heeft ook een aantal opleidingsraden, waar de adviezen over het onderwijs aan de faculteit vorm krijgen. Ook studenten en werkveldvertegenwoordigers krijgen hier een belangrijke stem.

Decanaat

Op het decanaat kan je terecht voor administratieve aangelegenheden, vrijstellingen, het examenreglement, problemen in verband met keuzevakken, enzovoort. 

Vak- en onderzoeksgroepen

De faculteit bestaat uit 12 vakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun eigen specialisatie.De vakgroepen bestaan uit academisch personeel (proffen, assistenten en onderzoekers), een vakgroepsraad die de werking bepaalt, en vakgroepsvoorzitters die voor de coördinatie zorgen. Een vakgroep telt meerdere onderzoeksgroepen, die soms interdisciplinair en vakgroep- of faculteitsoverschrijdend zijn.

Een overzicht van onze vak- en onderzoeksgroepen

Facultaire verenigingen

Aan onze faculteit zijn 2 studentenverenigingen en 1 alumnivereniging verbonden.

Onze studentenverenigingen

Onze alumnivereniging

 

Daarnaast kan iedereen die afgestudeerd is aan de VUB zich altijd aansluiten bij de Oudstudentenbond.

Een vraag voor een van onze facultaire vertegenwoordigers? Contacteer ons.